Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Khảo luận xây bàn & cơ bút của đạo Cao Đài

Khảo luận xây bàn & cơ bút của đạo Cao Đài

Ratings: (0)|Views: 101 |Likes:
Published by lampsonnguyen

More info:

Published by: lampsonnguyen on Aug 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2010

pdf

original

 
 
Ð
I Ð
O TAM K 
PH
Ð
 
TÒA THÁNH TÂY NINH 
KH
O LU
NXÂY BÀN & C
Ơ 
BÚT
Trong
Đạ
o Cao
Đ
ài
N
ă
m
Đạ
o 80 -
t D
u 2005So
n gi
: HI
N TÀI Nguy
n V
ă
n H
ng
n b
n n
ă
m
t D
u - 2005
Kh
o Lu
n Xây Bàn & C
ơ
Bút Trang 2
 
Gi
ớ 
i thi
uc
a Nhóm B
n
Đạ
o – Australia
Xuyên qua ph
n
Đạ
o S
, nh
ư
chúng ta ai ai c
ũ
ng
đề
u bi
ế
t là
Đạ
oCao
Đ
ài
đượ 
c
Đứ
c Chí Tôn, t
c Ng
c Hoàng Th
ượ 
ng
Đế
dùng huy
ndi
u C
ơ 
Bút sáng l
 p ra. Nh
ư
ng trong s
chúng ta có m
y ai bi
ế
t
đượ 
cxu
t x
- ngu
n g
c – ph
ươ 
ng pháp s
d
ng C
ơ 
Bút m
t cách t
ườ 
ng t
n bao gi
ờ 
, tr 
nh
ng v
Ch
c s
c Thiên phong ti
n khai c
a
Đạ
o, và saun
y h
a ch
ă
ng là nh
ng Ch
c s
c Hi
 p Thiên
Đ
ài có h
c h
i v
C
ơ 
Bútmà thôi. Nh
ư
ng h
u nh
ư
cho
đế
n gi
ờ 
, trong c
a
Đạ
o v
n ch
ư
a có m
t tàili
u v
ă
n t
nào
đề
c
 p
đế
n v
n
đề
n
y m
t cách rõ ràng, khúc chi
ế
t
đầ
y
đủ
c
.May m
n thay, lúc còn sinh ti
n C
Hi
n Tài Nguy
n V
ă
n H
ng
đ
ã dành khá nhi
u th
ờ 
i gi
ờ 
dày công nghiên c
u
đ
úc
ế
t thành t
 psách
“Kh
o Lu
n v
ề 
Xây Bàn và C 
ơ 
Bút trong 
 Đạ
o Cao
 Đ
ài” 
coi nh
ư
 t
 p tài li
u chuyên
đề
vi
ế
t v
Xây Bàn C
ơ 
Bút - sau khi
đ
ã l
ượ 
c quacác phong trào Th
n Linh H
c Kim C
 
Đ
ông Tây - m
t cách t
ươ 
ng
đố
ikhá
đầ
y
đủ
n
ế
u không nói là d
i dào phong phú, h
u l
ư
u l
i cho chúng tacó thêm tài li
u
để
h
c h
i và trau gi
i v
n ki
ế
n th
c
Đạ
o h
c kém c
ic
a mình, mà chúng tôi ngh
 ĩ 
là không th
thi
ế
u cho b
t c
ng
ườ 
i Tín
đồ
 Cao
Đ
ài nào.Có th
nói,
đ
ây là m
t trong nh
ng t
 p tài li
u
đầ
u tiên trình bàykhá t
m
chi ti
ế
t v
vi
c Xây Bàn và C
ơ 
Bút mà t
tr 
ướ 
c
đế
n nay ch
ư
at
ng
đượ 
c ai
đề
c
 p t
ớ 
i.Vì xét th
y s
h
tr 
ng và t
m
nh h
ưở 
ng c
a C
ơ 
Bút
đố
i v
ớ 
i
đứ
ctin c
a ng
ườ 
i Tín
đồ
nh
ư
th
ế
nào, nên sau khi l
ượ 
c
đọ
c qua, anh emchúng tôi cho
đ
ánh máy l
i nguyên v
ă
n
để
trình bày cùng quí
đọ
c gi
 trên trang m
ng Cao
Đ
ài E Book n
y
để
nh
m chia s
ki
ế
n th
c hi
u bi
ế
tv
ớ 
i nhau trong tình huynh
đệ
 
đạ
i
đồ
ng. Ti
ế
c là tác gi
 
đ
ã m
t, nên khôngth
nào làm g
ch n
i xin quí v
 
đ
óng góp ý ki
ế
n xây d
ng và chuy
n chotác gi
nh
ư
tr 
ướ 
c
đ
ây
đượ 
c n
a!Chúng tôi c
ũ
ng xin phép
đượ 
c mi
n ngh
bàn v
giá tr 
tác ph
mmà xin nh
ườ 
ng l
i cho quí
đọ
c gi
th
m
đị
nh.Xin trân tr 
ng gi
ớ 
i thi
u
đế
n cùng toàn th
 
đạ
o h
u,
đạ
o tâm g
nxa kh
 p n
ơ 
i trong c
ũ
ng nh
ư
ngoài n
ướ 
c.TT/NSW ngày 14 tháng 07 n
ă
m 2007(Âm l
ch 01-06-
Đ
inh H
ợ 
i)
 Nhóm B
n
 Đạ
o – Australia.
 
Kh
o Lu
n Xây Bàn & C
ơ
Bút Trang 3 Kh
o Lu
n Xây Bàn & C
ơ
Bút Trang 4

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->