Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Atam Marg Magazine march 2010

Atam Marg Magazine march 2010

Ratings: (0)|Views: 19|Likes:
Published by SikhSangat Books
'ATAM MARG' (Gateway to Spiritualism) was being published under the personal guidance of His Holiness, 'Sant Waryam Singh Ji', a blessed soul in Punjab (India). Many saints and learned people from different religions and faiths are also contributing their spiritual thoughts to this magazine, making it quite unique. It has no sectarian approach and transcends geographical barriers and religious fanaticism. Its objective is no mercenary, but selfless service to humanity so that all may enjoy the real bliss of life. It describes the richness of Sikh history and explains the need to pursue a philosophical path in our lives. 'Atam Marg' is currently being published every month in two languages- Punjabi and Hindi. Additionally it has few sections published in English for the younger generation
'ATAM MARG' (Gateway to Spiritualism) was being published under the personal guidance of His Holiness, 'Sant Waryam Singh Ji', a blessed soul in Punjab (India). Many saints and learned people from different religions and faiths are also contributing their spiritual thoughts to this magazine, making it quite unique. It has no sectarian approach and transcends geographical barriers and religious fanaticism. Its objective is no mercenary, but selfless service to humanity so that all may enjoy the real bliss of life. It describes the richness of Sikh history and explains the need to pursue a philosophical path in our lives. 'Atam Marg' is currently being published every month in two languages- Punjabi and Hindi. Additionally it has few sections published in English for the younger generation

More info:

Published by: SikhSangat Books on Aug 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

1
'Awqm mwrg'
mwrc,2010
2
'Awqm mwrg'
mwrc,2010
SUBSCRIPTION - ⁄≥Á≈ - (Á∂Ù)
√≈Ò≈È≈
‹∆ÚÈ ’≈Ò
Î∆ ’≈Í∆
B@@/-
B@@@/-
B@/-
BH@/-
B@H@/-(For outstation cheques)
SUBSCRIPTION FOREIGN(
((
((«ÚÁ∂Ù)
Postal Address for 'ATAM MARG' Enquiry,
Money Order, Cheque, Draft &
correspondence
V.G.R.M Charitable Trust
Gurdwara Ishar Parkash, Ratwara Sahib (Near
Chandigarh) P.O. Mullanpur Garibdas, Teh.
Kharar, Distt. S.A.S. Nagar (Mohali) 140901 Pb.India.
Awqm mwrg mYgjIn nw imlx qy Aqy
Awqm mwrg mYgjIn nw imlx qy Aqy
Awqm mwrg mYgjIn nw imlx qy Aqy
Awqm mwrg mYgjIn nw imlx qy Aqy
Awqm mwrg mYgjIn nw imlx qy Aqy
mhWpurKW v`loN pRkwiSq ikqwbW mMgvwaux leI
mhWpurKW v`loN pRkwiSq ikqwbW mMgvwaux leI
mhWpurKW v`loN pRkwiSq ikqwbW mMgvwaux leI
mhWpurKW v`loN pRkwiSq ikqwbW mMgvwaux leI
mhWpurKW v`loN pRkwiSq ikqwbW mMgvwaux leI
sMprk nM.
sMprk nM.
sMprk nM.
sMprk nM.
sMprk nM.-
Head Office INDIA -(M)94172-14379,9417214391
0160-2255002, Fax - 2255009
For more information please visit us on internet at:-
Email : atammarg@glide.net.in
http:# www.ratwarasahib.org, http # www.ratwarasahibmedia.org
Annual
Life
U.S.A.
50US$
500US$
U.K.
30$
300$
Aus.
80 $
800 $
Europ
50Euro
500Euro
U.S.A.- Baba Satnam Singh ji Atwal
Phone and Fax : 408-263-1844
Bhai Kuldeep Singh Sher Gill
Phone
:
408-230-8319
Bibi Sukhvinder Kaur Bains- Phone : 403-270-3387
Canada - Bhai Sarmukh Singh Pannu
Phone - 604-433-0408
England- Bibi Gurbax Kaur /Jagtar Singh Jagi
Phone : 0121-200-2818
Fax : 0121-200-2879,Raj Mobile : 07968734058
Australia - Bhai Jiwan Singh ji
Phone : 03-943-65865, Fax : 03-943-65867
√øÍr
rr
rr’ Èß.rÂÚ≈Û≈ √≈«‘Ï
rÂÚ≈Û≈ √≈«‘Ï
@AF@ñBBEE@@A
gu. rqvwVw swihb ivKy AKMfpwT buikMg sbMDI -9417214386
ÍrÓ √«Â’≈r ÔØ◊ Ï∆‹∆

IDAGBADCHA rÈÒ - IDAGBADCHD, Ï∆ ¡À‚ ’≈Ò‹ - IDAGBADCHB Ï≈Ï≈r≈«‹øÁr «√øÿ √Ã∆ Ó≈È ¶◊r

IDAGBADCH@
¡≈‚∆˙ Ú∆‚∆˙ Ò≈«¬ÏÃ∂r
IHGBHADCHE, IDAGBADCHE
¡÷≥‚Í≈· Ïπ«’ø◊
IDAGBADCHF
◊πr» ◊Ø«ÏøÁ «√øÿ «Ú«Á¡≈ Ó≥Ár rÂÚ≈Û≈ √≈«‘Ï @AF@-BBEE@@C
√ø ګr¡≈Ó «√øÿ ÓÀÓØr∆¡Ò ÍÏ«Ò’ √’±Ò
@AF@-BBEE@@D
¡≥«ÓàÏ≈‰∆ √’≈¬∆ ‡∆.Ú∆. √À‡∂Ò≈¬∆‡ ⁄ÀÈÒ @AGF Â∂ √ø ӑ≈r≈‹
√ø Ï≈Ï≈ Ú«r¡≈Ó «√øÿ ‹∆ rÂÚ≈Û≈ √≈«‘Ï Ú≈«Ò¡ª Á≈ ’∆rÂÈ
«ÈÓÈ ¡È∞√≈r‘À -
¡ÀÂÚ≈r
rr
rr√Ú∂r∂ A@.@@ Ú‹∂ ÂØ∫ AA.@@ Ú‹∂ º’
√ØÓÚ≈r Ù≈Ó G.@@ Ú‹∂ ÂØ∫ Ù≈Ó H.@@ Ú‹∂ º’
Ô±.’∂. √Ó∂∫ ¡È∞√≈r √π«‰¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ
Ï≈Ï≈ ‹∆ Á∂ ’∆rÂÈ ˘ Í»r∂ «ÚÙÚ «Ú⁄w w w . am r i t bani . com ÂØ∫ √π«‰¡≈ ‹≈
√’Á≈ ‘ÀÕ ¡≈͉≈ √Óª Ô±.’∂. √Ó∂∫ ¡È∞√≈r «ÈrË≈r ’rØÕ
‹≈r∆ ’rÂ≈ - ¡≈ÂÓ Ó≈r◊ √«Ír⁄»¡Ò √≈«¬ø«‡«Î’ ¡À˜»’∂ÙÈÒ
⁄Àr∆‡∂ÏÒ ‡r√‡, Ô±.’∂.
ÍÃ’≈Ù’ Á∂ √Ì ‘º’r≈÷Ú∂∫ ‘ÈÕ
«ÍÃø‡r, ÍÏ«ÒÙr Â∂ ¡À‚∆‡rÏ≈Ï≈ ‘rÍ≈Ò «√øÿ
rÂÚ≈Û≤≈ √≈«‘Ï È∂ “¡≈ÂÓ Ó≈r◊” ‹À ¡≈Î√À‡ «ÍÃø‡r˜,

I@E «¬ø‚√‡r∆¡Ò ¬∂r∆¡≈, Î∂˜-B, ⁄ø‚∆◊Û∑ ÂØ∫ ¤ÍÚ≈ ’∂ Óπº÷ ÁÎÂr “¡≈ÂÓ Ó≈r◊”, rÂÚ≈Û≈ √≈«‘Ï, ‚≈’÷≈È≈ ÓπÒªÍπrr∆ÏÁ≈√, «‘√∆Ò ÷rÛ, «˜Ò≈ ¡À√.¬∂.¡À√ È◊r(ÓØ‘≈Ò∆) Í≥‹≈Ï ÂØ∫ ÍÃ’≈«Ù ’∆Â≈Õ

swl pMdrvW, mhInw mwrc
swl pMdrvW, mhInw mwrc
swl pMdrvW, mhInw mwrc
swl pMdrvW, mhInw mwrc
swl pMdrvW, mhInw mwrc2 0 1 0
PwauNfr cyArmYn
PwauNfr cyArmYn
PwauNfr cyArmYn
PwauNfr cyArmYn
PwauNfr cyArmYn
sRI mwn sMq bwbw virAwm isMG jI mhwrwj
sRI mwn sMq bwbw virAwm isMG jI mhwrwj
sRI mwn sMq bwbw virAwm isMG jI mhwrwj
sRI mwn sMq bwbw virAwm isMG jI mhwrwj
sRI mwn sMq bwbw virAwm isMG jI mhwrwj
cyArprsn
cyArprsn
cyArprsn
cyArprsn
cyArprsn
(sMq mwqw bIjI) rxjIq kOr jI, rqvwVw
(sMq mwqw bIjI) rxjIq kOr jI, rqvwVw
(sMq mwqw bIjI) rxjIq kOr jI, rqvwVw
(sMq mwqw bIjI) rxjIq kOr jI, rqvwVw
(sMq mwqw bIjI) rxjIq kOr jI, rqvwVw
swihb
swihb
swihb
swihb
swihb
ÂÂ’r
rr
rr
A. √øÍ≈Á’∆
2
B. cyiq dI sMgrWd
cyiq dI sMgrWd
cyiq dI sMgrWd
cyiq dI sMgrWd
cyiq dI sMgrWd
3
C.bwbw swihb isMG bydI aUnw swihb
bwbw swihb isMG bydI aUnw swihb
bwbw swihb isMG bydI aUnw swihb
bwbw swihb isMG bydI aUnw swihb
bwbw swihb isMG bydI aUnw swihb21
4.ibjY isMG
ibjY isMG
ibjY isMG
ibjY isMG
ibjY isMG
41
5.
..
..bIbI BwnI jI
bIbI BwnI jI
bIbI BwnI jI
bIbI BwnI jI
bIbI BwnI jI
49
6.mwrg cox
mwrg cox
mwrg cox
mwrg cox
mwrg cox
51
7.suriq sbid mwrg
suriq sbid mwrg
suriq sbid mwrg
suriq sbid mwrg
suriq sbid mwrg
55
8.nwm qy nwm dw dwqw siqgurU
nwm qy nwm dw dwqw siqgurU
nwm qy nwm dw dwqw siqgurU
nwm qy nwm dw dwqw siqgurU
nwm qy nwm dw dwqw siqgurU
60
9.ishq r`iKAw igAwn
ishq r`iKAw igAwn
ishq r`iKAw igAwn
ishq r`iKAw igAwn
ishq r`iKAw igAwn
62
3
'Awqm mwrg'
mwrc,2010
sMpwdkI
sMpwdkI
sMpwdkI
sMpwdkI
sMpwdkI

inrol rUhwnI piqRkw Awqm mwrg pUry15 swl dw sPr sMpUrn krn jw irhw hY[ ipCly 15 swl qoN hI ies dy AMdr AnuBvI rUhwnI pRbcn gurbwxI dy pRkwS AMdr pRkwiSq ho ky gurmiq isDWq nUM pRgt krdy rhy hn[ Biv`K AMdr vI mhWpurSW duAwrw bKSI syD Anuswr AdvYq isDWq aup`r hI ies mYgjIn nUM pRkwiSq kIqw jwvygw[ ies piqRkw nUM swry hI sMpRdwvW mjHbW dy pRymI pVH ky srb sWJy ieko hI Drm dy AsUlW nUM Apxw rhy hn[ sMswr dy aup`r sdw ie`k hI Drm huMdw hY[ mjHb-pMQ rsqy bwhr qoN iek dUjy qoN iBMn-iBMn huMdy hoey vI AMdr dy ie`k hI rsqy aup`r cldy hoey Drm Anuswr jIvn ijauNdy hoey nwm q`k phuMcx dw swDn Awqm mwrg qoN syD lY ky pUrw krdy hn[ swirAW dw m`q hY ik r`b ie`k hY ies leI Drm vI ie`k hI hY[ Awqm mwrg dy lyK bhuqy duinAwvI pVHweI vwly pRoPYsrW dy lyK nhIN hn[ bu`DI kbu`DI jIvW nUM C`f ky kyvl qy kyvl sbu`DI jIvI mhWpurSW dy AnuBv hI suKYn lok BwSw iv`c pRkwiSq kIqy jWdy hn[ hr ie`k dI smJ iv`c Awaux vwly pRbcn pVH sux ky AmlI jIvn ijaux dw pQ pRdrSk Awqm mwrg mYgjIn bx irhw hY[ gurduAwrw eISr pRkwS rqvwVw swihb dPqr Adwrw Awqm mwrg nUM bhuq hI ipAwr siqkwr vwly ihrdy vyDk auswrU sunyhy in`q idhwVy tYlIPUn PYks eImyl ic`TI p`qrW rwhIN iml rhy hn[ Awqm mwrg AMdr nwm q`k phuMcx dw swDn bhuq hI Aswn qrIky gurmiq Xog Anuswr drswieAw jWdw hY[ A`j jdoN r`b dy rsqy aup`r clx vwilAW dy vKryvyN vD rhy hn qW ies smyN Awqm mwrg swirAW dy Brm BulyKy dUr krdw hoieAw dySW, ivdySW, mjHbW, jwqW dy JgiVAW qoN dUr iljWdw hoieAw swirAW nUM pRym isKwauNdw hoieAw nwm nwl joV irhw hY[ nwm swirAW dy hI AMdr invws r`Kdw hY[ nwm nw iksy nUM bwhroN imilAw hY Aqy nw hI koeI gurU pIr mhWpurS AcwrIAw nwm idMdw hY[ gurU koloN mMqr lY ky gurmMqr dI kmweI krky ikvyN AMdr vsdy nwm q`k phuMcxw hY ieh swrw mwrg Awqm mwrg drswauNdw hY[ ies mhIny dy ipAwry Awqm mwrg mYgjIn iv`c nvyN dysI swl dI SurUAwq cyq mhIny dI ivAwiKAw nwl SurU kIqI jw rhI hY[ krm PlwsPI dw iviKAwn bhuq hI srl sKYn BwSw iv`c mhWpurSW dy AnuBv qoN pRgt hoieAw hY[ jykr mhIny dI SurUAwq mhWpurSW dy sMgrWd pRQwie pRvcnW Anuswr kIqI jwvy qW swrw hI mhInw gur Bwxy Anuswr suKdwiek bx jWdw hY[ gurduAwrw eISr pRkwS rqvwVw swihb ivKy mhIny dI SurUAwq hr roj vwgUM mhWpurSW dI drsweI jugq Anuswr nwm ismrn AiBAws krn auprMq gurbwxI ivcwr Awsw jI dI vwr kQw kIrqn dy nwl AMimRqvyly3.00 vjy qoN9.00 vjy q`k sMgrWd dw idhwVw mnw ky kIqI jWdI hY[ bwbw swihb isMG jI bydI gurU nwnk pwiqSwh jI dI igAwrvIN ibMdI AMs hn Aqy rqvwVw swihb sMpRdwie dy qIsry rqn pUrvj mhWpurS hn[ bwbw swihb isMG jI dw krnI kmweI vwlw aucw su`cw jIvn ies mYgjIn iv`c pVHn vwsqy imlygw[ BweI ibjY isMG jI dy isrlyK hyT ilKy gey lyK swnUM AwKrI svwsW q`k aucw su`cw jIvn ijaux dw FMg drsw igAw hY ik ikMny lwlcW frwivAW dy iv`

c vI gu
ris`
K ikvy
N is`
KI AwKrI svwsW q`
k inBwA jWdy hn[ mwrg co
x, su
riq Sbd mwrg, nwm
qy nwm dw dwqw siqgu
rU
, bIbI BwnI jI, ishq r`
iKAw ieiqAwidk ly
K pVH ky Awpxy jIvn iv`
c pR
Y

ktIklI qOr qy Apnwauxy cwhIdy hn[ ies rUhwnI imSn dy praupkwrI kwrjW iv``c Xogdwn pwaux vwsqy pihly pMny au

p`
r ilKy pqy po
stl AY
frY
s rwhIN hy
T ilKy trst dy nwm au
p`
r sy
vw By
jI jwvy jI -
Note:- Please all chq/Draft for Indian/Foreign subscription of Membership's and
any donations send in favour of ''Vishav Gurmat Roohani Mission Chari-
table Trust".
We will be thankful to your contribution.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->