Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Мирча-Елиаде-От-Залмоксис-до-Чингиз-Хан

Мирча-Елиаде-От-Залмоксис-до-Чингиз-Хан

Ratings: (0)|Views: 685|Likes:
Published by emicom
РЕЛИГИОЗНО ЗНАЧЕНИЕ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ИМЕНА
РЕЛИГИОЗНО ЗНАЧЕНИЕ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ИМЕНА

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: emicom on Aug 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

 
МИРЧА ЕЛИАДЕ
 
О Т З А Л МО К С И СД О Ч И Н Г И З Х А Н
Превод от рускиМАРИЯНА ЙОТОВА и ЦВЕТОЗАР ЙОТОВ
София, 2008 г.
ГЛАВА ПЪРВА
 Д
 
 АКИ И ВЪЛЦ
 
И
 
1
 
РЕЛИГИОЗНО ЗНАЧЕНИЕ НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ИМЕНА
Съгласно Страбон изначално даките се назовавали „Δάοι”. Традицията, установена още от Езихий, разкрива, че „δάος, -εος, τό” ефригийското наиме-нование за „вълк”. П. Кречмер тълкува тази думакато производна от корена „dhau” – „давя”, „стягам”, „душа”. Затоваот същия корен произхожда и името на лидиеца Кедавъл, името натракийския бог на войната Кандаон, илирийс-кото „dhaunos” („полк”),бог Daunus и др. Името на града Даодава, разположен в Долна Мизиямежду Дунав и Хемус, буквално означава „поселение на вълци-те”.И така от много отдавна даките се назовавали „вълци” или„подобни на вълците”, приличащи на вълци. Страбон съобщава, чезадкаспийските номади-скити също носили името „Δάοι”. Латинскитеавтори ги назовавали „Dahac”, а някои гръцки историци – „Δάαι”. Тяхното етническо име с голяма вероятност произхожда отиранската дума „dahae” „вълк”. Еднакво подобни имена не билиизключени и сред европейците. На юг от Каспийско море сепростирала областта Hyrcania, на източноирански диалект Vehrkana, на западноирански букв. „страна на вълците” тиранския корен „veheka” – „вълк”). Номадските племена, населяващитази земя, гръцките и латинските автори наричали „ὕρκανοι„вълци”. Във Фригия било известно племето Orka (Orkoi).Да си спомним за ликийците от Аркадия, а също и за Λυκᾱονία(Lycaonia) в Мала Азия, да не говорим за аркадския Ζεὺς Λύκαιος иАполон Ликагенет. Епитетът на Аполон означава „роден от вълчица”,а покоро роден от богинята Лето, която приела облика навълчица.Името на самнитското племе лукани произхожда споредХераклит Пон-тийски от гръцкото „λύκος” – „вълк”. Техните съседихирпините задължително свързват своето наименование с думата„hirprus”, която на самнитски значи „вълк”. На склона на планинатаСоракта се заселили соранските хирпи „въл-ците на Сора”. Потрадиции, предадени от Сервий, оракул завещал на соран-скитехирпи да живеят „като вълци”, т.е. да нападат стадата. Това племене се облагало с данъци и не подлежало на военна служба (споредПлиний), докол-кото се считало, че един от техните ритуали, който сеизвършвал два пъти годишно одели боси по разкаляна земя),осигурявал плодородието на областа. Този шамански ритуалподобно на „вълчия начин на живот” свидетелства за достатъчноархаични религиозни представи.Може да приведем и други примери. Забелязваме също, чеплемена, носещи името на вълка, се срещат и в доста отдалеченирегиони, такива като Испания укентий и Лукен при келтско-иберийското племе калети), Ирлан-дия и Британия. При все това тозифеномен не се ограничава само в индоевро-пейската цивилизация.Самият факт, че определен народ получава своето етническоиме от едно или друго животно, винаги има религиозен смисъл. Вдействителност това трябва да се разглежда не по друг начин, акато израз на архаичните религиоз-ни концепции. Нашият интерес по
2
 
случая допуска съществуването но няколко хипотези. На първо мястоможем да предположим, че племе, получило името си от бог илимитичен прародител, си го представя в облика на вълк. В Цен-тралнаАзия са известни няколко варианта на мита, съгласно който вълк сежени за принцеса и от този брак произлиза цял народ или цялауправляваща династия. В същото време у даките не намираме нитоедно упоменаване на такива родове.Втората хипотеза допуска, че даките взаимстват името си отнякаква група бежанци – било емигранти от други области или младихора, преслед-вани от закона, и поради това живеещи като вълциили крадци, прехранвайки се около поселищата с добитъка им. Заподобно явление са получени свидетелтва още от дълбокадревност и то просъществувало до средните векове. Важно е да сеотбележи различията между: 1) юношите, принудени в тежък периодна инициация да се скрият надалеч от населението и да отглеждатстадата; 2) емигранти, търсещи нови земи да се заселят; 3) тези,които се намирали извън закона, и се спасявали с бягство. Всички теназовавали себе си „вълци”, били наричани „вълци” или се ползвалисъс закрилата на бога-вълк.В период на инициация лакедемонският юноша οῦρος) впродължение на година живеел като вълк: криейки се в гората истремейки се да не се явява пред ничий поглед. В многоиндоевропейски народи имигрантите, заточени-ците и бегълците санаричани „вълци”.В законите на Едуард Изповедника (ок. 1000 г.) се казва, чезаточените били задължени да носят маски с изображение на вълчамуцуна (wolfhede). Вълкът бил символ на беглец и множествотобогове пазители на заточените и изгнанниците, приемаликачествата на вълка или носели неговото име. Напри-мер ЗевсЛукорейски и Аполон Ликейски. Ромул и Рем, децата на бога-вълкМарс, откърмени от Капитолийската вълчица, също били бегълци.Съгласно легендата Ромул основал на Капитолий убежище зазаточените и изгнанни-ците. Сервий съобщава, че този asylum сенамирал под закрилата на бог Луко-рис. Лукорис също сеидентифицира с делфийския Ликурей, бог-вълк.Най-накрая, третата хипотеза, която е способна да изяснизагадката с наименованието на даките, е основана на възможносттаот ритуалното превръ-щане във вълк. Подобно превръщане би моглода се свърже непосредствено с ликантропията широкоразпространен феномен, преди всичко обаче срещан в карпатско-балканската зона – единствено с ритуалните подражания в поведе-нието и външния вид на вълка. Ритуалното подражание на вълка сехарактери-зира с обряда за войнската инициация и като следствие навъзникналите Mannerbunde, тайните войнски съюзи. При нас имаоснование да се предпоага, че тези ритуали и вярвания,кореспондиращи с военната идеология, са способствували да сенаподобят като вълци бегълците, заточените и изгнанниите.Поради това, за да оцелеят тези млади хора, оказали се извънзакона, третирали себе си като група разбойници или с други думикато настоящи „вълци”.
3

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Petko Troshanov liked this
Petko Troshanov liked this
Petko Troshanov liked this
Petko Troshanov liked this
Petko Troshanov liked this
Petko Troshanov liked this
emicom liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->