Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pp1-Mencari Idea Perniagaa1

Pp1-Mencari Idea Perniagaa1

Ratings: (0)|Views: 273 |Likes:
Published by siti nabila aishah

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: siti nabila aishah on Aug 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2012

pdf

text

original

 
MENCARI IDEA PERNIAGAANSUMBER IDEA BARU
Merujuk kepada punca-punca sesuatuidea baru yang boleh diperolehseseorang usahawan.Idea baru yangdiperoleh boleh digunakan untukmengembangkan sesebuah perniagaanbaru atau perniagaan sedia ada.
Pelanggan
1.Pihak yang akan membeli keluaran yang dihasilkan oleh usahawan2.Berdasarkan maklum balaspelanggan,usahawan mungkin bolehmengeluarkan jenis ataumodel yang dapat memenuhi citarasa pelanggan dalam pasarantersebut.
Produk Sedia Ada
1.Keluaran yang sedia ada dalampasaran dan boleh digunakan sebagaisumber idea untukmenghasilkan sesuatu produkbaru.
Syarikat Sedia Ada
1.Menilai kekuatan syarikat sediaada yang dimilikinya sebelummenubuhkan sesuatuperniagaan baru.2.Sesuatu idea baru boleh dikajidari pandangan pekerja syarikatsendiri bagi menubuhkanperniagaan yang seterusnya.
Saluran Pengedaran
1.Usahawan perlu mengekalkanperhubungan yang baik denganpembekal atau pengedarkeluarannya memandangkanmereka berhubung secara langsungdengan pengguna danlebih memahami cita rasa mereka.
Paten
1.Hak cipta yang dilindungi undang-undang sesebuah negara termasukMalaysia.2.Paten mempunyai nilai komersialdan boleh dijual kepada pengusahalain.Perlindungan yangdisediakan di bawah undang-undang menjadikan paten sebagaisatu asset yang sangat bernilaidalam mencetuskan ideaperniagaan.
Penyelidikan dan Pembangunan
1.Usaha mencari dan menghasilkanidea baru atau mengatasi sesuatumasalah perniagaansecara saintifik
Profesional atau Jururunding
1.Golongan pakar dalam sesuatubidang.Golongan ini memberi nasihatdan pendapat sertamencadangkan kaedah yang bolehdigunakan dalam situasi tertentu.
Dasar Kerajaan
1.Kerajaan akan mengawal ekonomidalam sesuatu sektor melalui undang-undang.
 
KAEDAH MENJANA IDEA
1.Kumpulan fokusSekumpulan individu yangmenyumbang maklumat dalam formatberstruktur.Terdiri daripadaIndividu yang mempunyai pelbagaikemahiran dan pengetahuan.2.Sumbang saranSatu kaedah berkumpulan bagimengenal pasti pelbagai idea dan jalan penyelesaian baru.Mengalakkan seseorang untukmenjadi lebih kreatif.3.Analisis kemahiran tenaga manusia.Memberi tumpuan terhadappenggunaan tenaga manusia dalammenjana idea perniagaan.Kebaikan mengemas kini maklumattenaga manusia:a)Memudahkan prosesmengenal pasti dan menilaikemahiran tenaga manusiadalam organisasib)Membolehkan ideaperniagaan diperolehdaripada pekerja yangmempunyai kemahiranberlainanc)Memudahkan prosesmembuat keputusan.
PROSES MEREALISASIKANIDEA
 Faktor-faktor yang mempengaruhikewujudan peluang perniagaan 1)Barang dan perkhidmatan2)Persekitaran3)Diri4)MasyarakatFaktor faktor yang perludipertimbangkan sebelum memulakanperniagaan1)Sah disisi undang-undang2)Kuasa monopoli3)Tahap persaingan4)Keperluan modal5)Risiko
PROSES MEREALISASIKAN IDEAPERNIAGAAN
1)Menyusun idea2)Menilai idea3)Mengenal pasti masalah4)Melaksanakan idea 
RANCANGAN PERNIAGAAN
DEFINASI
Dokumen bertulis yangdirangka oleh usahawan untukmerancang aktivitiperniagaan yang akandijalankan pada masa akandatang
.
Memperincikan tujuansesuatu usaha penerokaperniagaan sertamenerangkan operasi dan jenis aktiviti perniagaan yangakan dijalankan.
Juga dikenali sebagai kertaskerja atau cadangan pinjaman.
 
TUJUAN-TUJUAN
Menyediakan garis panduandalam usaha memulakanperniagaan.
Mengurangkan kesilapan.
Memudahkan kawalan.
Meyakinkan pihak-pihakberkepentingan.
Menggalakkan penggunaansumber dengan cekap.
Menilai prestasi.
Mengenal pasti risiko-risikokritikal.SASARAN
Usahawan dan pihakpengurusan
Bakal pelaburan dan pemberipinjaman
Pembekal
Pelanggan
Pekerja
FORMAT UTAMA RANCANGANPERNIAGAAN
Rumusan eksekutif-
tanggapan umum yangdiberi kepada penggunatentangperniagaan yang akandijalankan
dan
perlu ditulispada
 
bahagian hadapanRancangan Perniagaan.
-mengandungi maklumatberikut :1.misi syarikat2.kelebihan &keunikan barang jualan3.perancanganuntuk masahadapan4.keperluan5.prosuder &penjadualanpembayaran6.jumlah modal yang diperlukan
Pengenalan-bahagian pengenalanmerupakan
pembukatirai
dalam sesuatuRancangan Perniagaa.Maklumat asasperniagaan perludisertakan untukpengetahuan pembacaseperti namaperniagaan, lokasiperniagaan, jenisperniagaan dan jenisbarang atauperkhidmatan yangditawarkan.-
Menerangkan latarbelakang industriperniagaan
yangdijalankan seperti jenisindustri dan keadaanindustri, terutama darisegi perkembangan danpotensi prniagaan padamasa hadapan.
Tujuan-
matlamat jangkapendek dan jangkapanjang
perniagaanturut dijelaskanberserta penerangantentang
cara untuk

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ridz Wan liked this
Ah Aice liked this
karthikeyan65 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->