Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5371, 18.8.2010]

Dnevni avaz [broj 5371, 18.8.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 863|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
DU[AN BAJEVI]
Kad }ese `ivjetinormalno
OPSTRUKCIJE
Ostaju vize za bh.gra|ane
BH. NOGOMET
Namje{tenoosamutakmica?
Anga`irat }emo inspekcije da provjere stanje na tr`i{tu i sprije~e neopravdana poskupljenja
P{enica jesada puno jeftinija nego prije dvije godine
 Vlada ima mehanizme da sprije~i udar na gra|ane
Uspje{na bh. pri~a
 57. strana
 Elektroagent: Kvalitetom i cijenom zagospodarili tr`i{tem
(Foto: A. Bajri} Blicko)
Krvavi dan na cestama {irom BiH
Poginulo 8 osoba!
REAKCIJE
Ministar Desnica Radivojevi} o poskupljenjima
Luksuz:Parlamentarci obnovili vozni park 
GENJAC KUPIO BMW,IVANI] „MERCEDES“
Skandalozno:Da ne bi gradili dva mosta
SCT I OP]INA NOVIGRAD PROMIJENILITOK RIJEKE BOSNE
   2 .  s   t  r .   3 .  s   t  r .
10. strana
k-.#5k8++/%+,'0#/#
 '.+21-4+6+)7$+6-'
U stravi~noj nesre}i u blizini Sarajeva `ivot izgubilo i jedno dijete
(Foto: I. [ebalj)
Tuzla:Elektroagent, firma za primjer
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
srijeda, 18. 8. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5371
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
18. strana
F
ederalni ministar trgo-vine Desnica Radivoje-vi} kazao je ju~er za„Dnevni avaz“ da pre-dstavnici mlinsko-pekarske in-dustrije nemaju nikakvog opra-vdanja za poskupljenje bra{na ihljeba.- Hljeb je zadnji put posku-pio 2008. kada je p{enica bila vi-{estruko skuplja nego sada i na-kon toga cijena hljeba nikada ni-je vra}ena na prvobitni nivo iakoje `ito pojeftinilo - isti~e Radivo-jevi}.
4. strana
 
Crna  hron i k a
14., 15. i 16. strana
Otkrivamo:De{avanja u Slu`bi za poslove sa strancima
[EF POKU[AO SEKSUALNOISKORISTITI INSPEKTORICU
   9 .  s   t  r .
 58. str.
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,18. avgust/kolovoz 2010.
2
Poslanicima i delegatima uDr`avnom parlamentu ~etvero-godi{nji mandat donio je ogromnezarade, od kojih su mnogi, uz`ivot na visokoj nozi, mogli i u{te-djeti sasvim dovoljno da stare au-tomobile s po~etka mandata predkraj zamijene ne{to luksuznijim~etveroto~ka{ima.
Start bez auta
Tako je, recimo, poslanik SDAu Predstavni~kom domu Parlame-nta BiH Halid Genjac pro{le godi-ne „volvo“ star 12 godina zamije-nio BMW-om proizvedenim 2006.godine. Automobil, koji i danasvozi, platio je 30.000 maraka.Delegat u Domu naroda Mla-den Ivani} tako|er voli luksuzneautomobile, pa se sada voza u„mercedesu ML“.- Na po~etku mandata nisamimao auto. Onda sam kupio polo-vni „mercedes ML“, star ~etiri go-dine. Platio sam ga 50.000 maraka,a pre{ao je 140.000 kilometara - re-kao nam je Ivani}.Mom~ilo Novakovi}, nezavisniposlanik i ~lan Demokratske par-tije Dragana ^avi}a, nije mijenjaoautomobil u ovom mandatu. I sa-da ima „mercedes C200“, proizve-den 2001. godine.
Po~eo s „ladom“
- Ovaj mandat odradio sam uistom automobilu, koji sam ondaplatio 33.000 maraka - ka`e Nova-kovi}.Od poslanika Adema Huski}asaznali smo da se on, nakon {tomu je prije nekoliko mjeseci ukr-adena „{koda octavia“, morao za-dovoljiti malo starijim „audijem“,proizvedenim 1996. godine.Poslanik SNSD-a u Predsta-vni~kom domu ParlamentaBiH Lazar Prodanovi}jedan je od skromnijihdr`avnih poslanika.U vrijeme dok je1996. godine bio po-slanik u Narodnojskup{tini RS vozaoje „ladu“ proizvede-nu 1985. godine, akasnije je zamijenio„ford fiestom“ iz1988., da bi 2003. ku-pio „passat“ proizveden 1996., ko-ji vozi i danas.
S. RO@AJAC
Dan nakon odluke Op}inskogvije}a Gora`de o odabiru lokacije[i{eta za otvaranje nove deponijeotpada, ovaj grad na korak je bli`ekomunalnoj katastrofi.Za dobivanje neophodnih sa-glasnosti potrebno je vrijeme i ra-zumijevanje razli~itih nivoa vlasti,a kamioni komunalnog preduze}a„6. mart“ ve} su puni i parkirani,dok je prikupljanje sme}a obusta-vljeno i u u`em gradskom po-dru~ju. Sme}e se sada gomila por-ed kontejnera i prijeti zdravljugra|ana.- Nemam gdje da istresemsme}e, niti to smijem u~initi napodru~ju na{e op}ine. Prati nasKantonalna inspekcija i odmahpi{e prekr{ajnu prijavu. Do{lo jedotle da sme}e vi{e nemamo gdjeda istresemo - kazao nam je dire-ktor Sadik Silajd`i}.On podsje}a da je sme}e iz Go-ra`da u protekle dvije godine neza-konito odvo`eno u Ma{i}e kod No-vog Gora`da, a nekoliko dana i u^ajni~e, gdje su sada mje{tani za-branili odlaganje otpada i ta-mo{njim komunalcima. OdlukaOV Gora`de tek je prvi korak, alislijede zakonske barijere jer se oda-brana lokacija nalazi na {umskomzemlji{tu u nadle`nosti FBiH.- ^injenica je da za ovaj pro-blem lokalna zajednica i Kanton uposlijeratnom periodu nisu imalirazumijevanja. Od njega su svibje`ali. Mislim da bi sljede}i potezmogao biti da [tab CZ i na~elnikproglase vanredno stanje jer jeugro`eno zdravlje ljudi. Ne smijese dozvoliti da se sada gu{imo usme}u. U ratu nismo bili ugro`eniod vlastitog sme}a, a sada jesmo -isti~e Silajd`i}.
 Al. B.
Ako Federalna vlada do 15. se-ptembra ne donese nova rje{enjaza naknade dobitnicima „Zlatnogljiljana“ i Zlatne policijske zna~ke,spremni smo organizirati nove pr-oteste, najva`niji je i jednoglasnousvojen zaklju~ak Upravnogodbora Saveza dobitnika najvi{ihratnih priznanja FBiH koji jeju~er odr`ao sastanak u Sarajevu.- Osim toga, tra`imo da se ljudi-ma koji su ve} dobili rje{enjaodmah po~nu ispla}ivati naknade,jer smo s Federalnom vladom i Mi-nistarstvom za bora~ka pitanja sklo-pili takav dogovor. No, imamo info-rmaciju da je isplatu zaustavio li~nopremijer Mustafa Mujezinovi}, aline znamo za{to - kazao nam jeD`evad Ra|o, predsjednik Saveza.Ra|o isti~e da dobitnici na-jvi{ih ratnih priznanja od aprilanisu primili nijednu naknadu.- Ljudi su ogor~eni i osje}aju sediskriminirani, jer su za dobrobitovog naroda pristali na sve uvjetekoje im postavila Federalna vlada.Na`alost, mi smo jedina populaci-ja kojoj je potpuno obustavljenaisplata naknada, a svi na{i ~lanoviimaju kredite, hipoteke, a dolazii nova {kolska godina. Za sve to tr-ebaju novac, jer ne mogu retroa-ktivno `ivjeti - navodi Ra|o.Dodaje kako je Vlada biladu`na da u roku od 60 dana done-se nova rje{enja, ali da ni to nijeispo{tovala. Time je, isti~e Ra|o,prekr{ila zakon, jer se nisu treba-la ukidati stara rje{enja dok ne bu-du donesena nova.- Uredbu o cenzusu koja se pr-imjenjuje i na dobitnike najvi{ihratnih priznanja Vlada treba stavi-ti van snage da bismo i mi bili izje-dna~eni s pripadnicima drugihbora~kih organizacija. Tako bi tr-ebalo ostati do dono{enja zakonao cenzusu koji bi se jednako pri-mjenjivao na sve pripadnike bo-ra~ke populacije i dr`avne slu`be-nike - zaklju~uje Ra|o.
 M. A.
Savez dobitnika najvi{ih ratnih priznanja FBiH
„Zlatni ljiljani“ spremniiza}i na nove proteste
Tra`e da Vlada donese nova rje{enja o naknadamai isplati novca onima koji ih ve} imaju
Sa sastanka UO: Zaklju~ci jednoglasno usvojeni 
(Foto: O. Kadribegovi})
Gora`du prijeti komunalna katastrofa
(Foto: A. Bajramovi})
Prodanovi} ka`e da je „passat“platio 14.000 maraka i da ga autokoji je pre{ao vi{e od 300.000 kilo-metara dobro slu`i, tako da jo{ ne-ma namjeru mijenjati vozilo.- Jednostavno, ne}u da budemseljak koji se vozi u d`ipu - krozsmijeh nam je rekao Prodanovi}.
Seljak i d`ip
Misija MMF-a danas dolazi u BiH
Misija Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) dolazi danas uBiH da bi obavila razgovore s vlastima u BiH u okviru pregleda sta-nd-by aran`mana i ispunjavanja uvjeta iz pisma namjere, potvr|enoje Feni u Federalnom ministarstvu finansija.Razgovori }e najprije biti obavljeni sa zvani~nicima u Federaciji BiH.Tokom prva dva dana posjete predvi|eni su susreti s pomo}nicima fe-deralnog ministra finansija, a 20. avgusta s federalnim ministrom fi-nansija Vjekoslavom Bevandom, na kojima }e se razgovarati oizvr{enju bud`eta, analizi fiskalnog utjecaja novih zakona o pla}ama,rebalansu kantonalnih i federalnog bud`eta i dr.
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Ministrica nezakonito dala novac rektorovom sinu Kenanu ^aklovici za odbranu istog magistarskog rada
- Harisov strana~ki pulen, ministrica Ali}ima za sobom vi{e afera nego neka holivu-dska zvijezda, no kada je ministrica u pitanju kod nje je ve} oda-vno evidentna „akutna materijalna nezaja`ljivost“ koju vi{e nemo`e ni da prikriva (a i za{to bi pored tako mo}nog {efa). SDAi SBiH su „termiti“ bosanske dr`ave i ko god misli druga~ije uvelikoj je zabludi.
(Tarik [e{i})
PORTAL - komentar dana
LOTO
JOKER564012225754
12425303642
LUKSUZ
Mnogi parlamentarci obnovili vozni park 
Genjac kupio BMW,a Ivani} „mercedes“
Polovnjaci, ali kakvi
Novakovi} vozi „mercedes C200“, Prodanovi}„passat“ iz 1996. godine
Ni „lada“ nije sramota
Nakon izbora nove lokacije za lokalnu deponiju
Gora`de zatrpano sme}em
Komunalci se ne pojavljuju ni u u`em gradskom podru~ju
 Limuzina kakvu ima Ivani}
Tradicionalnimar{
Na sastanku UO razmatra-na je i organizacija mar{a odSarajeva do Bratunca i Srebre-nice koji se tradicionalnoodr`ava svakog prvog petka useptembru.- Iako nam je suma novca zaorganiziranje mar{a znatnoumanjena, mi smo, u dogovorus drugim bora~kim organizaci-jama, zaklju~ili da se ova tradi-cija ni po koju cijenu ne smijeprekidati - ka`e Ra|o.
 
aktuelno
Dnevni avaz, srijeda,18. avgust/kolovoz 2010.
3
 Pi{e: Elvir HUREMOVI] (helvir
 avaz.ba)
Naknadnapamet
Od nesposobnosti epskih razmjera kojom serazme}e Mustafa M. upe~atljiviji su jedino njegovaarogancija i potpuna socijalna neosjetljivost 
Rahmetli predsjednik Alija Izetbegovi}, kao uostalom i svakiinsan, imao je i dobrih i lo{ih kadrovskih procjena i gre{aka. Ali ujednom slu~aju, ispostavlja se godinama kasnije, bio je prokleto upravu - onda kada je Mustafu Mujezinovi}a smijenio s funkcije pr-emijera Kantona Sarajevo zbog hroni~ne nesposobnosti.Izetbegovi}ev nasljednik na ~elu SDA Sulejman Tihi}, deceni-ju nakon {to je naprasno i neslavno okon~ana njegova karijera,iskopao je Mujezinovi}a s politi~kog mezarja i promovirao ga u pr-emijera Federacije BiH. Posljedice osje}amo svi.Od nesposobnosti epskih razmjera kojom se razme}e MustafaM. upe~atljiviji su jedino njegova arogancija i potpuna socijalnaneosjetljivost za prilike i vrijeme u kojem se stjecajem nesretnihokolnosti obreo u fotelji federalnog premijera. Posljednji u nizu ir-itantnih javnih istupa federalnog premijera odnosi se na odlukuSuda za ljudska prava u Strazburu u slu~aju „\oki} protiv BiH“,kojom je FBiH du`na biv{em oficiru JNA, zbog nemogu}nosti davrati stan, isplatiti 65.000 eura.Poru~uje poslovi~no razgoropa|eni Mustafa kako je odluka Su-da neprovodiva, pla{i javnost bankrotom FBiH, ga|a se hiljadamastanova i milionima maraka, a da ni on sam, kao uostalom ni bilokoja institucija u FBiH, uop}e nema evidenciju koliko slu~ajevaidenti~nih \oki}evom uop}e ima. A upravo su te federalne insti-tucije propustile da slu~aj rije{e pred doma}im sudovima i doka`uda oficir \oki} posjeduje fiktivni ugovor.Sada, kada je pamet iz donjeg dijela le|a do{la u glavu, nikakvagalama ne}e pomo}i, pogotovo ako iz svake re~enice izbija nevjero-vatno nepoznavanje funkcije Suda u Strazburu, ali i pravnog siste-ma vlastite dr`ave. Jer, provo|enje sudskih odluka nije stvar Muje-zinovi}eve ili bilo ~ije volje, nego obaveza.U svemu je, ipak, najgori njegov licemjerni poku{aj da se i uovakvoj muci pribavi pokoji jeftini politi~ki poen demago{ko-patrio-tskim izjavama da „ne}emo uzimati od branilaca BiH da bismo dalionima koji su je napadali“. Napravi{ ljudima problem, da bi se kasni-je pojavio kao tobo`nji spasilac. Providno i licemjerno do kraja.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
SKANDALOZNO
Kako bi izbjegli gradnju dva mosta
SCT i Op}ina Novi Gradpromijenili tok Bosne
Mje{tani }e uskoro blokirati daljnju izgradnju sarajevske zaobilaznice
Na prvoj dionici sarajevske za-obilaznice u Mjesnoj zajedniciDobro{evi}i de{ava se, premasvemu sude}i, velika prevara, asamo je pitanje ko sve u njoj imaupletene prste. Slovenska kompa-nija SCT, kako nam je potvr|eno,umjesto dva mosta na rijeci Bosnigradi zemljane nasipe, ~ime se pr-ojekt u potpunosti mijenja, a cije-na uveliko sni`ava.
Smanjenje tro{kova
Nasipanje zemlje umjesto gra-dnje skupih mostova omogu}enoje na taj na~in {to je na ovom po-dru~ju promijenjen kompletantokrijeke Bosne.Kako nam je re~eno iz Direkci-je cesta FBiH, inicijativa za pro-mjenu korita rijeke stigla je iz Op-}ine Novi Grad, i to, navodno, zbog~estih poplava na ovom podru~ju.Nakon toga je, kako nam je saop-}eno, SCT naru~io izradu „studijeopravdanosti uskla|ivanja proje-ktne dokumentacije i novonastalogstanja“, u kojoj je predlo`io da seumjesto mostova grade nasipi.Me|utim, ima mnogo razloga dase vjeruje da je zapravo sve ra|eno sciljem da se Slovencima umanjetro{kovi na izgradnji ovog projekta.Kao prvo, nevjerovatno zvu~i da seOp}ina tek tako odlu~ila da skrenetok Bosne samo pedesetak metaraispred mjesta gdje su se trebali nala-ziti SCT-ovi mostovi.Kao drugo, promjena toka ri-jeke }e, kako sada stvari stoje, sa-mo pospje{iti, a nikako sprije~itipoplave.
Erozije zemlji{ta
Muhamed Ga~anovi}, koji `iviu neposrednoj blizini zaobilazni-ce, kazao je za „Avaz“ da su pro-mjenom korita naru{eni prirodnitokovi vode, {to bi moglo izazvatieroziju zemlji{ta, stvaranje depo-nija i poplave, jer je na ovaj na~inonemogu}eno normalno otjecanjevoda koje se slijevaju u rijeku.Isti~e da je ovo ra|eno bez pro-jekata i adekvatne dokumentacije.Prema njegovim rije~ima, ugro`-eno stanovni{tvo s ovog podru~jazbog toga se vi{e puta obra}alo na-dle`nim institucijama.- Ako oni ne{to hitno ne podu-zmu, mi }emo biti prisiljeni orga-nizirati proteste, kojima }emoblokirati daljnju izgradnju ovesaobra}ajnice - kazao nam jeGa~anovi}.Iz Op}ine Novi Grad ju~er ni-smo dobili odgovor na dopis kojismo im uputili.
G. MRKI]
Kakve sve zakulisne radnje pr-ate izbor generalnog direktora JUDom zdravlja Kantona Sarajevo,koji se, o ~emu je „Avaz“ ve} pisao,{tima Slobodanu Trnini}u, kako bidobio i tre}i mandat na ~elu oveinstitucije, moglo se vidjeti i naju~era{njoj sjednici Vlade KS. Jedan glas je, naime, nedosta-jao da Vlada usvoji informaciju uvezi s izborom generalnog dire-ktora JU Dom zdravlja KS, i tonakon {to je premijer Besim Me-hmedi} predlo`io da se ova ta~kauop}e ne na|e nadnevnom redu.Premijer je topredlo`io iako jeresorni ministarMustafa Cuplovupozorio da su uo-~ene nepravilnostiu tekstu provede-nog konkursa.No, i poredodbijanja Vlade,Cuplov nam je kazao da }e nasta-viti provjeravati zakonitost pro-cedure izbora direktora.- Radilo se o uo~enim nepravi-lnostima u provedenoj konkur-snoj proceduri, u smislu da tekstuvjeta koji je dat u konkursu nijeu potpunosti u skladu sa zako-nom. Ustvari, propisani su doda-tni uvjeti koji po zakonu nisu po-trebni, {to zna~i da je broj usp-je{nih kandidata mogao biti dale-ko ve}i - rekao je Cuplov.Izbor direktora Doma zdravljana}i }e se ve} na sljede}oj sjedniciVlade KS.
 F. K.
Cuplov: Moglo je biti vi{e kandidata Na licu mjesta: Ga~anovi} pokazuje gdje je zaustavljen prirodni tok rijeke
(Foto: J. Brutus)
Predsjednik Savjeta MZ Do-bro{evi}i Muhidin Planja neda-vno je uputio dopis nadle`niminstitucijama u kojima upozora-va na ovaj problem.U pismu se navodi da odusta-janje od projekta „treba staviti ukontekst unaprijed smi{ljenihmanipulacija radi ostvarenja su-mnjive finansijske koristi“.
Smi{ljene manipulacije
Izbor direktora JU Dom zdravlja KS
Konkurs na{timavan za Trnini}a
Kako nam je ju~er kazalamje{tanka Zumra ]esko, ove go-dine, odnosno nakon promjenetoka rijeke, poplavljeno je neko-liko ku}a u neposrednoj blizinisarajevske zaobilaznice, iako u teku}e voda nikada ranije nije ula-zila. Istu pri~u ponovili su nam iostali mje{tani s kojima smo ra-zgovarali.
Poplavile ku}e
]esko: Poplave ve}e nego ranije

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
1507982 liked this
rferra liked this
rferra liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->