Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
006 - o Prirodi Bogova - Vii

006 - o Prirodi Bogova - Vii

Ratings: (0)|Views: 68|Likes:
Published by Bobodyee
Ordo Templi Occultis - O prirodi Bogova
Ordo Templi Occultis - O prirodi Bogova

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Bobodyee on Aug 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2012

pdf

text

original

 
O PRIRODI BOGOVA
Frater Pelicanus
Prvo Tajno Uputstvo Inicijatima Reda Telemita o Prirodi Bogova
"Svaki mukarac i svaka ena je zvezda."Na poetkunekajenaznanjedajeovaj tekst u potpunosti oslonjen na uveni DE NATURA DEORUMMajstora Bafometa te da e izloiti istu materiju drugimreima i u drugaijem svetlu, ini se primerenovremenu u komese manifestuje.Tekst DE NATURADEORUMsesmatraobaveznimzaprouavanjeMisterije Ruei Krsta te je neophodno prethodno upoznavanje sa njim.IOd poetka vremena Inicijati su drali kao centralnuJednu Tajnu i sigurnu vezu Bratstvai Sestrinstvakoja je sposobna da harmonizuje sve ljude na Zemlji.Nikakve izmiljotine niti snovi mistika nemogu skritiovu injenicuodrazumnogoveka irazumneene.NesamodajeZemlja'ohlaena iskra' Sunca, otpalalatica Nebeske Rue, veje i izvor sve Svetlosti iivota to Sunce. SilatogSunca je'Stvoritelj', pa i 'odravatelj', ak i 'unititelj, te naposletku i'iskupitelj' u onom asu spoznaje kadavreme doe za svakoga od nas.Mnogo je o tome pisano, jasnije i opsenije ali rei to u jednoj reenici je jo lake. u Makrokosmosupostoji Jedan Bog, to je Sunce.To Sunce je Zvezda, njojse ne moedefinisati 'pol' ali budui da sa izuzetnim sjajem i energijom,aktivno ispoljavasvoju prirodu to se najee povezivalosa 'aktivnim' Boanskimprincipom. Nasuprottome, makrokosmiki stvoritelj, sadretelj, unititelj i iskupiteljje beskrajni Prostor,koga miTelemiti,pojmimo ka Telo Boginje Nuit, se 'smatra' pasivnim Boanskim principom. Oni su Makrokosmiki'predstavnici 'Misterije'Ruei Krsta, Makrokosmiki Fallos i Kteis.ena, kao i njen simbol Heksagram se smatra inkarniranim predstavnikom Boginje.U Mikrokosmosu, koji je ovek, predstavnik Sunca, davaoc ivota, jestePhallos.Ova misterijasenesme tumaiti usmislu 'obinih'manifestacija polova, vese mora shvatiti da jeaktivan princip analogan delovanju Phallosa, kreativne aktivne energije, a pasivan princip je analoganMoi primanjai sadravanja Velike Kteis."BraaA.'.A.'.suene,a AspirantizaA.'.A.'.sumukarci".Svi oni kojiaktivno stremespoznaji iispoljavanju svojeIstinskeVolje su stoga- simbolino- mukarci,a svioni kojisu dosegli duhovnoispunjenje i Razumevanje su - simbolino-ene.Ove misterije surazraivane u izvesnom brojupoglavlja "Knjige Lai" aliuvek treba, prilikomintelektualnog razmatranja, imati naumu da ni u kom sluaju jedan pol nije bolji ili nadreen naddrugim, niti taj drugi pol treba da se povinuje prvom na osnovu materijalne, fizike odlike teinkarnirane Zvezde."Svaki mukarac i svaka ena je zvezda."IINarodi ovogsvetasuoboavali Sunce u mnogimboanskim oblijima i u mnogim Imenima, bilomukim ili enskim.
15
 
Ipak ovde emo dati izvesno tumaenje koje se odnosi na'aktivan' princip onih koji su Aspiranti kaRazumevanju,Mudrosti i Kruni Velikog Reda A.'.A.'..Ideja Fallosase povezujesaVatrom,Planinama,Pretcima,Zmijom, Lavom,Jajetom.Nasuprot tomestojesimbolii energije Meseca,Kteis,atora,Orla, kojisvojomprirodom 'dre' pasivno usebi teFalike energije.Ovi'pasivni' principi'se i ne mogu intenzivirati jer bi i bilo kakav 'trud' iliVolja za timpredstavljaoaktivno dejstvo na to, pase zato usmeravamona Aktivno buenjei tovanje Duhovnihsilina, 'pasivne'e analognoda odre ravnoteu po Univerzalnoj prirodi Ravnotee Polarnosti.Zvezde, skupine Brae i Sestara Sunca, slavljene suod strane Mudrih kao to je i Sunce slavljeno.Zvezdani Univerzum je NjegovaMajkai slavimo je kao najviui najsvetiju Nuit. Njen suprug, par, jeHadit,centari sutastvena energija ivota iji nosioc jeste Zvezda, Fallos,stoga je Haditjednak sanjom,najviii najsvetiji koji moebiti. Njihovo dete Horus-Ra-Hoor-Khuitje vidljivi Sol-Fallos nadZemljom, kaoto jeHoor-Paar-Kraatnjegova tajna tiina i kao to jeMaat Njegova sveprisutna Istina.Ovo je Misterija Adepata Thelema-e. Oni koji se ograniavaju raznim 'starim' uenjima, dogmama ipraznoverjemjo nisu u stanju da pojme i osete,niti da svesno ispolje svoju Zvezdanu sutinu."Svaki mukarac i svaka ena je zvezda."Svi drugi Bogovi se mogu smatrati ispoljavanjemaspekata Sunca i imaju svoju Sintezu u SOL-u.Mesec je odraz Sunevesvetlosti i riznica njegovih Likova,Merkurje njegov briljantni Um, Venera jenjegova Lepota, Marsje NjegovaVatra,Jupiter je njegova vladarska suverenosti dostojanstvo, Saturn je njegova neumoljivost i autoritet u Vremenu i Prostoru. Izuavanjem, Meditacijom, Kontemplacijom iDirektnim Iskustvomse mogu pojmiti Njegovi oblici ispoljavanjai Njegova Boanska Priroda.IIIU NaemRedu, O Brao i SestreTelemiti dajemo vam na znanjeda u svemuovometrebate jednogadana prozretidublju interpretaciju i stei istinskoIskustvo i Spoznaju. Vama nije nepoznato oblijeBafometa,aBabalon je mera Neba i Zemlje.Zaista su oni Inicijati koji su prodrli u istinu u Svetilite svog vlastitog Bi]ai otkrili da "Bog" Svemoni,Sveznajui iSveprisutnijeste Svetlost, ivot, Ljubavi Sloboda, izvan Vremena i Prostora, bezkvantiteta ili kvaliteta,Jedan i Veni, odsame esencijeSunca i Fallosa,slian im, oni posedujuu svojojvlastitoj svesti prosvetljenoj Time, izvesnu bliskost Istini koja se nemoe podeliti sa onimakoji nisudosegli to Blago.Oni, budui da su mudri, nee ni pokuati da otkriju ovu unutarnju Istinu onima koji je ne znaju.Jerto nije mogue preneti drugima, nitiritualom, niti rukopoloenjem niti ikojim drugim posrednimmetodom.Jedini oblik postignua togajeste Samo-Inicijacija.Onie obitavati u senci tespoljanje Istine, koju vam saoptavamo, da je Bog Jedan i da je NjegovoIme Sunceu Makrokosmosu,a Fallos u Mikrokosmosu. Ovo je'Misterija' L.V.X.-a;oMisterijiN.O.X.-atakoe ne moe biti rei.Jer svi pokuaji da se 'iniciraju' ak i oni vredni prenego li oni iniciraju sami sebe se pokazao kaozaludan.Stoga miovde i na drugimmestima govorimo o simbolimaTogai dajemoneke, nama poznate, inaim iskustvom proverene i potvrene metode zaIstinsko Postignue.Stoga Vas potseamo da je ime Sunca ON, jer u Njemu su sjedinjeni Krug i Taka,u Njemususjedinjeni Ajini Nun, Fallos i Kteis.I neka se onikoji ak i na poetku Puta nazru Veliku Istinu ne uplae jer Nagrada je velika i Rad je Velik: ABRAHADABRA!StogaMi ne moemo javno i naglas objaviti Arcanum jer onikoji to ne razumeju ni tako neerazumeti. Ali oni koji su bliski sa ovom Istinomsu istinski vladari ljudi, u mirui ljubavi, samom vrlinomove Tajne pod senkom krila 'Uasnog' Boga.
16
 
JerovaTajna nije samopogodan naininjenjatoga,Stub Plamena kojirazgoniSenke zemlje, veje ipogodanVeo - o toj daljoj Svetlosti mi nemoemo otkriti Nita.IVOd svih neprijateljatreba se najvie paziti onih koji prave lane bogove njihove vlastite imaginacije.Jer Bog, Boginja, Boanstvo je Jedno i Istinito, nemogue je TO zamisliti imaginacijom niti izraziti ipojmiti Umomoveka i ene, koji nisu Inicirani.Red Telemita izvodi manje i vee misterije Zapadne tradicije poto su te misterije primile uticajeKnjige Zakona.Mi prihvatamo sve tradicije osim onihija dogma propoveda venoprokletstvo ilipotinjenostena ili drugih grupa na osnovu rase iliverovanja. Mi smo drutvo pojedinaca koji setrude da potpomognu planetu uvoenjem principa navedenih u Knjizi Zakona. Nai rituali i naeznanjeseirei vode stepenovano dorazumevanja iinteligentnogprimenjivanja onogto je vailo za Veliku Tajnu: Seksualna Alhemija.Oni koji manipuliu masama odanihsledbenika timetosu ih oba-vezali lanim predstavama 'Boga',predstavama koje nisuiste,akni u simbolima, predstavama kojeodravaju patnju, zabludu, nemo,diskriminacijumeu polovima, rasama,klasama, verama, delei ljude po svojimmerilima i umiljenimstandardima, oni su sluitelji stvarnogzla i rasprenja koji su i samiu iluziji lanihslika koje su stvoriliza manipulaciju.Oni su oerupali simbole ilegende istinskih legendi i Misterija i koriste ih za linu korist i manipulaciju.Oni su izopaili istinske simbole i naneli im neprocenjivuljagu, oni su razruili Velika Svetilita, izopailisu tradiciju i verovanja, nameui opsenui la.Mnogi inteligentni i mudri sledbenici Istine suuzdiglisvoj glas protiv toga, mnogi su svoje rei pretoiliu pisana delai umetnost vrednu divljenja. Njihovaborba u razotkrivanju Istine je vredna panje istoga Vam skreem panjuda budete paljivi i da uenjasagledavatesami bez posrednih tumaa ionih koji eVam 'najbolje' objasniti znaenja rei.Bibliotekesuotvorene za vas, arhive su spremne, knjigei materijali dostupni, trebasamo eletisaznanje. Ima mnogo bisera u uenjima i Istoka i Zapada i SeveraiJuga stoga odaberite dobro!Jedno je Sunce na Nebu, mnogo je Zvezda, Jedna Zvezda sija u Vama."Svaki mukarac i svaka ena je zvezda".Mi smo zavereni protiv svakog 'ogranienja' svakeobmane i svakog nametanja Volje kojanije usaglasnosti sa Istinskom Voljom kako pojedinca takoi grupe, takoi celog Sveta.Mi smo u ratusa laimai obmanama,sa onima koji hoe da 'produhove' svoje lane bogove -jer to jenemogue - oni su manipulatori i evnusi. Oni nisu nisvesni da sumukarci i ene, oni svoje prirodneosobine odbacuju i sputavaju,spreavajui tako svojistinski zvezdani sjaj.NaeReikojeizviru iz ZakonaTelemesu njihovo brzo'Unitenje'.Njihov je uas velik izato su velikaopasnost jer su vezani zasvoje obmanei brane se najpodlijim metodama.Oni koji su u stanju da sesuoe saZakonomTeleme, koji su u stanju da sagledaju svoj ivot i svoju Volju u skladusa zakonom"ini po svojoj volji" oni su nai.Mi ne preobraamo, ne ubeujemo i ne vrbujemo, Zakon je za sve, takva je Priroda ovoga Sveta iovoga Zakona, da on nije dat za neke narode, za nekeregione, veza celu Planetu Zemlju. Dat je dabi u svojoj Istini i Svetlosti okupio svu decu Zvezda u jedan zagrljaj.
17

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
dsfsbm liked this
Jelena Đorđev liked this
HogarXP liked this
Sanja Radun liked this
TIME-TREVELER liked this
Leo932 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->