Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Balmazújváros újság - 2007 szeptember

Balmazújváros újság - 2007 szeptember

Ratings:
(0)
|Views: 103|Likes:
Published by bamazinfo

More info:

Published by: bamazinfo on Aug 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2010

pdf

text

original

 
I   N   G   Y   E   N   E   S   K   I   A   D   V   Á   N   Y   
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZSZOLGÁLATI LAPJA
XXI. évfolyam, 9. szám 2007. szeptember 
Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. immár negyedik alkalommal hirdette meg ügyfeleinek „Társ a házban”címmel lakóközösség – építõ pályázatát. A résztvevõk négykategóriában – a Zöld, a Közös, a Játszó és a Gondoskodó programban nyújthatták be pályázataikat. Amint aztOborzilné Nagy Erna fiókigazgatótól és Tóth Piroskamarketing referenstõl megtudhattuk, ebben az évben, többmint 300 lyamunka érkezett. Ez az érdekdés azt bizonyítja, hogy a társasházak és lakásszövetkezetek fontosnak tartják a kiírt pályázati témákat, s minden alkalmatmegragadnakközösségeikkomfortérzésénekjavításához. pályamunkája juttatta komoly anyagi éserkölcsi elismeréshez. A végsõ értékelésen csak 22 pályázat bizonyult sikeresnek, melyet jogászokból, kertépítõkbõl,szociológusokból, építészmérnökökbõl és az Allianz Zrt.-tképviselõ szakmai zsûribõl álló bizottságnak kellettkiválasztani. Talán Önök is meglepõnek tartják, hogy akétfordulós pályázaton igen sokféle szempontnak kellettmegfelelni,hailyenkomolyszakemberekbõlállóbizottságothozott létre a pályázat kiírója. Értékeléskor kiemeltenfigyeltek arra, hogy a benyújtott pályázat valóban a közösségérdekeit szolgálja, a környezet javítása minõségi javulást,szépítést érjen el, a közösségi életet és kezdeményezéseketépp úgy szolgálja, mint a technikai megvalósítást,ötletességet.Azérvényespályázatoknálkomolysúllyaljelentmeg, a lakók által vállalt közös munka mennyisége atervezésbenéppúgy,mintakivitelezésben.A lakók, lakástulajdonosok közös munkája példaértékû nemcsak településünkön, de a megyében is. Szekér József közösképviselõtõl megtudtuk, hogy a Játszó programban448.000forintot, a Zöld programban 655.000forintot nyert atársasház.Az „ünnepélyes átadásra” szerkesztõségünket is meghívták,ahol meghitt hangulatban köszöntötték a lakók képviselõjü-ket,SzekérJózsefet.Örömmeltapasztaltuk,hogyazigensok energiát, empátiát igénylõ feladatot a lakóközösség elismeri,s megköszöni. Az Allianz Zrt. képviselõi gratuláltak atársasházlakóinak,stovábbiegyüttmûködésrebiztattákõket.A meghívott vendégekkel, segítõkkel, együtt gyönyörköd-hettünk az udvart díszítõ kerti padokban, sütõhelyben éppúgy, mint a nagyméretû legókban, a trambulinban és arendezett környezetben. Valljuk be õszintén, kertes, családiházaknál sokkal jellemzõbb a fásítás, virágosítás, egyszóvalazudvar,aportarendezése,mintatársasházakbanélõknél.Ittinkábbegymásramutogatnak,sõtsokesetbenaszomszédtól,avárosvezetéstõlvárjákazemberekaproblémákmegoldását,a környezetük szebbé tételét. Üdítõ színfolt tehát, hanagyszerû kezde-ményezéseket, s úgy tûnik összetartóközösségeket is láthatunk településünkön. Kívánunk atovábbiakban is hasonsikeres együttmûködést ésösszefogástatársasházvalamennyilakójának.Bízunkbenne,hogy pályázati sikerük másokat is arra biztat, érdemesegyüttgondolkodni, összefogni szûken vett közösségeinkért.Juhász Gyula szavaival: „Nem elég a jóra vágyni, de tenni,tennikell.”
Városunkban, a Kossuth tér 19. számú lakóközösséget
Szekér József 
Takács Erika
Mindenjóésérdekesrendezvényennemlehetünkott,devanamitkárkihagyni.AzideiKastélykertiEsték ilyenvolt.Egy kis tisztáson áll egy szabadtéri színpad, mely ezalatt a három nap alatt megtelt élettel, zenével,tánccal, kultúrával. De hol is kezdõdött? Valamikor februárban, a programok összeállításával,szervezésével. Gondolkodtunk, pályáztunk, hogy megteremtsük ennek a három napnak az anyagifedezetét.Sikerült.Mindenszerzõdéstmegkötöttünkésvártukazaugusztust.Eljött.Szórólapothordtunk,plakátokatragasztottunkki,hogylehetõlegmindenkiértesüljönarendezvényrõl.Atrombitaszótól hangos mûv. házban (mert ekkor zajlott az Országos Trombitástábor is) megkezdtük azelõkészületeket. Padokat, asztalokat, sátrakat pakoltunk ki, színpad hátteret raktunk fel, és pakoltunk és pakoltunk és pakoltunk, hogy csütörtökre minden készen legyen és gördülékenyen indulhasson a 8.KastélykertiEsték. Na, akkormiistörtént?Ugrálóvár, sörsátor, kertmozi, biotermékek és kézmûves kirakodóvásár. De volt itt más jó dolog is!Csütörtökön a folklóristáké volt a színpad. Kistérségünk népdalkórusai és néptánccsoportjai, valamint aShannonegyüttesír-népzeneikoncertjeszórakoztatottbennünket.Pénteken a finnek népi táncával ismerkedtünk, akik Valkeakoskiból jöttek hozzánk. Majd egy kicsitátkalandoztunk egy másik földrész, a karibi térség egyik szigetére Jamaicára, a reggae õshazájába. Bár nem egy igazi jamaicai reggae-i banda játszott, de a Nicetime együttes tagjai - itt jegyezném meg, hogydobosukabalmazújvárosiBáthoriGábor!- amûfajbanjáratoséstapasztaltzenészek,akiketélményvolthallgatni.Ésakalandozásokután„hazatérveazEDDAfergetegeskoncertjénlazultunk.Miisélvezettelhallgattuk Pataki Attilát, miután a szerzõdésben elõírtak szerint megkentük együttesének a 25 dbszendvicsetésleszállítottukajóminõségûsöröket.Szombat, a város napja volt. Ünnepélyes, meghitt és felemelõ hangulatban adták át a városi kitüntetõcímeket: a városért, a kultúráért, és a város díszpolgára címet.Aszínpad ezen a délután a gyermekekhezszólt elõször a Padlás címû elõadással. Majd jött az olasz fúvószenekar és mazsorett csoport, akik koncerteztek,karmesterükáriáténekeltészáróképkéntaBektonIfjúságiFúvószenekarralközösenléptek fel.Reméljük,hogyakétvárosközöttihosszabbtávúkapcsolatalapjainaklerakásánállehettünkszem-ésfültanúk.AzR-GOzártaakoncerteksorát-természetesenezsemmentsimán,mertugyefélliterminõséházi pálinka és a szerzõdésben elõírt szendvicsek és sörök nélkül nem kezdõdhet a koncert. De megoldottuk,úgyhogy kicsi csúszással, de elindult a csikidam buli - a fesztivált pedig a tûzijáték zárta. De egyfáradhatatlan kis csoport dacolva a késõi órával és a hideggel múltidézõ dallamokra ropta a táncotSzilágyiTiborretrodiszkójában.Ezlettvolnaminden?Nem!A kis tisztástól néhány méterre is történtek dolgok. Ott volt például a múzeumkert, ahol EsztergályosCecíliával és Eszenyi Enikõvel folytatott egy-egy igazán érdekes beszélgetést Tarcsai Icu. Azért kishazánk nagy színésznõinek is vannak kívánságaik: egyikük nem szerette az alsó kameraállást, másikuk aztkérte,hogycsakjobbprofilbólfotózzák,mertazazelõnyösebboldala.Hátezvan.DehamárEszenyiEnikõrõl esett szó, feltétlenül meg kell említeni önálló estjét a színházteremben, a Gyönyörben nincsközépút címmel, melyben fõleg kortárs írónõk gondolatait jelenítette meg lelki és testi kapcsolatról egynõszemévelnézveatörténetet.Érdekesvolt.Színházvoltajavából!MolnárFerencVörösMalomjaegyemberrontógépezetrõl.Egyigazánfergetegeselõadás az ördög tragédiájáról. Akik nem látták sajnálhatják, mert igazi látványosság volt. Ami aszívemheztalánalegközelebbálltagobelinképekkiállítása.Mielõttelkezdtükvolnaaszervezést,nemisgondoltam, hogy ilyen sokan vannak, akik idõt, energiát nem kímélve varrják a szebbnél szebb képeket.Köszönetteltartozunkmindazoknak,akikrendelkezésünkrebocsátották„kincseiket”ésannakasok-sok embernek,akikeljöttekésmegcsodáltákamunkákat.Persze volt sport is, hiszen a Sziki-tavon szinte minden beállót elfoglaltak a gyakorlott és a leendõsporthorgászok. És ha nyár, akkor strand, ha pedig strand, akkor strandfoci. Rúgták a fiúk a port(homokot)ésnéhaalabdátisésigazimeccshangulatbanvetélkedtekazI.Kastélykertkupáértésakartonsörért.Hátvégelett.Elmúlt.Ésmipakoltunk,pakoltuk,pakoltunkmindentvissza.Azértremélemajövõnyáronistalálkozunk!
TÁRS A HÁZBAN 2007
ÁRSAHÁZBAN2007
lakóközösség-építõ pályázat
akóközösség-épípályázat
K
 ASTÉLYKERTIESKKICSITSKÉPP
Csizmadia Anikó
PILLANATKÉPEK
 
2
2007. szeptember
KÖZÜGY
BalmazújvárosBalmazújváros
Egyre nehezebb az embereknek kifizetni a lakásfenntartással járórezsiköltséget.Egyrenehezebbamindennapokbiztonságátmegteremteniacsaládoknak. Egyre nehezebb azt az elégedettségi szintet elérni, melymegadja a boldogságot mind lelkileg, mind fizikailag a család aprajának-nagyjának. Szóval feszültebbek, ingerlékenyebbek vagyunk, élesebbenreagálunkatársadalmiigazságtalanságokra.Nemnézzükjószemmel,haaszomszédunk jobban boldogul, vagy a gyereke jobb iskolába jár, ne adjIsten rosszabb képességei ellenére sikeresebb az életben. Mikor, kinek vanigaza, ez is kérdéses, hisz eltûntek a viszonyítási pontok. Eltûntek azok azáltalánosan elfogadott normák, melyek egy közösséget mindig isösszetartottak. Eltûnt az adott szó becsülete! Eltûnt a munka becsülete.Egyre gyakrabban hallhatjuk magunk körül, munkával nem lehet pénztkeresni! Nem hiszünk lassan még a szûken vett családtagjainknak sem,nem hogy a minket képviselõ politikusoknak, vezetõknek. Keressük visszamenõleg a „bûnösöket”, holott sok mindenhez nem értünk. Higgyék el, így vagyok ezzel én is. S kérdezhetik, ugyan kit érdekel ez? Nos, avízügy kapcsán jutottak ezek a gondolatok, érzések eszembe.Biztonságos- e a szolgáltatott ivóvíz minõsége? Nem manipulálják –e avizsgálati eredményeket? kérdezte Posta József immár nem csalapunktól, de a debreceni sajtótól is. Dr. Kovács László a Hajdú –BihariÖnkormányzatok Vízmû Zrt. vezérigazgatójának levelébõl ragadok kinéhány gondolatot, mely úgy gondolom, mindnyájunkra tartozik. „Akútvizektisztításasoránlégoxidációseljárástalkalmazvatörténikacsekélyvas és mangán eltávolítása, s egyidejûleg végbe megy az ammóniumtartalomcsökkenéseis.Ahálózatramenõvízfertõtlenítésére–amegyébenegyedüliként- klór-dioxidot használunk, ami költséges technológia ugyan,deígynemképzõdnekkároséskellemetlenmelléktermékek.Atelepülésena vízfogyasztás volumenével arányosan a vonatkozó kormányrendeletszerint az ÁNTSZ által kijelölt 9 darab fogyasztási ponton végezzük azelõírt vizsgálatokat.Ahálózatra menõ víz minõsége mind kémiailag, mind bakteriológiailagkifogástalan.AbalmazújvárosiivóvizetaZrt.akkreditáltlaboratóriuma, és az ÁNTSZ hatósági laboratóriuma rendszeresenellenõrzi, s mérgezésre soha egyetlen adat sem utalt. Az ivóvízben nemoldódhat ki azbeszt, hisz a víznek nincs agresszív szén-dioxid tartalma.Talajmérgek és bacilusok alatt értelmezhetõ anyagok egyáltalán nemmutathatók ki az ivóvízbõl. Alaptalan megjegyzés, hogy a talaj-közelikutak (általában 30-40 m) vízminõsége jobb a több száz méteresmélységben lévõ mélyfúrású kutakénál, ahol a magas vastartalom eleve jellemzõ, ezért a bakteriális fertõzöttség miatt ivásra nem is használják,csak locsolásra.Avízdíjjalkapcsolatban aVízmû Zrt. –nél egységes vízdíjvan, egyedüli kivétel Balmazújváros, ahol az önkormányzati rendeletben20,1Ft-talalacsonyabbanállapítottákmegavízdíjat,melyláthatóan2007.évben veszteséget okoz. Magyarországon ez a díj a középmezõnybetartozik, még akkor is, ha havonta fogyasztóhelyenként (+250Ft+áfa)állandóköltségekisbeszedésrekerülnek.”Kérdezhetik, ennyi csak a válasz? A levélírónk a Zrt.- tõl megkapta arészletes (7 oldalas) választ, nekünk azt hiszem az a legfontosabb, jóminõsévizetiszunk,smégkiistudjukfizetni.Azt,hogyjobblenne-e,haavárosüzemeltetné,nemtudom.Jóltették-eelõzõvárosvezetõink,hogyazivóvízrendszerünk – tulajdonjogát bevitték a közösbe, azt sem tudom.Gondolataink, érzéseink, félinformációink ezzel kapcsolatbanmindnyájunknak vannak, de a legfontosabb azt éreznünk, hogy a vízügy isközügy.Figyeljünkegyüttazértékeinkre!
A vízügykapcsán,amiközügy!Avíz,amelymégamienk!
Takács Erika
VÍZÜGY
Balmazújváros Város Önkormányzata tájékoztatja a szülõket, hogy az ingyenes*tankönyvellátásranemjogosult,településünkrõleljáróközépiskolanappalitagozatostanulói,felsõfooktatásiintézmények(fõiskola,egyetem)nappalitagozatos hallgatóirészére – jogosultsági feltételek fennállása esetén – 3.000,- Ft tankönyvtámogatást nyújt.Atámogatást 2007. november 30-ig a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjánál (földszint 4.és7.számúirodában)lehetigényelni,melyhezcsatolandóaziskolalátogatásiigazolás!Ahelyben tanulók az oktatási intézményeken keresztül - a tankönyv árából történõ jóváírással -kapjákmegatámogatást.*Ingyenestankönyvellátásrajogosultazatanuló,akihárom-vagytöbbgyermekescsaládbanél,nagykorúéssajátjogáncsaládipótlékrajogosult,rendszeresgyermekvédelmikedvezménybenrészesül.Az ingyenes tankönyvellátására való jogosultságot annál az oktatási intézménynél kellérvényesíteni,aholatanulóijogviszonyfennáll.
ØØØØØØØ
tartósanbeteg,sajátosnevelésiigényû,
 Dr. Tiba István - polgármester 
TANKÖNYVTÁMOGATÁS
Korábban is az érintettek tudomására hozták már különbözõ fórumokon,hogyalkotmánybíróságihatározatalapjánazoknakaszemélyeknek,akikettöbb éven át orosz fogságban kényszermunkára fogtak havi járandóságotkaphatnak. Ez a járandóság havonta húszezer forint minimum. Elég jelentõsösszegrõlvantehátszó.Kárlennevesznihagyni.Azok tehát akiket 1944. október elseje után elhurcoltak és raboskodásumeghaladta a három évet élhetnek a lehetõséggel. Éljenek is, akiket érint,hiszenlassankihalazakorosztály.MinttudjukBalmazújvárosbóltöbbszázembertvittekelazoroszok,sokanodaispusztultak.Akik még élnek és három évet meghaladó raboskodás után tértek haza,s eddig nem éltek a lehetõséggel következõ a feladatuk: Ki kell tölteniük egy igénylõlapot, amihez eredetiben csatolni kell a Kárpótlási Hivatal1993. évi személyi határozatát és ezt el kell juttatni a NyugdíjfolyósítóIgazgatósághoz.AzIgazgatóságcíme:1820Budapest,Váciút93.Sajnosegyretöbbenelhaltakmárazérintettekközül,ígyszemélyesennemélhetnekalehetõséggel.Ilyen esetben az igényjogosult túlélõ elsõ házastársa igényt nyújthat be a járadék harminc százalékára. A kitöltött igénylõlaphoz csatolni kell aházasságiéshalottianyakönyvikivonateredetijét.Igénylõlaphozés a kitöltésselkapcsolatos útmutatóhozaVoltHadifoglyok Bajtársi Szövetsége központjában lehet hozzájutni. Cím: 1087 Budapest,Kerepesiút29/B.VII.épület„A”bejárat.Telefon:061/219-0281.
 Burai István
AKözpontiésPetõfiSándorKistérségiÁltalánosIskolaésKollégiumintézményvezetõjének egyévre.AKalmárZoltánésBocskaiIstvánEgyesítettÁltalánosIskolavezetõjéneegyévre.Balmazújváros Város Önkormányzata csatlakozott az ésaMobilitásiHétrendezvénysorozathozacsatlakozásikartaaláírásával.Megszavazta a testület a , különös tekintettel atelepülés keleti részén tervezett Debreceni u . – Sósvíztározó – Vasútvonal által határolttömbök távlati utcanyitásai miatt. Az Újvilág u. és a Debreceni u. tervezett utcanyitásaitúgyszeretnékmegvalósítani,hogyaterületekkétiránybólismegközelíthetõeklegyenek.A elnevezésû beruházás közbeszerzési eljárásánalebonyolításáraa dr.Benczõ-ÜgyvédiIrodalettmegbízva.• Az önkormányzati útépítéssel, mûszaki tervezéssel kapcsolatos feladatokhoz saját forrásátcsoportosításávalazalábbihatározatothoztaaKépviselõ–testület:1. ,kétpályázatkivitelezése,tervezéssaközbeszerzéslebonyolítása:11.400.000Ft2. aKossuthtérBocskaiu –Árpádu.csomópontoknál:2.987.000Ft3. a Bartók Béla és a Ságvári utcákravonatkozóan:1.962.000Ft4. :400.000Ft5. VeresPéterutcai :1.280.000Ft6. A fera és korszerûsítésére lyázatot nyújt be, satforrás:5.043.321Ft- Szanyi Katalin igazságügyikönyvszakértõésDr.Biharynédr.MóritzIrénügyvéd,,Balmazújvárosvoltpolrmestere .APolgármesteriHivatalésaJegyzõ :Okmányirodakivételévelkeddenmegváltozott:7.30–18.00óráig.AzOkmányirodaügyfélfogadásirendje:hétfõ: 8.00–12.00és12.30–15.30szerda: 8.00- 12.00és12.30–15.30csütörtök: nincs ügylfogadás péntek: 8.00-11.30• Kovászna Város meghívását elfogadta a Képviselõ–testület. 4 fõs delegációval képviselték önkormányzatunkat,erõsítettékazösszetartozásérzésétazújvárosiéserdélyiemberekközött.
BereczkinéSzabóAnikótneveztékkiKenézFerencnétneveztékkiEurópai Autómentes NaphozHelyi Építési Szabályzat felülvizsgálatátMûfüves sportpálya kialakításaGyûjtõutak felújításaésrekonstrukciójaGyalogátkelõhelyekéscsomópontivilágításlétesítéseLakó - utak útépítési és pályáztatási terveiHatóságidíjak autóbuszmegállóhelyNap u. útburkolatBalmazújváros Város Önkormányzat Képviselõ –testületeeljárástkezdeményezGálIstván ellenügyfélfogadásirendjeszeptember1–tõlkedd: 8.00- 12.00és12.30–18.00
2004–2006.éviszennyvízberuházás- salkapcsolatospénzügyi,-gazdasági,-törvényességi,-és célszerûségi szakvéleménye alap- ján,-
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
KÖZÉRDEKÛEMLÉKEZTE
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy városunkban a tüdõszûrésre 2007. október 1–tõl október 27–igterjedõidõpontbankerülsor.Személyre szóló értesítõlapok kiküldése anyagi okok miatt nem történik. A szûrésen valórészvétel háziorvosi körzetenkénti beosztás szerint szervezõdik. A beosztást a kihelyezett plakátok,valamintazorvosirendelõbenelhelyezetttájékoztatóhirdetményektartalmazzák.Dr.GondaZsuzsanna-2007.okber1-2. Dr.PappImre-2007.okber3-4.Dr.DiczyTünde-2007.október5-8-9. Dr.FeketeImre-2007.október10-12.Dr.KovácsTibor-2007.okber15-17. Dr.MazurkaBazs-2007.okber18-20.Dr.SzikoraMiklós-2007.okber24-26. Atüszûrés40évföttanlott!
TÜDOSZURÉS!
A Helyi Vidékfejlesztési Irodák országos hálózatát az Új Magyarország VidékfejlesztésiProgram vidékfejlesztési forrásainak minél hatékonyabb felhasználásának elõsegítésére hívtaéletre a Földmûvelésügyi ésVidékfejlesztési Minisztérium. Magyarország minden egyes vidékikistérségében megtalálhatják a HVI-ket a településükért és kistérségükért felelõsséget érzõ, avidék fejlesztése iránt elhivatott önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozók, valamint azEurópaiMezõgazdaságiésVidékfejlesztésiAlapforrásairapályáznikívánószervezetek.Elérhetõségek: HVIIrodavezetõ4060BalmazújvárosKossuthtér4-5;ÖnkormányzatHivatalaI.emeletB.épület5.szobae-mail:balmazujvarosi@hvi.hu telefon:52/580-102;fax:52/370-035 Nyitvatartás: Hétfõ:8-12;13-16óra;Szerda:8-12;13-16óra;Péntek:9-12óra
 DobiSándor 
Helyi Vidékfejlesztési Iroda
 
3
2007. szeptember
BalmazújvárosBalmazújváros
KÖZÜGY
Sajnos sok embert érint a címben szereplõ téma, hiszen egyre többenkerülnekbea„munkanélküliektáborába”.Felháborítónaktalálomamaimunkaerõ-piaci helyzetet, miszerint az iskolából a nagybetûs ÉLET-bekikerültek - tele ambícióval, tervekkel és erõvel- szeretnének  bizonyítani, de kinek, ha mindenhol zárt ajtókra és süket fülekretalálnak?!Ecsedi szló, a Hajdú- Bihar Megyei Munkaügyi KözpontBalmazújvárosi Kirendeltségének vezetõje beszélgetésünk soránelmondta, hogy a pályakezdõ munkanélküliek száma a tavalyi évhezviszonyítva 14%-kal nõtt Újvároson. Megfigyelhetõ, hogy elsõsorban a17-20éves,illetvea21-25éveskorosztályonbelülkiemelkedõenmagasaz álláskeresõk száma. Ezen belül a szakképzetlenek (a 8 általánostvégzettek és az érettségivel rendelkezõk tartoznak ide) és a szakmunkásvégzettséggelrendelkezõkaleginkábbveszélyeztetettek.A pályakezdõket a Munkaügyi Központ a következõképpen tudjasegíteni:1. Humánszolgáltatásokkal: ide tartoznak a különféle tanácsadá-sok.(Például: munkatanácsadás, pályatanácsadás, álláskeresésitanácsadás.)2. Képzésekkel: évente 50-60 képzési forma közül választhatnak amunkanélküliek. Természetesen ezekbe nem csak a pályakezdõk kapcsolódhatnak be, bár az igaz, hogy a tanulni vágyók körét 40%-banõktesziki.3. Bértámogatással: ezzel az elhelyezkedést segítik, miszerint a bértámogatás mellett a járulékok 50%-át a Munkaügyi Központ téríti,illetve,haamunkahelynemújvárosi,azutazásiköltségeketisállhatják1évig.Ecsedi László tanácsa, javaslata a fiataloknak a következõ: mivelBalmazújváros nem tudja felszívni a rendszerben megjelenõ pályakezdõket, ezért túl kell lépni a település, olykor még a megyehatárain is. A szakképesítéssel rendelkezõk számára pedig most már szabad a munkaerõ-áramlás sok országba, például: Angliába, Németországba, Olaszországba. A kirendeltség munkatársaiinformációval látják el a külföldön dolgozni akaró ügyfeleket, viszontezekbenazesetekbenkomolyfeltételanyelvismeret!Mindezeken túl a pályakezdõket és minden munkanélkülit arra biztat akirendeltség vezetõje, hogy vegyék igénybe a szolgáltatásaikat, mégakkoris,hatudják,mindenkinnemlehetsegíteni.
Apályakezdõk elhelyezkedésének nehézségei
2007. szeptember 4-én került megrendezésre a BalmazújvárosiRendõrkapitányságszervezésébenmár-márhagyományként,éventeegyalkalommal,afentifantázianevetviselõrendezvényük.A helyszínt a Veres Péter Mûvelõdési Központ biztosította, ahol 36 fõfigyelteérdeklõdõenakapitányságmunkatársait.Tájékoztatástkaptakagyalogos, és kerékpáros közlekedés szabályairól, a biztonsági övhasználatánakfontosságáról.Vetítésre is sor került, ahol a helyi sajátosságokhoz igazodóan, akerékpáros közlekedést mutatták be, a központ területén. A vetítettanyagban kitértek a meglévõ kerékpárutak használatának fontosságára,a GYALOGÁTKELÕHELYEN KERÉKPÁRON FELÜLVETÖRTÉNÕ közlekedés szabálytalanságára, és veszélyeire, agyalogjárdántörténõkerékpározásszabálysértésikövetkezményeireis.A közlekedési tanácsok mellett, néhány fondorlatos bûncselekményimódszerekre hívták fel a résztvevõk, fõként az idõs, egyedül élõk figyelmét.Nagyonfontos,hogynehagyjákmagukatfélrevezetni,amelyáltalkönnyenbûncselekményekáldozatáváválhatnak.A tájékoztatás meghallgatását követõen, az elhangzottakból KRESZ-Totó kitöltésére került sor, amelyen igen-igen szép eredményt sikerültelérni.Két fõ hibátlanul töltötte ki a Totó-t, 18 fõ pedig egy, illetve kéthibaponttal.15 fõ vehette át a Hajdú-Bihar megyei Rendõrfõkapitányság MegyeiBalesetmegelõzésiBizottságaáltalfelajánlottajándékcsomagot: balmazújvárosilakosok.
 Holczer Istvánné, Csörgõ Imre, Csobán Istvánné, Mihalik Lászlóné, Puzsár Józsefné, Éder Györgyné, Tóth Lászlóné, Tóth Imréné, Katona Józsefné, Lovász Margit, Kun Sándorné, Pénzes Andrásné, JoóGyörgyné,TóthJánosné,KissImréné
„NEMCSAKASZÉVESEKÉAVILÁG”„Égetõ” probléma
AThermic Energy Invest Kft. (továbbiakban, mint TEI) egy 150.000 tonna/év kapacitásúhulladékégetõt készül létesíteni Hajdúböszörmény közigazgatási területén, városunktólmintegy 11 km-re, mely jelentõs környezeti és egészségügyi kockázattal fenyeget. Ahajdúböszörményi Zöld Kör és partnerszervezetei (Balmazújvárosi KörnyezetvédelmiCsoport,VálaszútonAlapítvány) az egy hónapig tartó hulladékégetõ ellenes akciója soránmintegy 6500 aláírást gyûjtött össze. 2007. március 21-én Balmazújváros VárosÖnkormányzatának Képviselõ-testülete határozatban tiltakozott a Hajdúböszörménybentervezettberuházásmegvalósításaellen.Környezetvédõkként kötelességünknek érezzük, hogy aggályainkat és alternatív javaslatainkatmegosszukÖnökkel.Az anyag nem vész el, csak átalakul„Hulladékbólenergia”,avagyegyszeenergiapazarlásFoglalkoztatásFüstgáztisztító berendezésLétezik alternatíva
- Az égetéssel a hulladékot nem tüntetik el, hanem csak átalakítják gáznemû anyagokká, füstté, hamuvá és salakká (ez utóbbi lehet az égetendõmennyiség akár 30-50%-a is). Természetesen a veszélyes hulladéknak minõsülõ salakot atovábbiakbanártalmatlanítanikell,amely-igenköltségeseljárásokróllévénszó-jelentõsanyagiterhetróalakosságra.-Azégetõmûveketlétesítõkgyakranarrahivatkoznak,hogyhulladékból„termikushasznosítással”energiátállítanakelõ,tehát„zöld”létesítményeknek tekinthetõk. Napjainkban többször elõfordul, hogy az égetõk több energiátfogyasztanak, mint amennyit termelnek. Hogyan lehetséges ez? A hulladékégetéssel azt arengeteg energiát, amit a termék elõállításához hulladékká válása elõtt felhasználtak (bányászat,szállítás,feldolgozás,stb.)azégetésselelveszítjük,azújrahasznosítássoránazonbanmegtakarítjuk. Ez utóbbi esetben elég csak a feldolgozáshoz szükséges energiaveszteséggelszámolnunk.Mindentermék,amibõlhulladéklesz,többenergiátjelent,mintazahõ,amelyetazelégetésével visszanyerünk. A hulladék hasznosításával átlagosan 5-ször annyi energiátspórolhatunk,mintamennyitazégetésselnyerünk.- Az égetõket inkább tekinthetjük tõkeigényes, mintsem munkaerõ-igényestechnológiáknak. Sokszor több tízmilliárd forint (a böszörményi égetõ, mintegy 30 milliárd Ft- ba kerül) befektetéssel csak néhány tucat új munkahely létesül, zömében jól képzett mérnökök számára, akik más területen is könnyen elhelyezkedhetnek. Egy amerikai elemzés szerintugyanennyi pénz újrahasználati vagy újrahasznosítási rendszerekbe történõ befektetésévelkörülbelültízszertöbbmunkahelylétesülhetne.- Balmazújváros ugyan kívül esik az elõzetes hatástanulmánybanszereplõ7,5km-esvizsgálatizónán,azonbanszámosbalmazújvárosigazdálkodóföldterületeazemlített területen (7,5 km-es zónában) található. Meg kell jegyeznünk, hogy Balmazújvároson aszél az év legjelentõsebb hányadában észak-északkelet felõl, pontosan az épülõ égetõ irányábólfúj.Ahulladékégetõben az égetés hatásfoka sajnos nem száz százalékos, ezért a kéményfüstbentöbb száz olyan veszélyes gáz keletkezik, melyekrõl szinte semmit nem tudunk.Az ismertekbõlmindösszehetetvizsgálnakfolyamatosan.Ahulladékbagyakranbekerülolyanveszélyesanyag,mely égetése során nem semmisül meg, csak egy másik veszélyes formává alakul át. (Pl. akloridok égetése során sósav, klórozott szénhidrogének, dioxin stb. keletkeznek.) Ha pedig afüstgáztisztítókrólbeszélünk,tudnunkkellaztis,hogymégalegbiztonságosabbberendezéssemképesazapró,2,5mikrométeralattirészecskék(szállóporjelentõsrésze)megszûrésére,melyek felületén rengeteg toxikus vegyület (rákkeltõ policiklikus vegyületek 95 %-a a szálló porhoztapad)kötõdhetmeg.- Németországban a betétdíjas rendszer bevezetését követõen teljesmértékbeneltûntekazeldobáltsörösdobozok,pillepalackokazutakmellõl,közterületekrõl(ésakukákból).Számosországbanvagyvárosbananejlonbevásárlószatyrokteljesbetiltásautánmár nemlehetlátniatavasziégboltonezerszámrarepdesõzacskókat.Léteziktehát„gyökérkezelés”ahulladékproblémák orvoslására. A megoldás kulcsa a mindenkori kormányzat kezében van, -hathatós jogszabályok megalkotásával -, amelyek elsõsorban a hulladék keletkezését hivatottak megakadályozni.Bármilyen rendeletet alkotunk tudjuk hogy, az ember tevékenysége, élete során óhatatlanulkeletkezik hulladék. Ezen hulladékok jó része hasznosítható, az ezeket fogadó „újrahasznosító”háttéripar és az abból készült termékek felvevõpiaca is létezik, sõt egyre növekvõ kereslet jellemzi a másodnyersanyagok (hulladékok) piacát. Az ipar azonban a jó minõségû, homogéntípus szerint válogatott anyagot tudja a legjobban feldolgozni, ezért terjedtek el a szelektívgyûjtési módok, majd az utóválogatást végzõ válogatóüzemek. A gyûjtõszigeteken történõ begyûjtés az egyik formája a szelektív gyûjtésnek. Ma már azonban Nyugat-Európában ésMagyarország több pontján is házhoz megy a szelektív gyûjtés. Egységes edényzetben vagyzsákban, a háztartásokból gyûjtik be a hasznosítható anyagokat, (mûanyag, papír, fém, üveg)majdazígybegyûjtöttetválogatjáktovábbaválogatóüzemekben.Sajátpéldánkbóltudjuk,hogyha otthon külön rakjuk a hasznosítható újságpapírt, flakonokat, üveget akkor „eltûnik” akeletkezõ hulladék közel fele. Ha a szintén nagy mennyiségben keletkezõ szerves hulladékot iskülön gyûjtjük és komposztáljuk, akkor szinte alig marad valami a kukában. Ha nincs lehetõségházi komposztálásra, akkor azt is be lehet gyûjteni külön és központi komposztálótelepenkezelni. A kezelõ infrastruktúra a térségben adott, már csak az elkülönített begyûjtést kellenetovábbfejleszteni a lakossági szemléletformáló kampányokkal párhuzamosan. Persze ehhez is pénz kell, azonban ez (százmillió forintokról beszélünk) nagyságrendekkel kisebb, mint egykommunális hulladékégetõ bekerülési költségei. A több tízmilliárdos égetõk mûködéséhez, pedig két dolog kell igazán: hulladék és pénz. Pénz, amit végül nekünk, „háztartásoknak” kellmegfizetni.Néhányévemégazegészvároshulladékátegyszigeteletlenterületrehordtuk,illetvehordta a közszolgáltató (jobb híján). Ma korszerûnek mondható mûszaki védelemmel ellátottlerakója van a térségnek, és elindult a szelektív hulladékgyûjtés is, a kihelyezett szigetekenkeresztül. Egyes elképzelések szerint pár év múlva már égetnék a szemetünket. Mi lenne, ha amostani ponton megállnánk kicsit gondolkodni, a meglévõ rendszert próbálnánk fejleszteni ésígyegyélhetõbb,tisztábbtérségkialakításánfáradoznánk.Milyen fejlesztési alternatívái vannak tehát a térségnek? Néhány példa: városhoz közelihulladékudvar létesítése, ahol bizonyos hulladékfajták a lakosság részére ingyenesenelhelyezhetõk, meglévõ hulladékbegyûjtés korszerûsítése házhoz menõ gyûjtõjáratokkal(hasznosítható anyagok és szerves anyagok külön), házi komposztálás népszerûsítése, segítése, biogáz üzem létesítése szerves hulladékok és szennyvíziszap kezelésére, építési törmelék hasznosító létesítése stbVan tehát hova fejlõdni a jelenlegi rendszerbõl. De addig is„MondjunkNEM-etahulladékégetésre!”
Szuhi Attila - Válaszúton Alapítvány, Hodör István - Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport 
Székely Andrea

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->