Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Huong Dan Su Dung Yahoo ! Messenger

Huong Dan Su Dung Yahoo ! Messenger

Ratings:
(0)
|Views: 509|Likes:
Published by mope77

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: mope77 on Aug 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2011

pdf

text

original

 
 
H
ư 
ng D
n S
 
D
ng Yahoo! Messenger T
 
A->Z 
S
d
ng Yahoo! Messenger, b
n có th
nói chuy
n v
 
i b
n bè, g
i và nh
n file qua Internet, nh
n b
n tin c
 phi
u, th
 
i ti
t, th
thao… hoàn toàn mi
n phí. Khi
ã có ID và password Yahoo, b
n s
d
dàng kh
 
i

ng vàs
d
ng các ti
n ích tuy
t di
u c
a nó.
A.T
i Yahoo! Messenger:
 B
ư 
c

u tiên là t
i và cài

t ch
ươ 
ng trình Yahoo! Messenger (Các phiên b
n tr
ư 
c
ây c
a Yahoo! Messengerg
i là Yahoo! Pager). N
u ch
có m
t máy tính, b
n có th
cài

t ch
ươ 
ng trình trong khi b
n online mà khôngc
n t
i và l
ư
u file trên
ĩ 
a. Tuy nhiên, b
n có th
mu
n t
i và l
ư
u

phòng tr
ư 
ng h
 
p ph
i cài l
i ho
c cài trênnhi
u máy. Th
c hi
n nh
ng b
ư 
c này

cài

t Yahoo! Messenger:1. K
t n
i Internet và vào trang ch
Yahoo!2. Nh
p Messenger trên trang ch
Yahoo!

hi
n th
thông tin t
i xu
ng.3. Trong ph
n Quick Download, nh
p Windows ho
c ch
n m
t n
n khác. Cách khác, b
n có th
nh
p Get ItNow và sau
ó ch
n n
n.4. Nh
p Start Download. H
p tho
i File Download xu
t hi
n. Nó cung c
p hai tu
ch
n: Save This Program ToDisk và Run This Program From Its Current Location.N
u b
n ch
n Run This Program From Its Current Location và nh
p OK, ch
ươ 
ng trình s
 
ư 
c t
i vào m
tfolder t
m th
 
i trên máy tính c
a b
n và b
t

u cài

t.N
u b
n ch
n Save This Program To Disk thì h
p tho
i Save As xu
t hi
n. Ch
n folder b
n mu
n l
ư
u file vàovà nh
p OK. File s
 
ư 
c t
i xu
ng v
 
i
uôi exe. N
u b
n l
ư
u file trên desktop, hãy nh
p vào bi
u t
ư 
ng c
afile

b
t

u cài

t. N
u không, hãy tìm n
ơ 
i l
ư
u ch
ươ 
ng trình và ch
y nó.
B.Cài

t Yahoo! Messenger:
 1. Nh
p Yes n
u m
t h
p tho
i thông báo yêu c
u b
n có mu
n cài

t và ch
y Yahoo! Messenger không. H
pthông báo Yahoo! Messenger Welcome xu
t hi
n.2. Nh
p Next

xem
i
u ki
n s
d
ng ch
ươ 
ng trình.3. Nh
p I Accept. H
p tho
i Select Destination Directory xu
t hi
n. B
n có th
thay

i n
ơ 
i ch
ươ 
ng trình
ư 
ccài

t, nh
ư
ng Yahoo gi
 
i thi
u cho b
n s
d
ng v
trí m
c

nh trong th
ư
m
c Program Files.4. Nh
p Next

ch
p nh
n v
trí m
c

nh
ó.Thông báo Ready to Install xu
t hi
n có tu
ch
n Run Automatically When I Start My Computer. N
u b
n

 tu
ch
n này
ư 
c ch
n và b
n có tài kho
n Internet d
ng quay s
, Yahoo! Messenger s
ch
y khi b
n kh
 
i

ng máy và t
 

ng quay s
vào Internet. N
u b
n không mu
n k
t n
i vào Internet t
 

ng hãy hu
tu
ch
nnày. N
u có tài kho
n DSL, b
n có th
 

tu
ch
n này

m
 
Yahoo! Messenger b
t k
lúc nào. B
n c
ũ
ng cóth
thay

i tu
ch
n b
ng cách s
d
ng Yahoo! Messenger Preferences.5. Nh
p Next và
 
i cho t
 
i khi ch
ươ 
ng trình
ư 
c cài

t xong.
 
6. Nh
p nút Finish.N
u b
n không xoá h
p ki
m Show This Dialog In The Future thì h
p này xu
t hi
n m
i l
n b
n kh
 
i

ngYahoo! Messenger. Nh
p OK

 
óng h
p này và truy c
p ch
ươ 
ng trình Messenger. Nh
p ID và passwordYahoo! c
a b
n, sau
ó nh
p nút Login

 
ă
ng ký Messenger.
ánh d
u vào h
p ki
m Remember My ID &Password n
u b
n không mu
n nh
p l
i password và ID m
i khi b
n kh
 
i

ng Yahoo! Messenger.N
i k
t vào Internet nh
ư
b
n th
ư 
ng th
c hi
n và sau
ó nh
p nút Try Again. Các tu
ch
n LAN/Firewall dànhcho nh
ng ng
ư 
i s
d
ng k
t n
i vào Internet qua m
ng c
c b
. N
u b
n cài

t b
t k
alert nào

Yahoo!Messenger nh
n, chúng s
t
 

ng xu
t hi
n khi b
n m
 
máy.
C.G
 
i thông báo:
 Bây gi
 
b
n vào Yahoo! Messenger và s
n sàng g
i m
t thông báo cho ng
ư 
i s
d
ng Yahoo! khác. N
u ng
ư 
i
ó online và ch
y Messenger, thông báo c
a b
n s
hi
n trên màn hình c
a h
. N
u không thì Yahoo! s
l
ư
uthông báo cho t
 
i khi ng
ư 
i nh
n l
n sau m
 
vào Messenger.Theo nh
ng b
ư 
c này

g
i m
t thông báo:1. Nh
p nút Messsages và ch
n Send Instant Messsage.2. Trong h
p To, gõ nh
p ID Yahoo! c
a ng
ư 
i b
n mu
n vi
t th
ư
cho ng
ư 
i
ó.3. N
u b
n có nhi
u ID trong Yahoo!, hãy kéo danh sách From xu
ng và ch
n ID mà b
n mu
n g
i thông báo.4. Gõ nh
p m
t thông báo và nh
p nút Send.Ng
ư 
i nh
n có th
nh
p vào Reply

m
 
r
ng h
p thông báo, gõ nh
p câu tr
l
 
i và nh
p Send. Bây gi
 
m
th
p tho
i g
i vào xu
t hi
n trong h
p trên c
hai màn hình. N
u ng
ư 
i nh
n ch
ư
a n
i máy vào Yahoo!Messenger khi b
n g
i thông báo, nó s
 

n nh
ư
là m
t thông báo offline khi ng
ư 
i nh
n n
i máy vào. Trongkhi nói chuy
n trên Yahoo! Messenger, b
n có th
s
d
ng các nút thanh công c
phía d
ư 
i c
a s
cu
c
àmtho
i

l
ư
u, in và

nh d
ng các thông báo.Ch
ng h
n, nh
p Save

l
ư
u toàn b
cu
c h
i tho
i d
ư 
i d
ng m
t file text. S
d
ng các nút

nh d
ng textgi
ng nh
ư
khi b
n th
c hi
n trong Word.
D.B
sung tên vào danh sách Friends:
 B
ng cách b
sung ID Yahoo! c
a ng
ư 
i mu
n liên l
c vào danh sách Friends, b
n s
 
ư 
c báo t
 

ng m
i khih
online. T
ươ 
ng t
, m
t ng
ư 
i có th
b
sung ID c
a b
n vào danh sách Friends c
a h
.Nh
p nút Add
 
phía trên Messenger

m
 
h
p tho
i. Nh
p ID Yahoo! c
a ng
ư 
i mu
n liên l
c, nh
p m
tthông báo mô t
t
i sao b
n mu
n

tên ng
ư 
i
ó trong danh sách Friends và nh
p OK. Ng
ư 
i nh
n có th
tr
 l
 
i b
ng cách nh
p vào m
t trong nh
ng nút sau:- Ignore: không g
i câu tr
l
 
i.- Profile: hi
n th
profile c
a ng
ư 
i g
i.- Accept: cho phép
ư 
c b
sung vào danh sách Friends c
a ng
ư 
i g
i.- Accept và Add: cho phép và c
ũ
ng b
sung tên ng
ư 
i g
i vào danh sách Fiends c
a ng
ư 
i nh
n.- Deny: không cho phép.Khi m
t ng
ư 
i online thì ID c
a h
xu
t hi
n d
ư 
i d
ng ch
in

m trên danh sách Fiends và bi
u t
ư 
ng m
tc
ư 
i xu
t hi
n
 
bên trái tên.

g
i thông báo cho ng
ư 
i có tên trong danh sách Fiends, b
n nh
p
úp vào ID c
a h
ho
c nh
p nó và sau
óch
n Send Instant Messsages trên danh sách Messsages.Trong khi nói chuy
n, b
n có th
s
d
ng Menu Options
 
phía cu
i h
p

xem profile c
a m
t ng
ư 
i và b
 
 
sung h
vào danh sách Friends c
a b
n, t
o m
t cu
c nói chuy
n th
o lu
n ho
c b
t

u m
t cu
c nói chuy
n cóti
ng nói.
E.Tham gia th
o lu
n
ông ng
ư 
i:
 B
n có th
th
c hi
n conference chat khi m
 
i nhi
u ng
ư 
i tham gia vào cu
c
àm tho
i Yahoo! Messenger dùb
n có
ang trò chuy
n v
 
i m
t ng
ư 
i khác hay không. N
u b
n
ang trò chuy
n, hãy ch
n Conference trêndanh sách Options
 
phía cu
i c
a s
h
p tho
i. N
u không hãy ch
n Start A Conference trên menu Messenger.N
u b
n
ang trò chuy
n v
 
i ai
ó thì ID c
a h
xu
t hi
n trong Chat Invitation List. Tuy nhiên, b
n có th
xoátên c
a h
kh
i Chat Invitation List b
ng cách ch
n nó và nh
p Remove.Ch
n tên nh
ng ng
ư 
i b
n mu
n m
 
i t
Friend List
 
phía bên trái và sau
ó nh
p nút Add.

m
 
i m
t ng
ư 
ich
ư
a có tên trong danh sách, hãy gõ nh
p ID c
a h
trong h
p phía d
ư 
i h
p Chat Invitation List và nh
p vàonút Add. Cu
i cùng, nh
p nút invite

yêu c
u m
i ng
ư 
i tham gia cu
c th
o lu
n.Tham gia voice chatN
u có micro và loa, b
n có th
nói và nghe nh
ng ng
ư 
i c
ũ
ng có micro và loa trên máy tính c
a h
. Cách nóivà nghe theo nh
ư
th
này g
i là voice chat (trò chuy
n có ti
ng nói).

b
t

u voice chat, hãy s
d
ng m
ttrong 2 k
thu
t sau:- Kéo menu Options
 
phía cu
i c
a s
 
àm tho
i và ch
n Voice Chat.- Ch
n Start A Voice Chat trên menu Messenger.H
p tho
i Invite Friends To Voice Chat xu
t hi
n. Nó r
t gi
ng h
p tho
i Invite Friends To A Conference nh
ư
 trình bày
 
ph
n tr
ư 
c. Ch
 

nh ID Yahoo! c
a ng
ư 
i b
n mu
n nói chuy
n và sau
ó nh
p Invite

m
 
c
a s
 Voice Chat. B
n v
n có th
vi
t và

c nh
ng thông báo nh
ư
khi
àm tho
i Messenger chu
N
n c
ũ
ng nh
ư
có th
 nói và nghe nh
ng ng
ư 
i tham gia khác.B
n hãy nh
p và gi
nút Talk khi b
n nói vào micro. Khi b
n nói xong, hãy th
con chu
t

ng
ư 
i khác có th
 tr
l
 
i. Khi ng
ư 
i khác tr
l
 
i thì ID c
a h
xu
t hi
n cùng v
 
i c
p

volume thu ti
ng.N
u không mu
n gi
nút Talk trong khi nói, b
n hãy nh
p nút Free Hands. Hãy nh
 
r
ng nh
ng ng
ư 
i khác s
 nghe m
i
i
u b
n nói g
n micro sau khi nút
ó
ư 
c nh
p vào. B
n có th
s
d
ng b
 
i
u khi
n tr
ư 
t k
bênnút Free Hands

 
i
u khi
n volume c
a micro. S
d
ng nút Mute

t
t loa và
i
u khi
n volume c
a loa.Th
m chí trong Voice Chat, b
n có th
gõ nh
p các thông báo n
u b
n không hài lòng v
 
i ch
t l
ư 
ng âm thanh.
F.Nh
n thông báo offline:
 Khi ai
ó g
i cho b
n m
t thông báo khi b
n không online ho
c không n
i máy vào Yahoo! Messenger, Yahoo!s
l
ư
u các thông báo cho b
n. Khi b
n online, h
p thông báo Offline xu
t hi
n. Ch
n m
t thông báo b
n mu
ntr
l
 
i và nh
p nút Reply. N
u không, b
n có th
nh
n Delete.
G.Dò tìm nh
 
ng ng
ư 
i b
n:
 B
n ph
i có ID Yahoo! c
a m
t ng
ư 
i

g
i cho h
m
t Toolbar ho
c m
 
i h
tham gia cu
c th
o lu
n. N
ub
n không bi
t ID c
a m
t ng
ư 
i, b
n có th
tìm ki
m nó b
ng cách s
d
ng

c tính Search For Friends. D
ư 
i
ây là cách s
d
ng:1. Nh
p Add

m
 
h
p tho
i Add.2. Nh
p Search For Friends

m
 
h
p tho
i.3. Ch
n h
ng m
c b
n mu
n s
d
ng trong ph
n dò tìm c
a b
n: Name, Keyword, ho
c Yahoo! ID.4. Gõ nh
p Text

dò tìm trong h
p Contains.5. Ch
n m
t tu
thu
c t
danh sách phù h
 
p Gender: Female, Male, ho
c No Preference6. Gõ nh
p

tu
i tu
ý, v
 
i các giá tr
th
p và cao theo yêu c
u.7. Ch
n n
u b
n mu
n dò tìm ch
nh
ng profile có hình
nh.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
tuyet1057192708 liked this
mope77 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->