Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Osho Biography in Tamil

Osho Biography in Tamil

Ratings: (0)|Views: 568|Likes:
Published by tamilosho
osho biography in tamil
osho biography in tamil

More info:

Published by: tamilosho on Aug 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

original

 
ஓஷ஭
-
ஒ ஧ச ஞ஢஦ ஬ழக ந
 
ஓஷ஭
1931
சமதர
11
ல ஥஡஦ த஧ஷ஡ச஡ல உளப ஬ட஋ந சறல
 
தந஡ர
.
஬ட ஓஷ஭வகட஦ ஡ய ஬஫஡஡
,
த ஬ழ ஬஡ ஊர
.
஡ல ஌ ஬டஙளஅஙஷ஡ ஬பர஡ர
.
ஓஷ஭வகட஦ தறஷநரளடர஬ட஬ல ஬ச ஬஡ரள
 
஡஡ இந஡ தநதட டர஬ட ஬ ஬டர
 
ஓஷ஭வகட஦ இ஦ரத஦ர஧ண
.
ச ஬஦஡னஷ஡஡஦ண஡ல ஈதட ஓஷ஭ ஡கட஦ இத ஒந஬
 
஬஦஡ல அ஡஬
1953
஥ர
21
ல ஞணம அகட஡ர
.
஫லஞண஥கட஡ல ஋த க஥஦ண ஡஠ரவ
 
அலன஬஫஠ரவ
 
஢கன ஋தக஡ நத஬஡ம ப஡஥஡ர
,
த
,
இ஧஥஠ர
 
஥றம தனர
 
இத ஞணம அகட஡஬ரப஬ர
 
஥ர இத ஆனம ஞணம அகட஡க஡ ஦டமசலன஥ல இ஡நர
.
சஷ஡த ஷட சனடம஥ம஡ சலன஦நர
. 1971
ஷ஥ ஥஡ம஡ ஡ஞணம அகட஡க஡ த஧ங஥ அந஬நர
.
 
1953-1956
ல஬
 
:
 1956
ல ஓஷ஭ ஡஬஦஦னல ஡ல ஬ சந ஢கனஷ஡ரச தற
,
சர
 
தலகன஫஡ட஥ கன தடமதநர .அ஬ர ஡ண தட
 
ததல அன
 
இ஡஦ அப஬ல஡ஙத஡ம தறந ஥஠஬ண஬ர.
 
சர தலகன ஫஡ல ஢கன தட தகத ஡தந ஜதலர தலகன ஫஡ல ஷத஧ச஦஧ த஠஦றந஬஡ர
.
அ஡ னட஡ல இ஡஦ ஬ம த஦஠ம சய
 
஋லஷனக஧ம ஬஬஡ அக஫ அகந ஬ல஬஡ர
.
 
தந இ஡ னட ஥ண஡ர ஌றந ஧ச஧஥ண ஡஦ணகநகப உ஬ ஆ஧மத஡ர
. 1970
ல ஡கட஦ ஆறநல஬ய஡ ஡஦ண஥ண
Dynamic Meditation 
க஦ அநத஡ணர
.1960-1970
னட஡ஷன அ஬ர ஷத஬க஡ ஷ
50,000
 
ஷதர஡஧ள஬ரள
.
 
2010-
இ஡ னட஡ஷன சஸ ஋ந ஬ரக஡க஦உச஡ஷன ம
 
஫ம இ஡஦ ஥ள தமதக஥஦இம ஷத
,
இ஡ற ஢றத
 
஬ட ன ஷதஒதட ஥ ஋஡஧ அ஬ர ஷதச஦஡ல
 
ஷத஥கட஡சனர அ஬க஧ தறந ஡஬நண சய஡கப த஧தணர
.
 
நவ ஋ந த஦ல ஋லன஬றகநம ந஬ஓத஬ரகப க஥஦
 
சணர
.
஋க஡ம ந஥ல
,
஋ஙஷம ஓட஥ல
 
அகட஦ ஷ஬஦க஡ இ஡ இட஡ஷனஅகட஦னம ஋ந ஓஷ஭ அ஡ற ஡஦ணம ஥ம஡ ஷ஡க஬஋நர
.
 
1970
னட஡ல அ஬கட஦ ஧ச஧஥ண ஷதகச ஷவம
 
஧ச஧஥ண ஡஦ண கநகப த஦னவம ஷ஥கன஢ணரஅகன஦ண ஬஡ணர
.
 
மகத ஡஫ஷ  க஥ல ஡கன஬ல உளபஷண஬ல
 
ஓஷ஭ ம
 
உ஬தட
.
 
அ஥க஬ அனந க஬஡ ஓஷ஭
1980
 தந அ஥ சந ஓஷ஭ அஙஷ
126
ச஧க஥ல ட
 
஢னத஧கத ஬ங஧ணஸ஧ம
 
஋ந ஢க஧
 
உ஬ணர
.
உன஥ஙம
 
இ ஥ள அஙஷ ஬஡஡லஅ஥ அசதட
.
 
ஷ஦றந சடக஡ ஥ந஬டர ஋ந தய஦ணறநசகட ந஦ அ஥ அ஧
 
அ஬க஧ க சய஡
.
 
அ஬க஧ ஬஡கன சய஡ ஷத த஡கண ஢஥டஙளஅ஥க஬ ஬ ஬பஷ஦ந ஷ஬஥ உ஡஧வ஬டரள
.
அ஬கட஦ ர ஬பஷ஦ ஡஦஧஢஡
.
அ஬கட஦ ஜ ஬஥ணம ஬஥ண஢கன஦஡ன நத஬஡ற ஡஦஧ ஋சஓஷட இ஡
.
 
அ஥஬ன நதட அ஬ர
1985
஢஬மதர
17
஡லன஦ல ஡க஧஦நங஦ ஷத ஆ஦஧஠ண இ஡஦சண஦சபல உறச஥ ஬஧ஷ஬றதடர
 
1985-1986
ல உன ற
 
த஦஠க஡ ஆ஧மத஡ர
.
 
1986
சமதர
30
ல ஷணவ ஡மத஦ ஓஷ஭ ஡஥இ஡னம ஬க஧ அஙஷஷ஦ இ஡ர
 
அ஥஬ன ஡மத஦ தந அ஬஧ உடல஢னம அத஡தட
.
அ஬க஧ ஷச஡஡ ஥஬ரள அ஬஥஬ ளம ஬஭ம அ஥ அ஧சலதந ஋தக஡ டந஡ரள
 
1990
ஜண஬
19
 
஡ உடகன ஬ த சநர
 
அ஬கட஦ ஒஷ஧ சய஡ ஡஦ணம ஡
 
அக஡஡ அ஬ர ஡஬ழ஢ள ஬ம ஡டர ஬ன஡ ஷட ஬஡ர
 

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
M Farid Abd liked this
vethathirikmu liked this
vethathirikmu liked this
vethathirikmu liked this
krishna kumar liked this
krishna kumar liked this
vijilove liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->