Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 22863, 21.8.2010]

Oslobođenje [broj 22863, 21.8.2010]

Ratings: (0)|Views: 284 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

 
Na{i odnosi saIzraelom zasno vani su na realpoli tici
Vefahan Ocak,
ambasador Republike Turske u BiH
BerizBelki}
SUBOTA, 21. 8. 2010.
Godina LXVII
Broj 22.863Cijena: 1 KM/6 KN
VI[E INFORMACIJANA
15. STRANI
BH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Otkri vanje tajni
zgo{}anskih ste}aka
OSLOBO\ENJE
20-21. strana
Penzionerima da ti udiodr`a vnih firmi Strahodno vih{piri}a
Ja vnipozivstrankama da otkri ju svo jepremi jere
2. strana5. strana
UBo tani~kojba{tiZemaljskogmuze jaBiH
Foto: Didier TORCHE
 
OSLOBO\ENJE
subota, 21. august 2010. godine
U @I@I
2
VIJESTI
Nakonodgodeizru~enjaVeselinaVlahovi}aBatka
Naprav ljeni su znatnipomaci u vezi s izru~enjemVeselinaVlaho vi}aBatka BiH, sa- op}eno je iz kabinetapredsjeda va ju}eg Predsjedni{tvaHarisaSilajd`i}a. Nagla{a va-  ju}iva`nostovogpitanja po interese BiH i po- rodice`rta va, kabinet je saop}io da je ohra- bren~injenicom da je sud u Alicanteu, pred ko jim je Vlaho vi}osu|en na ~etirigodineza- tvorazbogkri vi~nihdjela u [pani ji, ju~erdo- niopoziti vnorje{enjeko jeomogu}ava da se ek stradici ja u BiH oba vi u najkra}emmo- gu}emroku. Ambasada BiH u Kralje vini[pani ji ve}dva danaradiintenzi vno na rje{a vanjuproble- ma u vezi s izru~enjemVeselinaVlaho vi}a  vlastima BiH, rekla je za Fenuambasadori- ca BiH u [pani ji@eljanaZov ko. Ona je pot-  vrdila da je 19. julaVlaho vi}uizre~enakazna od ~etirigodinezatvora za kri vi~nadjelako-  ja je po~inio u toj zemlji."Ni{ta od ovoga ne uti~e na odluku da on budeizru~en BiH. Samo je pitanjevremena kada}e bitiizru~en, ali se radi na tome da to bude{to pri je", istakla je Zov ko i doda je da smatra da je "u na{emnajboljeminteresu da se ne di`unepotrebnetenzi je o ~ita vom slu~aju". Vlaho vi} je trebalo da budeizru~en BiH 25. augusta, ali je postupakek stradici je odgo|en.Predsta vniceUdru`enja@ena- `rtvarata su, po saznanju o zaustaljanjuizru~enjaVe- selinaVlaho vi}a BiH, zatra`ilepri jem kod mi- nistrasigurnosti BiH SadikaAhmeto vi}a, gla vnogtu`itelja BiH MiloradaBara{ina, ministraprav de BiH Bari{e^olaka te amba- sadoraKralje vine[pani je u BiHAle jandraAl-  vargonzalesa. U zahtje vu za pri jemistakli su da `rtveVeselinaVlaho vi}aBatkasvaki dan umiru, a pre`i vjele`ive za dan kada}e se s monstrumompogledatilicem u lice.
Dragan STANOJLOVI]
U istovri jeme dok je visoki predsta vnikValentinInzko na sjednici CIK-a u Sara je vu "da vaopunupodr{ku u pri- premama" jo{ jednihizbora suprotnihEvropskojkon ven- ci ji o ljudskimpra vima i vazio o nestankustrana~keodre- dnicesrpski i hrvatski u BiH,MiloradDodik je u Banjoj Lucipotpisi vaoodluku o usva janjupri jedlogazakonao statusudr`a vneimo vine na teritori jiRepublikeSrpske, ko jimsva imo vina, uklju- ~uju}i i onu pod zabranom,posta jevlasni{tvobh. entite- tasrpskogimena.
 Siro tadr`ava
Stupanjem na snaguovog zakonaBosna i Hercego vina defniti vnoosta je bez pra va raspolaganjaimo vinom na bezmalopolo vinisvo jeterito- ri je. Ovakvomraspletudo- ga|ajanaj vi{e je kumo vala me|unarodnaza jednica, ko-  ja je rje{a vanjepitanjadr`a-  vneimo vine jo{u Daytonu prepustiladoma}impoli- ti~kimsnagamako jesu u tom trenutkume|usobnokomu- niciralesamoprekoni{ana. Epilog: BiH ni danas u svomimo vinskomkartonunema upisani ni hemijskuolov ku, po ~emu je jedinstvenadr`ava na planeti.Me|unarodnaza jednica je za vrtanjemruku tek u de- cembru2004. pri voljelaVi je}e ministara da osnu jeKomisi-  juovla{tenuza izraduzakona o raspodjeliimo vineizme|u dr`ave i entiteta te propisa ko jim bi se ubudu}enjome uprav ljalo. Komisi ja u raduni- kadni jemakladalje od osni-  vanja, pa takoni je ni popisa- ladr`a vnuimo vnu. Umjesto toga, pro{legodineormirana  je Radnagrupaistog tog Vi-  je}aministara s istimzadat- kom, ali se ona ugasilasama od sebepo{tonjeni~lano vi nisumogli da se dogo vore doslov ce nio~emu.Onda se ujesenpro{legodi- nepopisadr`a vneimo vinela- tio OHR, sa~inionekispisak ipono vo sve prepustio- enti- tetima. Po{to su Bo{njaci i Hrvati u Federaci ji (i) oko ovogpitanjasla`u kao rogo vi u vre}i, {ansu je iskoristioMi- loradDodik i u direk tnom obra~unu s me|unarodnomza jednicomosvo jiodosad naj ja~ipoen.
 Saop{tenja i apeli
Naime, prisva janjemcje- lokupneimo vine na teritori-  jisvogentiteta, Dodikpra- kti~noukidaZakon o zabrani raspolaganjadr`a vnomimo-  vinom, {to ga je kao pri vreme- nu(?) mjeru u martu2005.nametnuotada{njivisoki predsta vnikPaddyAshdown.  Va`nostovogpri vremenog zakonakasni je}e svaka tri mjesecaprodu`avatiAs- hdowno vinasljedniciChris- tianSchwarzSchilling iMiro- slavLaj~ak.U neprikosno venost tog na- metnutogzakona i danas se kunuValentinInzko i Upra vni odbor PIC-a. Pritom su imsaop{tenjako jimaapelu ju na doma}epoliti~kesnage da kona~nori je{eovajproblem u dlakujednakaonima{to su ih potpisi valirani jivisoki predsta vniciobrazla`u}ira- zloge za produ`enjeva`nos- tiZakona o zabraniraspolaga- njadr`a vnomimo vinom. Is- tomonomko ja se {irom BiHnesmetanokr~mi i ve} 15 go- dinadodjelju jena trajnoko- ri{tenjeratnim
oslobodi oci - ma
, nacionalnim i strana~kim odli~nicima...
BiH i njezinaimo vina
TRAGOMVIJESTI
 VlastiRepublikeSrpskeza vr{a va juposao ko ji im je, kao i onima u Federaci ji, prepu{ten  jo{u Daytonu
Dodikovkolac u
srcu OHR-a
Inzko se nadapromjenama, bez reakci e na kr{enjeodluka svo ihprethodnika
Ne `elimo da nam se pono ve Ned`adBranko vi} ili Nikola[piri}, ka- zao je DarkoBrkan, predsjednik  Udru`enjagra|anaZa{to ne ko je je ju~eruputiloja vnipozivstrankama ko jeu~estvu ju na op}imizborima da obznanesvo jekandidate za iz vr{nu  vlast u predsto je}emmandatu, pri je svega, potenci jalnepredsjeda va ju}e  Vi je}aministara BiH te entitetske i kantonalnepremi jere. "Ne}emo da se pono vi ovo {tosmo imali u mandatuko ji je na iste- ku, da strankenakonizbora na ne- kimtajnim i polutajnimdogo vori- mapra vekadrov skukri`aljku i pos- tav lja juljude za ko jeja vnostni je ni ~ula, da ih ondaposli jesmjenju ju", kazao je Brkan za Oslobo|enje, o~i- glednoaludira ju}i na Ned`ada Branko vi}a.
Vlast i fo telje
"Ho}emo da nam ka`uko ji su improgrami i ~ime}e se ba viti", dodao  je Brkan.Strankama je dat rok do 10. septem- bra da dosta vetra`enepodatke, a re- zultatija vnogpozi va bit }e objav lje- niputemmedi ja i diretnogkontakta organizaci japotpisnica- njih 28 - s po- tenci jalnimglasa~ima. Ciljkampanje pod nazi vom"Otkrij- te nam premi jere!" jeste da se poten- ci jalniglasa~iupozore na va`nost ovihinormaci ja i upozna ju o tome ko jeparti jeozbiljnoplanira juobna- {anjevlasti, a ko je za ciljima jusamo podjelu.No, izgleda da se naj ja~epoli- ti~keparti jene}epretrgnuti da otkri juljudeko ji}e - u slu~ajupo- bjede- voditiiz vr{nuvlast. Iz HDZ-a 1990 isti~ukako za sada jo{ nema jukandidate. - Jo{u strancinismorasprav ljali o imenimaeventualnogpredsjeda va-  ju}egVi je}aministara i premi jera Federaci je BiH. Ja vnipoziv da se o to- meo~itu jemojesmodobili i on }e bi- tirazmotren. Zasigurno}emo se o ovomtemija vnoo~ito vati, a i uputit }emoodgo vorpodnositeljimapozi-  va, rekao je VesoVegar, glasnogo-  vornik HDZ-a 1990.Sli~anodgo vor smo dobili i iz HDZ-a BiH.- Za sadazaista ne mogugo voriti o imenana{ihkandidata za iz vr{nu  vlast. Su vi{e je rano. No, pozivjesmo dobili i uskoro}emo na njega i odgo-  voriti, rekao je glasnogo vornik ove strankeMi{oRelota. Od rani je je, pak, poznatokako je kandidat NS Radom za boljitak za predsjednikaVi je}aministaraMladen Li jano vi}. U medi jima se u proteklomperiodu kalkuliralokako bi, nakonAdnana Terzi}a i Nikole[piri}a, red bio da Vi-  je}eministaravodipredsjeda va ju}i iz redahrvatskoganaroda. "Mislim da je malorano za imena. Mislimo da premi jeratrebadatipar- ti jako jabudeimalanaj vi{emanda- ta u Parlamentu BiH", kazao je Damir Ma{i}, portparol SDP-a BiH. Ina~e, u ovojstrancimisle da - akoSDPBiHbudenaj ja~astranka- man- dattrebadatipredsjednikustranke.
Ko ni je na lis ti
 Ako Strankademokratskeakci je budenaj ja~astranka, pitanjekoga od kadro vamogupredlo`iti na na jodgo-  vorni jepozici je u dr`avi je krajnjepro- blemati~nogodgo vora. Mnogi su skloniteori ji da SDA, zbogistro{enos- tiprvoge{alonanemanamjerupre- dlo`itidr`a vnogmandatara. S druge strane, u svimposli jeratnimede- ralnimvladama- osim one Ali janse za promjene - SDA je bila ta ko ja je da-  valapremi jera. MustaaMu jezino vi} se ne nalazi ni na jednoj od listi ove stranke, ba{kao ni strana~kipredsje- dnikSulejmanTihi}. Mu jezino vi}evkolega iz Vlade FBiHVahidHe}o, sazna jemo, ima ambici ju da, ukolikoSBiHbude dio  vlasti, pre|e na pozici ju u Vi je}umi- nistara. Ipak, zvani~anstavSBiHni- smouspjelidobiti.
F. BORI]
Udru`enjegra|ana"Za{to ne" tra`i od politi~kihparti ja da ve} tokompredizbornekampanjeiza|u sa imenima ljudiko jeplanira juposta viti na na jodgo vorni jepozici je u vlasti. Nara vno, ako pobi jede
 Strah od
no vih{piri}a
NakonTerzi}a i [pi i}a,ko }e jo{ lo{ije vodi idr`avnuVladu?
Ja vnipozivstrankama da otkri ju svo jepremi jere
In tenzi vni kon takti sa [pancima
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
subota, 21. august 2010. godine
3
Neboj{aRadmano vi} VladaFBiH Slobodna EvropaAdemHuski}
 Silajd`i} obmanju je  ja vnost
Po vodomistupapredsjeda va ju}egPred- sjedni{tva BiH HarisaSilajd`i}a u vezi s pi- tanjemdvojnogdr`av ljanstva, ~lanPredsje- dni{tvaNeboj{aRadmano vi}oci jenio je da Silajd`i}"obmanju jeja vnost i neosno vano optu`ujepredsta vnike RS-a za blokade i opstrukci je u vezi s tim pitanjem". "Ov dje se ne radi ni o kakvomdiskriminatorskompr- istupuprema bh. gra|anima ve}o pitanjupo- {ti vanjaUsta va i zakona BiH", istaknuo je Ra- dmano vi} i dodao da je zaklju~ensporazum o dvojnomdr`av ljanstvu sa Srbi jom, dok je takvesporazume s CrnomGorom i Hrvats- kom, koriste}iistupri~u, spri je~ioSilajd`i}.
 Samo odgoda
Mjerepri vremenogobustav ljanjaiz-  vr{enjabud`etaFBiHima ju za ciljza- ustav ljanjepreuzimanjaoba veza i pro- du`enjaroko vapla}anja, kao i zabranu preraspodjelebud`etskihsredsta vara- distvaranjano vihoba veza u periodu od 45 dana od danastupanjaodluke na snagu.Ovo su stvarnicilje viovakveodluke, saop}eno je iz uredapremi jerapo vo- domrazli~itihinterpretaci jaodluke o obustav ljanjuiz vr{a vanjapo jedinih rashoda i izdataka u bud`etuFBiH za 2010. godinu, ko ju je, na pri jedlogede- ralnogMinistarstvainansi ja, u ~et vrtak  doni jelaVladaFBiH.
Mujezinovi}u se nesvi|a program
Premi jerFBiHMustaaMu jezino vi}upu- tio je pismodirektoriciRadi jaSlobodna EvropaGordaniKne`evi} te {eudopisni{tva Sara je vo ove ku}eMilenkuVo}ki}u u ko jem na vodi da je nepri jatnoiznena|enprilogom u inormati vnojemisi ji ove ku}e, a ko ja je emi- tirana19. augusta. Mu jezino vi}tvrdi da su u na vedenojemisi jiizre~enebrojneuop}ene, neutemeljene i tendencioznekvalifkaci je, bez ikakveprethodnepro vjere. "Slobodan sam ovajprilogokarakteriziratije tinimpolitikan- tskim i predizbornimpametom~iji je osno-  vnicilj bio dezinormirati, a nikakoinormi- ratija vnost", na vodipremi jer.
Vasi}evi sno vi
Poslanik u Predsta vni~komdomu PS- a BiH AdemHuski}reagirao je na sta vo-  veRajkaVasi}a, generalnogsekretara SNSD-a ko ji je za Oslobo|enjeizja vio da }e se BiH sama od seberaspasti. "On ni-  jeprvi, a vjero vatno ni posljednjinepri-  jateljna{ezemlje, ko jiovakomisli i go-  vori. Zbognamjere da se podi jeli BiH, na nju je iz vr{enaagresi ja, u~injengenocid nad Bo{njacima, pobi jenovi{e od sto hi- ljadaljudi, protjeranovi{e od milion, ali  je Bosnaopstala. NemaVasi} ni njegov  {e avione i tenko ve, ko je su imali]osi}, Milo{e vi}, Karad`i} i Mladi}, da bi i po- ku{aoostvaritinjiho vecilje ve", na vodi se u saop}enju.
U @I@I
 VlastiBosne i Hercego vine u prvojpolo vini ove godineiz-  vr{ile su 59 postoplaniranih akti vnosti iz Akcionogplana za realizaci juprioriteta iz doku- mentaEvropskopartnerstvo za BiH. Tako je od ukupno413 pre- dvi|enihakti vnosti u potpu- nostirealiziranonjih 244, dok je na pri jedlognadle`nihinstituci-  japrolongiranoiz vr{enje169 akti vnosti.Ovo sto ji u polugodi{njem pregledurealizaci jeakti vnosti iz Akcionogplana za realizaci-  juprioriteta iz dokumenta Evropskopartnerstvo sa BiH za period1. januar- 30. juni 2010. ko ji je na posljednjojsje- dniciusvo jiloVi je}eministara BiH. Direkci ja za evropskeinte- graci jezadu`ena je da pri je vod ovogdokumentadosta viEvrop- skojkomisi ji.
Plano vi i realizaci ja
Na vedeno je da je uokviru Klju~nihprioriteta, od 37 plani- ranihakti vnostirealizirano 26, u di jeluprioriteta iz oblastiPoli- ti~kikriterij od planiranih109 akti vnostinjih 70, a u segmen- tuonih iz oblastiEkonomski kriterij od planiranih55 realizi- rano je tek njih25.U okviruprioriteta iz poglav - ljaUnutra{njetr`i{te, od plani- ranih96 akti vnostirealizirano je 59, u okviruprioriteta iz di jela Sektorskepolitike od planiranih 47 akti vnostiiz vr{eno je samo 19, dok je u di jeluprioriteta iz oblastiPrada, sloboda i sigur- nost od planiranih69 akti vnos- tiispunjeno45 zadataka. Najboljirezultatipostignuti su u oblastiIntelektualnogvla- sni{tva, gdje je od planiranih de vetrealiziranoosamakti vnos- ti, u oblastiTransportnepoliti- ke, gdje je realiziranosvihpet planiranihakti vnosti, te u di je- luViza, grani~nakontrola, azil i migraci je, gdje je od 22 planira- nerealizirano15 akti vnostikao i uoblastiLjudskihpra va i za{ti- temanjina, gdje je od 33 realizi- rano27 akti vnosti. Najte`iposao predsto ji u oblastiFinansijske kontrole, gdje je od osamplani- ranihakti vnostirealiziranaje- dna, u oblastiPoljopri vrede i ribarstva, gdje je od 30 planira- nihakti vnostirealiziranonjih 13, kao i u oblastiRegionalnapita- nja i me|unarodneoba veze, gdje je od 23 realiziranosamo de vetoba veza. Predsjeda va ju}iZa jedni~keko- misi je za evropskeintegraci jePar- lamentarneskup{tine BiH Halid Genjacoci jenio je ju~er za Oslo- bo|enje „da ukoliko su inorma- ci jeta~ne,to predstav ljazna~ajan napredak u ispunja vanjuoba ve- za iz oblastievropskogpartnerstva, odnosno da to iznosiskoroduplo  vi{enego je to pokazi vaorani ji (tromjese~ni) iz vje{taj“.
Vi{egodi{njaka{njenja
Me|utim, on upozora va da  je procenat od 40 postozaostat- ka u ispunja vanjuoba veza iz evropskogpartnerstva i dalje nezado volja va ju}i, posebno ako se ima na umu da se za dono{e- njepo jedinihzakona~ekavi{e od tri godine.- Oba veze se gomila ju i to mo`eproizvestiodre|enepro- bleme. Imamostalnezaostatke na poljuispunja vanjaoba veza iz evropskogpartnerstva. Prekr{i- li smo i odredbe u okviruko jih smo trebalidoni jetizakon o dr`a vnojpomo}i, a {to je oba ve- za iz Sporazuma o stabilizaci ji i pridru`ivanju (SSP), naglasio je Genjac.Kao vi{egodi{njeka{njenje oba vezako jevlasti BiH nisu ispunile u oblastievropskog partnerstva, Genjacna vodido- no{enjezakona o bankarskoj super vizi ji, obligaci jama, ener- gi ji i gasu na dr`a vnomni vou.  Vi je}eministara BiH usvo jilo  je i inormaci juDirekci je za ev ropskeintegraci je o izradi programaintegriranja, strate- {kogdokumentaneophodnog kako bi se instituci je BiH pripre- mile za ispunja vanjesvihoba ve- zako jeproizlaze iz procesa evropskihintegraci ja. Njime je Direkci ja za evropskeintegraci-  jazadu`ena da iz vr{ikonsulta- ci je s nadle`niminstituci jama na svimni voimavlasti u BiH u ve- zi s izradomprogramaintegrira- nja i taj postupakokon~a dokra jajanuara2011. godine. Di- rekci ja je zadu`enai da u sara- dnji s nadle`niminstituci jama na svimni voimavlasti u BiH pristupiizradiprogramaintegri- ranja BiH u Evropskuuni ju.
AlmirTERZI]
BiH zaos ta je u oba vezama
iz evropskogpar tnerstva
ALARMANTNO
Iako je do{lo do blagognapretka u ispunjavanjuuslova
U prvojpolo vini ove godineiz vr{eno je 59 postoplaniranihakti vnosti iz Akcionogplana za realizaci juprioriteta iz dokumentaEvropskopartnerstvo za BiH. Tako je od ukupno413 predvi|enihakti vnosti u potpunostirealiziranonjih 244, dok je na pri jedlognadle`nihinstituci japrolongiranoiz vr{enje169 akti vnosti, sto ji u dokumentuVi je}aministara BiH
BiH ba{i ni eposve}enaevropskompu u
Polovi~an uspjeh Vi je}a ministara
Dr`a vnaVladausvo jila  je i iz vje{taj o realizaci ji programaradaVi je}ami- nistara za periodjanuar  juni2010. godine. Oci je- njeno je da procenatreali- zaci jeprogramskihzada- takani jezado volja va ju}i te  je od svihnosilacaakti-  vnostizatra`eno da ulo`edodatnenaporekako bi programskeoba vezebile {to pri jeiz vr{ene. U iz vje- {ta ju se na vodi da je, prema programurada, Vi je}emi- nistara BiH u prvojpolo vi- ni ove godinerealiziralo 206 od planiranih349 pro- gramskihzadataka, {to pro- centualnoiznosi59 posto.
TOTALNI PODBA^AJ Naj te`i posaopredsto ji u oblas ti Finansijske kon trole, gdje je od osamplaniranih akti vnos ti realizirana jedna, u oblas ti Poljopri vrede i ribarstva, gdje je od 30planiranih akti vnos ti realizirano njih 13, kao i u oblas ti Regionalna pi tanja i me|unarodne oba veze, gdje je od 23planirane realizirano samo de vet oba veza

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
adokam liked this
rferra liked this
Miki Little liked this
Elvir Duranović liked this
rferra liked this
suki4 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->