Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bra förslag ska användas

Bra förslag ska användas

Ratings: (0)|Views: 172|Likes:

More info:

Published by: Elisabeth Thand Ringqvist on Aug 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2011

pdf

text

original

 
BRA FÖRSLAG SKA ANVÄNDAS
ELISABETH THAND RINGQVIST
EN KOMMENTAR TILL GLOBALISERINGSRÅDETSSKATTEFÖRSLAG ETT ÅR EFTER LANSERINGEN
 
2
FÖRORD
Globliseringsrådet gjorde den mest djupa och breda analysen av vad Globali-seringen betyder och kommer att betyda för Sverige någonsin. Genom 35rapporter, två slutrapporter, öppna seminarier och diskussioner runt om i Sve-rige så pågick under mer än två år en debatt med alla de som tycker att globa-lisering är intressant och som påverkas av den. Jag hade förmånen att få följaarbetet nära eftersom jag satt med som ersättare och bisittare till Näringsmi-nistern.När jag i slutet av 90-talet läste "Race for the World: Strategies to Build aGreat Global Firm" samtidigt som jag jobbade med sammanslagningar avsvenska och europeiska företag, så förstod jag att företagen höll på att springaförbi politiken. Inte på något elakt eller ondskefullt sätt utan bara för att många företag hade gått från att vara exportörer till att vara globalister. Derasstyrelser och ledningsgrupper var globala och mycket osentimentalt börjademan i allt raskare takt titta på var de bästa människorna fanns och var produk-tionen av varor och innovationer skulle utföras.Få politiker skulle sätta epitet globalist på sig själv. Är det något som fungerari väljarkretsar så är det att vara lokalpatriot. Men den stora utmaningen är att lokalt och nationellt göra de reformer som är nödvändiga idag för att varastarkare i morgon.Lars Lejonborg lade ner stor möda på att jämka samma problemformule-ringar och åtgärder. Och med några undantag så skrev alla ledamöter under pådet som står i rådets rapport. Rådsrapporten kompletterades av Kanslirappor-ten som både sammanfattar underlagsrapporterna och i vissa fall lägger ännumer långgående förslag. För att särskilja de olika förslagen kommer de här att benämnas R och K.Den här rapporten tar sin utgångspunkt i vad rådet var överens om och foku-serar på de förslag som rör företagande och skatter samt lyfter in kansliets merlångtgående förslag. Grafer och tabeller kommer alla från rådets rapporter.Baserat på min kunskap av rådets arbete och erfarenheter som egen företa-gare har min ambition har varit att göra en sammanfattning och förenkla för-slagen för att göra dem ännu mer lättillgängliga. Eftersom jag suttit och tragg-lat många svåra skatteförslag själv har jag också försökt förklara det som vanaläsare av företagsskattelitteratur tycker är självklarheter. I den mån det går att kommentera hur regering och de rödgröna har ställt sig till förslagen beskrivsdetta. I juni 2010 är inte alla förslag så konkret formulerade.
ELISABETH THAND RINGQVIST, 1 JULI, 2010
VD Akorder och riksdagskandidat för Centerpartiet i Stockholms Stad
 
3
FÖRSLAG OCH REFORMER 
Utgångspunkten för rådet var ett konkurrenskraftigt Sverige. Det är något som inget parti säger nej till. Graden av reformvilja för att ta sig dit varierardock mycket.
ETT SKATTESYSTEM FÖR GLOBALA FÖRETAG
Rådet skisserade på en rad reformer. Skattesystemet från 1991 utgick från det som ett skattesystem bör utgå från. Det ska vara transparent och lättförståe-ligt. Idag är skattesystemet ett myller av förändringar och kansliet ansåg att enreform måste genomföras under nästa mandatperiod. Rådet nådde i principenighet om att ett antal skattereformer skulle genomgöras men landade inte inågot förslag om en stor skattereform, även om det diskuterades. Kansliet skrev så här: “Däremot tror vi att tiden är mogen för att en ny skatteutredningbör tillsättas, med ungefär samma direktiv som 1990/91 års utredning, dock med fokus på globaliseringens betydelse för skattepolitikens utformning. Först när en sådan genomgripande ansats tas på skattefrågorna kan för- och nackde-lar med olika reformförslag fullt ut värderas, kostnader vägas mot intäkterliksom miljö- och fördelningsaspekter fullt ut tas i beaktande.”I brist på en omfattande skattereform så har både rådet och kansliet pekat ut de skatter som måste ändras i första hand. Om man sätter de inom ramenför en ny skattereform så kan det givetvis se annorlunda ut. En ny skattere-form skulle behöva vara blocköverskridande även om det i juni 2010 verkarsom en helt utopisk idé. En skattereform måste ta hänsyn till den förändringav kunskapsintensiva branscher som Sverige går mot.
“Globalisering syftar i vid mening på handel, gränsöverskridandeinvesteringar, migration och kapitalflöden samt utbyte av informa-tion och teknologi mellan länder. Även faktorer som kultur, miljö,attityder och livsåskådning kan omfattas av begreppet. Globalise-ringen har framför allt möjliggjorts av minskade kommunikations-och transaktionskostnader till följd av teknologiska framsteg ochpolitiska beslut. Det är ingen ny företeelse men den kraftiga minsk-ningen av transport- och kommunikationskostnader de senastedecennierna har lett till en dramatisk ökning av globala transaktio-ner samt att allt fler länder deltar i den globala ekonomin. Globali-seringen har således intensifierats och vanligtvis är det dennaintensifieringsfas som avses med begreppet.”
Globaliseringsrådet 2009

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
uwienecke liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->