Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
51Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TL Phân đoạn thị trường và lụa chọn thị trượng mục tiêu

TL Phân đoạn thị trường và lụa chọn thị trượng mục tiêu

Ratings: (0)|Views: 8,155 |Likes:
Published by huonggiang91
tieu luan marketing
tieu luan marketing

More info:

Published by: huonggiang91 on Aug 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2013

pdf

text

original

 
Ch
ươ
ng: Phân
đ
o
n th
tr 
ườ
ng - l
a ch
n th
tr 
ườ
ng m
ctiêu
1
L
Ờ 
I M
Ở 
 
ĐẦ
U
Trong th
ờ 
i
đạ
i ngày nay, không m
t doanh nghi
 p nào b
t tay vào kinhdoanh l
i không mu
n g
n kinh doanh c
a mình v
ớ 
i th
tr 
ườ 
ng. Vì trong c
ơ 
 ch
ế
th
tr 
ườ 
ng ch
có nh
ư
v
y doanh nghi
 p m
ớ 
i có hy v
ng t
n t
i và pháttri
n
đượ 
c. Do
đ
ó,
để
nâng cao hi
u qu
kinh doanh, t
ă
ng c
ườ 
ng kh
n
ă
ngc
nh tranh trong quá trình h
i nh
 p vào h
th
ng kinh doanh qu
c t
ế
và khuv
c, các doanh ph
i tìm m
i cách
để
qu
ng bá
đượ 
c m
u mã s
n ph
m c
amình t
ớ 
i tay ng
ườ 
i tiêu dùng hay nói cách khác các nhà kinh doanh ph
i làmth
ế
nào
để
có th
 
đư
a s
n ph
m c
a mình ti
ế
 p c
n
đượ 
c v
ớ 
i th
tr 
ườ 
ng m
tcách nhanh nh
t, hi
u qu
nh
t.
Để
tr 
l
ờ 
i cho câu h
i này tôi cho r 
ng khôngm
t gi
i pháp nào t
t h
ơ 
n là khi doanh nghi
 p
đ
ó áp d
ng Marketing vào ho
t
độ
ng c
a doanh nghi
 p.S
phát tri
n c
a n
n s
n xu
t hàng hoá làm cho c
a c
i v
t ch
t ngàycàng t
ă
ng song vi
c tiêu th
ngày càng khó kh
ă
n, c
nh tranh ngày càng gayg
t, mâu thu
n gi
a cung và c
u ngày càng ph
c t
 p. Tr 
ướ 
c tình hình
đ
ó bu
ccác nhà kinh doanh ph
i phân
đ
o
n th
tr 
ườ 
ng, l
a ch
n th
tr 
ườ 
ng m
c tiêuc
ũ
ng nh
ư
 
đị
nh v
hàng hoá c
a doanh nghi
 p
để
tìm ra nh
ng gi
i pháp t
i
ư
utrong s
 
đồ
ng nh
t v
nhu c
u,
đặ
c tính, hành vi
ng x
c
a ng
ườ 
i tiêu
đ
ùngvàth
c hi
n nh
ng m
c
đ
ích kinh doanh c
a mìnhlà t
i t
i
đ
a hoá l
ợ 
i nhu
n. T
 nh
ng n
ă
m
đầ
u c
a th
ế
20, các nhà kinh doanh có ch
tr 
ươ 
ng t
o m
i
đ
i
uki
n thu
n ti
n nh
t cho khách hàng, dùng m
i bi
n pháp m
ư
u m
o
để
bán
đượ 
c hàng t
vi
c qu
ng cáo bày hàng cho
đẹ
 p, mua hàng có khuy
ế
n m
i. T
 
đ
ó các nhà kinh nh
n th
c
đượ 
c c
n ph
i ti
ế
n hành phân
đ
o
n th
tr 
ườ 
ng, l
ach
n th
tr 
ườ 
ng m
c tiêu, và
đị
nh v
hàng hoá c
a doanh nghi
 p.
Đ
ây là nh
ngn
i dung quan tr 
ng nh
t c
a lý thuy
ế
t Marketing và là m
t khâu không th
 thiêú
đượ 
c c
a ti
ế
n trình ho
ch
đị
nh các chi
ế
n l
ượ 
c Marketing. Xét trong ph
m vi c
a khái ni
m, ta th
y r 
ng,
đố
i v
ớ 
i Marketing, các doanh nghi
 p ch
 
 
Ch
ươ
ng: Phân
đ
o
n th
tr 
ườ
ng - l
a ch
n th
tr 
ườ
ng m
ctiêu
2có th
 
đ
áp
ng
đượ 
c nhu c
u và mong mu
n ch
n
đượ 
c m
t th
tr 
ườ 
ng m
ctiêu phù h
ợ 
 p. Tuy nhiên,
để
doanh nghi
 p có th
ch
n
đượ 
c m
t v
trí trên th
 tr 
ườ 
ng thì th
t là khó b
ở 
i l
không ph
i ch
có m
t mình h
chi
ế
m l
 ĩ 
nh trên th
 tr 
ườ 
ng mà tr 
ướ 
c m
t h
t nhi
u các
đố
i th
c
nh tranh có cùng nh
ngcách th
c lôi kéo khách hàng r 
t tinh vi và khôn khéo . Cho nên, phân
đ
o
n th
 tr 
ườ 
ng, xác
đị
nh th
tr 
ườ 
ng m
c tiêu
đượ 
c hi
u th
c ch
t là v
n
đề
bi
ế
t t
 ptrung n
l
c c
a doanh nghi
 p
đ
úng th
tr 
ườ 
ng, xác
đị
nh cho mình m
t t
ư
 cách riêng, m
t hình
nh riêng, m
nh m
và nh
t quán
để
kh
ng
đị
nh kh
 n
ă
ng v
n có c
a doanh nghi
 p m
t cách hi
u qu
nh
t. Nh
n th
c
đượ 
c t
mquan tr 
ng c
a nó, tôi hi
u
đượ 
c
ng Marketing hi
n
đạ
i chính là: “hãy bánnh
ng th
mà th
tr 
ườ 
ng c
n” vì th
tr 
ườ 
ng là c
u n
i gi
a doanh nghi
 p vàng
ườ 
i mua.
Đ
i
u
đ
ó
đ
ã thôi thúc tôi ch
n ch
ươ 
ng phân
đ
o
n th
tr 
ườ 
ng
để
bànlu
n v
ớ 
i các b
n
ở 
 
đ
ây.Tuy nhiên, m
c
đ
ã có nhi
u c
g
ng, song tác gi
không th
tránh kh
inh
ng thi
ế
u sót do th
ờ 
i gian có h
n và ki
ế
n th
c thu nh
n ch
ư
a sâu r 
t mongs
 
đ
óng góp ý ki
ế
n c
a th
y cô và các b
n trong khoa. Qua
đ
ây tác gi
c
ũ
ngxin chân thành c
m
ơ 
n s
giúp
đỡ 
nhi
t tình c
a t
 p th
th
y cô giáo b
mônMarketing và
đặ
c bi
t là Th
c s
 ĩ 
: L
ươ 
ng Minh Anh
đ
ã nhi
t tình giúp
đỡ 
tácgi
hoàn thành
đề
tài này.
 
Ch
ươ
ng: Phân
đ
o
n th
tr 
ườ
ng - l
a ch
n th
tr 
ườ
ng m
ctiêu
3 N
i dung c
a ti
u lu
n có s
ơ 
 
đồ
nh
ư
sau:

Activity (51)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
rambo liked this
Hùng Godi liked this
Phuong Duong liked this
Grace Le liked this
Trang Candy liked this
Liên Trần liked this
Hien Quang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->