Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
121Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai giang nen mong

Bai giang nen mong

Ratings:

4.5

(4)
|Views: 36,818|Likes:
Published by cuongnguyen

More info:

Published by: cuongnguyen on Jun 25, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

04/10/2013

pdf

text

original

 
Tr
ườ 
ng
ĐẠ
I H
C BÁCH KHOA
Đ
À N
NG Nhóm chuyên môn CH
Đ
-N
n Móng
 B
môn C 
ơ 
s
ở 
 ỹ 
thu
t Xây d 
ự 
ng Bài gi 
ng N 
ề 
n và Móng 
 
Đ
à n
ng 9/2006 CH
ƯƠ
 NG VI TRANG136
CH
ƯƠ 
NG IV: XÂY D
Ự 
NG CÔNG TRÌNH TRÊN N
N
ĐẤ
T Y
U
ß
1. KHÁI NI
M1.1. Khái ni
m v
n
n
đấ
t y
ế
u
 N
n
đấ
t y
ế
u là n
n
đấ
t không
đủ
s
c ch
u t
i, không
đủ
 
độ
b
n và bi
ế
n d
ngnhi
u, do v
y không th
làm n
n thiên nhiên cho công trình xây d
ng.Khi xây d
ng các công trình dân d
ng, c
u
đườ 
ng, th
ườ 
ng g
 p các lo
i n
n
đấ
ty
ế
u, tùy thu
c vào tính ch
t c
a l
ớ 
 p
đấ
t y
ế
u,
đặ
c
đ
i
m c
u t
o c
a công trình mà ng
ườ 
ita dùng ph
ươ 
ng pháp x
n
n móng cho phù h
ợ 
 p
để
t
ă
ng s
c ch
u t
i c
a n
n
đấ
t,gi
m
độ
lún,
đả
m b
o
đ
i
u ki
n khai thác bình th
ườ 
ng cho công trình.Trong th
c t
ế
xây d
ng, có r 
t nhi
u công trình b
lún, s
 p h
ư
h
ng khi xâyd
ng trên n
n
đấ
t y
ế
u do không có nh
ng bi
n pháp x
lý phù h
ợ 
 p, không
đ
ánh giáchính xác
đượ 
c các tính ch
t c
ơ 
lý c
a n
n
đấ
t. Do v
y vi
c
đ
ánh giá chính xác và ch
tch
các tính ch
t c
ơ 
lý c
a n
n
đấ
t y
ế
u (ch
y
ế
u b
ng các thí nghi
m trong phòng vàhi
n tr 
ườ 
ng)
để
làm c
ơ 
s
ở 
đề
ra các gi
i pháp x
lý n
n móng phù h
ợ 
 p là m
t v
n
đề
 h
ế
t s
c khó kh
ă
n, nó
đ
òi h
i s
ế
t h
ợ 
 p ch
t ch
gi
a ki
ế
n th
c khoa h
c và kinhnghi
m th
c t
ế
 
để
gi
i quy
ế
t, gi
m
đượ 
c t
i
đ
a các s
c
, h
ư
h
ng công trình khi xâyd
ng trên n
n
đấ
t y
ế
u.
1.2. M
t s
 
đặ
c
đ
i
m c
a n
n
đấ
t y
ế
u
Thu
c lo
i n
n
đấ
t y
ế
u th
ườ 
ng là
đấ
t sét có l
n nhi
u h
u c
ơ 
;S
c ch
u t
i bé (0,5 – 1kG/cm
2
);
Đấ
t có tính nén lún l
ớ 
n (a> 0,1 cm
2
/kG);H
sô r 
ng e l
ớ 
n (e > 1,0);
Độ
s
t l
ớ 
n ( B > 1);Mo
đ
un bi
ế
n d
ng bé (E< 50kG/cm
2
);Kh
n
ă
ng ch
ng c
t bé (
ϕ
, c bé), kh
n
ă
ng th
m n
ướ 
c bé;Hàm l
ượ 
ng n
ướ 
c trong
đấ
t cao,
độ
bão hòa n
ướ 
c G> 0,8, dung tr 
ng bé;
1.3. Các lo
i n
n
đấ
t y
ế
u th
ườ 
ng g
p
+
Đấ
t sét m
m: g
m các lo
i
đấ
t sét ho
c á sét t
ươ 
ng
đố
i ch
t,
ở 
tr 
ng thái bãohòa n
ướ 
c, có c
ườ 
ng
độ
th
 p;+ Bùn: Các lo
i
đấ
t t
o thành trong môi tr 
ườ 
ng n
ướ 
c, thành ph
n h
t
t m
n(<200
µ
m)
ở 
tr 
ng thái luôn no n
ướ 
c, h
s
ng r 
t l
ớ 
n, r 
t y
ế
u v
m
t ch
u l
c;+ Than bùn: Là lo
i
đấ
t y
ế
u có ngu
n g
c h
u c
ơ 
,
đượ 
c hình thành do k 
ế
t qu
  phân h
y các ch
t h
u c
ơ 
ở 
các
đầ
m l
y (hàm l
ượ 
ng h
u c
ơ 
t
20 – 80%);+ Cát ch
y: G
m các lo
i cát m
n, k 
ế
t c
u h
t r 
ờ 
i r 
c, có th
b
nén ch
t ho
c phaloãng
đ
áng k 
. Lo
i
đấ
t này khi ch
u t
i tr 
ng
độ
ng thì chuy
n sang tr 
ng thái ch
y g
ilà cát ch
y.+
Đấ
t bazan:
Đ
ây c
ũ
ng là
đấ
t y
ế
u v
ớ 
i
đặ
c di
m
độ
ng l
ớ 
n, dung tr 
ng khô bé,kh
n
ă
ng th
m n
ướ 
c cao, d
b
lún s
 p.
1.4 . X
ử 
lý n
n
đấ
t y
ế
u
V
ớ 
i các
đặ
c
đ
i
m c
a
đấ
t y
ế
u nh
ư
trên, mu
n
đặ
t móng xây d
ng công trìnhtrên n
n
đấ
t này thì ph
i có các bi
n pháp k 
thu
t
để
c
i t
o tính n
ă
ng xây d
ng c
anó. N
n
đấ
t sau khi x
lý g
i là n
n nhân t
o.Vi
c x
lý khi xây d
ng công trình trên n
n
đấ
t y
ế
u ph
thu
c vào nhi
u
đ
i
u ki
nnh
ư
:
Đặ
c
đ
i
m công trình,
đặ
c
đ
i
m c
a n
n
đấ
t.v.v. V
ớ 
i t
ng
đ
i
u ki
n c
th
 
Tr
ườ 
ng
ĐẠ
I H
C BÁCH KHOA
Đ
À N
NG Nhóm chuyên môn CH
Đ
-N
n Móng
 B
môn C 
ơ 
s
ở 
 ỹ 
thu
t Xây d 
ự 
ng Bài gi 
ng N 
ề 
n và Móng 
 
Đ
à n
ng 9/2006 CH
ƯƠ
 NG VI TRANG137
ng
ườ 
i thi
ế
t k 
ế
 
đư
a ra bi
n pháp x
lý h
ợ 
 p lý. Trong ph
m vi ch
ươ 
ng này s
 
đề
c
 p
đế
ncác bi
n pháp x
lý c
th
khi g
 p n
n
đấ
t y
ế
u nh
ư
:+ Các bi
n pháp x
lý v
ế
t c
u công trình;+ Các bi
n pháp x
lý v
móng;+ Các bi
n pháp x
lý n
n.
ß
2. CÁC BI
N PHÁP X
Ử 
LÝ V
T C
U CÔNG TRÌNH
ế
t c
u công trình có th
b
phá h
ng c
c b
ho
c toàn b
do các
đ
i
u ki
n bi
ế
nd
ng không thõa mãn: Lún ho
c lún l
ch quá l
ớ 
n làm cho công trình b
nghiêng,l
ch,
đổ
…ho
c do áp l
c tác d
ng lên m
t n
n quá l
ớ 
n trong khi n
n
đấ
t y
ế
u, s
cch
u t
i bé.Các bi
n pháp v
ế
t c
u công trình nh
m làm gi
m áp l
c tác d
ng lên m
tn
n h
c làm t
ă
ng kh
n
ă
ng ch
u l
c c
a k 
ế
t c
u công trình. Ng
ườ 
i ta th
ườ 
ng dùngcác bi
n pháp sau:+ Dùng v
t li
u nh
và k 
ế
t c
u nh
;+ Làm t
ă
ng
độ
m
m c
a k 
ế
t c
u công trình;+ Làm t
ă
ng c
ườ 
ng
độ
cho k 
ế
t c
u công trình.
2.1. Dùng v
t li
u nh
và k 
ế
t c
u nh
 
M
c
đ
ích: Làm gi
m tr 
ng l
ượ 
ng b
nthân công trình, gi
m
đượ 
c t
 ĩ 
nh t
i tác d
nglên móng.
Khe luïn
Bi
n pháp: Có th
s
d
ng các lo
iv
t li
u nh
,
ế
t c
u thanh m
nh, nh
ư
ng ph
i
đả
m b
o c
ườ 
ng
độ
công trình.
2.2. Làm t
ă
ng
độ
m
m c
a
ế
t c
u côngtrình
M
c
đ
ích: Làm t
ă
ng
độ
m
m c
a k 
ế
tc
u công trình k 
c
móng
để
kh
 
đượ 
c
ngsu
t ph
thêm phát sinh trong k 
ế
t c
u khix
y ra lún l
ch ho
c lún không
đề
u.
 Hình 4.1: B
ố 
trí khe lún
Bi
n pháp: Dùng k 
ế
t c
u t
 ĩ 
nh
đị
nhho
c phân c
t các b
ph
n c
a công trình b
ng các khe lún.
2.3. T
ă
ng thêm c
ườ 
ng
độ
cho k 
ế
t c
u côngtrình
M
c
đ
ích: Làm t
ă
ng c
ườ 
ng
độ
cho k 
ế
tc
u công trình
để
 
đủ
s
c ch
u các
ng l
c sinhra do lún l
ch và lún không
đề
u.Bi
n pháp: Ng
ườ 
i ta dùng các
đ
ai bêtông c
t thép
để
t
ă
ng kh
n
ă
ng ch
u
ng su
tkéo khi ch
u u
n,
đồ
ng th
ờ 
i có th
gia c
t
icác v
trí d
 
đ
oán xu
t hi
n
ng su
t c
c b
 l
ớ 
n.
 Hình 4.2: B
ố 
trí 
đ 
ai BTCT 
 
Tr
ườ 
ng
ĐẠ
I H
C BÁCH KHOA
Đ
À N
NG Nhóm chuyên môn CH
Đ
-N
n Móng
 B
môn C 
ơ 
s
ở 
 ỹ 
thu
t Xây d 
ự 
ng Bài gi 
ng N 
ề 
n và Móng 
 
Đ
à n
ng 9/2006 CH
ƯƠ
 NG VI TRANG138
ß
3. CÁC BI
N PHÁP X
Ử 
LÝ V
MÓNG
Khi xây d
ng công trình trên n
n
đấ
t y
ế
u, ta có th
s
d
ng m
t s
ph
ươ 
ng pháp x
 lý v
móng th
ườ 
ng dùng nh
ư
sau:+ Thay
đổ
i chi
u sâu chôn móng;+ Thay
đổ
i kích th
ướ 
c móng;+ Thay
đổ
i lo
i móng và
độ
c
ng c
a móng.
3.1. Thay
đổ
i chi
u sâu chôn móng
Dùng bi
n pháp thay
đổ
i chi
u sâu chôn móng có th
gi
i quy
ế
t v
m
t lún vàkh
n
ă
ng ch
u t
i c
a n
n.Khi t
ă
ng chi
u sâu chôn móng s
làm t
ă
ng tr 
s
s
c ch
u t
i c
a n
n. Tr 
s
t
ă
ngc
a áp l
c tiêu chu
n
R khi t
ă
ng chi
u sâu chôn móng có th
tính theo công th
c:
h Bh g  R
=++=
.... 2cot1
γ γ π ϕ ϕ π 
(4.1)Trong
đ
ó:
γ
- Dung tr 
ng c
a
đấ
t n
n;
h – 
Độ
t
ă
ng thêm chi
u sâu chôn móng;B = f(
ϕ
) tra b
ng; Ngoài ra khi t
ă
ng
độ
sâu chôn móng thì s
gi
m
đượ 
c
ng su
t gây lún chomóng nên gi
m
đượ 
c
độ
lún c
a móng;(4.2)
)(
hh
tb gl 
+=
γ σ σ 
Đồ
ng th
ờ 
i t
ă
ng
độ
sâu chôn móng th
 
đặ
t móng xu
ng các t
ng
đấ
t phíad
ướ 
i ch
t h
ơ 
n,
n
đị
nh h
ơ 
n. Tuy nhiên vi
c t
ă
ng chi
u sâu chôn móng ph
i cân nh
cgi
a hai y
ế
u t
kinh t
ế
và k 
thu
t.M
t s
tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p
để
gi
m b
ớ 
t
độ
chênh l
ch lún gi
a cao trình
đặ
t móng thi
ế
t
ế
v
ớ 
i cao trình
đ
áy móng sau khi lún
nlên m
t tr 
s
d
phòng.
đị
nh, th
ườ 
ng ph
i nâng cao trình
đặ
t móng
)(1
+=
 
2
tcdp
(4.3)rong
đ
ó:lún
n
đị
nh tính toán;ôngi
u
i kích th
ướ 
c móng
có tác d
ng thay
đổ
i tr 
c ti
ế
 p áp l
ctác d
ng lên m
t n
n, và do
đ
ó c
ũ
ng c
i thi
n
đượ 
c
đ
i
u ki
n ch
u t
i c
ũ
ng nh
ư
 
đ
i
uki
n bi
ế
n d
ng c
a n
n.
Âáút yãúu
TS – 
Độ
S
tc
– 
Độ
lún x
y ra khi thi c(v
ớ 
i công trình dân d
ng S
dp
=0,7S).Tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p n
n
đấ
t y
ế
u có chdày thay
đổ
i nhi
u,
để
gi
m chênh l
chlún có th
 
đặ
t móng
ở 
nhi
u cao trìnhkhác nhau (Hình 4.3).
3.2. Bi
n pháp thay
đổ
 Hình 4.3
Thay
đổ
i kích th
ướ 
c và hình dáng móng s
 

Activity (121)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
pmgmat liked this
Duy Cao added this note|
anh em tham khao nha
Bùi Minh Thiêm liked this
Vinh Be Nguyen liked this
Luong Hong Thai liked this
Đào Bá Lực liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->