Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
19Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PRAVILNIK O PEDAGOŠKOJ NORMI SVIH OBLIKA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/92 , 23/97 i 2/2000)

PRAVILNIK O PEDAGOŠKOJ NORMI SVIH OBLIKA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/92 , 23/97 i 2/2000)

Ratings:

4.33

(3)
|Views: 5,658 |Likes:
PRAVILNIK
O PEDAGOŠKOJ NORMI SVIH OBLIKA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U SREDNJOJ ŠKOLI
("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/92 , 23/97 i 2/2000)
PRAVILNIK
O PEDAGOŠKOJ NORMI SVIH OBLIKA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA U SREDNJOJ ŠKOLI
("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/92 , 23/97 i 2/2000)

More info:

Published by: Projekat "Obrazovanje 2.0" on Jun 26, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
PRAVILNIKO PEDAGOŠKOJ NORMI SVIH OBLIKA OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA NASTAVNIKA I STRUČNIHSARADNIKA U SREDNJOJ ŠKOLI("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 1/92 , 23/97 i 2/2000)Član 1Ovim pravilnikom utvrđuje se pedagoška norma svih oblika obrazovno-vaspitnog radanastavnika i saradnika u srednjoj školi u okviru 40-časovne radne nedelje igodišnja norma rada u ostvarivanju nastavnog plana i programa.Član 2Srednja škola godišnjim programom rada utvrđuje obaveze nastavnika u okviru 40-časovne radne nedelje polazeći od obaveza utvrđenih zakonom, nastavnim planom iprogramom i ovim pravilnikom.Član 3Srednja škola godišnjim programom rada utvrđuje obaveze stručnih saradnika uokviru 40-časovne radne nedelje polazeći od obaveza utvrđenih zakonom, ovimpravilnikom i Pravilnikom o osnovama programa rada stručnih saradnika ("Službeniglasnik SRS - Prosvetni glasnik", broj 1/88).Član 4Pedagoška norma obuhvata sve oblike obrazovno-vaspitnog rada - obavezne ifakultativne, i to: 1) teorijsku nastavu, praktičnu nastavu i vežbe; 2) dopunski idodatni rad, praksu i praktičan rad kada su određeni nastavnim planom i programom;pripremni i društveno-korisni rad ako se u toku školske godine ukaže potreba zanjim; 4) nastavu jezika narodnosti, sa elementima nacionalne kulture, drugogstranog jezika ili predmeta potrebnih za dalje školovanje, stručno osposobljavanjeili razvoj učenika; 5) rad u sekcijama; 6) čas odeljenjskog starešine i 7) drugefakultativne oblike obrazovno-vaspitnog rada sa učenicima.Nastavnici, odnosno stručni saradnici u okviru 40-časovne radne nedelje obavljajui poslove pripreme za obrazovno-vaspitni rad, poslove vezane za stalno stručnousavršavanje i unapređivanje obrazovno-vaspitnih aktivnosti; poslove evidencije,poslove saradnje sa roditeljima, ostvarivanje kulturne delatnosti škole,ostvarivanje stručno-pedagoških aktivnosti škole, učestvovanje u radu stručnihorgana, društava, udruženja i drugih aktivnosti škole.Član 5Ukupan rad nastavnika od 1760 časova godišnje ostvaruje se u 44 radne nedelje.Neposredan rad sa učenicima ostvaruje se u 39 radnih nedelja sa 1560 časovagodišnje svih oblika obrazovno-vaspitnog rada, od čega nastavnici teorijskenastave i nastavnici teorijske nastave sa vežbama sa 936 časova obaveznih oblikaobrazovno-vaspitnog rada, a nastavnici praktične nastave sa 1092 časa.U matematičkoj gimnaziji nastavnici teorijske nastave sa vežbama iz matematičkih,informatičkih predmeta i fizike imaju 468 časova godišnje obaveznih oblikaobrazovno-vaspitnog rada.U filološkoj gimnaziji nastavnici teorijske nastave iz srpskog jezika,književnosti, živih stranih i klasičnih jezika, retorike i uvoda u opštulingvistiku imaju 468 časova obaveznih oblika obrazovno-vaspitnog rada.Član 6U okviru nedeljenog punog radnog vremena nastavnik ima nedeljnu normu 20 časovateorijske nastave ili teorijske nastave sa vežbama, (najmanje 700 časova nastavegodišnje), odnosno 24 časa vežbi u bloku (najmanje 840 časova godišnje).U okviru nedeljenog punog radnog vremena nastavnik ima nedeljnu normu 18 časova izpredmeta srpski jezik, odnosno jezik narodnosti, matematika i strani jezik(odnosno najmanje 630 časova nastave godišnje) i dva časa nedeljno za ispravkupismenih zadataka.U okviru nedeljenog punog radnog vremena nastavnik ima nedeljnu normu 26 časovapraktične nastave (najmanje 910 časova godišnje), odnosno 28 časova praktičnenastave u bloku (najmanje 980 časova godišnje).U okviru nedeljnog punog radnog vremena u matematičkoj gimnaziji nastavnik imanedeljnu normu časova: 12 iz matematičke grupe predmeta, informatike i računarstva
 
i fizike.U okviru nedeljnog punog radnog vremena u filološkoj gimnaziji nastavnik imanedeljnu normu časova: 12 iz srpskog jezika, književnosti, živih stranih iklasičnih jezika, retorike i uvoda u opštu lingvistiku.Član 7U okviru nedeljnog punog radnog vremena nastavnik ima nedeljnu normu po jedan časdodatnog, odnosno dopunskog rada (najmanje 35 časova godišnje).Član 8U okviru nedeljnog punog radnog vremena, nastavnik ostvaruje pripremni idruštveno-korisni rad prema efektivno utrošenim časovima, a najviše 35 časovagodišnje.Član 9Nastavnik koji obavlja dužnost odeljenjskog starešine u okviru nedeljnog punogradnog vremena ima po dva časa nedeljno za rad sa učenicima (odnosno 76 časovagodišnje).Član 10U okviru nedeljnog punog radnog vremena nastavnik ima dva časa nedeljno nastavefakultativnih predmeta (odnosno 70 časova godišnje).Član 11U okviru nedeljnog punog radnog vremena nastavnik ima jedan čas rada u sekcijama,sportskim, kulturnim i drugim aktivnostima škole (odnosno 38 časova godišnje) zasvaku delatnost.Član 12Nastavnik teorijske nastave i teorijske nastave sa vežbama u okviru nedeljnogpunog radnog vremena za pripremanje nastave, proučavanje stručne i udžbeničkeliterature i pismene pripreme za svaki nastavni čas i čas dodatnog obrazovno-vaspitnog rada ima 10 časova nedeljno (odnosno 350 časova godišnje).Nastavnik praktične nastave u okviru nedeljnog punog radnog vremena ima osamčasova nedeljno za pripremu nastavnog časa (odnosno najviše 280 časova godišnje).Član 13Nastavnik - odeljenjski starešina za vođenje propisane dokumentacije i saradnju saroditeljima i nastavnicima u okviru nedeljnog punog radnog vremena ima jedan časnedeljno (odnosno 38 časova godišnje).Član 14Nastavnik rukovodilac stručnog aktiva za rukovođenje radom aktiva u okvirunedeljnog punog radnog vremena ima jedan čas nedeljno (odnosno 44 časa godišnje).Nastavnik koji organizuje rad i obezbeđuje uslove za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada u laboratoriji, kabinetu ili radionici za praktičnu nastavu uokviru nedeljnog punog radnog vremena ima dva časa nedeljno za ove poslove(odnosno 88 časova godišnje).Član 15U okviru nedeljnog punog radnog vremena nastavnik za ispite za redovne učenike(popravne ili razredne), ima jedan čas nedeljno (odnosno 44 časa godišnje), a zazavršni, odnosno maturski ispit, za pripremanje zadataka, pružanje stručne pomoćiučenicima i izvođenje ovih ispita ima dva časa nedeljno (odnosno 88 časovagodišnje).Član 16Nastavnik predmeta sa pismenim zadacima predviđenim u nastavnom planu i programu uokviru nedeljnog punog radnog vremena ima dva časa nedeljno za pregled četiripismena zadatka (odnosno 70 časova godišnje) a jedan čas nedeljno za pregledjednog pismenog zadatka (odnosno 35 časova godišnje), osim nastavnika iz člana 6stav 2 ovog pravilnika.Nastavnik i stručni saradnik za rad u stručnim aktivima, odnosno u odeljenjskom inastavničkom veću škole, u okviru nedeljnog punog radnog vremena ima dva časanedeljno (odnosno 88 časova godišnje).Član 17Za pripremanje učenika za učestvovanje u planiranim i verifikovanim takmičenjimakoja se organizuju u okviru škole, na nivou Republike, odnosno Savezne Republike

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->