Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vietnamese - Easy Guide to Mulching and the Marvel of Mulch, New South Wales Australia

Vietnamese - Easy Guide to Mulching and the Marvel of Mulch, New South Wales Australia

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:

More info:

Published by: Delaware Center for Horticulture on Aug 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2010

pdf

text

original

 
Saùng taïo vöôøn Ñòa ñaøng cho chính quí vò
1. SÖŒ DUÏNG COŒ VUÏN XEÙN CAÉT
Vieäc boœ coœ vuïn xeùn caét trong thuøng raùc thaät laø phí phaïm vaät lieäu phaân boùn vöôøn töï nhieân. Caùc coœ vuïn xeùn caét coù doài daøo chaát nitrogen, moät chaát phaân boùn quan troïng cho caây. Ñeå taän duïng coœ vuïn xeùn caét:
Haõy ñeåchuùng treân coœkhi quí vò caét coœ, ñeå chuùng nuoâi coœvaø giuùp coœtöôi toát hôn. Quí vò coùtheå duøng maùy caét coœthoâng thöôøng cuœa mình hoaëc mua moät maùy caét coœloaïi taïo lôùp phuœ (mulching mower).
Haõy söœduïng coœ xeùn caét ñeå laøm lôùp phuœ quanh caùc caây cho hoa haøng naêm vaøcaùc caây rau quaœ.
Caùch thöùc ñeå laøm lôùp phuœ
 Ñeå laïi coœ vuïn ñaõ xeùn caét treân saân coœseõ giuùp tieát kieämkhoœi mua caùc phaânboùn maéc tieàn.Giaœm vieäc caànduøng caùc thuoác xòt hoùa hoïc.
 Lôùp phuœ giöõ cho coœñöôïc thaáp. Nhö vaäy ñôõmaát coâng cho quí vò.
 Boœ lôùp phuœ quanhcaùc caây seõ giuùp choreã ñöôïc maùt vaøomuøa heø vaø aám vaøomuøa ñoâng vaø giuùpduy trì ñoä aåm.Giaœm söï aên moønñaát ñai vaø taùcñoäng cuœa ñaátquanh caùc caây.Cung caápcaùc chaát boå döôõng.
Laøm lôùp phuœ thaät laø deã daøng. Sau ñaây laø vaøi yù kieán höôùng daãn:
2. SÖŒ DUÏNG CAÙC NHAÙNH CAÂY XEÙN TRONG VÖÔØN
Ngöôøi ta hay boœcaùc nhaùnh nhoœ, nhaùnh caây vaønhaùnh laù vaøo thuøng raùc. Chuùng thöôøng quaù lôùn boœkhoâng loït vaøo thuøng laøm phaân troän (compost) vaø chuùng raát laâu phaân huœy. Haõy suy nghó laïi.Vieäc chuyeån caùc nhaùnh caây xeùn thaønh lôùp phuœthaät laø deã daøng, vaøñaây laø caùch thöùc thöïc hieän:
Haõy xeáp caùc nhaùnh nhoœ, nhaùnh moœng vaø nhaùnh laù thaønh moät haøng daøi, roài duøng maùy caét coœñeå xeùn nhoœ ra.
Ñoái vôùi caùc nhaùnh caây lôùn, haõy möôïn hoaëc mua moät maùy xeùn nhoœ.
3. SÖŒ DUÏNG PHAÂN TROÄN
Baèng caùch söœduïng thöùc aên thöøa vaø chaát thaœi boœ vöôøn töôïc laøm phaân troän, quí vò coù theå taïo ra ngöoàn boå döôõng thieân nhieân cho caây gieo haït, caây, caây buïi vaø caây lôùn. Phaân troän (compost) coù theåñöôïc duøng ñeåbao phuœ caùc haït gioáng, ñeålaøm lôùp phuœquanh caùc caây gieo haït vaø caây coøn nhoœ. Phaân troän ñöôïc phaân huœy nhanh choùng do ñoùchaát boå döôõng saün saøng ñeå ñöôïc söœ duïng cho ñaát vaø caây trong vöôøn cuœa quí vò. Haõy ñieän thoaïi soá 1800 225 587 ñeåhoœi laáy quyeån 'Höôùng daãn Deã daøng ñeå laøm Phaân troän' (‘Easy Composting Guide) ñeå bieát theâm chi tieát veà caùch laøm phaân troän.
4. SÖŒDUÏNG LÔÙP PHUŒ COÙBAÙN SAÜN
Coù nhieàu loaïi lôùp phuœ coù theå mua töøng bao hoaëc mua soánhieàu. Coùtheå mua deãdaøng rôm, coœ, cuœi vuïn, voœ caây. Caùc thöù naøy coù theåñöôïc söœ duïng theo voâsoá phöông caùch. Vaøi loaïi lôùp phuœ baùn saün ñeå söœ duïng ñaëc bieät ñeå laøm phong caœnh. Caùc lôùp phuœ baèng cuœi vuïn ñöôïc söœ duïng nhö laøneùt loâi cuoán cho caùc loái ñi trong vöôøn. Cuœi vuïn cuõng coùtheåñöôïc loùt döôùi maët ñaát nôi ñeåduïng cuï chôi ñuøa cuœa treœ em, ñeå vieäc teù ngaõ ñöôïc nheï nhaøng hôn.
Nhieàu ích lôïi cuœa lôùp phuœ
 Ñôõ töôùi nöôùc.
Lôùp phuœ coù tínhcaùch ña duïng. Söœduïng lôùp phuœquanh caây, nhö laømoät chaát phuï gia höõu ích cho phaânboùn, nhö laø moät beà maët haáp daãncho caùc loái ñi,hoaëc cung öùng moät beà maët antoaøn cho khu vöïc chôi ñuøa cuœa treœem.
SöïKyødieäu cuœa Lôùp phuœ
Lôùp phuœ
laøvaätlieäu che phuœñaá t ñeångaên chaän coœdaïi moïc, vaøgiuùp cho caây coœ khoœe maïnh.Lôùp phuœ (mulch) coùtheåñöôïc laøm töøraá t nhieàu loaïi vaät lieäu höõu cô.Boœlôùp phuœleân maët ñaát trong vöôøn, lôùp phuœhöõu côseõ giuùp giöõlaïi caùc chaá t boå döôõng vaøgiöõcho ñaá t ñöôïc m öôùt.Lôùp phuœ laøm cho vöôøn cuœa quí vò toá t töôi hôn baèngcaùch taêng tieá n hoaït ñoäng sinh hoïc cuœa ñaát (nhaát laøgiun vaøcaùc vi khuaån coù ích).
   T   h  e   E  a  s  y   M  u   l  c   h   i  n  g   G  u   i   d  e
VIETNAMESE
VIET-Mulching Guide 10/4/06 6:34 PM Page 1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->