Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Veri Tabanı nedir

Veri Tabanı nedir

Ratings: (0)|Views: 107 |Likes:
Published by yuzun76

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: yuzun76 on Aug 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

 
 Veri Taban nedir?
 
 Veri kaytlar tutmann, ayet bu veriler ilerde belirli bir amaç için kullanlmayacaksa, herhangi biranlam olmaz. Mesela, Türkiyedeki herkesin kimlik bilgilerini bir ekilde kaytl belgeler halinde tutmakiçin, çok yüksek miktarlarda maddi harcama yapmann nedeni, bu tip kaytlara pekçok nedenden dolayihtiyaç olmasdr. Genel olarak veri tabannn nedir sorusuna ise öyle bir cevap verebiliriz.
 
 Veri taban, herhangi bir amaç için kullanlmak üzere, benzeri verilerin gruplar halindeorganize edildii bir kolleksiyondur.
Bu verilerin kat üzerinde mi veya digital ortamda m topland aslnda pek önemli deildir. Önemliolan, bu verilerin belirli bir yapya uygun olarak kayt edilmeleridir. Halbuki günümüzde, bu tipyaplandrlm verilerin, digital ortamda veri aramas yaparken daha erken sonuç verecei için, veritabanlarn bilgisayar üzerinde oluturmak daha cazip geliyor.
 
Günümüzde kullanlan veri taban modelleri ikiye ayrlmaktadr.
y
 
lemsel Veri Tabanlar
 
y
 
 A
nalitik Veri Tabanlar
 
lemsel veri taban modelleri günümüzdeki birçok büyük kuruluun ilk seçimidir. Bu tür veri tabanlar,Online Transaction Processing (OLTP) senaryolarnda ideal bir veri taban modelidir. OLTP veritabanlar, sürekli yeni veriler eklenen, verilerin modifiyesi ve müdafas yaplan durumlar içinoluturulurlar. Bu tür veri tabanlarnda bulunan veriler dinamik bir yapya sahiptirler (süreklideimektedirler). Stok takibi, alveri ve hastanelerde kullanlan veri tabanlar bu formattadrlar.
 
 A
naliti veri taban modelleri ise, Online
 A
nalytical Processing (OL
 A
P) için kullanlmaktadr. Bu tür veritabanlar, uzun bir zaman kemerindeki yüksek miktarda veri zamana bal verileri depolamak içinkullanlr. Kullanlan veri türleri statiktir (az veya hiçbir deiiklie uramaz). Veri tabanlar ile ilgili, tarihçesini ve hangi veri taban türlerinin bulunduu hakknda daha detaylbilgileri, bundan sonraki makalelerimizde ele almaya devam edeceiz.
 
likisel (relational) veri taban modellerinden önce gelen çeitli modellerbulunmaktadr. Bu makalemizde, günümüzde en yaygn olarak kullanlan bu veritaban modelinden önce kullanlan dier yöntemleri ele alacaz.
 
 Veri tabanlarnn bu kadar çok farkl çeidi olmasnn en önde gelen nedeni, hepsininde, verileri nasl muhafaza etmeli ve bunu en verimli olarak nasl yapmal? sorularnasürekli daha iyi cevaplar bulmaya çallmasdr.Digital ortamn ilk yaygn olarak kullanlmaya balanld zamanlarda, dijital veritaban kavram daha tam olarak yoktu. Veri tabanlar yerine, verileri muhafaza etmekiçin düz-dosyalar (flat-files) kullanlyordu. Sadece bu tip dosya türleri veri kayd ve
 
muhafazas yapmak için kullanldndan, sizin de tahmin ettiiniz gibi, herhangi birveri-taban yaplanmas o zamanlar mevcut deildi.
 A
adaki tabloda, bu modellerin hangi tarihler arasnda kullanldklarn birözetleyelim.Gri alanlar, veri taban modelinin hangi yllar arasnda kullanldn gösterir.
 
Dosy
a Si
st
emleri M
o
deli (File S
yst
em
s)
 
 Veri taban modeli olarak dosya sistemlerini kullanmak, aslnda bir veri tabanmodelleme tekniinin kullanlmadn belirtir. Böyle bir sistemde veriler flat-filesolarak bilinen düz dosyalara atlr. Düz-dosya terimi ise, hiçbir format tamayan birtext dosyasn tanmlamak için kullanlr.
 
Comma delimited file (CVL) dosyalar bir yapya sahiptirler, çünkü virgüllerkullanlmaktadr. Bu dosya türleri düz dosya olarak bilinse de, geçmite düz-dosyaveri tabanlar çok uzun yazlar muhafaza ediyorlard ve bu dosyalar tek bir satrdanoluuyor ve virgül iareti kabul etmiyorlard. Veriler, dosya içerisindeki yerinden
2000
<
 
199
0
 
198
0
 
197
0
 
196
0
 
195
0
 
>
195
0
 
Dosy
aSi
st
emleri
 
Hi
y
erarik 
 
 A(ebeke
)
 
l
iki
s
e
l
 
N
e
s
ne
 
N
e
s
ne-
l
iki
s
e
l
 
 
bulunuyorlad. Tüm bu söylenenleri göz önünde bulundurduumuzda, Exceldekullanlan CSV dosya türlerini düz dosya olarak tanmlamamz yanltr.
 
Düz-dosyalarda veri aramas yapmak için, bu ilevi belirgin bir ekilde proglamlamakgerekir. Bu sistemde, veriler birden fazla dosyaya kaydedilebilinir. Fakat bu dosyalararasndaki ilemler de belirgin bir ekilde programlanmaldr.
 
Hi
y
erarik Veri-
t
aban M
o
de
l
i (Hierarchica
l
 
D
a
t
aba
s
e M
o
de
l)
 
Hiyerarik veri-taban modeli bir aaç yapsna sahiptir. Bu tip veri tabanlar içerisindebulunan tablolar, child-parent ilikisinde sahiptir, ve her parent tablo birden fazlachild tabloya sahip olabilir. Child tablolar tamamen parent tablolar tamamen parent tablolarna bamldrlar, yani parent tablo olmad takdirde child tablo da olamaz.Buna ek olarak, child tablosuna herhangi bir veri eklenirken, parent tablosunda buveriye tekabül eden veriler bulunmas gerekir. Sonuç olarak bu veri taban modelione-to-many ilikisini desteklemektedir.Bu veri taban modelinin dezavantaj ise, herhangi bir arama kök tablodanbalamaldr. Yani herhangi bir child tablosundaki verileri bulabilmek için ilk önceparent tablosundaki, o child tablosuna ait verileri bulmak gerekmektedir.
ebeke Veri-Taban M
o
de
l
i (
N
e
two
rk 
D
a
t
aba
s
e M
o
de
l)
 
ebeke Veri-Taban Modeli esasnda hiyerarik veri taban modelinin gelitirilmi birversiyonudur. Network veri taban modeli child tablolarn birden fazla atalarnnolmasna müsade etmektedir. Niketim ortaya tablolar arasnda kurulan bir ebekeçkmaktadr. Buradaki iliki türü many-to-many dir.Bu veri taban modeli hiyerarik veri taban modelinden çok daha esnek bir yapyasahiptir.
l
iki
s
e
l
Veri-Taban M
o
de
l
i (Re
l
a
t
i
o
na
l
 
D
a
t
aba
s
e M
o
de
l)
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->