Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Општествена одговорност на граѓаните - 2009

Општествена одговорност на граѓаните - 2009

Ratings: (0)|Views: 114|Likes:
Published by МЦМС
Извештајот „Општествената одговорност на граѓаните“ доаѓа како резултат на потребата да се провери одговорноста на граѓаните во поширока смисла.
Извештајот „Општествената одговорност на граѓаните“ доаѓа како резултат на потребата да се провери одговорноста на граѓаните во поширока смисла.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: МЦМС on Aug 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2011

pdf

text

original

 
ОДГОВОРНОСТ
 
Одговорност за општественитепрашања
ЈАВЕН ДУХ
Почитување на законскитеобврски од страна на граѓаните
ЖИВОТНА СРЕДИНА
Одговорност кон животнатасредина и природата
СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА
Поминување време со роднини,пријатели, колеги, во рекреација...
ПОЛИТИЧКА АКТИВНОСТ
Учество на граѓаните во политичкинепартиски активности
ЗАЕДНИЦА
Доброволна активност возаедницата
ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО
Учество и активност на граѓанитево организаците на граѓанскотоопштество
ДАРУВАЊЕ
Добротворство преку работа,средства, знаење и/ли добра
ОПШТЕСТВЕНАОДГОВОРНОСТНА ГРАЃАНИТЕ
 
 ОПШТЕСТВЕНАТА ОДГОВОРНОСТНА ГРАЃАНИТЕ
Скопје
 ,
април
 2009
г
.
 
 
МЦМС Општествената одговорност на граѓаните 2
Издавач
 
Македонски
 
центар
 
за
 
меѓународна
 
соработка
 
За
 
издавачите
 
Сашо
 
Клековски
,
прв
 
извршен
 
директор
 
Автори
 
Сашо
 
Клековски
 
Одговорност
 
за
 
општествените
 
прашања
;
Јавен
 
дух
 
Александар
 
Кржаловски
 
Учество
 
во
 
непартиски
 
политички
 
активности
 
Сунчица
 
Саздовска
 
Учество
 
и
 
активност
 
на
 
граѓаните
 
во
 
организации
 
на
 
граѓанското
 
општество
 
Гонце
 
Јаковлеска
 
Добротворни
 
прилози
 
Миодраг
 
Колиќ
 
Ниво
 
на
 
социјализација
;
Учество
 
во
 
доброволни
 
активности
 
на
 
заедницата
 
Даниела
 
Стојанова
 
Одговорност
 
кон
 
животната
 
средина
 
Лектура
 
Даниел
 
Медароски
 
Дизајн
 
и
 
подготовка
 
МЦМС
 
Тираж
:
300
CIP – 
Каталогизација
 
во
 
публикација
 
Национална
 
и
 
универзитетска
 
библиотека
Св
.
Климент
 
Охридски
“,
Скопје
 342.57(497.4)”2007”(047.034.44)061.2(497.4)”2007”(047.034.44)
ОПШТЕСТВЕНАТА
 
одговорност
 
на
 
граѓаните
/ [
автори
 
Сашо
 
Клековски
...
и
 
др
. ]. – 
Скопје
:
Македонски
 
центар
 
за
 
меѓународна
 
соработка
, 2009. – 1
електронски
 
оптички
 
диск
(
ЦД
-
РОМ
) ; 12
см
.
Системски
 
побарувања
 
не
 
се
 
наведени
. – 
Автори
:
Сашо
 
Клековски
,
Александар
 
Кржаловски
,
Сунчица
 
Саздовска
,
Гонце
 
Јаковлеска
,
Миодраг
 
Колиќ
,
Даниела
 
Стојанова
 ISBN 978-9989-102-84-41.
Клековски
,
Сашо
[
автор
]
а
)
Граѓанска
 
партиципација
– 
Македонија
– 2009 – 
Извештаи
– CD-a
б
)
Невладини
 
организации
– 
Македонија
– 2009 – 
Извештаи
– CD-aCOBISS.MK-ID 78314250Copyright © 2008
Македонски
 
центар
 
за
 
меѓународна
 
соработка
(
МЦМС
),
Скопје
.
Сите
 
права
 
се
 
задржани
.
Мислењата
 
што
 
се
 
изразени
 
овде
 
им
 
припаѓаат
 
на
 
авторите
 
и
 
не
 
ги
 
одразуваат
 
ставовите
 
на
 
Македонскиот
 
центар
 
за
 
меѓународна
 
соработка
.Copyright © 2009
Македонски
 
центар
 
за
 
меѓународна
 
соработка
(
МЦМС
),
Скопје
.
Сите
 
права
 
се
 
задржани
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->