Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao an Lich Su Lop 10 Co Ban ( Tron Bo)

Giao an Lich Su Lop 10 Co Ban ( Tron Bo)

Ratings:
(0)
|Views: 1,782|Likes:
Published by mynamephamhungcuong
Giao an Lich Su Lop 10 Co Ban
Giao an Lich Su Lop 10 Co Ban

More info:

Published by: mynamephamhungcuong on Aug 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2011

pdf

text

original

 
GIAÙO AÙN LÒCH SÖÛ 10(CHÖÔNG TRÌNH CÔ BAÛN)
 
Giaùo aùn liïch söû lôùp 10
 
PHAÀN MOÄTPHAÀN MOÄTLÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙI THÔØILÒCH SÖÛ THEÁ GIÔÙI THÔØI NGUYEÂN THUYÛ, COÅ ÑAÏI VAØ TRUNG ÑAÏINGUYEÂN THUYÛ, COÅ ÑAÏI VAØ TRUNG ÑAÏI
 
CHÖÔNG ICHÖÔNG I 
XAÕ HOÄI NGUYEÂN THUYÛXAÕ HOÄI NGUYEÂN THUYÛ
 
Baøi 1Baøi 1
SÖÏ XUAÁT HIEÄN LOAØI NGÖÔØI VAØSÖÏ XUAÁT HIEÄN LOAØI NGÖÔØI VAØ BAÀY NGÖÔØI NGUYEÂN THUYÛBAÀY NGÖÔØI NGUYEÂN THUYÛ
 I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏCI. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC1. Kieán thöùc
HS caàn hieåu nhöõng moùc vaø böôùc tieán treân chaëngñöôøng daøi, phaán ñaáu qua haøng trieäu naêm cuûa loaøi ngöôøinhaèm caûi thieän ñôøi soáng vaø caûi beán baûn thaân con ngöôøi.
2. Tö töôûng
Giaùo duïc loøng yeâu lao ñoäng vì lao ñoäng khoâng nhöõngnaâng cao ñôøi soáng cuûa con ngöôøi maø coøn hoaøn thieän baûnthaân con ngöôøi.
3. Kyõ naêng
Reøn kyõ naêng söû duïng SGK - kyõ naêng phaân tích, ñaùnhgiaù vaø toång hôïp veà ñaëc ñieåm tieán hoaù cuûa loaøi ngöôøitrong quaù trình hoaøn thieän mình ñoàng thôøi thaáy söï saùng taïovaø phaùt trieån khoâng ngöøng cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi.
II. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY - HOÏCII. TIEÁN TRÌNH TOÅ CHÖÙC DAÏY - HOÏC1. Giôùi thieäu khaùi quaùt veà chöông trình lòch söûlôùp 10
 Yeâu caàu vaø höôùng daãn phöông phaùp hoïc boä moân ôûnhaø, ôû lôùp.
2. Daãn daét vaøo baøi hoïc
GV neâu tình höôùng qua caâu hoûi taïo khoâng khí hoïc taäp:Chöông trình lòch söû chuùng ta ñaõ hoïc ôû THCS ñöôïc phaân chiathaønh maáy thôøi kyø? Keå teân caùc thôøi kyø ñoù? Hình thaùicheá ñoä xaõ hoäi gaén lieàn vôùi moãi thôøi kyø? Xaõ hoäi loaøingöôøi vaø loaøi ngöôøi xuaát hieän nhö theá naøo? Ñeå hieåu ñieàuñoù, chuùng ta cuøng tìm hieåu baøi hoïc hoâm nay.
3. Toå chöùc caùc hoaït ñoäng treân lôùpCaùc hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troøNhöõng kieán thöùc HScaàn naém vöõngHoaït ñoäng 1: Laøm vieäc caù nhaân
 Tröôùc heát GV kcaâu chuyn veànguoàn goác cuûa daân toäc Vieät Nam (BaøAÂu Cô vôùi caùi boïc traêm tröùng vaø
. Söï xuaát hieänloaøi ngöôøivaø ñôøi
Trang 2
 
 Tuaàn : 1 Tieát : 1
 
Giaùo aùn liïch söû lôùp 10
Caùc hoaït ñoäng cuûa thaày vaø troøNhöõng kieán thöùc HScaàn naém vöõng
chuyn Tôïng Ñeá sng to ra loingöôøi) sau ñoù neâu caâu hoûi:
Loaøi ngöôøitöø ñaâu maø ra? Caâu chuyeän keå treân coù yù nghóa gì?
- HS qua hieåu bieát, qua caâu chuyeän GVkeå vaø ñoïc SGK traû lôøi caâu hoûi?GV daãn daét, taïo khoâng khí tranh luaän.- GV nhaän xeùt boå sung vaø choát yù:+ Caâu chuyeän truyeàn thuyeát ñaõ phaûnaûnh xa xöa con ngöôøi muoán lyù giaûi veànguoàn goác cuûa mình, song chöa ñuû cô sôûkhoa hoïc neân göûi gaém ñieàu ñoù vaøo söï thaàn thaùnh.+ Ngaøy nay, khoa hoïc phaùt trieån, ñaëcbieät laø khaûo coå hoïc vaø coå sinh hoïc ñaõtìm ñöôïc baèng cöù noùi leân söï phaùt trieånlaâu daøi cuûa sinh giôùi, töø ñoäng vaät baäcthaáp leân ñoäng vaät baäc cao maø ñænhcao cuûa qutrình naøy laø ï chuynbieán töø vöôïn thaønh ngöôøi.- GV neâu caâu hoûi:
Vaäy con ngöôøi doñaâu maø ra? Caên cöù vaøo cô sôû naøo?Thôøi gian? Nguyeân nhn quan troïngquyeát ñònh ñeán ï chuyeån bin ñoù?Ngaøy nay quaù trình chuyeån bieán ñoù coùdieãn ra khoâng? Taïi sao?
soáng baàyngöôøinguyeânthuyû.
- Loi ngöôøi do moätloaøi vöôïn chuyeån bieánthaønh? Chaëng ñaàucuûa quaù trình hìnhthaønh naøy coù khoaûng6 trieäu naêm tröôùcñaây.
Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc theo nhoùm
- GV: Chng ñöôøng chuyn bin øvöôïn ñeán ngöôøi dieãn ra raát daøi. Böôùcphaùt trieån trung gian laø Ngöôøi toái coå(Ngöôøi thöôïng coå).
 
Nhieäm vuï cuï thcuûa töøngnhoùm la
ø:+
Nhoùm 1
: Thôøi gian tìm ñöôïc daáu tíchNgöôøi toái coå? Ñòa ñieåm? Tieán hoaù trongcô caáu taïo cô theå?+
Nhm 2
: Ñôøi soáng vaät chaát vaøquan heä xaõ hoäi cuûa ngöôøi toái coå.- HS: Töøng nhoùm ñoïc SGK, tìm yù traûlôøi vaø thaûo luaän thoáng nhaát yù kieántrình baøy treân giaáy A
1
.Ñaïi dieän cuûa nhoùm trình baøy keát quaûcuûa mình.GV yeâu caàu HS nhoùm khaùc boå sung.Cuoái cuøng GV nhaän xeùt vaø choát yù.
Nhoùm 1:
- Bt ñu khoaûng 4trieäu naêm tröôùc ñaâytìm thaáy daáu veát cuûaNgöôøi toái coå ôû moätsoá i nhö Ñoâng Phi,Inñoâneâxia, TrungQuoác, Vieät Nam.
Trang 3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->