Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pendahuluan BM SPM 2010

Pendahuluan BM SPM 2010

Ratings:
(0)
|Views: 518|Likes:
Published by Firdaus Ahmad

More info:

Published by: Firdaus Ahmad on Aug 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2011

pdf

text

original

 
ContohPendahuluanJenisPeribahasaSoalan:Peribahasa
jiransepakatmembawaberkat
sangattepatdigunakansebeluminiolehmasyarakatdikawasanluarbandardalamtradisibermasyarakat.Bagimerekayangtinggaldikawasanbandarpula,budayainisemakinpupussekiranyatiadausahauntukterusmemupuknya.Huraikanpendapatandatentangusaha-usahamemupuksemangatkejiranandalamkalanganmasyarakat.
Jiransepakatmembawaberkat
.Ungkapanindahinimengandungimaksudyangamatmendalam.Hidupbermasyarakatpadaeraglobalisasiiniseringmeletakkankonsepkejirananbukandisisipalingutama.Senarioinimenyebabkankedapatanjiranyangtidakmengetahuibahawatetanggamerekasedangmengalamimasalah,malahmusibahsekalipun.Adaantaramerekayangkehairanansertaterkejutapabiladimaklumkanbahawajiransebelahrumahsudahberulatsetelahmenjadimangsapembunuhanolehpenjenayah.Seandainyahidupsesamajiranmengamalkankonseppemuafakan,sudahbarangpastipelbagaifaedahdiperoleh.Halinitentumenggenapimaksudperibahasayangterungkapdiawalperengganini.ContohPendahuluanJenisIklanSoalan:Iklanmerupakanalatyangdigunakanolehpengeluarbaranganuntukmemperkenalkanbaranganatauperkhidmatanbarudipasaran.Iklanjugadigunakanuntukmelariskanjualansesuatubarangan.Melaluiiklan,pihakpengeluarberharappenggunadapatdipengaruhiuntukmembelisesuatubarangan.Berikanpendapatandatentangsejauhmanaiklanmengelirukanpengguna.PesonamembangkitkantarikanTarikanmenyerlahkanpersonalitiPersonalitimenampilkankeanggunanKeanggunanialahkuasa.Kata-kataindahinimerupakanbahasaiklanyangdikeluarkanolehSyarikatCelcomuntukmempromosikanbarangankeluarannya.Bahasaindahnyabegitumempesonakanpembaca,malahlebihjauhlagiamatberkuasauntukmempengaruhiparapenggunaagarmenggunakanbaranganyangdiiklankan.Bagaimanapun,tidaksemuakata-katayangindahitumenggambarkankeadaansebenarbaranganyangdiklankan.Jikakenyataaninibenar,makagambaranitumenepatikata-kata
indahkhabardaripadarupa
.ContohPendahuluanJenisDefinisiSoalan:Amalanmembacaseharusnyabermuladirumah.Andabersetujudenganpendapatdiatas.Huraikanpendapatandaitu.Membacaseringdidefinisikansebagaimemerhatikanisisesuatuyangtertulisatautercetakdengantelitidanmemahamkanmaknakandungannya.Disampingitu,membacajugameliputipengucapanapa-apayangtertulisatautercetakpadabuku,papantanda,danlain-lainlagisecaralisan,samaadadengankuatatausebaliknya.DiMalaysia,membacabelumlagidianggapmenjadiamalandalamkehidupansebahagianbesarrakyatnegaraini.Bagigolonganpelajar,membacahanyamenjadirutinbagitujuanmentelaah,manakalabagigolonganyangsudahmelepasiduniapelajar,merekahanyamembacabahanbacaanringan,bukanbahanilmiahyangmenambahkanilmu.Justeru,membacawajardijadikanamalandanperludibentuksejakkecilkerana
kalauhendakmelenturbuluh,biarlahdarirebungnya
.Sesuaidenganperibahasatersebut,makaamalanmembacaseharusnyabermuladirumah.ContohPendahuluanJenisPantunSoalan:AndatelahdipilihmewakilikelasdalampertandinganmenuliseseisempenaMingguKeusahawananyangdianjurkanolehPersatuanEkonomisekolahanda.Tajukeseiyangditetapkanialah
FaedahBerjimatCermat
.Tuliseseiandaituselengkapnya.Tikarpucuktikarmengkuang,AlasnikahrajaMelayu;
 
Ikanbusukjangandibuang,Buatperencahsidaunkayu.Pantunwarisandiatasmengingatkankitasupayatidakmembuangikanyangsudahbusuk.Sebaliknya,surirumahyangkreatifseharusnyamemanfaatkanikanbusukituuntukdijadikanhidanganyangistimewa.Dengansentuhanyangbijak,ditambahpuladenganpelbagairamuantermasukulam-ulaman,ikanbusukituakanmenjadimakananyangenakuntukdinikmati.Demikian,maksudsecaraliteralpantunempatkeratdiatas.Secaratersiratnya,pantuntersebutmengingatkankitaagarsentiasaberjimat-cermatdalamkehidupanamnya,danperbelanjaansehariankhususnya.Tambahanpula,agamaIslamsendirimelarangumatnyabersikapboroslantaranpemborosialahsahabatsyaitan.ContohpendahuluanjenissenikatalaguSoalan:Pelbagailangkahtelahdiambilolehpihakkerajaanuntukmemajukansektorpertaniandisampingmeningkatkantarafhidupgolonganpetani.Tulissebuahrencanatentangsumbangansektorpertanianterhadapekonominegarauntukdimuatkandalamakhbartempatan.BurungyangberkicauAirmengalirtenangSejukmatamemandangDamaimempesonakanPadimelambai-lambaiGadisditepibendangWalaupanasmembahangTetapmanistersenyumriangLagu
DesaTercinta
dendanganNorayangdikategorikandalamgenremuzikiramaMalaysiainisangatpopularsekitartahun2000yanglalu.Ilustrasididalamlagutersebutmenunjukkanbetapaharmonihubunganantaraalamdenganinsan.Lebihjauhlagi,laguituberusahamemberikangambarantentangkeindahansebuahkampungtradisionaldinegarakita.Kampungtersebutmasihmengekalkansektorpertanian,khususnyapenanamanpadisebagaisumberutamapendapatanpenduduknya.Walaubagaimanapun,gambaranseumpamaituhanyaindahdanterdapatdibeberapaperkampungandinegarakita,sedangkandesayanglainnyasudahdicalarolehprojekpembangunanyangmenggila.Disisiyanglain,sektorpertaniansesungguhnyamasihamatdiperlukanuntukterusmembangunkannegara.Lantaranitu,apakahlangkah-langkahproaktifyangwajardilaksanakanbagimemajukansektorpertaniandinegaraini?ContohPendahuluanJenisCeritaSoalan:Bencanaalamsepertigempabumi,banjirlumpurdantsunamitelahmelandabeberapabuahnegarasejakbelakanganini.Malapetakainimemerlukankerjasamasejagatbagimembantumangsa-mangsayangterlibat.TulissebuahrencanamengenaiperananMalaysiadalammeringankanbebanyangditanggungolehmangsabencanatersebut.MbahMaridjan.Lelakiyangberusia79tahuniniamatdikenalinamanyadiKanahrejaDusunPalemsariKabupatinSleman,JawaTengah.BeliaumengakusebagaipemegangkunciGunungMerapiyangakanmemuntahkanlaharmerahnyabila-bilamasasahaja.BeliauyangtinggaltigakilometerdarikawahlaharyangsedangmendidihitumengakumendapatperintahdaripadaAlmarhumSultanHamengkuBuwonoIXyangmelantiknyasebagaijurukuncigunungitubeberapawaktuyangsilam.PengaruhMbahMaridjansangatkuatdalamkalanganpendudukdidesanyasehinggabeliaudanpengikut-pengikutnyatidakakanberganjakdarikawasanituwalaupundipaksa.Persoalannya,apakahyangakanterjadikepadaseluruhpendudukdikawasanituapabilaGunungMerapiitumemuntahkanlaharmerahnya?Apakahpulaperanannegarainidalammeringankanbebanyangditanggungolehmangsabencanaalamsepertiitu,disampingbencanayanglainseumpamatsunami,banjirlumpurdantaufan?Contohpendahuluanjeniskata-katapembesarSoalan:Amalanmembacaharusdipupukdalamkalanganrakyatnegarainisejakmerekakecil

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Aisha Ahmad liked this
Firdaus Ahmad liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->