Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Astrologija i Novo Doba

Astrologija i Novo Doba

Ratings: (0)|Views: 148|Likes:
Published by cobi63
kniga koja otkriva poreklo astrologija na jedan pitak i posve razumljiv nacin.izetno stivo
kniga koja otkriva poreklo astrologija na jedan pitak i posve razumljiv nacin.izetno stivo

More info:

Published by: cobi63 on Aug 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2013

pdf

text

original

 
DRAGAN MIRKOVI
ASTROLOGIJA INOVO DOBA
Napomena:
Mogu
e je da u tekstu knjige postoje
nepravilnosti. Do grešaka je doslousled
prenošenja podataka. Greške
e bit uklonjene
im prilike bududozvoljavale.
HVALA NA NA RAZUMJEVANjU
PREDGOVOR
Oduvek je ljude interesovala budu
nost. Nije
udo što taj interes u ovom dobu brzih promena danaspostoji više nego ikad dosad.Dokaz tome je strahovito veliki broj proroka i sistema proricanja budu
nosti. Enormno veliki broj
asopisa, knjiga, radio i TV emisija govori o gatanju i astrologiji. Ve
ina predsednika velikih svetskihsila, muzi
ara, glumaca, i svih ostalih popularnih li
nosti, ima astrologe za svoje savetnike. Dakle, svevelike odluke, svetski doga
aji odvijaju se kao rezultat upravljanja ovih ljudi. Tako astrologija danaspoprima status najpopularnije zastupljene ideje me
u obi
nim, ali i obrazovanim gra
anstvom.Ne samo u svetu popularnosti ve
i nauke, astrologija je našla svoje klju
no mesto. Mnogi psiholozi,psihijatri, nekadašnji eminentni fizi
ari poput Keplera, Tiho Brahea, NJutna, pa
ak i mnogi lekari smatralisu, a i danas smatraju astrologiju prirodnom i nau
nom realnoš
u.Zbog toga, zbog njenog u
a u misli
itavog
ove
anstva, kako u prošlosti, tako i u današnje modernovreme neophodno je detaljnije pozabaviti se njome. Potrebno je objektivno odgovoriti na važna pitanja:
Kuda vodi astrologija? Šta je prava istina o njoj? Da li je ona stvarnost ili iluzija? Da li je dobro baviti se njom ili ne, i zašto? Koje rezultate u stvarnosti ona donosi?
Na ova i mnoga druga pitanja potraži
emo odgovore u ovoj knjizi na jedan
analiti 
 
ki na
 
in
da bismo došlido ISTINE o astrologiji, kao i o ve
ini drugih na
ina proricanja sudbine, koji su skoro svi do jednogbazirani na njoj. Za razliku od ve
ine popularno zabavnog iznošenja o ovoj temi, ova knjiga se bavi
nau 
 
no kriti 
 
kim pristupom
i daje nam jedno
objektivno
razumevanje astrologije kakva ona u stvari jeste,a ne kakvom je mi zamišljamo. Razumem da
e za ve
inu od vas mnoge
injenice biti neverovatne, alisu zato izvornici prikazani radi eventualnog daljeg istraživanja i provere.U traganju za realnim odgovorima o astrologiji, mora
emo da odemo do
njenih izvora
, za
etaka, dabismo videli njene korene. Analizira
emo
njene osnovne postavke
i u
i u njenu srž. Vide
emo i
 posledice bavljenja astrologijom
. Ono što nas interesuje jesu
 
injenice
da bismo saznali pravu istinu. Utu svrhu koristi
emo razne izvore, a pre svega
istorijske i arheološke,
koji
e nam rasvetliti porekloove drevne tradicionalne nauke i RELIGIJE koja je sada popularna više nego ikada. Naravno, vide
emo išta njeni vrhunski stru
njaci i zastupnici tvrde o njoj. Oni
e nam dati ina
e teško dostupne informacije.U istorijskom pristupu pomo
i
e nam i jedan od najstarijih i najoriginalnije sa
uvanih izvora - Biblija.Pre svega zato što ona ima važne tekstove koji spominju astrologiju i njene elemente. Me
utim, onaiznosi i kriterijume božanskih otkrivenja, koje
emo uporediti sa astrologijom. Pošto danas mnogiastrolozi spominju ovu drevnu knjigu mudrosti i znanja, vide
emo i u kakvom su odnosu ove dvekategorije. Iz svega toga mo
i
emo da izvu
emo svestrane i ispravne zaklju
ke kako uopšte, tako i zasebe li
no da bismo bili u stanju i da zauzmemo ispravne stavove.Ono što je tako
e važno je i razumevanje
 pravih ciljeva astrologije, njenog izvora i ponuda
za budu
nost
ove
anstva. Iako ona može izgledati samo kao zabava za znatiželjne, vide
emo sveobuhvatne planovenjenih pobornika za
itavo
ove
anstvo! Vide
emo
njeno mesto u celokupnom mozaiku Novog doba i Novog svetskog poretka
, sistema koji treba da obuhvate celi svet. Samim tim lakše
emo mo
i darazumemo i vrednuemo nen dorinos
ove
anstvu.
 
U svim grandioznim doga
ajima, koji nam predstoje na prekretnici istorije, svako od nas pojedina
nomora
e da donese svoj kona
ni sudbonosni izbor, od koga
e zavisiti celokupni naš život i budu
nost!Ovo
e biti jasnije kada upoznate taj veliki plan, ali i najve
i doga
aj za koji se u stvari priprema
itavisvet.Ovom knjigom želim da nepristrasno iznesem podatke i tvrdnje onih izvora koji su mi bili do sadapristupa
ni. Zato
e biti prikazane ideje odre
enih pravaca koje u po
etku ne
u komentarisati. Unapredse ogra
ujem da one nisu obavezno i moji stavovi. Na osnovu svih
injenica bi
u slobodan da iznesemzaklju
ke koji se sami name
u, ali tek pri kraju poglavlja. Zato je potrebna dobra koncentracija i pažnja,kako biste mogli da pratite misli i logiku izlaganja. Preporu
ujem vam da, iako su vam neka poglavlja usadržaju zanimljivija od drugih, knjigu pratite redom, jer je iznošena progresivnom logikom nadgradnjemisli. Time
ete lakše mo
i da razumete slede
a poglavlja.Ovu knjigu posve
ujem svim ljudima dobre volje, koji žele više merodavnih informacija o tematici kojuobra
ujem u ovoj knjizi. Ona
e koristiti i hriš
anima i nehriš-
anima, i okultistima i obi
nim ljudima, iastrolozima i onima koji veruju u astrologiju. Nadam se da
e svako na
i korisnih saznanja koja
e muproširiti vidike i pomo
i u mnogim neizvesnostima i dilemama. Koliko god se kao
italac budete slagali iline sa iznesenim mislima, želeo bih da ovim radom omogu
im bolje upoznavanje i razumevanje ne samoove tematike, ve
i
opšte me
 
uljudsko razumevanje
. Smatram da svako od nas teži ne-
em boljem i dasvoje ideje, kakve god bile, zastupamo uglavnom sa tim pobudama. Zato želim da odmah na po
etkunaglasim neophodnost potrebe da razumemo jedni druge, a ne da osu
ujemo. Ukoliko jedna ideja nije uredu, ili druga, to ne zna
i da treba napadati onoga koji je zastupa.
Ovom knjigom nikako ne bih želeo da stvorim ni najmanji sukob ili odbojnost prema bilo kojoj grupi ljudi 
. Slagali se oko ne
ega ili ne,
najvažnije je da budemo ljudi jedni prema drugima.
Ni jedna idejaili stav nije vredan prihvatanja, ukoliko stvara mržnju ili prezir prema nekome. Mi možemo i treba davrednujemo kako svoje ideje tako i tu
e, ali ono što je
mnogo važnije je stvaranje pozitivnihme
 
uljudskih odnosa
. Svaki
ovek ima svoju vrednost koju treba poštovati. Na
in da mu se pomognenikada ne može biti napad i preziranje njega kao li
nosti. Smatram da
samo istinom i 
 
injenicamamožemo i treba da pomognemo jedni drugima, a nikako me
 
usobnim napadima i sukobima
.
U nadi da
e vam ova knjiga pomo
i u pravilnom razumevanju ne samo pitanja astrologije ve
i vremenai sveta u kome živimo, dragi
itaoci, želim vam mnogo uspeha! Autor 
POREKLO ASTROLOGIJE
Odakle astrologija, u stvari, vodi poreklo? Ima li ona jedinstveni po
etak i suštinu, ili je tonepovezano mnoštvo razli
itih u
enja i ideja raznih naroda i njihovih autora?U astrologiji svi pravci razli
itih naroda imaju identi
nu suštinu, a
esto i sli
nu terminologiju. Strahovitesli
nosti svih tih pravaca upu
uju nas na zajedni
ko poreklo. Osim toga, njihovo priznavanje jednidrugih, u najve
em broju slu
ajeva, tako
e puno govori. Svi oni tvrde da svaki pravac i svako znanje jesamo deo ukupnog kosmi
kog znanja. Jasno je da je astrologija u celom svetu jedinstvenog porekla iizvora. Suština je ista, razli
iti su samo termini i na
ini prora
una.
 
ena asroo pravaca ma vezesasroogomgpa,aosvosa napren cvzaca,kao što su Maje, Asteci, Inke, itd. Na svim reljefima i arheološkim ostacima vidi se jedno univerzalnoverovanje u boga Sunca, i njegovu vlast nad planetama. Skoro sve napredne civilizacije bavile su sei astronomskim posmatranjima. A ta saznanja služila su astroloima - u svrhu vladavine.Istorijski, prema nalazima arheologije i istorije starih civilizacija, najstariji narodi
ove
anstva bili sudrevni Sumeri. Od njih poti
e nauka, arhitektura, medicina, filozofija, pravo, zakonodavstvo i sve ostalošto sa
injava osnove današnje civilizacije.1 Zato bi trebalo da tražimo eventualne za
etke iastrologije upravo kod drevnih Sumera, utemeljiva
a civilizacija i svih znanja
ove
anstva.
ZA
ETNIK SUMERSKE CIVILIZACIJE
Arheološke iskopine sa Bliskog Istoka donose na svetlo saznanja da su oni prvi bili prožeti mistikom,astrologijom, magijom,2 kao i verovanjem u božanstva i demone.3 Od njih su kasnije sva saznanjaprenošena u Asiriju, Elam, Vavilon, Egipat, Gr 
ku, a ujedno i dalekoisto
im narodima, tako da se videsli
nosti u mnogim tuma
enjima i shvatanjima sveta. Pošto arheologija ima ozbiljnih problema saodre
ivanjem
"apsolutne hronologije za pojedine periode i zemlje, naro
 
ito za
III 
milenijum;" 
4
(prenove ere), mora
emo dase oslonimo na najstariji i najprecizniji hronološki izveštaj o nastankuSumera, kao i celokupnog
ove
anstva - Bibliju.
U 1.Mojsijevoj knjizi, 10. poglavlje, 8-11. stiha nalazimo izveštaj o prvom zidanju najstarijih gradovasumerske zivilizacije
ija imena je arheologija dešifrovala pomo
u klinastih zapisa:
"Hus rodi i Nevroda; a on PRVI BI SILAN NA ZEMLJI; Beše dobar lovac pred 
(bolji prevod -"protiv")
Gospodom; zato se kaže: 'dobar lovac pred Gospodom kao Nevrod'. A po
 
etak carstvu njegovu beše Vavilon i Oreh i Arhad i Halani u zemlji Senaru. Iz te zemlje iza
 
e(u) Asur, i sazida Nineviju i Rovot grad i Halah".
Usput par re
i o imenima ovih gradova.
Vavilon
je jedan od prvih gradova otkriven zahvaljuju
i Henriju Rolinsonu (Henry Ranjlinson) koji je prvidešifrovao klinasto pismo (1857).5 Iskopavanja na tlu Mesopotamije vršilo je puno ekipa,6 tako da danasimamo bogatih informacija o anti
kom dobu Bliskog istoka. Vavilon je bio uvek vode
i grad upaganskom svetu.Ovde vidimo da je njegov osniva
Nevrod 
, prvi monarh, najve
i graditelj i vojskovo
a. Prema prethodnonavedenim podacima da obožavanje demona, magijska praksa i osnivanje astrologije poti
e iz Vavilona, jasno je da iza svega stoji ovaj izuzetno sposoban
ovek
ije ime postaje ovekove
eno u celokupnojistoriji kako Mesopotamije, tako i celog sveta. O njemu su zapisane brojne legende pod raznim imenima,ali se detaljnim analizama jasno uo
ava da je to jedna te ista li
nost. Bio je to NEVROD, prvi car igraditelj drevnih mesopotamijskih, ili sumerskih gradova Uruka, Akada, Kalnea ili Nipura, Ninevije iHalaha, sadašnjeg Nimruda.Iako su izvorni izveštaji o njemu pretežno na vavilonskim klinastim plo
icama, neka od arapskih mesta još uvek su zadržala uspomenu na njega - Birs-Nimrud - nekadašnja Borsipa, i Nimrud - nekadašnjiHalah. O njemu govori vavilonski ep
Gilgameš
- kao o mo
nom lovcu koji je preživeo potop i umilostiviobogove svojim žrtvama. Isto tako i izveštaji iz Ninevije ga opisuju kao cara
Ninusa
koji je prvi krenuo uosvajanja od Asirije do Libije, prvi koji je razvio ratnu mašineriju, pošto je i sam bio ratoborne prirode. Onjemu kažu anti
ki istori
ari Trogus Pompeius i Diodorus Sikulus:

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
jabukesagrane liked this
astiv liked this
Regina Hrastnik liked this
Petar Petrovic liked this
dankacarica liked this
dankacarica liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->