Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5376, 23.8.2010]

Dnevni avaz [broj 5376, 23.8.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 596|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

 
BANJA LUKA
Ukralitorbu sapla}ama
Nasilje u Bugojnu jeste teroristi~ki ~in, koji smo nedvosmisleno osudili, ali to nije opravdanje{efu policije RS da {iri strah i nemir kod muslimana Bo{njaka u RSIntervju:Jasmin Odoba{i}, stru~njak za nestale
M
A[OVI]U TREBA ZABRANITIBAVLJ
ENJE POLITIKOM
 2. strana
U
izjavi za agenciju Minareisu-l-ulema MustafaCeri} iscrpno je govor-io o tome kako se os-je}aju muslimani Bo{njaci u RSnakon izjave direktora Obavje{t-ajno-sigurnosne agencije (OSA)Bosne i Hercegovine da u dr`avipostoji 3.000 potencijalnih teror-ista, koji se etiketiraju kao veha-bije na osnovu brade i odje}e, {toje vlastima u RS poslu`ilo kaoizgovor da pokrenu policijsku ra-ciju protiv muslimana Bo{njakakao lov na vje{tice.
 5. strana
REAKCIJE
Reis Ceri} o polo`aju Bo{njaka povratnika u RS
Otkrivamo:Iza kulisa posjete Sarajevu
AN\ELINA \OLISPAVALA UHOTELU ’BRASS’
Tragedija:Te`ak udes u Tasov~i}ima
POGINULA DVOJICAMLADI]A IZ ^APLJINE
   1   3 .  s   t  r .
Saslu{ani osumnji~eni za seks s maloljetnicom
 Mujkanovi}a i Majdan~i}a dovode u Tu`ila{tvo TK: Tu`ilac zatra`io pritvor 
(Foto: A. Bajri} Blicko)
15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 Tu z la
Jedva ~ekam Francuze
Golgeteri: Vedad Ibi{evi} za ’Avaz’
IZBORI 2010.
Sutra u ’Avazu’imena svihkandidata
HERCEGOVINA
Paklene vru}ineu Mostaru
   2   9 .  s   t  r  a  n  a
7. strana
   1   4 .  s   t  r .   6 .  s   t  r  a  n  a   6 .  s   t  r  a  n  a
 Ibi{evi}: Gol i asistencija za ru{enje Verdera
(Foto: AFP)
$'<10#*#,-#21&2.#61/$14$'2416+86'414+</#
Djevoj~ici rekli da su doktori!
4. strana
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
ponedjeljak, 23. 8. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5376
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
 
teme
Dnevni avaz, ponedjeljak,23. avgust/kolovoz 2010.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
 Ekskluzivno: An|elina uSarajevo do{la dan prije plana!
- Svaka ~ast, An|elina! Do{la si podrugi put da podsjeti{ na{e „zauzete“ po-liti~are da je krajnje vrijeme da se okon~apitanje raseljenih u ovoj zemlji. Na`alo-st, ponudila si ruku pomo}i neodgovor-nima, onima koji nemaju osje}aj za pa-tnju obi~nog ~ovjeka. Takvi ne osjete stid {to ih stranac skoropa moli da pomognu vlastitom narodu!
(carpe diem)
PORTAL - komentar dana
Direktor Studentskogcentra Univerziteta u Sar-ajevu Emir Kadri} dema-ntirao je tvrdnje ministri-ce obrazovanja Srednjo-bosanskog kantona GreteKune da SBK nema du-govanja ovoj ustanovi.Kuna je izjavila da seradi o grant sredstvima,odnosno da se ona ispl-a}uju ako novca ima, teda nema govora o bilo ka-kavom dugu. Kadri} ka`eda to, jednostavno, nijeta~no te da je to i sud utvrdio.- Imaju dvije sudske presude. Jedna u iznosu ve}em od 450.000KM ve} je pravosna`na. Dobilismo presudu i po drugoj tu`bi odoko 165.000 KM i ona }e biti usko-ro izvr{na. Jo{ dvije tu`be koje su utoku, po analogiji, isto }e zavr{iti.Dakle, ako la`e Kadri}, ne la`e sud- istakao je na{ sagovornik.Kadri} je demantirao i ostaleKunine tvrdnje, poput onih da je„direktor jednostrano podizao ci-jene obroka i smje{taja“.- To nikada nije nijedan dire-ktor radio, ve} je provo|ena cijelaprocedura, kada je bio „stampe-do“ cijena, i svi su dali saglasnost.Drugi put cijena je podignuta ka-da je uveden drugi obrok, {to su,tako|er, svi prihvatili i pla}ali -kazao nam je Kadri} te se upitaoodakle „ministrici Kuni pravo dau javnosti iznosi neistine“.Studenti iz SBK i HNK ovejeseni ne}e mo}i ostvariti smje-{taj u domovima ako njihovi ka-ntoni ne izmire dugovanja ili akosami ne uplate punu cijenu sm-je{taja.
G. M.
Slu`ba za poslove sa strancima u Br~kom
Izdato 545 pozitivnih rje{enja
Nakon {to su se preksino} do-brovoljno predali tuzlanskoj poli-ciji, biv{i politi~ar Vahdet Mujka-novi} iz Br~kog i biznismen[uajb Majdan~i} iz Tuzle, osum-nji~eni za bludni~enje nad jed-nom 13-godi{njakinjom iz Tuzle,ju~er u podne privedeni su na sa-slu{anje kod istra`nog tu`iocaMugdima Zul~i}a.
Negirali navode
- Nakon naredbe Tu`ila{tva oprovo|enju istrage i dostavljanjaizvje{taja iz MUP-a TK, osu-mnji~eni su saslu{ani u Tu`ila{t-vu zbog postojanja osnova su-mnje da su po~inili kazneno djelospolnog odnosa s djetetom. Pre-ma Op}inskom sudu u Tuzliupu}en je zahtjev za odre|ivanjepritvora, a oba saslu{ana negirajunavode iz prijave - kazao jetu`ilac Zul~i}.Iako su osumnji~eni ju~er ne-girali navode o seksualnom od-nosu, koje je policiji prijavila dje-voj~icina majka, 29-godi{nja N.B., iz „Avazovih“ izvora bliskihistrazi nezvani~no saznajemo daje tri dana ranije Vahdet Mujka-novi} priznao da je jednom prili-kom 45 minuta boravio s dje-voj~icom, ali da s njom nije imaonikakvog kontakta.Majka 13-godi{njakinje, kojaje, tako|er, s djevoj~icom sa-slu{ana u policiji, tvrdi da nijepoznavala dvojicu osumnji~e-nih.Kako nezvani~no saznajemo,Mujkanovi} i Majdan~i} dje-voj~ici su se prvobitno predsta-vili kao doktori te je izvjesno vr-ijeme seksualno iskori{tavali,dok se 13-godi{njakinja nijepo`alila majci. Nakon toga usli-jedila je prijava policiji.
Druga u~esnica
Nepotvr|ene informacije govo-re da je u cijelu pri~u uklju~ena idruga maloljetnica, koja policiji ni-je priznala upletenost u ovaj slu~aj.Iako se jo{ ~eka zvani~na po-tvrda ranije nare|enog gineko-lo{kog nalaza djevoj~ice, procuri-la je i informacija da je on ve} go-tov te da je potvrdio postojanjeseksualnih odnosa.- Bolesne pedofilske radnjeodvijale su se u unajmljenom sta-nu u tuzlanskom naselju Stupine- ka`e se u prijavi policiji.Stan je pretresen i iz njega suizuzeti materijali koji bi mogli bi-ti predmet istrage.
 A. MUSLIMOVI]
U uredu Terenskog centra Slu`-be za poslove sa strancima u Br~-kom od po~etka godine izdato je545 pozitivnih rje{enja po zahtjevi-ma za privremeni ili trajni boravaku BiH, potvrdio je {ef Terenskog ce-ntra Jovan Stoji~i}, prenosi Srna.Prema njegovim rije~ima, odovog broja 400 rje{enja se odnosina privremeni, a ostatak na trajniboravak stranih dr`avljana u Br-~ko Distriktu.
 Mujkanovi}a i Majdan~i}a dovode u Tu`ila{tvo TK 
(Foto: A. Bajri} Blicko)
Tu`ilac Zul~i}: Kazneno djelo
Vahdet Mujkanovi}, biv{i za-stupnik u Skup{tini Br~ko Di-strikta i nekada{nji ~lan SDP-a, azatim i Stranke za BiH, peksino}oko 18.30 sati dobrovoljno se pr-edao policiji, dok je za biznisme-nom [uajbom Majdan~i}em bilaraspisana potjernica, jer je biovan granica BiH, odnosno na lje-tovanju u Podgori.Nakon {to je saznao za potje-rnicu, Majdan~i} je prekinuoljetovanje te se iste ve~eri kada iMujkanovi} predao policiji.
Dobrovoljno se predali
 Dom Bjelave: Dugovanja SBK se gomilaju
Predsjednik Udru`enja pro-fesionalnih vojnih lica VojskeFederacije BiH [aban Durmi{najavljuje da }e, zajedno sUdru`enjem vojnih penzioneraFBiH i hrvatskim udrugama,koje predvodi Ivan Jur~evi}, akou narednih desetak dana ne bu-du primljeni na razgovor kod fe-deralnog premijera MustafeMujezinovi}a, organizirati noveproteste pred zgradom Vlade.Proteste }e ovog puta organi-zirati i pred sjedi{tima politi~kihstranaka, SDA, SBiH i HDZ-a,zbog ~injenice da su iz njihovihredova, kako ka`e, i nadle`ni mi-nistri u Vladi, pa stoga i one sno-se objektivnu odgovornost.- Niko od nas ne `eli ponovoproteste. Zato smo ve} dva putaod po~etka juna tra`ili sastanaks Mujezinovi}em, ali evo skorotri mjeseca nismo dobili njegovodgovor, a ni poziv na sastanak.Ako sastanka ne bude u nare-dnim danima, organizovat }emoproteste - ka`e Durmi{On isti~e da, prije svega, `elepokrenuti pitanje realizacijeNacrta zakona o povoljnom pe-nzionisanju iz Uredbi 1, 2 i 3 iZakon o demobilisanim borci-ma za povoljno penzionisanje.- Oba zakona, {to je jo{ ~udni-je, usagla{ena su jo{ u januaru, apotpisala ih je i Vladina komisi-ja. Ali, od tada, iz nama nepozna-tih razloga, stoje negdje u ladica-ma. Je li u pitanju predizbornovrijeme ili ne{to drugo, nama uovom momentu nije poznato, alisvakako `elimo ra{~istiti s pre-mijerom - ka`e Durmi{.On isti~e i da ih bole nepra-vilnosti u vezi s odbijanjem de-set posto od vojnih penzija i pe-nzija demobilisanih boraca, akoje je, zbog recesije, Vlada uve-la, za {ta, kako ka`e, nije dobilanjihovu saglasnost. No, vi{e ihboli {to se tih deset posto neodbija svima.
V. B.
Najavljeni novi protesti vojnih penzionera
Dolaze i pred sjedi{taSDA, SBiH i HDZ-a
Ne bude li odgovora federalnog premijera,protesti }e biti za desetak dana
 Durmi{: Bez odgovora
TUZLA
Saslu{ani osumnji~eni za seks s maloljetnicom
Mujkanovi} i Majdan~i}djevoj~ici rekli da su doktori!
Majka 13-godi{njakinje, koja je, tako|er, s djevoj~icom saslu{ana u policiji,tvrdi da nije poznavala dvojicu osumnji~enih
Tu`ilac zatra`io pritvor
Reagiranje direktora Studentskog centra
Sudske presude demantirajuministricu Gretu Kunu
 
aktuelno
Dnevni avaz, ponedjeljak,23. avgust/kolovoz 2010.
3
 Pi{e: Vlastimir MIJOVI]
Nana Fata iAn|elina \oli
Primjerom Fate Orlovi} trebale bi da po|u i ostaleugledne i popularne osobe preko kojih na{i bankrotiranipoliti~ari poku{avaju da love jeftine poene
Predsjedni{tvo BiH nema nikakve nadle`nosti u oblasti povratkaizbjeglica i prognanika, pa tako ni u implementaciji Aneksa 7 Dejto-nskog sporazuma. Svejedno, upravo o tome Haris Silajd`i} i @eljkoKom{i} razgovarali su u subotu s holivudskom divom An|elinom \oli(Angelina Jolie), koja dio svog humanitarnog anga`mana `eli da posvetina{oj zemlji i koja je, da su kod nas stvari poredane kako treba, o tometrebala razgovarati s nadle`nim ministrima i drugim zvani~nicima.Ni{ta ~udno: otimanje za publicitet koji sobom nose slavne oso-be stari je manir ovda{njih politi~kih lidera. Ispod njihove velikekro{nje oni za sebe tra`e malo hlada i jeftinih poena u javnosti, po-gotovo u vremena kakva su ova - predizborna.Sve je o tome, upravo u subotu, rekla nana Fata Orlovi}, kroz~iju ku}u posljednjih godina redovito defiluju najvi{i predstavnicivlasti, od Silajd`i}a do Tihi}a. Kad im treba, s njom rado pozirajupred kamermanima i fotoreporterima, a kad ne{to trebaju u~initiza Fatin 11 godina star problem, oni netragom nestanu.„Vi{e nikog ne}u pustiti u ku}u da se sa mnom slika, da kupi poenena nani. Ka`u, evo nas, nano, mi do{li. Do{li zbog sebe, ne zbog me-ne... Do|u samo kad im treba, svi ovi na{i iz Federacije“, ka`e nanaFata i opisuje kako se s njom, me|u ostalim, poigrava Haris Silajd`i}.Umjesto odgovornim politi~kim radom, na{a vlast odavno se bavi tri-kovima i bacanjem pra{ine u o~i narodu. Pojavljuju se tamo gdje drugi pr-ave uspjehe, poku{avaju}i da ne{to i za sebe u{i}are. A tamo gdje njihovlo{ rad caruje, s katastrofalnim rezultatima, prave se nevje{ti i nevini.U narednih mjesec i po vlast }e po ko zna koji put poku{ati dazama`e o~i svojim gra|anima i da prevarom ponovo pridobije nji-hovo glasa~ko povjerenje. Visoki politi~ari i strana~ke vo|e nasto-ja}e da se pojavljuju u dru{tvu osoba koje narod voli i cijeni, odestradnih zvijezda do uglednih osoba iz dru{tvenog `ivota.Nana Fata unaprijed im je poslala odbijenicu. Njenim primjeromtrebali bi da po|u i svi drugi koji su svih ovih godina zloupotreblja-vani u raznim strana~ko-liderskim propagandnim kampanjama.Neka se na{i bankrotirani politi~ari ubudu}e slikaju sami: da sei na taj na~in poka`e koliko su ostavljeni od naroda koji su odavnoostavili na cjedilu.
Komentar dana
www.dnevniavaz.ba
      
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 120.493 posjetioca.
Nesigurnost vladana bh. putevima
EABC
 Pitanje: Kako biste ocijenili nivo sigurnosti u saobra}aju u BiH?
A) Lo{ 36%B) Vrlo lo{ 47%C) Zadovoljavaju}i 11%D) Veoma dobar 4%E) Ne znam 2%
ANALIZA
Kakav je u~inak vlasti koalicije SDA i Stranke za BiH
Tihi}evo i Silajd`i}evopoliti~ko le{inarenje
Zabavljeni podjelom talova i prljavom borbom za opstanak na vlasti, lideri dvijebo{nja~ke stranke jasno pokazuju da su kadri samo da ovaj narod zaviju u crno
Ko se jo{ sje}a izjave predsje-dnika Stranke demokratske akci-je Sulejmana Tihi}a u Beogradu17. juna ove godine? Malo ko!Tihi} je, da podsjetimo, tadarekao da je prvi rezultat njegoveposete Srbiji i Borisu Tadi}u oslo-ba|anje pripadnika Oru`anihsnaga BiH Mirsada Salki}a, dok‘’sli~an ishod o~ekuje i u drugomtakvom slu~aju’’.
Neostvareni pjesnik
Aluzija je vi{e nego jasna - ubeogradskom kazamatu Ilija Ju-ri{i} pre`ivljava golgotu i danas,vi{e od dva mjeseca nakon {to jeTihi} izme|u redova najavio nje-govo skora{nje osloba|anje.Ba{ka {to Tihi} nema ama ba{ ni-kakve veze s osloba|anjem Salki}a!No, storija sa Salki}em i njego-vim tamni~enjem, iako nije bilonikakvog razloga za to, pokazuje upravom svjetlu bo{nja~ku politikudanas: {to je narod jadniji i pri-gnje~eniji, to su mu predstavnicibesramniji, oholiji i licemjerniji.I Tihi} nije usamljen.Rame uz rame s njim, u be-spo{tednoj bici za „spasioce“ ra-stu}eg broja utamni~enih Bo{nja-ka jeste i Haris Silajd`i}, lideropskurne Stranke za BiH. U pau-zi izme|u posjete sinu u Londo-nu, koji je u Velikoj Britaniji jo{od po~etka agresije na BiH, ili te-lefonskih razgovora sa suprugomkoja ve} 18 godina `ivi u Turskoj,fokusiran na hijensko komadanjedr`avnog blaga i prirodnih resur-sa Bosne i Hercegovine, ovaj neo-stvareni pjesnik i jo{ neostvareni-ji politi~ar sik}e zapaljivom retor-ikom prema svima i svakome konesmetano hapsi i tamni~i jednogpo jednog pripadnika snaga kojesu branile ovu dr`avu kada joj jebilo najte`e, dok je Silajd`i} biohiljadama kilometara daleko,udobno zavaljen u najskupljimapartmanima najluksuznijih ho-tela svijeta!Silajd`i} je ~ak nedavno slavo-dobitno objavio da }e ~etni~kimonstrum Veselin Vlahovi} Ba-tko ipak biti izru~en pravosu|uBiH zahvaljuju}i, eto, njemu!Ni prstom ~ovjek nije mrdnuoda bilo {ta pomogne u ovomslu~aju, ali je, a da se bar malo nezacrveni, tu|e zasluge u slu~aju„Vlahovi}“ pripisao sebi.Tihi}evo i Silajd`i}evo poli-ti~ko le{inarenje nad sve po-ni`enijim Bo{njacima pokazujepravi odnos njihove vlasti spramonih koji su im tu vlast omo-gu}ili, odnosno spram, ugla-vnom, Bo{njaka, u ~ije ime nastu-paju i za ~ija se le|a zaklanjaju.Zabavljeni vra}anjem nekihratnih i poratnih dugova te po-djelom talova, lideri vladaju}ekoalicije SDA i Stranke za BiHjasno pokazuju da su kadri samoda ovaj narod i ovu zemlju jo{vi{e zaviju u crno.Tihi} jeste vispreni spletkaro{!Njegovo vrhunsko ostvarenje ogle-da se u tome da osujeti uspinjanjena partijskoj i politi~koj sceni sva-koga ko iole ne{to zna ili vrijedi inema oraha u d`epu. Jedino tu jepostigao vrhunske domete.Ovaj biv{i komunisti~ki javnitu`ilac iz Bosanskog [amca pritome vje{to prikriva svoje partne-rstvo i saradnju s Miloradom Do-dikom, kojeg je jo{ davne 1998.prvi put doveo na vlast u RS, a idanas mu sa svojim ministrima uVladi RS daje legitimitet. Da nespominjemo Prud i dogovor SDAi SNSD-a o podjeli BiH.Silajd`i}, pak, osim {to tra-nsparentno krade (pogledajte sa-mo u~inak „ElektroprivredeBiH“, koja je pod njegovom be-skrupuloznom {apom), umije i dalafina. Njegov jeftini populizamzna odjeknuti, ali se BiH uvijekvrati kao bumerang. Primjera zato je napretek.U politi~kom smislu, njegovkrajnji domet je bestidno dr`anjeza skute turskih lidera i oslu{ki-vanje {ta bi mu to Ankara novomogla donijeti. U to ime nisu bilipo{te|eni ni srebreni~ki tabuti, u{ta smo se svi 11. jula ove godinejavno uvjerili.
Pognute glave
Silajd`i}eva stranka koja sezaklinje u „sto posto BiH“, a pra-kti~no ja~a „sto posto RS“ i Milo-rada Dodika, u posljednjoj je faziodumiranja. Opet, ona koju pre-dstavlja Tihi} i koja nas je godi-nama uvjeravala da samo njenikadrovi znaju {ta Bo{njacima iBosni treba, udarila je o zid svo-jih kadrovskih nekompetencija injihovih la`i, talova i lopovluka,zbog ~ega Bo{njaci, osim s gla-dnim trbuhom, danas hodaju ipognute glave.Izbori su tu.Ako Tihi} i Silajd`i} i njihovavladaju}a koalicija 3. oktobrapre`ive taj najva`niji demokra-tski test, nad BiH }e ostati po-znati le{inari koji }e sve ni`e ini`e kru`iti nad njom i njenimizmrcvarenim narodom. Da ogu-le, pozoblju i odnesu ono {to jejo{ ostalo.
Sead NUMANOVI]
Tihi} i Silajd`i} doveli su iBo{njake i BiH u situaciju apsolu-tnih autsajdera ~ak i na regionalnojsceni. Uz Borisa Tadi}a, Ivu Josipo-vi}a, Milu \ukanovi}a... {ta mogure}i ili uraditi Tihi} i(li) Silajd`i}, ada ne izazovu podsmijeh i rezigna-ciju ne samo bo{nja~ke javnosti?
Bo{njaci u poziciji autsajdera
Da su Tihi} i Silajd`i} dr-uk~iji, zar bi Ramadan Dervi{evi}iz Srebrenice i desetine njegovihsaboraca koji su pre`ivjeli 1995.godinu, sada, bukvalno, prosili odsvoje podrinjske sirotinje kako bisebi osigurali branioce pred sr-pskim sudovima koji ih godina-ma proganjaju? Ovakvi slu~ajevi„lidere“ ne zanimaju.
Koga je briga za Ramadana?
Tihi} zajedno sa svojim partnerom Dodikom poni`ava Bo{njakeSilajd`i}: Politi~ki pokrovitelj  plja~ke dr`avnog blaga
D

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
ludaskroz liked this
rferra liked this
rferra liked this
rferra liked this
Elvir Duranović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->