Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pionek czy rozgrywający

Pionek czy rozgrywający

Ratings: (0)|Views: 399|Likes:
Published by bogmis
Raport o polskiej polityce międzynarodowej 2010
Raport o polskiej polityce międzynarodowej 2010

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: bogmis on Aug 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2011

pdf

text

original

 
Streszczenia
IGOR LYUBASHENKO: Niepewna europeizacja. Mołdowa między Wschodema Zachodem
Mołdowa boryka się z licznymi problemami: permanentnym deficytem „wykwalifikowane-go kierownictwa”, korupcją, skomplikowaną sytuacją w zakresie przestrzegania praw czło-wieka. Musi ona też stawić czoła rosnącej emigracji, co jest jednym z kluczowych proble-mów społecznych państwa (głównie po wstąpieniu Rumunii do UE).Autor przypomina o poważnym kryzysie politycznym, który miał miejsce po przeprowadzonychw 2009 r. wyborach parlamentarnych. Ponieważ prezydent nie został wybrany, a Mihai Ghimpu jest jedynie pełniącym obowiązki, wewnętrzna sytuacja polityczna pozostaje niestabilna.Autor wymienia również podziały etniczne oraz kwestię separatyzmu NaddniestrzańskiejRepubliki Mołdawskiej. Sam konflikt w Naddniestrzu stał się przyczyną zmniejszenia in-tensywności reform w Mołdowie. Najważniejszymi podmiotami wywierającymi wpływ nazachodzące procesy są UE (poprzez Europejską Politykę Sąsiedztwa, więc i PartnerstwaWschodniego) i Rosja.
KRZYSZTOF RUCHNIEWICZ: Czy rocznice 2009 r. stały się przełomem?
Autor podsumowuje rok 2009 jako rok ważnych rocznic (przede wszystkim 1939 i 1989)w historii Polski i Europy. Zastanawia się, czy polskie władze uczyniły wszystko, by nie tylkow Polsce, ale i w Europie wspomnienia wydarzeń rocznicowych przekazać w sposób jasnyi zrozumiały. Nawiązuje do realizowanych obecnie projektów powstania podręcznika pol-sko-niemieckiego oraz budowy Muzeum II wojny światowej, które spotkały się z krytykąugrupowań prawicowo-konserwatywnych w związku z zamiarem ukazania w nich odmien-ności w doświadczeniach II wojny światowej wśród poszczególnych narodów.Polskie obawy, dotyczące wykorzystania roku 2009 przez Niemcy do przedstawienia światuwłasnego spojrzenia na najważniejsze dla nich rocznice, nie sprawdziły się. Autor stwierdza,że już dawno nie dyskutowano i nie mówiono tyle o II wojnie światowej, a organizatorzyberlińskich obchodów zburzenia muru nie zapomnieli o wydarzeniach w innych krajach Blo-ku Wschodniego, w tym w Polsce. Autor podsumowuje artykuł rozważaniami nad kwestiąpamięci europejskiej, która stanowi wielkie wyzwanie nie tylko dla Polski, Niemiec i Rosji,ale także dla innych narodów Europy.
Katarzyna Pisarska: Formowanie liderów w dyplomacji – działalnośćEuropejskiej Akademii Dyplomacji
Za zmianami w dzisiejszym świecie nie nadążają zmiany w jakości szkoleń, które minister-stwa oferują swoim przyszłym dyplomatom. W celu poprawy w tym zakresie na całymświecie powstają ośrodki pozarządowe, podchodzące do tego zagadnienia w szerszy spo-sób. Takim ośrodkiem w Polsce jest, według autorki, założona przez nią Europejska Akade-mia Dyplomacji (EAD).W EAD zauważono problem odpływu pracowników polskiej administracji publicznej do in-stytucji europejskich i sektora prywatnego. Aby zminimalizować te negatywne trendy,EAD prowadzi swój flagowy program – „Akademię Młodych Dyplomatów”, zastrzegając, żenie szkoli ona przyszłych dyplomatów, lecz liderów w dyplomacji. Drugą grupą docelowąszkoleń EAD są urzędnicy – pracownicy ministerstw na szczeblu kierowniczym. EAD realizu- je też Polsko-Amerykańską Parlamentarną Wymianę Młodych Liderów pod egidą KongresuStanów Zjednoczonych oraz Parlamentu RP. Autorka tekstu udowadnia, że profesjonali-zacja służby na rzecz państwa wymaga nieustannych inwestycji w kształcenie i szkolenieurzędników i dyplomatów, a w obszarze tym coraz bardziej ewidentna staje się potrzebawspółpracy instytucji administracji publicznej z sektorem pozarządowym oraz biznesem.
Materiały Społecznego Zespołu Ekspertów przyPrzewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw ZagranicznychRedaktor: Kazimierz WóycickiSekretarz redakcji: Joanna AndrychowiczRecenzent naukowy: prof. dr hab. Zbigniew CzachórStała współpraca z Kwartalnikiem „Sprawy Międzynarodowe”,Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego,Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego BrandtaUniwersytetu Wrocławskiego.© Copyright by Kancelaria SejmuWarszawa 2010ISSN 2081-3791KANCELARIA SEJMUWydawnictwo SejmoweWarszawa, lipiec 2010
D
EBATA
debata okl-lipic.indd 27/12/10 12:30 PM
 
1
Autorzy eseju „Orientacje polskiej polityki zagra-nicznej” stwierdzają w tym numerze „Debaty”, że„zasadnicze przemiany układu sił we współcze-snym świecie zmuszają do przemyśleń dotyczą-cych zorientowania polskiej polityki zagraniczneji oceny geopolitycznego położenia Polski”. I mająwiele racji. Toczone ostatnio dyskusje dowodzą,że potrzeba takich przemyśleń jest powszechniejodczuwana. Tekst Kazimierza Wóycickiego i Ada-ma Balcera jest zapowiedzią raportu dotyczącegowpływu międzynarodowego otoczenia na przy-szłość Polski. Obszerny raport, jaki ukaże się na jesieni, pomyślany jest jako swojego rodzaju uzu-pełnienie opracowania „Polska 2030. Wyzwaniarozwojowe”, które opublikował zespół pod kierun-kiem Michała Boniego, koncentrujący się nawewnętrznej sytuacji kraju. Globalizacja nie jestabstrakcyjnym i jedynie teoretycznym pojęciem.Współzależność we współczesnym świecie jestpowszechna i należy pilnie analizować, jaki wpływ– całkiem konkretny i wymierny – mają światoweprzemiany na naszą sytuację i w jaki sposób winnybyć uwzględnione w polskiej polityce zagranicz-nej. Raport „Pionek czy rozgrywający?”, podobnie jak już teraz publikowane teksty, mam nadzieję,będą ważnym impulsem do pogłębionych pu-blicznych dyskusji. Problematykę tę podejmująrównież Zbigniew Czachór i Mariusz Krasuski,przedstawiając jednak inny punkt widzenia niżK. Wóycicki i A. Balcer.Pragnę też zwrócić uwagę na krótki co prawda,ale szalenie istotny tekst – inormację Jana Malic-kiego dotyczący stypendystów rządu polskiegoz Europy Wschodniej. Jan Malicki jest dyrektoremStudium Europy Wschodniej Uniwersytetu War-szawskiego, placówki o niezwykłych i praktycz-nych zasługach dla polskiej polityki wschodniej.W latach 80. w drugim obiegu Jan Malicki byłwydawcą periodyku „Obóz” (ukazującego się dodzisiaj), który walnie przyczynił się do ormowaniatej polityki po roku 1989. Dziś szeroki programstypendialny, a przede wszystkim studia kierowa-ne przez Jana Malickiego, stanowią istotny ele-ment polskich działań na Wschodzie. Wiedzyo tych działaniach nie można w żadnym wypadkupomijać, jeśli ktoś zajmuje się polityką wschodnią.To co robi SEW jest działaniem praktycznymo ogromnym i długotrwałym znaczeniu.Gorąco polecam też lekturę tekstu Igora Lyuba-shenki o sytuacji w Mołdowie. Z krajem tym Polskanie graniczy bezpośrednio, niemniej jednak leżyw bezpośrednim jego otoczeniu. Długotrwałytamtejszy konfikt związany z separatyzmem Nad-dniestrza wpływa na sytuację w całym regionie.Ewentualne wycoanie garnizonu rosyjskiegoz tego pseudo-państewka może być papierkiemlakmusowym, o ile dążenia Moskwy do zbliżeniaz Europą są autentyczne.
 Andrzej Halicki 
Wstęp

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Marek Suchoń liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->