Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Atam Marg Magazine May 2010

Atam Marg Magazine May 2010

Ratings: (0)|Views: 98|Likes:
Published by SikhSangat Books
'ATAM MARG' (Gateway to Spiritualism) was being published under the personal guidance of His Holiness, 'Sant Waryam Singh Ji', a blessed soul in Punjab (India). Many saints and learned people from different religions and faiths are also contributing their spiritual thoughts to this magazine, making it quite unique. It has no sectarian approach and transcends geographical barriers and religious fanaticism. Its objective is no mercenary, but selfless service to humanity so that all may enjoy the real bliss of life. It describes the richness of Sikh history and explains the need to pursue a philosophical path in our lives. 'Atam Marg' is currently being published every month in two languages- Punjabi and Hindi. Additionally it has few sections published in English for the younger generation
'ATAM MARG' (Gateway to Spiritualism) was being published under the personal guidance of His Holiness, 'Sant Waryam Singh Ji', a blessed soul in Punjab (India). Many saints and learned people from different religions and faiths are also contributing their spiritual thoughts to this magazine, making it quite unique. It has no sectarian approach and transcends geographical barriers and religious fanaticism. Its objective is no mercenary, but selfless service to humanity so that all may enjoy the real bliss of life. It describes the richness of Sikh history and explains the need to pursue a philosophical path in our lives. 'Atam Marg' is currently being published every month in two languages- Punjabi and Hindi. Additionally it has few sections published in English for the younger generation

More info:

Published by: SikhSangat Books on Aug 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2010

pdf

text

original

1
'Awqm mwrg'
meI,2010
2
'Awqm mwrg'
meI,2010
SUBSCRIPTION - ⁄≥Á≈ - (Á∂Ù)
√≈Ò≈È≈
‹∆ÚÈ ’≈Ò
Î∆ ’≈Í∆
B@@/-
B@@@/-
B@/-
BH@/-
B@H@/-(For outstation cheques)
SUBSCRIPTION FOREIGN(
((
((«ÚÁ∂Ù)
Postal Address for 'ATAM MARG' Enquiry,
Money Order, Cheque, Draft &
correspondence
V.G.R.M Charitable Trust
Gurdwara Ishar Parkash, Ratwara Sahib (Near
Chandigarh) P.O. Mullanpur Garibdas, Teh.
Kharar, Distt. S.A.S. Nagar (Mohali) 140901 Pb.India.
Awqm mwrg mYgjIn nw imlx qy Aqy
Awqm mwrg mYgjIn nw imlx qy Aqy
Awqm mwrg mYgjIn nw imlx qy Aqy
Awqm mwrg mYgjIn nw imlx qy Aqy
Awqm mwrg mYgjIn nw imlx qy Aqy
mhWpurKW v`loN pRkwiSq ikqwbW mMgvwaux leI
mhWpurKW v`loN pRkwiSq ikqwbW mMgvwaux leI
mhWpurKW v`loN pRkwiSq ikqwbW mMgvwaux leI
mhWpurKW v`loN pRkwiSq ikqwbW mMgvwaux leI
mhWpurKW v`loN pRkwiSq ikqwbW mMgvwaux leI
sMprk nM.
sMprk nM.
sMprk nM.
sMprk nM.
sMprk nM.-
Head Office INDIA -(M) 94172-14379, 9417214391
0160-2255002,F a x - 2255009
For more information please visit us on internet at:-
Email : atammarg@glide.net.in
http:# www.ratwarasahib.org, http # www.ratwarasahibmedia.org
Annual
Life
U.S.A.
50US$
500US$
U.K.
30$
300$
Aus.
80 $
800 $
Europ
50Euro
500Euro
U.S.A.-
Baba Satnam Singh ji Atwal
Phone and Fax : 408-263-1844
Bhai Kuldeep Singh Sher Gill
Phone
:
408-230-8319
Bibi Sukhvinder Kaur Bains- Phone : 403-270-3387
Canada - Bhai Sarmukh Singh Pannu
Phone - 604-433-0408
England- Bibi Gurbax Kaur /Jagtar Singh Jagi
Phone : 0121-200-2818
Fax : 0121-200-2879, Raj Mobile : 07968734058
Australia - Bhai Jiwan Singh ji
Phone : 03-943-65865, Fax : 03-943-65867
√øÍr
rr
rr’ Èß.rÂÚ≈Û≈ √≈«‘Ï
rÂÚ≈Û≈ √≈«‘Ï
@AF@ñBBEE@@A
gu. rqvwVw swihb ivKy AKMfpwT buikMg sbMDI -9417214386
ÍrÓ √«Â’≈r ÔØ◊ Ï∆‹∆

IDAGBADCHA rÈÒ - IDAGBADCHD, Ï∆ ¡À‚ ’≈Ò‹ - IDAGBADCHB Ï≈Ï≈r≈«‹øÁr «√øÿ √Ã∆ Ó≈È ¶◊r

IDAGBADCH@
¡≈‚∆˙ Ú∆‚∆˙ Ò≈«¬ÏÃ∂r
IHGBHADCHE, IDAGBADCHE
¡÷≥‚Í≈· Ïπ«’ø◊
IDAGBADCHF
◊πr» ◊Ø«ÏøÁ «√øÿ «Ú«Á¡≈ Ó≥Ár rÂÚ≈Û≈ √≈«‘Ï @AF@-BBEE@@C
√ø ګr¡≈Ó «√øÿ ÓÀÓØr∆¡Ò ÍÏ«Ò’ √’±Ò
@AF@-BBEE@@D
¡≥«ÓàÏ≈‰∆ √’≈¬∆ ‡∆.Ú∆. √À‡∂Ò≈¬∆‡ ⁄ÀÈÒ @AGF Â∂ √ø ӑ≈r≈‹
√ø Ï≈Ï≈ Ú«r¡≈Ó «√øÿ ‹∆ rÂÚ≈Û≈ √≈«‘Ï Ú≈«Ò¡ª Á≈ ’∆rÂÈ
«ÈÓÈ ¡È∞√≈r‘À -
¡ÀÂÚ≈r
rr
rr√Ú∂r∂ A@.@@ Ú‹∂ ÂØ∫ AA.@@ Ú‹∂ º’
√ØÓÚ≈r Ù≈Ó G.@@ Ú‹∂ ÂØ∫ Ù≈Ó H.@@ Ú‹∂ º’
Ô±.’∂. √Ó∂∫ ¡È∞√≈r √π«‰¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘ÀÕ
Ï≈Ï≈ ‹∆ Á∂ ’∆rÂÈ ˘ Í»r∂ «ÚÙÚ «Ú⁄w w w . am r i t bani . com ÂØ∫ √π«‰¡≈ ‹≈
√’Á≈ ‘ÀÕ ¡≈͉≈ √Óª Ô±.’∂. √Ó∂∫ ¡È∞√≈r «ÈrË≈r ’rØÕ
‹≈r∆ ’rÂ≈ - ¡≈ÂÓ Ó≈r◊ √«Ír⁄»¡Ò √≈«¬ø«‡«Î’
¡À˜»’∂ÙÈÒ ⁄Àr∆‡∂ÏÒ ‡r√‡, Ô±.’∂.
ÍÃ’≈Ù’ Á∂ √Ì ‘º’r≈÷Ú∂∫ ‘ÈÕ
«ÍÃø‡r, ÍÏ«ÒÙr Â∂ ¡À‚∆‡rÏ≈Ï≈ ‘rÍ≈Ò «√øÿ
rÂÚ≈Û≤≈ √≈«‘Ï È∂ “¡≈ÂÓ Ó≈r◊” ‹À ¡≈Î√À‡ «ÍÃø‡r˜,

I@E «¬ø‚√‡r∆¡Ò ¬∂r∆¡≈, Î∂˜-B, ⁄ø‚∆◊Û∑ ÂØ∫ ¤ÍÚ≈ ’∂ Óπº÷ ÁÎÂr “¡≈ÂÓ Ó≈r◊”, rÂÚ≈Û≈ √≈«‘Ï, ‚≈’÷≈È≈ ÓπÒªÍπrr∆ÏÁ≈√, «‘√∆Ò ÷rÛ, «˜Ò≈ ¡À√.¬∂.¡À√ È◊r(ÓØ‘≈Ò∆) Í≥‹≈Ï ÂØ∫ ÍÃ’≈«Ù ’∆Â≈Õ

swl solvW, mhInw meI
swl solvW, mhInw meI
swl solvW, mhInw meI
swl solvW, mhInw meI
swl solvW, mhInw meI2 0 1 0
PwauNfr cyArmYn
PwauNfr cyArmYn
PwauNfr cyArmYn
PwauNfr cyArmYn
PwauNfr cyArmYn
sRI mwn sMq bwbw virAwm isMG jI mhwrwj
sRI mwn sMq bwbw virAwm isMG jI mhwrwj
sRI mwn sMq bwbw virAwm isMG jI mhwrwj
sRI mwn sMq bwbw virAwm isMG jI mhwrwj
sRI mwn sMq bwbw virAwm isMG jI mhwrwj
cyArprsn
cyArprsn
cyArprsn
cyArprsn
cyArprsn
(sMq mwqw bIjI) rxjIq kOr jI, rqvwVw
(sMq mwqw bIjI) rxjIq kOr jI, rqvwVw
(sMq mwqw bIjI) rxjIq kOr jI, rqvwVw
(sMq mwqw bIjI) rxjIq kOr jI, rqvwVw
(sMq mwqw bIjI) rxjIq kOr jI, rqvwVw
swihb
swihb
swihb
swihb
swihb
qqkrw
qqkrw
qqkrw
qqkrw
qqkrw
A. √øÍ≈Á’∆
3
B.b w r w m w h w
bwrwmwhw
bwrwmwhw
bwrwmwhw
bwrwmwhw
4
C.jugqI syvw ismrn
jugqI syvw ismrn
jugqI syvw ismrn
jugqI syvw ismrn
jugqI syvw ismrn
5
4.suriq sbid mwrg
suriq sbid mwrg
suriq sbid mwrg
suriq sbid mwrg
suriq sbid mwrg
24
5.
..
..bMdw isMG bhwdr
bMdw isMG bhwdr
bMdw isMG bhwdr
bMdw isMG bhwdr
bMdw isMG bhwdr
30
6.s`qvMq kOr
s`qvMq kOr
s`qvMq kOr
s`qvMq kOr
s`qvMq kOr
46
7.gurU hirgoibMd swihb jI
gurU hirgoibMd swihb jI
gurU hirgoibMd swihb jI
gurU hirgoibMd swihb jI
gurU hirgoibMd swihb jI
50
8.Ardws SkqI
Ardws SkqI
Ardws SkqI
Ardws SkqI
Ardws SkqI
58
9.mwrg cox
mwrg cox
mwrg cox
mwrg cox
mwrg cox
60
10. ishq r`iKAw igAwn
ishq r`iKAw igAwn
ishq r`iKAw igAwn
ishq r`iKAw igAwn
ishq r`iKAw igAwn
63
3
'Awqm mwrg'
meI,2010
sMpdkI
sMpdkI
sMpdkI
sMpdkI
sMpdkI

Ó‘≈È Ô∞◊ ÍπÙ «ÚÙÚ ◊πÓ«Â »‘≈È∆ «ÓÙÈ ⁄À∆‡∂ÏÒ ‡√‡ ¡Â∂ ¡≈ÂÓ Ó≈◊ √≈«¬ø‡∂«Î’ √«Í⁄»¡Ò ¡À˜»’∂ÙÈÒ ⁄À∆‡∂ÏÒ ‡√‡ Á∂ Ï≈È∆ √ø ӑ≈≈‹ ‹∆ ¡Â∂ ÍÓ Í»‹Ô √«Â’≈ÔØ◊ Ï∆‹∆ ÚºÒØ∫ √ø⁄≈«Ò ’∆Â≈ «◊¡≈ ◊πÏ≈‰∆ ¿∞ÍÁ∂Ù Á∂ √øÁ∂Ù ˘ ÿ ÿ Í‘πø⁄≈¿∞‰ Ú≈√Â∂ ¡≈ÂÓ Ó≈◊ Ó≈«√’ Í«Âz’≈15 √≈Ò Í»∂ ’È ¿∞Íø ⁄Û∑Á∆ ’Ò≈ ÚºÒ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ15 √≈Ò Í»∂ ‘؉ Â∂ Ú∆ Á∂Ù «ÚÁ∂Ù Á∂ ‘‹≈ª Ò≈¬∆Î ÓÀ∫Ïª Í≈√Ø∫ ’ج∆ Ú∆ Ó≈«¬’ Ó≥◊ È‘ƒ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ ¡≈Ó ÂΩ ¿∞Í Ò≈¬∆Î ÓÀ∫Ï ÚºË ÂØ∫ ÚºË A@ √≈Ò Ú≈√Â∂ ‘∆ ‘πøÁ∂ ‘ÈÕ Ó‘ªÍπÙª Á∂ «Í¡≈ Ú≈Ò∂ ÍÃ∂Ó∆¡ª Á∂ «Í¡≈ √Á’∂ ¡Â∂ ÍÓ Í»‹Ô √«Â’≈ÔØ◊ Ï∆‹∆ Á∂ ¡Ù∆Ú≈Á ÏÁΩÒ «‘øÁ∆ ¡≥◊∂˜∆ ¡Â∂ Í≥‹≈Ï∆ «Úº⁄ ÍÃ’≈«Ù «¬‘ »‘≈È∆ Í«Âzº’≈ «È«ÚÿÈ ¡≈Í √≈«¡ª º’ Í‘πø⁄ ‘∆ ‘ÀÕ «Í¡≈ Á∂ «Úº⁄ Úº‚∆ ÂØ∫ Úº‚∆ ’∞Ï≈È∆ ¡≈͉∂ «Í¡≈∂ Ú≈√Â∂ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘ÀÕ «¬√ ’’∂ Ó‘ªÍπÙª Á∂ «Í¡≈∂ «¬√ »‘≈È∆ Í«Âzº’≈ ¡Â∂ ‡√‡ ÚºÒØ∫ ¡øÌ ’∆Â∂ ‘ج∂ Íÿ∞Í’≈∆ ’≈‹ ˘ ⁄Ò≈¿∞‰ Ú≈√Â∂ ÂÈ ÓÈ ËÈ ’’∂ ¿∞Í≈Ò∂ ’ ‘∂ ‘ÈÕ

«¬√ »‘≈È∆ «ÓÙÈ ÚºÒØ∫ √Ï √ªfi∆ ◊πÏ≈‰∆ Á∂ ÍÃ⁄≈ ÍÃ√≈ Ú≈√Â∂ ¡È∂’ª ‘∆ ¿∞ÁÓ ¿∞Í≈Ò∂ ’∆Â∂ ‹≈ ‘∂ ‘ÈÕ «¬√ »‘≈È∆ «ÓÙÈ È≈Ò √ÏøË ◊π» ¡√Ê≈Ȫ ¿∞Í «Ú«Á¡’ ¡Á≈«¡ª «Úº⁄ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª Á∂ Ï‘π ‘∆ Úº‚∆ «◊‰Â∆ «Úº⁄ Á≈÷Ò ‘Ø ‘∂ ‘ÈÕ ◊πÁπ¡≈≈ ¬∆Ù ÍÃ’≈Ù ÂÚ≈Û≈ √≈«‘Ï Á∂ ٪ ’∞ÁÂ∆ ¡ÈÓØÒ ÙπË √≈Î Ë≈«Ó’ Ú≈Â≈Ú‰ «Úº⁄ √’±Ò ’≈Ò‹ ⁄Ò ‘∂ ‘ÈÕ √∆.Ï∆.¡À√.¬∆. È≈Ò √ÏøË ◊π» ◊Ø«ÏøÁ «√øÿ ‹∆ «Ú«Á¡≈ Ó≥Á ¡≥Â≈Ù‡∆ ͺË Á∆ «Ú«Á¡≈ Ï‘π ‘∆ ÿº‡ Î∆√ª ¿∞Í ÍÃÁ≈È ’ «‘≈ ‘ÀÕ Í¤Û∂ «¬Ò≈«’¡ª Á∂ Í∂∫‚± «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª Ú≈√Â∂ ‡√‡ ÚºÒØ∫ ¿∞Í≈Ò≈ ’’∂ ¡ºË∆ Î∆√ ¿∞Í Í≥‹≈Ï ¡À˜»’∂ÙÈ ÏØ‚ È≈Ò √ÏøË √’±Ò Ú∆ ◊πÁπ¡≈≈ ÂÚ≈Û≈ √≈«‘Ï «Ú÷∂ ⁄Ò «‘≈ ‘ÀÕ Ï‘π √≈∂ Ò≈Ú≈√ Ϻ«⁄¡ª Á∆ «ÍÃÂÍ≈Ò‰≈ Ú∆ ‡√‡ ÚºÒØ∫ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ ◊π» ÿ Á∆ ÍÃøÍ≈ ¡È∞√≈ ¶◊ «‘≈«¬Ù ª ‘ «’√∂ ˘ ‘∆ ◊π» ÿª Á∂ «Úº⁄ «ÏȪ ÓØ÷ ÂØ∫ «ÁÂ∆ ‘∆ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ Íø± ◊∆Ï Ò≈Ú≈«√ Ϻ«⁄¡ª ˘ Î∆ «Ú«Á¡≈ ÍÃÁ≈È ’È∆ ◊πÁπ¡≈≈ ÂÚ≈Û≈ √≈«‘Ï ‡√‡ ÚºÒØ∫ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ ‘ ͺ÷

ÂØ∫ ÍÃÎπ«Ò Èج∂ √Ó≈‹ Á∆ «√‹‰≈ Ú≈√Â∂ √’±Ò∆ «Ú«Á¡≈ Á∂ È≈Ò È≈Ò Ë≈«Ó’ «Ú«Á¡≈, ◊πÓ«Â ÔØ◊ √≈ËÈ≈ ¡Â∂ √∆’ ÂøÁπ√Â∆ Ú≈√Â∂ ÷∂‚ª ˘ Ú∆ Ó‘ºÂÂ≈ «ÁÂ∆ ‹≈ ‘∆ ‘ÀÕ ◊π» ’∂ ¶◊ª Ú≈√Â∂ √À∫’Û∂ ¬∂’Û ◊πÁπ¡≈≈ √≈«‘Ï Á∆ ˜Ó∆È «Úº⁄ ¡Ω◊∂«È’ ¡À◊∆’Ò⁄ «ÚË∆ ≈‘ƒ √Ϙ∆¡ª ¡Â∂ ◊¿±Ù≈Ò≈ Ó≈Ò ‚ø◊ª Ú≈√Â∂ ⁄≈≈ «Â¡≈ ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ Ï‘πÓ≥ÂÚ∆ √ØÚ ’≈√∂Ú≈ √øÍ≥È ‘؉ ¿∞Íø ¡≈͉∆ «Ó√≈Ò ¡≈Í ‘∆ ‘ØÚ∂◊≈Õ

◊πÁπ¡≈≈ ÂÚ≈Û≈ √≈«‘Ï ‡√‡ ÚºÒØ∫ Á» ¡≥Á∂Ù∆ Ó‘ªÍπÙª Á∆ √Ø⁄ ÓπÂ≈«Ï’ È√∆ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ Ô±È∆Ú«√‡∆ º’ Á∆ ÍÛ∑≈¬∆ º’ Á≈ ÍÃÏøË ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ‘ÀÕ Ó≈«Í¡ª ÚºÒØ∫ ¡≈͉∂ Ϻ«⁄¡ª ˘ ◊πÁπ¡≈≈ √≈«‘Ï Á∂ «Ú«Á¡’ ¡Á≈«¡ª «Úº⁄ Á≈÷Ò ’≈¿∞‰ ¿∞Íø Ϻ«⁄¡ª Á∂ Ì«Úº÷ Á∆ ’ج∆ Ú∆ «⁄øÂ≈ È‘ƒ ‘ØÚ∂◊∆Õ «‹Ê∂ «¬‘ Ϻ⁄∂ «ÚÙÚ Á∂ ¡≥Á Á∂Ù ËÓ ’ΩÓ Á≈ È≈Ó ¿∞º⁄≈ ’È◊∂ ˙Ê∂ «¬‘ «Ú«Á¡≈Ê∆ Ë≈«Ó’ ÍëÚÂ∆ Á∂ «Úº⁄ ÍÃͺ’ ‘؉◊∂Õ ¡«Ë¡≈Í’ √Ó≈‹ Á∆ ȃ‘ Á≈ ’øÓ ’Á∂ ‘ÈÕ «¬√ Ò¬∆ Ë≈«Ó’ π⁄∆ º÷‰ Ú≈Ò∂ ¡«Ë¡≈Í’ «¬ø‡ÈÀÙÈÒ «‚Ú≈«¬È ¡À˜»’∂ÙÈ ’≈Ò‹ ÂÚ≈Û≈ √≈«‘Ï «Â¡≈ ’∆Â∂ ‹≈ ‘∂ ‘ÈÕ

Ó‘ªÍπÙª Á∂ «Í¡≈ Ú≈Ò∂ «ÈÙ’≈Ó ÍÃ∂Ó∆ ‘ Áπ÷ √π÷ √Ó∂∫ ◊π» ÿ ÂÚ≈Û≈ √≈«‘Ï ¡≈ ’∂ ÈÂÓ√Â’ ‘πøÁ∂ ‘ÈÕ «¬È∑ª ÍÃ∂Ó∆¡ª Á∆ ◊π» ÿ È≈Ò ‘ØȪ ˘ Ú∆ ‹ØÛÈ Á∆ «ÁÒ∆ ªÿ ‘πøÁ∆ ‘ÀÕ √Ó∂∫ √Ó∂∫ √Ó≈‹ ˘ √∂Ë ÍÃÁ≈È ’È Ú≈√Â∂ ÂÚ≈Û≈ √≈«‘Ï Á∆ Í≈ÚÈ ËÂ∆ ¿∞Í «ÚÒº÷‰, ¡ÒΩ«’’ ¡Â∂ »‘≈È∆ √Ó≈◊Ó ¡≈͉∆ «Ó√≈Ò ¡≈Í Ï‰ ‘∂ ‘ÈÕ Úº‚∂ Úº‚∂ Í»ø‹∆ ͺÂ∆ «Ú¡≈‘ Ù≈Á∆¡ª ¿∞Í «‹Ê∂ Òº÷ª ‘∆ πͬ∂ Ù≈Ï, Ó≈√ Í≈‡∆¡ª ¿∞Í ÷⁄ ’ ‘∂ ‘È ˙Ê∂ «ÚÁ∂Ùª ÂØ∫ ¡≈ ’∂ ÍÃ∂Ó∆ ÂÚ≈Û≈ √≈«‘Ï Ï‘π ‘∆ √≈Á∂ √Ë≈È „ø◊ È≈Ò ¡ÈßÁ ’≈‹ ’≈ ’∂ «ÏȪ «’√∂ ÒÀ‰ Á∂‰ ÂØ∫ ÚÀÙ˘ Ì؋Ȫ Á∆ ÚÂØ∫ ’ ’∂ ¡≈͉∆ «Ó√≈Ò ¡≈Í Ï‰Á∂ ‹≈ ‘∂ ‘ÈÕ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∆ Í∆Û∑∆ Á∂ Ϻ⁄∂ «¬√ Â∑ª Á∂ ’≈‹ª ÂØ∫ ¡≈͉∆ √ø√«¥Â∆ «Ú≈√ ˘ ‹» ‘∆ Í ’∂ ¡≈¿∞‰◊∂Õ «¬√ Ò¬∆ ‘ «¬º’ ˘ ¡≈͉∂ ¡≥Á «ÓÙÈ∆ «√Í‡ ÍÀÁ≈ ’ ’∂ Íÿ∞Í’≈∆ ’≈‹ª «Úº⁄ ‹» ‘∆ ÔØ◊Á≈È Í≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘ÀÕ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->