Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
lich su ao dai

lich su ao dai

Ratings:
(0)
|Views: 89|Likes:
Published by lampsonnguyen
Tài li u tham kh o WIKIPEDIA Áo dài là lo i trang ph c truy n th ng c a Vi t Nam, che thân ng i t c n u g i ho c quá u g i, dành cho c nam l n n . Áo dài th ng c m c vào các d p l h i trang tr ng, ho c n sinh m c khi i h c.Nh c t i Vi t Nam là hình dung ngay ra tà áo dài duyên dáng và tuy t p.

L ch s áo dài
Ti n thân
Không ai bi t rõ chi c áo dài nguyên th y ra i t lúc nào và hình dáng ra sao vì không có tài li u ghi nh n. Y ph c xa x a nh t c a ng i Vi t, theo nh ng hình kh c trên m t chi c tr
Tài li u tham kh o WIKIPEDIA Áo dài là lo i trang ph c truy n th ng c a Vi t Nam, che thân ng i t c n u g i ho c quá u g i, dành cho c nam l n n . Áo dài th ng c m c vào các d p l h i trang tr ng, ho c n sinh m c khi i h c.Nh c t i Vi t Nam là hình dung ngay ra tà áo dài duyên dáng và tuy t p.

L ch s áo dài
Ti n thân
Không ai bi t rõ chi c áo dài nguyên th y ra i t lúc nào và hình dáng ra sao vì không có tài li u ghi nh n. Y ph c xa x a nh t c a ng i Vi t, theo nh ng hình kh c trên m t chi c tr

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: lampsonnguyen on Aug 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2010

pdf

text

original

 
Tài liu tham kho WIKIPEDIA
 
Áo dài
là loi trang phc truyn thng ca Vit Nam, che thân ngi t c n u gi hoc quáu gi, dành cho c nam ln n. Áo dài thng c mc vào các dp l hi trang trng, hocn sinh mc khi i hc.Nhc ti Vit Nam là hình dung ngay ra tà áo dài duyên dáng và tuytp.
Lch s áo dài
Tin thân
Không ai bit rõ chic áo dài nguyên thy ra i t lúc nào và hình dáng ra sao vì không có tàiliu ghi nhn. Y phc xa xa nht ca ngi Vit, theo nhng hình khc trên mt chic trngng Ngc L cách nay khong vài nghìn nm cho thy hình ph n mc trang phc vi hai tàáo x. S gia ào Duy Anh vit, "Theo sách S ký chép thì ngi Vn Lang xa, tc là t tiênta, mc áo dài v bên t (hình thc
t nhim
)
. S li chép rng  th k th nht, Nhâm Diên dycho dân qun Cu Chân dùng kiu qun áo theo ngi Tàu. Theo nhng li sách ó chép thì tacó th suy lun rng trc hi Bc thuc thì ngi Vit gài áo v tay trái, mà sau bt chcngi Trung Quc mi mc áo gài v tay phi"Kiu s khai ca chic áo dài xa nht là áo giao lãnh, tng t nh áo t thân nhng khi mcthì hai thân trc  giao nhau mà không buc li. Áo mc ph ngoài ym lót, váy t en, thtlng mu buông th. Xa các bà các cô búi tóc trên nh u hoc qun quanh u, i m lôngchim dài; v sau b m lông chim  i khn, vn khn, i nón lá, nón thúng. C nhân xa ichân t, v sau mang guc g, dép, giày. Vì phi làm vic ng áng hoc buôn bán, chic áogiao lãnh c thu gn li thành kiu áo t thân (gm bn vt na: vt na trc phi, vt natrc trái, vt na sau phi, vt na sau trái
)
. Áo t thân c mc ra ngoài váy xn quai cng tin cho vic gng gánh nhng vn không làm mt i v p ca ngi ph n.
 
 Kiu áo Gia Lãnh xaÁo t thân thích hp cho ngi ph n min quê quanh nm cn cù bn chi, gánh gng tháovát. Vi nhng ph n tnh thành nhàn h hn, mun có mt kiu áo dài c cách tân th nàoó  gim ch nét dân dã lao ng và gia tng dáng dp trang trng khuê các. Th là ra i áong thân vi bin ci  ch vt na trc phi nay c thu bé li tr thành vt con; thêm mtvt th nm be bé nm  di vt trc. Áo ng thân che kín thân hình không  h áo lót. Mivt có hai thân ni sng (v chi thành bn
)
tng trng cho t thân ph mu, và vt con nmdi vt trc chính là thân th nm tng trng cho ngi mc áo. Vt con ni vi hai vt cnh c áo có bâu m, và khép kín nh nm chic khuy tng trng cho quan im v ngthng theo quan im Nho giáo và ng hành theo trit hc ông phng.
 
 Kiu áo t thân xa
Thi chúa Nguyn Phúc Khoát
V Vng Nguyn Phúc Khoát c xem là ngi có công khai sáng và nhhình chic áo dài Vit Nam.Chu nh hng nng ca vn hóa Trung Hoa, cho n th k 18 li n mc ca ngi Vit Namvn thng hay bt chc li ca ngi phng Bc, c bit di thi các chúa Nguyn xàng Trong do nhu cu khai phá khn hoang, ón nhn hàng vn ngi Minh Hng (còn gi làngi Khách Trú hay c tri thành "cc chú"
)
bt mãn vi nhà Thanh sang nh c lp nghip,mc dù ngi Vit cng có li n mc riêng. Trc làn sóng xâm nhp mi này,  gìn gi bnsc vn hóa riêng, V Vng Nguyn Phúc Khoát ban hành sc d v n mc cho toàn th dânchúng x àng Trong phi theo ó thi hành. Trong sc d ó, ngi ta thy ln u tiên s nhhình c bn ca chic áo dài Vit Nam, nh sau: "Thng phc thì àn ông, àn bà dùng áo cng ngn tay, ca ng tay rng hoc hp tùy tin. Áo thì hai bên nách tr xung phi khâu kínlin, không c x m. Duy àn ông không mun mc áo c tròn ng tay hp cho tin khi làmvic thì c phép ..." (sách
 
i Nam Thc Lc Tin Biên
)
. Trong
 Ph Biên T 
p
Lc
, Lê Quýôn vit "Chúa Nguyn Phúc Khoát ã vit nhng trang s u cho chic áo dài nh vy".

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
thanhthanhtrade liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->