Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vietnamese - Easy Guide to Composting

Vietnamese - Easy Guide to Composting

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:

More info:

Published by: Delaware Center for Horticulture on Aug 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

 
Nhöõng thöù coù theålaøm phaân troän
Nhöõng thöùgì töønglaø caây coœhoaëc ñoäng vaät ñeàucoù theålaømthaønh phaântroän, keå caœ- voœ traùi caâyvaø rau cuœ, giaáybaùo, coœ caét, coœdaïi, baõ traø, baõcaø pheâ, voœ tröùng,ñaát töø chaäu caây ñaõcuõ, hoa cheát, toùcngöôøi vaøloâng thuù.
Chædaãn:
Traùnhboœ thòt hoaëc saœn phaåmsöõa vaøo thuøng phaân troän,tröø khi quí vò töïtin vaøcoùkinh nghieäm.
böôùcdeã daøngñeålaømphaân troäntoát
4
Ñeå taïo döïng phaân troän, khôœi ñaàu vôùi moät lôùp daøy (15cm)baèng nhaùnh caây hoaëc lôùp phuœ thoâ lôùn ôœdöôùi ñaùy ñeå giuùp thoaùt nöôùc. Roài theocoâng thöùc A,B,C deã daøng ñeåtaïo moät ñoáng lôùp naøy choàng leân lôùp khaùc.
A.
Lôùp moœng goàm caùc raùc höõu cô thaœi töø nhaøbeáp vaøraùc höõu cô xanh thaœi töø vöôøn töôïc.
B.
Phuœ leân baèng moät lôùp raùchöõu cô naâu töøvöôøn töôïc, nhôùkieåm chaéc ñeåøcaùc chaát thaœithöùc aên khoâng loära ngoaøi.
C.
Laøm aåm öôùt thaät nhieàu.
Roài laäp laïi caùc böôùc A,B,C.
Chæ trong
8 tuaàn leã
phaân troän seõ ñöôïc saünsaøng ñeå quí vò söœ duïng!
Coù vaán ñeà veà phaân troän?
Laät phía sau ñeå xem Höôùng daãnSöœa chöõa Deã daøng veà Phaân troän!
Caùch söœ duïng phaân troän
Söœduïng phaân troän ñaõ raây ñeåduøng chocaùc chaäu caây vaøchaäu gieo haït (caùcvuïn cuœi coøn soùt laïi coùtheå ñöôïc duønglaøm lôùp phuœ hoaëcñöôïc taùi cheálaànnöõa)Giuùp caây taêng tröôœnglaønh maïnh baèng caùchduøng phaân troän ñeålaøm lôùp phuœquanhcaây (ñöøng phuœ saùtgoác caây)Phaân troän coùtheåñöôïc chovaøo caùc caây baœn ñòa, vaøo hailaàn moãi naêm; vaø phaân troän ñaõraây coùtheåduøng laøm lôùp treân maët ñeå troàng coœ.
Ñieàu quan troïng laø theâm khoâng khí vaøo phaân troän ñeåkhoœi hoâi. Coù theålaøm ñieàu naøy baèng caùch duøng caây chóa ñeå ñaœo troän, hoaëc chen caùc nhaùnh caây hoaëc oáng vaøo giöõa ñoáng phaântroän ñeågiuùp cho khoâng khí ñi vaøo.
Chæ daãn:
Ñöøng ñeåphaân troän bò quaùöôùt, haõy phuœñoáng phaân troän - chæ caàn ñeå aåm vöøa phaœi, chöùkhoâng öôùt. Neáu ñoáng phaân troän bò öôùt hoaëc baœo hoøa, haõy troän theâm vaøo caùc chaátthaœi vöôøn töôïc khoâ naâu, hoaëc xôùi ñaœo leân.
2
Nhöõng gì coù theålaøm phaân troän
4
Baœo trìphaân troän
Chæ daãn:
Raéc moät ít ñaáthoaëc phaân troän ñaõhoaøn taát, phuœ leân lôùp thöùc aên thaœi boœseõ giuùp taïo phaân troän doàidaøo hôn vaø giaœm thieåu muøihoâi.
Saùng taïo vöôøn Ñòa ñaøng cuœa chính quí vò.
Thuøng giun
(worm farm) laø moät caùchhay cho nhöõng ngöôøi soáng taïi caùc caênhoä hoaëc khu chung cö nhoœ.Ñòa ñieåm lyù töôœng ñeå laømphaân troän laø moät nôi deãthoaùt nöôùc, vaøcoù boùngmaùt nhieàu trong muøa heø.Phaân troän (compost) laøhoãnhôïp nhieàu vaät lieäu khaùc nhau:caùc raùc höõu cô giaøunitrogen, nhö laø voœtraùi caâyvaø rau cuœ(thaœi töønhaø beáp)vaø caùc raùc xanh höõu cô (thaœitöøvöôøn töôïc) chaúng haïn nhöcoœ môùi caét, laù xanh vaø coœdaïivaø phaân boùn.caùc chaát höõu cô vöôøn töôïc maøu naâu vaø ngheøo nitrogennhö laølaù khoâ, nhaùnh cuœi,giaáy vaø rôm.aåm öôùt – caùc vaät lieäu khoâ khoâng laøm phaân troän ñöôïc.Theâm vaøo moät chuùt ñaát hoaëcphaân troän ñaõ hoaøn taát seõgiuùp ñöa vaøo caùc vi sinh vaät ñeå taùicheá caùc chaát thaœi boœnoùi treânthaønh phaân troän doài daøo, gioángnhö ñaát.
Chæ daãn:
d
Ñeå moät caùi xoâcoù naép thaät kín trong nhaø beáp ñeåthuthaäp caùc thöùc aên thöøa.
d
Duøng maùy caét coœñeå caétvuïn caùc nhaùnh caây thaœi naøoquaùcöùng.
   T   h  e   E  a  s  y   C  o  m  p  o  s  t   i  n  g   G  u   i   d  e
1
Choïn moätñòa ñieåm
Höôùng daãn
laøm phaân troän
3
Raœi lôùp
Ñöôøng phuœ
Vieäc taïo phaântroän laø tieántrình töï nhieânvaø khoângtoán keùm.Phaân troän toátcho ñaát ñai vaøvöôøn töôïc.
VIETNAMESE
Viet-Composting 10/4/06 6:20 PM Page 1

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->