Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
29Activity
P. 1
Ung Dung Excel Trong Phan Tich Hoi Quy Va Tuong Quan

Ung Dung Excel Trong Phan Tich Hoi Quy Va Tuong Quan

Ratings: (0)|Views: 4,756|Likes:
Published by Bon Vt

More info:

Published by: Bon Vt on Aug 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

1
NG DỤ NG EXCEL TRONG
HỒ I QUY TƯ Ơ NG QUAN VÀ DỰ BÁO KINH TẾ

Các yế u tố trong mỗ i hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh doanh luôn có mố i liên h mậ t thiế t vớ i nhau. Xác định tính chấ t chặ t chẽ củ a các mố i liên h giữ a các yế u t và s dụ ng các số liệ u đã biế t để d báo sẽ giúp nhà qu n lý rấ t nhiề u trong việ c hoạ ch định các kế hoạ ch sả n xuấ t kinh doanh hiệ n tạ i cũ ng như trong tư ơ ng lai.

4.1Ứ NG DỤ NG EXCEL TRONG DỰ BÁO KINH TẾ
4.1.1 Ý nghĩa củ a dự báo kinh tế
Dự báolà phán đoán nhữ ng sự kiệ n sẽ xả y ra trong tư ơ ng lai trên cơ sở
phân tích khoa họ c các dữ liệ u củ a quá khứ và hiệ n tạ i nhờ mộ t số mô hình toán
họ c.D báo kinh tế là vi c đư a ra các dự báo nhữ ng sự kiệ n kinh tế sẽ xả y ra
trong tư ơ ng lai dự a trên cơ sở phân tích khoa họ c các số liệ u kinh tế củ a quá khứ

và hiệ n tạ i. Chẳ ng hạ n, nhà qu n lý dự a trên cơ sở các số liệ u về doanh thu bán hàng củ a kỳ trư ớ c và k này để đư a ra dự báo về thị trư ờ ng tiề m năng củ a doanh nghi p trong tư ơ ng lai. Do đó, trong hoạ t độ ng sả n xuấ t kinh doanh dự báo đem l i ý nghĩa rấ t lớ n. Nó là cơ sở để lậ p các kế hoạ ch quả n trị sả n xuấ t và marketing tạ o tính hiệ u quả và sứ c cạ nh tranh cho các chiế n lư ợ c sả n xuấ t trong

tư ơ nglai.

D báo mang tính khoa họ c và đòi hỏ i cả mộ t nghệ thuậ t dự a trên cơ sở phân tích khoa họ c các số liệ u thu thậ p đư ợ c. Bở i lẽ cũ ng dự a vào các số liệ u thờ i gian như ng lấ y số lư ợ ng là bao nhiêu, mứ c độ nhữ ng thờ i gian cuố i nhiề u hay ít s khiế n cho mô hình d đoán phả n ánh đầ y đủ hay không đầ y đủ nhữ ng

thay đổ i củ a các nhân tố mớ i đố i vớ i sự biế n độ ng củ a hiệ n tư ợ ng. Do vậ y mà d
báo vừ a mang tính chủ quan vừ a mang tính khách quan. Dự báo muố n chính xác
thì càng cầ n phả i loạ i trừ tính chủ quan củ a ngư ờ i dự báo.
4.1.2 Giớ i thiệ u các phư ơ ng pháp d báo kinh tế
2

Ngày nay dự báo đãđư ợ c sử dụ ng rấ t rộ ng rãi trong mọ i lĩnh vự c củ a đờ i số ng xã hộ i vớ i nhiề u loạ i và phư ơ ng pháp dự báo khác nhau như phư ơ ng pháp l y ý kiế n ban điề u hành, phư ơ ng pháp điề u tra ngư ờ i tiêu dùng, phư ơ ng pháp

Delphi… Trong thố ng kê ngư ờ i ta sử dụ ng rấ t nhiề u phư ơ ng pháp khác nhau
như : phư ơ ng pháp trung bình giả n đơ n, phư ơ ng pháp trung bình dài hạ n, phư ơ ng
pháp san b ng hàm mũ ... Chư ơ ng này đề cậ p đế n ba phư ơ ng pháp là: phư ơ ng
pháp trung bình dài h n, phư ơ ng pháp trung bìnhđộ ng, phư ơ ng pháp hồ i quy
tư ơ ng quan…
Phư ơ ng pháp trung bình dài h n: S dự báo bằ ng trung bình cộ ng
củ a các quan sát thự c tế trư ớ c đó.
Công thứ c:
nD
F
ni
i
t
t
1
0
1
Trong đó: Ft+1 là số dự báo ở kỳ thứ t+ 1
Dt là số quan sát ở kỳ thứ t
n tổ ng số quan sát
Phư ơ ng pháp này làm san bằ ng sự ngẫ u nhiên, nó phù hợ p vớ i nhữ ng mô
hình mà các lư ợ ng tăng (giả m) tuyệ t đố i liên hoàn x p xỉ nhau (dòng yêu cầu
đề u). Tuy nhiên, khố i lư ợ ng tính toán nhiề u và phả i lư ut r nhiề u số liệ u.
Phư ơ ng pháp trung bình độ ng: Số dự báo ở kỳ thứ t +1 bằng trung
bình cộ ng củ a n kỳ trư ớ c đó. Như vậ y, cứ mỗ i kỳ dự báo lạ i bỏ đi số liệ u xa nhấ t
trong quá kh và thêm vào s liệ u mớ i nhấ t.
Công thứ c:
1...
1
1
n
D
D
D
F
n
t
t
t
t
Thư ờ ng thì ngư ờ i ta lấ y n là khá nh n = 3, 4, 5…
Đây cũ ng là phư ơ ng pháp dự báo phù h p vớ i nhữ ng mô hình mà các
lư ợ ng tăng (giả m) tuyệ t đố i liên hoàn xấ p xỉ nhau.
3

Phân tích hồ i quy nghiên cứ u mố i phụ thuộ c củ a mộ t biế n (gọ i là biế n phụ thuộ c hay biế n đư ợ c giả i thích) vớ i mộ t hay nhiề u biế n khác (đư ợ c gọ i là (các) biế n độ c lậ p hay biế n giả i thích có giá trị đã biế t) nhằ m ư ớ c lư ợ ng và dự báo giá trị trung bình củ a biế n phụ thuộ c vớ i các giá trị đã biế t củ a (các) biế n độ c lậ p.

+Mô hình hồ i quy tuyế n tính (mô hình hồ i quy đư ờ ng thẳ ng): là mô hình hồ i quy nói lên mứ c phụ thuộ c tuyế n tính củ a mộ t biế n phụ thuộ c vớ i mộ t hay nhiề u biế n độ c lậ p mà phư ơ ng trình củ a mô hình hồ i quy có dạ ng tuyế n tính đố i vớ i các hệ số .

Mô hình hồ i quy tổ ng thể gồ m k biế n:

Yi =1 +2X2i +3X3i + ... +kXki + Ui
Trongđó Ui là sai s ngẫ u nhiên.
Mô hình hồ i quy mẫ u tư ơ ng ứ ng là:

y =ˆ1 +ˆ2x2 i +ˆ3x3i +...+ˆkxki + ui
Trong đó,ˆ1,ˆ2,ˆ3,...,ˆk là các ư ớ c lư ợ ng điể m và không chệ ch củ a1,
2,3, ...,k bằ ng phư ơ ng pháp bình phư ơ ng nhỏ nhấ t. Nó là các đạ i lư ợ ng ngẫ u
nhiên, vớ i mỗ i mẫ u khác nhau chúng có giá trị khác nhau. ui là các sai số ngẫ u
nhiên gây ra sai lệ ch củ a y vớ i giá trị trung bình củ a nó.
Trong mô hình này ta chấ p nhậ n giả thuyế t các biế n độ c lậ p, không tư ơ ng
tác và có phư ơ ng sai không thay đổ i. Trên thự c tế , khi nghiên cứ u các trư ờ ng
hợ p cụ thể ngư ờ i ta tiế n hành phân tích phư ơ ng sai và tư ơ ng quan trư ớ c để thăm
dò d ng củ a mố i quan hệ phụ thuộ c đồ ng thờ i kiể m tra xem có hiệ n tư ợ ng tự
tư ơ ng quan, đa cộ ng tuyế n hay phư ơ ng sai thay đổ i không (thư ờ ng dùng th tụ c
kiể m định Dolbin Watsern).
Mô hình quan h tuyế n tính trên đư ợ c xây dự ng trên cơ sở mố i liên h
giữ a mộ t biế n phụ thuộ c Y và nhiề u biế n độ c lậ p X đư ợ c gọ i làmô hình hồ i quy
tuyế n tính bộ i. Khi mô hình quan h tuyế n tính đư ợ c xây dự ng trên cơ sở mố i
liên h giữ a hai biế n (biế n phụ thuộ c Y và biế n độ c lậ p X) thìđư ợ c gọ i là
hình hồ i quy tuyế n tính đơ n.
Phư ơ ng pháp hồ i quy tư ơ ng quan:

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
THAIANH37 liked this
Nguyen Minh Huy liked this
Hop Nguyen liked this
Ha Lam Pham liked this
Pham Van Phuong liked this
Nguyen Minh liked this
Lưu Hoàng Phú liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->