Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Programma OSZ III de In Rich Ting Binnenste Buiten

Programma OSZ III de In Rich Ting Binnenste Buiten

Ratings: (0)|Views: 1,005 |Likes:
Published by gae24341

More info:

Published by: gae24341 on Aug 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2014

pdf

text

original

 
Onderzoeksseminar IIIGeschiedenis van de psychiatrie:
 De inrichting binnenste buiten
Cursuscode: 200800207, deeltijd, studiejaar 2008/2009, blok 1 en 2.Docent: Joost Vijselaar Email:Joost.vijselaar@let.uu.nlSpreekuur na afspraak: per mail of 030 2537865 / 06 30146738
Inhoud van de cursus
Tegenwoordig wonen mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen veelalzelfstandig maar met begeleiding in de samenleving, of bijvoorbeeld in een beschermende woonvorm. Veertig jaar geleden was dat beeld anders: de meeste psychiatrische patiënten waren voor zorg en behandeling aangewezen op grote,geïsoleerde psychiatrische inrichtingen. Deze klassieke ‘gestichten’ lijken gaandewegte verdwijnen, dat is althans het ideaal.In dit onderzoeksseminar wordt de geschiedenis van de psychiatrischeinrichting behandeld aan de hand van drie fases: het ontstaan van het (geneeskundig)gesticht in de eerste helft van de 19e eeuw, de ‘bloei’ van de psychiatrische inrichtingvan ongeveer 1880 tot 1970 en de fase van kritiek en ‘deïnstitutionalisering’ na 1970.Belangrijke vraag daarbij is die naar de maatschappelijke functie van de inrichting:ging het om een repressieve of om een therapeutische instelling, en staat de inrichtinginderdaad te verdwijnen?Voorts zal ruime aandacht worden besteed aan de therapeutischeontwikkelingen in de inrichtingen. Hierbij is sprake van een interessantegolfbeweging van opeenvolgend morele, medische, socio- en psychotherapeutische enwederom biologische benaderingen. In die geschiedenis weerspiegelen zich deveranderende ideeën over de aard van geestesziekten, aspecten die weer verbondenzijn met de bredere cultuur- en ideeëngeschiedenis.
Doel van de cursus
Het verwerven van inzicht in de ontwikkeling van de psychiatrie in de laatste tweeeeuwen en meer in het algemeen in de processen die zich in maatschappij enwetenschap rond de omgang met geestesziekte c.q. afwijkend gedrag afspelen.Het zelfstandig opzetten en uitwerken van historisch onderzoek: de keuze van eenonderzoeksthema, het uitwerken van een probleemstelling en een onderzoeksvoorstel,het bijeenzoeken van bronnen, het kritisch analyseren en interpreteren van primaire ensecundaire teksten en de weergave van de bevindingen in een werkstuk overeenkomstig de gangbare eisen van de historische wetenschap.
Praktische gegevens
De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavond van 20.00 tot 21.45 uur in het pand Drift 23, zaal 0.20 (1
e
blok) en zaal 1.04 (2
e
blok).Het college loopt officieel van 12 september tot en met 22 januari.Op 16 oktober, 25 december en 1 januari zijn er geen colleges.Het is een cursus op niveau 3, het behalen ervan levert 15 ECTS op. De studielast bedraagt ongeveer 20 uur per week (inclusief contacturen).
1
 
Toetsing
1. Bespreking van een bron in het college tijdens het eerste blok (10%).2. Een essay-tentamen over de handboeken, de readerteksten en de bronnen, in week 6op 23 oktober (20%).3. Het uitwerken van een onderzoeksvoorstel (in te leveren in week 10 op
 
20november) en het geven van een presentatie over het voorgenomen onderzoek in hettweede blok (20%).4. Een eindwerkstuk (50%), in te leveren voor 15 januari 2009.
Toelichting 
1.
 Bespreking van een bron:
(1
e
blok) iedere deelnemer bespreekt een of meer (bron)teksten uit de reader. Het is de bedoeling dat de tekst wordt samengevaten geanalyseerd aan de hand van de literatuur van het college en een zelf gezochte bron, artikel of studie. Aangegeven dient te worden welke thema’s inde bron worden geïllustreerd en of de tekst ruimte geeft aan andereinterpretaties dan die welke in de literatuur worden gegeven. Maximale duur van de presentatie is 7 minuten. Vervolgens zal een student gevraagd wordende presentatie van commentaar te voorzien.
2.
In week 6 (23 oktober) wordt een
tussentijds tentamen
afgenomen over de stof van week 2 t/m 4.
3.
Een
voorlopig onderzoeksvoorstel 
. In week 7 (30 oktober) dient iedere studentzijn/haar idee over een onderzoeksthema in te dienen (1 A4-tje, per mail), meteen duidelijke probleemstelling, een uitwerking in deelvragen en voorzien vaneen eerste literatuurlijst en een overzicht van te onderzoeken bronnen.
4.
Een
definitief onderzoeksvoorstel 
. Na commentaar van de docent moet dan inweek 10
 
(20 november) een nader uitgewerkt onderzoeksvoorstel wordeningeleverd, volgens een in het college besproken model, met een inleiding, eenuitwerking van de probleemstelling, een plan van aanpak en dergelijke. In deloop van het tweede blok geeft iedere deelnemer een presentatie van hetonderzoeksvoorstel en de stand van zaken met betrekking tot het eigenonderzoek, zoals voorlopige conclusies, ideeën over de opbouw van hetwerkstuk e.d. Het onderzoeksvoorstel en de presentatie worden beoordeeld,waarbij het accent zal liggen op het voorstel.
5.
Een
eindwerkstuk 
van circa 25 tot 30 pagina’s A4, in te leveren voor 15 januari 2009 (op papier, in het postvak van de docent, met duidelijkevermelding van naam, studentnummer en emailadres). (Zie voor beschrijvingvan de eisen: ‘Ges-eindwerkstuk bachelor geschiedenis’:http://www2.let.uu.nl/cursuskrant/CursusBachelordeelt2008.htm)De scripties worden individueel besproken. Na deze bespreking volgteventueel een tweede versie (dit ter beoordeling van de docent. De deadlinewordt individueel afgesproken, maar is maximaal een week).Het eindcijfer moet ten minste 5,5 zijn om voor de cursus te slagen. Een eindcijfer hoger dan 4,9 maar lager dan 5,5 geeft recht op een herkansing binnen het academisch jaar.Aanwezigheid tijdens de colleges is verplicht. Absentie moet, zo mogelijk vantevoren, aan de docent worden gemeld. Wie meer dan twee maal afwezig is, kan vanverdere deelname worden uitgesloten.
2
 
Programma
Week 1
(12 september)
 Excursie naar het Dolhuys in Haarlem
Kennismaking en introductie van het thema. Bezichtiging van de permanentetentoonstelling in het Dolhuys.Als literatuur voor deze week staan teksten over psychiatrische ziektebeelden op het programma uit 1846, 1897, 1966 en 2003. Dit om een indruk te geven van deaandoeningen waaraan patiënten in psychiatrische instellingen leden en van het beelddat daarvan in verschillende perioden gegeven werd in de psychiatrische literatuur.Deze teksten maken geen deel uit van de te toetsen stof, maar willen een gevoeligheidscheppen voor de problematiek waar het in de psychiatrie om draaide. De gelezenteksten vormen daarbij ook een type bron waarnaar onderzoek mogelijk is.
 Literatuur 
- J.N. Ramaer,
 Een woord aan nietgeneeskundigen over krankzinnigheid enkrankzinnigenbehandeling 
(Rotterdam 1846) 11-16, 19-23, 28-29, 40-45.- J. van Deventer,
 Handboek der krankzinnigenverpleging 
(Amsterdam 1897)168-179.- J.H. van der Berg,
 Kleine psychiatrie
(Nijkerk 1966) 41-53, 92-99.-
 Een beknopte handleiding bij de diagnostische criteria van de DSM-IV-TR
(Lisse2001) 193-199, 209-219.Daarnaast is het zinvol om ter introductie ook te lezen:- Roy Porter,
Madness. A brief history
(Oxford 2002) hoofdstukken 2 t/m 4, 10-88.
Opdracht in het Dolhuys
In het Dolhuys is veel historisch materiaal verzameld en tentoongesteld over tal vanthema’s uit de (geschiedenis van de) psychiatrie. Die materialen kunnen stuk voor stuk beschouwd worden als historische bronnen. De bedoeling is om uitgaande vanhet tentoongestelde materiaal drie onderzoeksthema’s te formuleren en één daarvanwat nader uit te werken (een half A-4). Wat voor thema’s en vragen kunnen op grondvan de gekozen bron benaderd worden? Hoe zou een dergelijk onderzoek opgezetkunnen worden e.d.? De opdracht moet voor 17 september aan de docent gemaildworden.
Week 2
(18 september)
 De geboorte van het gesticht 
 - F.G. Alexander en S. Selesnick,
The history of Psychiatry
(New York 1966)Chapter 1, 3-6.- E. Shorter,
 A history of psychiatry. From the era of the asylum to the age of prozac
(New York 1997) ‘Preface’, vii-x.- Porter,
Madness
, Introduction en hoofdstuk 5, 1-9, 89-147.- Michel Foucault,
Geschiedenis van de waanzin
(Meppel 1975) Hoofdstukken VIIIen IX, 219-272.
 Bronnen
- Dominique Esquirol,
Geesteszieken. Observaties en behandeling 
(Amsterdam 1991)80-95.
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->