Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5377, 24.8.2010]

Dnevni avaz [broj 5377, 24.8.2010]

Ratings:
(0)
|Views: 1,559|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Aug 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2012

pdf

text

original

 
PRIJEDOR
Penzionerizvr{iosamoubistvo
ZLOUPOTREBE
Mekti}u zasmje{taj6.154 KM
NOGOMET
Bara{in uBanovi}imabodrio sina
Otvorio se problem pri usvajanju pravilnika
FUP ~eka, kantonalne policije nemajuse ~emu nadati
Policajci najavljuju {trajkove u nekoliko kantona
Krivi~ne prijave protiv
Uprave „Hidrogradnje
Prevrnuo se autobus pun putnika
 Radnici „Hidrogradnje“ tra`e {to im pripada
(Foto: S. Saletovi})
K
ako smo i najavili pr-ije dva mjeseca, pri~eo pove}anjima pri-manja policajaca po-kazale su se kao jo{ jedno pra-zno predizborno obe}anje vla-sti.Iako je taj zakon usvojen uFederalnom parlamentu, od nje-gove realizacije nema ni{ta!Stanje je jo{ gore u kantoni-ma. Nijedna od deset kantona-lnih skup{tina nije ni{ta u~inilakako bi obe}ano bilo realizirano ipla}e policiji pove}ane.
4. strana
POTVR\ENO
Zakon o pla}ama policije bio samo predizborni
Lihvari:Najavljenu prijetnju proveli u djelo
’KLASOVO’ BRA[NOSKUPLJE OD5 DO 20 POSTO
Izru~enja:[panski sudija donio odluku
BATKO U BiH DOKRAJA SEDMICE?
 V lasen ica
   4 .  s   t  r .
 2. strana
   3 .  s   t  r .
14. strana
   9 .  s   t  r .
Povrije|eno 35 osoba
21.+%+,5-+/5.7 $'0+%+/#7
-#0610+/#0+/#4-'8+'
 Me|u nastradalima tri osobe zadr`ane na bolni~kom lije~enju
(Foto: M. Mi~i})
Protesti:Uposlenici spremaju odgovor
7. strana
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
utorak, 24. 8. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5377
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Saznajemo:Slavna glumica u Sarajevu tra`ila saradnike
EDIN [ARKI] BIT ]E IZVR[NI
PRODUCENT AN\ELININOG FILMA
15. strana
   7 .  s   t  r .
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,24. avgust/kolovoz 2010.
2
    w    w    w  .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z  .     b    a
U sedmici dva puta rasla cijena bra{na
- Uprkos analizama ekonomskih stru~-njaka i upozorenjima novinara koji jasnoisti~u da je nadolaze}e poskupljenje bra{na~ista drskost i bezobrazna plja~ka najsiro-ma{nijih slojeva stanovni{tva, aktuelna vla-st naprosto ignori{e ~injenicu da ni~im nemo`e opravdati samovolju trgovaca. Jedini razlog za to mo`e bi-ti da i sama vlast radi ruku pod ruku s profiterima i trgova~kimtajkunima koji ne poznaju granicu u plja~ki naroda.
(aspire)
PORTAL - komentar dana
Trgovina: Nove cijene „Klasovog“ bra{na
(Foto: S. Jordamovi})
Najavljenu prijetnju proveli u djelo
„Klasovo“ bra{no skupljeod 5 do 20 posto
Ovo poskupljenje je lavina koja }e pokrenutipove}anje cijena drugih namirnica
„Klasovo“ bra{no od prije ne-koliko dana je u prosjeku skuplje zapet do 20 posto, zavisno od vrste ite`ine pakiranja. Tako kilogrambra{na tip-500 sada ko{ta 0,99 KM,pakovanje od dva kilograma 1,35, aod pet kilograma 4,59 maraka.Kilogram bra{na tip-400 sadako{ta 1,35, a pakovanje od dva kilo-grama 2,59 maraka. Najve}a razlikau cijeni je kod velikih pakovanja, pavre}a od 25 kilograma bra{na tip-500, umjesto dosada{njih 15,30KM, sada ko{ta 18,50.No, cijene „Klasovog“ bra{nanisu jednake u svim dijelovimaBiH, pa tako za u Bosanskoj Kr-upi za vre}u od 25 kilograma tre-ba platiti 21,90 KM.Iako su i neki drugi proi-zvo|a~i pove}ali cijene ove nami-rnice, na tr`i{tu jo{ ima i onog po-voljnijeg, pa se tako kilogrambra{na tip-500 mo`e na}i za 0,70feninga, a pakovanje od pet kilogr-ama za 3,75 KM. Namjenskobra{no, odnosno tip-400, mo`e seprona}i za 1,10 KM.U Udru`enju za za{titu po-tro{a~a KS isti~u da je poskuplje-nje bra{na lavina koja }e pokrenu-ti pove}anje cijena drugih namir-nica.- „Klas“ je prvi po~eo s posku-pljenjima, ali to poku{ava progur-ati na mala vrata. Prija{njih godi-na sazivali su pres-konferencije ilislali saop{tenja s informacijamakoja vrsta poskupljuje i za koliko.Ovog puta nije tako, pa kupci mo-raju i}i od trgovine do trgovine ipitati da li je poskupjelo i za koli-ko - kazao je Mesud Lakota, sekr-etar Udru`enja.
 M. A.
Federalni ministar poljoprivrede o tr`i{tu `ita
Ljubi}: Cijene p{enice su stabilne
Na Federalnom ministarstvu trgovine ostajeda ocijeni jesu li poskupljenja opravdana
Federalni ministar poljoprivredeDamir Ljubi} isti~e da su cijenep{enice na svjetskom tr`i{tu stabilnei da nema potrebe za {pekulacijama.- Cijena p{enice u `etvi i poslijebila je poptuno normalna, odnosno0,25 KM po kilogramu, a u Hrva-tskoj 0,30 maraka. S obzirom na toda smo ve} imali poskupljenja 2008.godine, a da je cijena p{enice lanibila normalna, potrebno je stavitisve na papir, vidjeti kolika jera~unica i to }e biti najbolji pokaza-telj da li je cijena bra{na i hljeba re-alna ili nije - kazao je Ljubi}.On je rekao da zna da je bra{nou Federaciji poskupjelo, ali i to da supojedini mlinovi kupovali p{enicupo normalnoj, odnosno ni`oj cijeni.- Sve strane trebaju argumenti-rano dokazati svoju ra~unicu. No,ostaje na Federalnom ministarstvutrgovine da ocijeni jesu li posku-pljenja opravdana, a Federalna vla-da ima svoje mehanizme kojimamo`e djelovati ako bude potrebno -istakao je Ljubi}.
 M. A.
 Ljubi}: Jasna ra~unica
DIJASPORA
Bh. gra|ani moraju putovati i stotine kilometara
Samo 13 od 56 ambasadaizdaje biometrijske paso{e
Standardi IDDEEA-e podrazumijevaju najmanje dvoje zaposlenih na izdavanjuisprava, a to je dodatni tro{ak, ka`e Perkovi}
Bez obzira na to {to BiH ima di-plomatsko-konzularna predsta-vni{tva (DKP) u mnogim zemljama,ve}ina njih ne}e biti od velike kor-isti na{im dr`avljanima, bar kada jeizdavanje putnih isprava u pitanju.Naime, u Ministarstvu va-njskih poslova BiH ka`u da je tre-nutno samo 13 DKP-a osposoblje-no za izdavanje biometrijskih pa-so{a, a veliki broj od njih 56 to ni-kada ne}e ni biti.
Zavr{ene pripreme
U dva DKP-a, u Londonu iAmanu, zavr{ene su pripreme zaotvaranje biometrijske stanice. Ta-mo }e bh. dr`avlja-ni mo}i dobiti no-ve paso{e najvjero-vatnije po~etkomidu}eg mjeseca.- Planirali smoda ukupno 28ambasada i konzu-lata bude opremlje-no za izdavanje bi-ometrijskih paso{a,jer samo u njimamo`emo zadovolji-ti standarde koje je postavila Age-ncija za identifikacione dokumente,evidenciju i razmjenu podataka (ID-DEEA). Recimo, Pariz i Rim ne}eimati biometrijske stanice zbog izu-zetno sku~enog prostora - ka`e Zo-ran Perkovi}, pomo}nik ministravanjskih poslova BiH.
Strogi standardi
U drugim slu~ajevima to }e seodnositi na diplomatsko-konzula-rna predstavni{tva u zemljama ukojima ima mali broj na{ihdr`avljana.- Paso{e ne}emo izdavati u Pa-kistanu, Indoneziji, Maleziji...dr`avama u kojima ima po stoti-njak bh. gra|ana. To nije ekono-mski isplativo - ka`e Perkovi}.Perkovi} obja{njava kako je pr-ema IDDEEA-inim standardimapotrebno da najmanje dvoje ljudibude anga`irano u biometrijskojstanici, {to u ve}ini slu~ajeva zna~izapo{ljavanje novih radnika uDKP-ima.- Tu je nemogu}e anga`irati ne-koga ko nije u radnom odnosu uMVP-u. Trenutno biometrijskepaso{e izdajemo u ambasadama ikonzulatima u SAD i evropskimzemljama, mada ne svim, a plani-rali smo to uskoro ~initi i u Kana-di i Australiji - ka`e Perkovi}.Neopremljenost svih diploma-tsko-konzularnih predstavni{tava zaizdavanje putnih isprava za neke bh.dr`avljane }e zna~iti dodatni tro{ak.Morat }e putovati i po nekoliko sto-tina kilometara do najbli`eg opre-mljenog DKP-a ili }e zbog toga mo-rati do}i u BiH.
 E. GORINJAC
 London: Izdavanje paso{a od idu}eg mjeseca
Prema onome {to ka`u u MVP-u, bh. gra|ani u dijaspori na paso{~ekaju petnaestak dana ako ne po-stoje dodatne komplikacije.Navode i da s nekim op}inamakao {to su Bijeljina i Zvornik po-stoji konstantan problem kada tr-eba provjeriti osobne podatke po-dnosilaca zahtjeva za paso{, kao{to je mati~ni broj, jer uvijek ka-sne s tim poslom, pa je procedurapuno du`a.
Provjere mati~nog broja
 Perkovi}: Ekonomska neisplativost
Iz Centralne izborne komisije BiH
Glasa~ki listi}i krenuli u inozemstvo
Ove sedmice ~lanovi CIK-a vr{e obuku op}inskih izbornih komisija
Kako je i najavljeno iz Centr-alne izborne komisije (CIK) BiH,prvi od{tampani glasa~ki listi}iju~er su putem po{te upu}eni naadrese registriranih bira~a u ino-zemstvu koji su se blagovremenoprijavili za glasanje na ovogo-di{njim op}im izborima u BiH.Tu informaciju potvrdila je za„Dnevni avaz“ Bo`ica Ban, gene-ralni sekretar CIK-a, isti~u}i da suovim ispunjeni predvi|eni rokovite da }e bira~i izvan BiH na vrije-me dobiti glasa~ki materijal i ima-ti dovoljno vremena da glasaju do3. oktobra.Osim toga, ~lanovi CIK-a odju~er su po~eli educirati predsje-dnike i ~lanove op}inskih izbor-nih komisija (OIK) po regijama.^lan CIK-a Suad Arnautovi}odr`ao je ju~er u Biha}u obuku zaOIK u Unsko-sanskom kantonu,a danas i sutra }e to u Banjoj Lu-ci u~initi predsjednica CIK-a Ire-na Had`iabdi}.
 M. K.
Ban je ju~er potvrdila da jeSud BiH odbio `albu Rifata Do-li}a, dr`avnog poslanika ispredDNZ-a, na odluku CIK-a kojommu je oduzet mandat u Parlame-ntu BiH, a zbog sukoba interesate mu je izre~ena ~etverogodi{njazabrana kandidiranja na izbori-ma. Sud je ujedno odbacio i nje-govu `albu na rje{enje CIK-a ko-jim mu nije udovoljeno daizvr{enje odluke o sankciji budeodgo|eno. CIK }e u narednomperiodu Doli}ev mandat dodije-liti sljede}em kandidatu s listeDNZ-a.
Odbijena `alba Rifata Doli}a
 Ban: Ispunjeni rokovi 
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,24. avgust/kolovoz 2010.
3
 Pi{e: Elvir HUREMOVI] (helvir
@
 avaz.ba)
Operativnela`i i podvale
Duga brada i kratke pantalone, o~ito, nisu vi{e jedina„preporuka“ policiji RS da nekoga osumnji~i zaterorizam, red je do{ao i na „obi~ne“ muslimane
Treniranje strogo}e koje posljednjih dana provodi policija RSnad bo{nja~kim povratnicima u manji bh. entitet, ovog puta podpla{tom navodne borbe protiv terorizma, iznova pokazuje dafa{isti~ka politika stvaranja etni~ki ~istih teritorija u BiH nijeishlapjela iz usijanih mozgova.BiH su svakako potrebne ozbiljne institucije na svakom dijeluteritorije i ozbiljne sigurnosno-obavje{tajne agencije koje }e znatina vrijeme reagirati u slu~aju eventualne teroristi~ke opasnosti.Ali, svako ko ima tri ~iste u glavi zna da akcije policije RS u kojimase hapse pa pu{taju bo{nja~ki povratnici nema nikakve veze s tero-rizmom, ve} s poku{ajem da se konstantnom represijom povratni-ci po drugi put otjeraju iz svojih ku}a.Na meti razgoropa|ene Dodikove policije nisu samo tzv. veha-bije. Duga brada i kratke pantalone, o~ito, nisu vi{e jedina „pre-poruka“ policiji RS da nekoga osumnji~i za terorizam. Red jedo{ao i na „obi~ne“ muslimane, one koji su se poput Samira Bla-gaj~evi}a drznuli vratiti svojim domovima. Cilj policijskih akcijaje da upravo takvima poru~e da nisu dobrodo{li na teritoriji RS.^ista je perverzija da upravo one institucije - Vlada i policija RS- koje su prije 18 godina provodile genocid i ~inile stra{ne zlo~inenad Bo{njacima, sada iste te ljude koje su terorizirale, protjerivale,zatvarale u logore i mu~ile, proganjaju zbog navodnog terorizma.I o~ito ne misle stati, jer ~elni ljudi policije RS, naravno po na-logu vlasti, najavljuju nova preventivna hap{enja. Dovoljno }e bitida Dodikova policija dobije famozna „operativna saznanja“ pa dauslijedi novi krug hap{enja.To {to „operativna saznanja“ na kraju nikada ne budu po-tvr|ena, ve} uglavnom slu`e kao pokri}e za nove torture i progone,nikoga nije briga. Predizborno je vrijeme i, o~ito, zbog opstanka navlasti sve je dozvoljeno.No, da je i me|u stanovni{tvom u RS sve manje onih koji nasje-daju na pri~u o terorizmu, pokazuje primjer Elizabete Josipovi},vlasnice preduze}a „Scontoprom“, koja je za svoje prijatelje ikom{ije muslimane iz Prijedora, Sanskog Mosta i Prnjavora orga-nizirala iftar.@ena, o~ito, vi{e vjeruje vlastitim o~ima nego la`ima Dodikovepolicije.
Komentar dana
 \oko NINKOVI]
 / 
TO JE TO
SKANDALOZNO
Zloupotrebe ~elnika bh. institucija
Mekti} za smje{taj mimozakona naplatio 6.154 KM
Umjesto 498 KM, koliko zvani~nicima mjese~no pripada prema zakonu, Mekti}umjese~no ispla}ivane po 1.134 marke
Enormne pla}e i beneficije ko-je im pru`a funkcija pojedine ~el-nike dr`avnih institucija nisusprije~ile da prigrabe za sebe i no-vac koji im prema zakonu ne pri-pada, utvrdili su revizori.Prema njihovim nalazima, di-rektoru Slu`be za poslove sa stra-ncima Draganu Mekti}u samo zapro{lu godinu, na osnovu nakna-de za smje{taj, ispla}ene su ~ak6.154 marke vi{e od iznosa koji jetrebao dobiti.
Osnovica granica
Umjesto 498 maraka, kolikozvani~nicima mjese~no pripadaprema zakonu, Mekti}u su za sm-je{taj u prvih devet mjeseci pro{legodine ispla}ivane po 1.134 mar-ke, odnosno 800 maraka za po-sljednja tri mjeseca pro{le godine.Zamjeniku direktora Izetu Niza-mu ispla}eno je 319,5 maraka vi{eod predvi|enog.- Naknada za smje{taj ne mo`eiznositi vi{e od osnovice pla}e,{to bi u ovom slu~aju bilo 498maraka. Jo{ kada je donesen Za-kon o pla}ama i naknadama uinstitucijama BiH, Vije}e mini-stara obavezalo se da }e donijetipodzakonske akte koji treba regu-lirati tu vrstu potro{nje. To,me|utim, nikada nije u~injeno -rekao je ju~er za „Dnevni avaz“generalni dr`avni revizor Mile-nko [ego.Ured revizora utvrdio je da jemjese~na naknada za Nizamovsmje{taj u prvih devet mjeseci2009. iznosila 550 KM, ali se sisplatama prestalo 1. oktobra, dokse Mekti}u od po~etka 2010. is-pla}uje 498 maraka.- Naknada za smje{taj ispla}ujese na osnovu stare odluke Vije}aministara, {to omogu}ava pojedi-nim du`nosnicima isplatu vi{e no-vca od predvi|enog zakonom.
Spisak osoba
Kako bi se to sprije~ilo, nu`noje da Vije}e ministara napravispisak osoba koje koriste ovu po-vlasticu i da je dostavi Parlame-ntu BiH - rekao je [ego, dodaju}ida ne postoji nijedna odredba ko-ja predvi|a povrat novca uslu~aju prekora~enja.
S. RO@AJAC
 Mekti}: Uzimao novac
Mje{tani Dobro{evi}a pokrenuli akciju
Sakupljeno oko 300 potpisa protiv SCT-a!
Oko 300 stanovnika Mjesnezajednice Dobro{evi}i potpisaloje peticiju kojom tra`e zaustavlja-nje nelegalnih radova na saraje-vskoj zaobilaznici koje izvodi slo-venska kompanija SCT, potvrdionam je pokreta~ ove akcije Muha-med Ga~anovi}.Kako smo ranije objavili, SCTje samovoljno, bez i~ije dozvole,izmijenio projekt na zaobilaznici,te umjesto dva mosta na rijeci Bo-sni izgradio zemljane nasipe kakobi snizio tro{kove, {to bi mogloostaviti negativne posljedice poovo podru~je.Peticija }e biti upu}ena veli-kom broju doma}ih institucija nakantonalnom i entitetskom ni-vou, ali i OHR-u.Veoma je va`no da o ovomebudu informirane i me|unaro-dne finansijske institucije, Evro-pska banka za obnovu i razvoj(EBRD) i Evropska investicijskabanka (EIB), s obzirom na to daone finansiraju ovaj, ali i drugeprojekte na koridoru 5C u na{ojzemlji.O~ekuje se i izlazak federalnihinspektora na teren, {to bi se mo-glo desiti ve} danas.
G. M.
Ga~anovi}: Obavijestiti sve institucije

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jasna Kopić liked this
slobo30 liked this
Mirsad Durmisevic liked this
rferra liked this
Elvir Duranović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->