Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
124Activity
×
P. 1
Program Tahunan Kelas 6 Tahun 2010-2011

Program Tahunan Kelas 6 Tahun 2010-2011

Ratings: (0)|Views: 15,849|Likes:
Published by Eka L. Koncara
Lebih lanjut:
e-mail/YM/FB: ka_koncara@yahoo.co.id
Lebih lanjut:
e-mail/YM/FB: ka_koncara@yahoo.co.id

More info:

Published by: Eka L. Koncara on Aug 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See More
See less

06/09/2013

pdf

 
YH Onfnpa 0 Ia`gfgfapbofZpgfpbm Xbk~obo Lneby 3 0:2:'0:22
0 9 8 2 0 9 8 > 2 0 9 8 > 2 0 9 8 2 0 9 8 2 0 9 8 >
2/2/2Mno~eaylbo y~y~obo Zboaxab Ynm`aebo02/2/0Mno~eaylbo p~m~ybo Zboibyaeb qbof halnm~lbo genk `n`npbzb xglgk02/2/9Mnoqn`~xlbo xboffbe hayqbklbooqb Zboibyaeb yn`bfba hbybp onfbpb22/2/8Mnofahnoxacalbya oaeba-oaeba d~bof qbof hamaeala zbpb xglgk hbebm zpgyny znp~m~ybo Zboibyaeb22/0/2Mnoinpaxblbo ynibpb yaoflbx kbyae p~m~ybo qbof halnm~lblbo genk Ap/ Ygnlbpog% M~k/ Qbmao hboY~zgmg yn`ne~m mby~l ^^H 8>02/0/0Mnoqn`~xlbo kbyae p~m~ybo qbof halnm~lblbo zbhb xboffbe 01 Mna% 9: Mna hbo 2 D~oa 218>22/0/9Mnoqn`~xlbo aya hbpa Zabfbm Dblbpxb22/0/8Mnohnmgoyxpbyalbo ybebk ybx~ igoxgk oaeba ln`npybmbbo qbof hbzbx haxnebhboa02/9/2Mnoqn`~xlbo xafb xglgk qbof `npznpbo hbebm znp~m~ybo Zboibyaeb22/9/0Mnoqn`~xlbo Aya Zboibyaeb22/9/9Mnofbmbelbo Zboibyaeb hbebm lnkah~zbo ynkbpa-kbpa02/9/8Mno~eaylbo Hbybp Onfbpb xnpibox~m hbebm Znm`~lbbo ^^H 218>00/2/2Mnodnebylbo znofnpxabo hnmgoyxpbya ha Aohgonyab20/2/0Mnodnebylbo bpxa Znmae~ hbo Zaelbhb20/2/9Mnoffbm`bplbo Yxp~lx~p znmnpaoxbkbo z~ybx hbo hbnpbk20/2/8Mnm`nhblbo znpbobo Enfayebxac% Nlynl~xac hbo Q~halbxac ha Aohgonyab% `bal znmnpaoxbkbo z~ybxmb~z~o hbnpbk20/2/>Mnoqn`~xlbo x~d~bo habhblbooqb Znmae~ hbo Zaelbhb20/2/3Mnohnmgoyxpbyalbo zneblybobbo Znmae~ hbo Zaelbhb20/0/2Mno~eaylbo enm`bfb-enm`bfb onfbpb qbof bhb ha Aohgonyab20/0/0Mnoqn`~xlbo `bfabo-`bfabo hbpa ^^H 8>220/0/9Mnoqn`~xlbo zbybe qbof `npxbeabo hnofbo Znmae~20/0/8Mnoqn`~xlbo zbybe-zbybe qbof mnoqbofl~x bfbmb% znohahalbo% znpnlgogmabo hbo cblap maylaoynpxb `nohnpb hbo `bkbyb00/9/2Mnoqn`~xlbo x~fby enm`bfb Enfayebxac% Enm`bfb Nlynl~xac% hbo Enm`bfb Q~halbxac 020/9/0Mnodnebylbo c~ofya hbo x~fby enm`bfb-enm`bfb xnpyn`~x20
Lnx
Znohahalbo Lnvbpfbonfbpbbo
2
2Mnofkbpfba oaeba-oaeba d~bof hbebm zpgyny znp~m~ybo Zboibyaeb yn`bfba Hbybp Onfbpb
Ea`~p Bvbe Z~byb
ZPGFPBM XBK^OBOLNEBY 3 YNMNYXNP 2 HBO 0YH ONFNPA 0 IA@GFGFAPBOFXBK^O BDBPBO 0::1'0:2:
Mbx-ZneYnmnyxnp
Yxbohbp Lgmznxnoya% Lgmznxnoya Hbybp%hbo Aohalbxgp
BeglbyaVblx~
D~ea
2/2Mnohnylpazyalbo oaeba-oaeba d~bof hbebm zpgyny znp~m~ybo Zboibyaeb yn`bfba Hbybp Onfbpb32/0Mnoinpaxblbo ynibpb yaoflbx oaeba ln`npybmbbo hbebm zpgyny znp~m~ybo Zboibyaeb yn`bfba Hbybp Onfbpb3
^ebofboXnofbkYnmnyxnp^ebofboBlkap Ynmnyxnp
Ynzxnm`np
0Mnmbkbma yayxnm znmnpaoxbkbo Pnz~`eal Aohgonyab0/2Mnodnebylbo zpgyny Znmae~ hbo Zaelbhb30/0Mnohnylpazyalbo enm`bfb-enm`bfb onfbpb yny~ba ^^H 218> kbyae bmbohnmno30/9Mnohnylpazyalbo x~fby hbo c~ofya znmnpaoxbkbo z~ybx hbo hbnpbk3
Glxg`np Ogznm`np Hnynm`np
2/9Mnonebhboa oaeba-oaeba d~bof zbpb xglgk qbof `npznpbo hbebm zpgyny znp~m~ybo Zboibyaeb yn`bfba Hbybp3
ZnlboLpnbxacaxbyYayvbEa`~p Ynmnyxnp 2
Bf~yx~y
Ea`~p Kbpa PbqbAh~e Caxpa
Nlb E/ Lgoibpbkxxz4''vvv/lgoibpb/ig/iilbWlgoibpbJqbkgg/ig/ah
 
YH Onfnpa 0 Ia`gfgfapbofZpgfpbm Xbk~obo Lneby 3 0:2:'0:22
2 0 9 8 2 0 9 8 2 0 9 8 > 2 0 9 8 2 0 9 8 2 0 9 8 >
9/2/2Mnodnebylbo zpgyny xnpdbhaoqb hnlebpbya @boflgl09/2/0Mno~eaylbo `nox~l lnpdbybmb onfbpb-onfbpb BYNBO09/2/9Mnofahnoxacalbya `nox~l-`nox~l lnpdbybmb boxbponfbpb BYNBO09/0/2Yayvb hbzbx mnoqn`~xlbo znpbo Aohgonyab ha onfbpb Byab Xnoffbpb09/0/0Mnoqn`~xlbo qbof mnobohbxbofboa hnlebpbya09/0/9Mnoqn`~xlbo lboxgp ynlpnxbpay BYNBO09/0/8Mnoqn`~xlbo xnmzbx-xnmzbx znohapabo zb`pal-zb`pal hnma lnmbd~bo nlgogma onfbpb BYNBO08/2/2Yayvb hbzbx mnofnxbk~a bpxa zgeaxal `n`by blxac 028/2/0Mnodnebylbo k~`~ofbo zgeaxal hnofbo e~bp onfnpa ha`ahbof Zgenlygy`~h208/2/9Mnofnobe gpfboaybya qbof bhb ha xaoflbx Aoxnpobyagobe08/0/2Mnodnebylbo znpbo zgeaxal Aohgonyab hbebm znpibx~pbo zgeaxal Aoxnpobyagobe028/0/0Mnoqn`~xlbo ybebk ybx~ igoxgk znpbo zgeaxal Aohgonyab hbebm znpibx~pbo zgeaxal Aoxnpobyagobe208/0/9Mno~eaylbo ln~ox~ofbo hbo lnp~fabo znpbo zgeaxal Aohgonyab hbebm znpibx~pbo zgeaxalAoxnpobyagobe0
0 9 8 2 0 9 8 > 2 0 9 8 > 2 0 9 8 2 0 9 8 2 0 9 8 >
2/2/2Mnoibxbx kbe-kbe zglgl hbpa y~bx~ xnly qbof ha`biblbo>2/2/0mnofnm`boflbo kbe-kbe znoxaof'zglgl hbpa y~bx~ xnlb mnodbha inpaxb `bp~ qbof mnobpal ynibpbxnpx~eay>2/0/2Mnoqn`~xlbo xglgk-xglgk hbebm inpaxb02/0/0Mnodnebylbo yacbx-yacbx xglgk hbebm inpaxb92/0/9Mnonox~lbo ebxbp hbo xnmb inpaxb hnofbo mnof~xaz lbeambx bxb~ zbpbfpbc qf mnoh~l~of02/0/8Mno~eaylbo lnm`bea aya inpaxb90/2/2Mnodnebylbo `npaxb qbof hahnofbp00/2/0Mnoboffbza `npaxb qbof xnebk hahnofbp9;8/0Mnm`npalbo igoxgk znpbobo zgeaxal e~bp onfnpa Aohgonyab hbebm znpibx~pbo aoxnpobyagobe;
Lnx
9Mnmbkbma znpbo Aohgonyab hbebm eaofl~ofbo onfbpb-onfbpb ha Byab Xnoffbpb
^ebofboXnofbkYnmnyxnp
9/2Mnodnebylbo znofnpxabo lnpdbybmb onfbpb-onfbpb Byab Xnoffbpb39/0
Mna D~oaDbo~bpa Cn`p~bpaYxbohbp Lgmznxnoya% Lgmznxnoya Hbybp%hbo Aohalbxgp
BeglbyaVblx~
Mnm`npalbo igoxgk znpbo Aohgonyab hbebm eaofl~ofbo onfbpb-onfbpb ha Byab Xnoffbpb;8Mnmbkbma znpbobo zgeaxal e~bp onfnpa Aohgonyab hbebm npb feg`beaybya8/2Mnodnebylbo zgeaxal e~bp onfnpa Aohgonyab qbof `n`by hbo blxac 
@bkbybAohgonyab
Ynmnyxnp
Yxbohbp Lgmznxnoya% Lgmznxnoya Hbybp%hbo Aohalbxgp
BeglbyaVblx~
D~ea
2:0Mnm`npalbo aocgpmbya hbo xboffbzbo ynibpb eaybo0/22/2Mno~eay kbe-kbe znoxaof'zglgl hbpa y~bx~ xnly qbof ha`biblbo2:2/0Mnofahnoxacalbya xglgk% vbxbl % ebxbp% xnmb bxb~ bmbobx hbpa inpaxb bobl qbof ha`biblboMnoqbmzbalbo znybo'aocgpmbya qbof haznpgenk hbpa `np`bfba mnhab hnofbo `bkbyb qbof p~ox~x% `balhbo `nobp2:
Lnx
2
2Mnmbkbma xnly hbo inpaxb bobl qbof ha`biblbo
Ynzxnm`np Glxg`np Ogznm`np Hnynm`npMbpnx BzpaeBf~yx~y
Ynmnyxnp
0
^daboYnlgbkHbybpEa`~p Ynmnyxnp 2
^ebofboLnobalboLneby hboXLHZnlboLpnbxacaxby Yayvb
Nlb E/ Lgoibpbkxxz4''vvv/lgoibpb/ig/iilbWlgoibpbJqbkgg/ig/ah
 
YH Onfnpa 0 Ia`gfgfapbofZpgfpbm Xbk~obo Lneby 3 0:2:'0:22
0/2/9Mnoqamz~elbo `npaxb qbof hahnofbp ynibpb xnpx~eay00/2/8Mnoqbmzbalbo aya znybo'aocgpmbya hbpa `np`bfba mnhab hnofbo `bkbyb qbof p~ox~x hbolgm~oalbxac 90/0/2Mnoibxbx zglgl-zglgl aya znybo'aocgpmbya90/0/0Mnoqbmzbalbo lpaxalbo'z~dbao haynpxba bebybo qbof mby~l blbe hnofbo `bkbybo qbof xahblmnoqaoff~of znpbybbo gpbof ebao000/0/9Mnodbvb` znpxboqbbo xnoxbof aya znybo'aocgpmbya99/2/2Mnoibxbx zglgl-zglgl aya ebzgpbo kbyae znofbmbxbo09/2/0Mnodnebylbo aya ebzgpbo kbyae znofbmbxbo99/2/9Mnohnylpazyalbo xnloal znoqbdabo ebzgpbo kbyae znofbmbxbo>9/0/2Mnoibxbx ahn zglgl zbhb xabz zbpbfpbc 99/0/0Mnofahnoxacalbya lbxb-lbxb qbof mnmaeala yaogoam hbo boxgoam ynpxb mno~eaylbo yaogoam hboboxgoamoqb009/0/9Mnm`npalbo xboffbzbo xnpkbhbz znmalapbo zno~eay hbebm `nox~l znpxboqbbo'ybpbo98/2/2Mnofahnoxacalbya hbo mnofaya cgpm~eap hbcxbp pavbqbx kah~z yny~ba hnofbo bx~pbo08/2/0Mnm`~bx cgpm~eap znohbcxbpbo lnfabxbo ha ynlgebk98/0/2Mnoibxbx ahn zglgl aya `bibbo08/0/0Mnm`~bx paoflbybo xnly98/9/2Mnonox~lbo xgzal bxb~ xnmb znpiblbzbo>8/9/0Mnoq~y~o znpiblbzbo hnofbo mnmznpkbxalbo znoff~obbo ndbbo>8/8/2Mnodnebylbo aya bmbobx'znybo qbof xnplboh~of hbebm z~aya8/8/0Mnof~`bk z~aya ln hbebm `nox~l zpgyb ynhnpkbob hnofbo mnmznpxbkbolbo mblob bxb~ aya z~aya>
2 0 9 8 2 0 9 8 2 0 9 8 > 2 0 9 8 2 0 9 8 2 0 9 8 >
>/2/2Mno~eaylbo zglgl-zglgl aya `npaxb ln hbebm `n`npbzb lbeambx9>/2/0Mnoboffbza aya `npaxb qbof hahnofbp0>/2/9Mnoqamz~elbo aya `npaxb qbof hahnofbp9>/2/8Mnodbvb` znpxboqbbo qbof habd~lbo mnofnoba aya `npaxb0>/0>>9Mnmbkbma xnly hnofbo mnm`bib aoxnoyac hbo mnm`bib ynlaeby9/2Mnm`~bx paoflbybo hbpa xnly qbof ha`bib bxb~ qbof hahnofbp9/0Mnoboffbza aocgpmbya hbpa lgegm'p~`pal lk~y~y +mbdbebk bobl% lgpbo% hee/!2:/80/0/Mnoboffbza +mnoflpaxal'mnm~da! yny~bx~ kbe haynpxba bebybo hnofbo mnoff~oblbo `bkbyb qbof ybox~o2:
Ea`~p Bvbe Z~byb
Mnohnylpazyalbo aya hbo xnloal znoqbdabo y~bx~ ebzgpbo kbyae znofbmbxbo'l~od~ofbo2:>8/9Mnoq~y~o znpiblbzbo xnoxbof `np`bfba xgzal hnofbo mnmznpkbxalbo znoff~obbo ndbbo2:Mnof~oflbzlbo zalapbo% znpbybbo% hbo aocgpmbya ynibpb xnpx~eay hbebm `nox~l cgpm~eap% paoflbybo% habegf% hbozbpbcpbyn8/2Mnofaya cgpm~eap +znohbcxbpbo% lbpx~ boffgxb% vnyne zgy% lbpx~ zgy% hbcxbp pavbqbx kah~z% hee/! hnofbo>8/0
Lnx
>Mnmbkbma vbibob eaybo xnoxbof `npaxb hbo hpbmb znohnl>/2
Yxbohbp Lgmznxnoya% Lgmznxnoya Hbybp%hbo Aohalbxgp
BeglbyaVblx~
Mnoqamz~elbo aya `npaxb qbof hahnofbp hbpa xnensaya bxb~ pbhag2:Mnoinpaxblbo aya hpbmb znohnl qbof haybmzbalbo ynibpb eaybo
Ynmnyxnp
0
Dbo~bpa Cn`p~bpa Mbpnx Bzpae D~oa
Ea`~p Ynmnyxnp 2ZnlboLpnbxacaxbyYayvbEa`~p Kbpa PbqbAh~e Caxpa^ebofboBlkap Ynmnyxnp^ebofboXnofbkYnmnyxnp
Mna
8/8Mnof~`bk z~aya ln hbebm `nox~l zpgyb hnofbo xnxbz mnmznpkbxalbo mblob z~aya2:
Nlb E/ Lgoibpbkxxz4''vvv/lgoibpb/ig/iilbWlgoibpbJqbkgg/ig/ah

Activity (124)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Warsa Nengah added this note|
thank for all of you
Heri Budi liked this
Ledya Anggraini liked this
Aline Priatna liked this
Via Sawi liked this
Liza Ys liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->