Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
prostititution prevention act in Kannada

prostititution prevention act in Kannada

Ratings: (0)|Views: 276|Likes:
Act prohibiting prostitution
Act prohibiting prostitution

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

C£ÉÊwPÀ ªÀåªÀºÁgÀ (¥Àæw§AzsÀ) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1956
(5.5.2007 gÀ ¨sÁgÀvÀ «±ÉõÀ gÁd¥ÀvÀæzÀIX£Éà ¨sÁUÀzÀ 1£Éà «¨sÁUÀzÀ 37£Éà ¸ÀA¥ÀÄlzÀ 1£Éà ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è 134 jAzÀ 155gÀ ªÀgÉV£À ¥ÀÄlUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlªÁVzÉ)
«µÀAiÀiÁ£ÀÄPÀæªÀÄtÂPÉ
¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
1.
aPÀÌ ºÉ¸ÀgÀÄ, ªÁå¦Û ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁægÀA¨sÀ
2.
¥Àj¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ
2J.
dªÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁ²äÃgÀPÉÌ ªÁå¥ÀÛªÁUÀzÀ C¢ü¤AiÀÄ«ÄwUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
CxÁð£ÀéAiÀÄ ¤AiÀĪÀÄ
3.
ªÉñÁåUÀøºÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀÅzÀPÁÌV CxÀªÁ DªÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÉñÁåUÀøºÀªÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸À®Ä
CªÀPÁ±À PÉÆnÖzÀÝPÁÌV zÀAqÀ£É
4.
ªÉñÁåªÀøwÛAiÀÄ UÀ½PɬÄAzÀ fêÀ£À £ÀqɸÀĪÀÅzÀPÁÌV zÀAqÀ£É
5.
ªÉñÁåªÀøwÛUÁV ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¥ÉæÃgÉæ¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ
ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ
6.
ªÉñÁåªÀøwÛAiÀÄÄ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ DªÀgÀtzÀ°è ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉ»r¢qÀĪÀÅzÀÄ
7.
¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è CxÀªÁ CªÀÅUÀ¼À ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è ªÉñÁåªÀøwÛ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ
8.
ªÉñÁåªÀøwÛAiÀÄ GzÉÝñÀPÁÌV zÀĪÀiÁðUÀðPÉÌ ¥ÉæÃgÉæ¸ÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ DºÁ餸ÀĪÀÅzÀÄ
9.
C©ügÀPÉëAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß zÀĪÀiÁðUÀðPÉÌ J¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ
10.

[¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ]
10J. ¸ÀÄzsÁgÀPÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è vÀqÉ»r¢qÀĪÀÅzÀÄ
11.

F »AzÉ C¥ÀgÁ¢üUÀ¼ÉAzÀÄ ¤tÂðÃvÀgÁzÀªÀgÀ «¼Á¸ÀUÀ¼À C¢ü¸ÀÆZÀ£É
12.
[¤gÀ¸À£ÀUÉƽ¸À¯ÁVzÉ]
13.
«±ÉõÀ ¥Éǰøï C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸À®ºÁ ¤PÁAiÀÄ
14.
C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀAeÉÕÃAiÀĪÁVgÀĪÀÅzÀÄ
15.
ªÁgÀAn®èzÉ ±ÉÆÃzsÀ£É
16.
ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß gÀQë¸ÀĪÀÅzÀÄ
17.
15£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀܼÁAvÀj¸À¯ÁzÀ CxÀªÁ 16£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÉÄÃgÉUÉ
gÀQë¸À¯ÁzÀ ªÀåQÛUÀ¼À ªÀÄzsÀåPÁ°Ã£À C©ügÀPÉë
17J. 16£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀQë¸À¯ÁzÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß CªÀ£À vÀAzÉ Š vÁ¬Ä CxÀªÁ
¥ÉÇõÀPÀjUÉ M¦à¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÉÆzÀ®Ä ¥Á°¸À¨ÉÃPÁzÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ
18.
ªÉñÁå UÀøºÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄZÀÄѪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D DªÀgÀt¢AzÀ C¥ÀgÁ¢üUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀzÀÆqÀĪÀÅzÀÄ
19.
¸ÀAgÀPÁë UÀøºÀzÀ°è ElÄÖPÉƼÀÄîªÀÅzÀPÁÌV CxÀªÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ DgÉÊPÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß
MzÀV¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ¸À°è¸ÀĪÀ Cfð
20.
AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀܼÀ¢AzÀ ªÉñÉåAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÁAvÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ
2
21.
¸ÀAgÀPÁë UÀøºÀUÀ¼ÀÄ
21J. zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ
22.

C¢ü«ZÁgÀuÉUÀ¼ÀÄ
22J. «±ÉõÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À®Ä C¢üPÁgÀ
22JJ. «±ÉõÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸À®Ä PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ C¢üPÁgÀ
22©. ªÉÆPÀzÀݪÉÄUÀ¼À ²ÃWÀæ C¢ü«ZÁgÀuÉ £ÀqɸÀ®Ä £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ C¢üPÁgÀ
23.

¤AiÀĪÀÄ gÀZÀ£Á¢üPÁgÀ
24.
F C¢ü¤AiÀĪÀĪÀÅ EvÀgÀ PÉ®ªÀÅ C¢ü¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß C°àÃPÀj¸À¢gÀĪÀÅzÀÄ
25.
¤gÀ¸À£À ªÀÄvÀÄÛ G½¸ÀÄ«PÉUÀ¼ÀÄ
C£ÀĸÀÆa
3
C£ÉÊwPÀ ªÀåªÀºÁgÀ (¥Àæw§AzsÀ) C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1956
(1956gÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ ¸ÀASÉå 104)
[30£Éà r¸ÉA§gï, 1956]
1950gÀ ªÉÄà 9£Éà ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ £ÀÆåAiÀiÁQð£À°è ¸À»ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ CAvÀgÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ MqÀA§rPÉUÉ
C£ÀĸÁgÀªÁV C£ÉÊwPÀ ªÀåªÀºÁgÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw§A¢ü¸À®Ä G¥À§A¢ü¸ÀĪÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄ.
¨sÁgÀvÀ UÀtgÁdåzÀ K¼À£ÉAiÀÄ ªÀµÀðzÀ°è ¸ÀA¸ÀwÛ¤AzÀ PɼÀPÀAqÀAvÉ C¢ü¤AiÀÄ«ÄvÀªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ:Š
1. aPÀÌ ºÉ¸ÀgÀÄ, ªÁå¦Û ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁægÀA¨sÀ.Š (1) F C¢ü¤AiÀĪÀĪÀ£ÀÄß C£ÉÊwPÀ ªÀåªÀºÁgÀ (¥Àæw§AzsÀ)
C¢ü¤AiÀĪÀÄ, 1956 JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄvÀPÀÌzÀÄÝ.
(2) EzÀÄ Erà ¨sÁgÀvÀPÉÌ ªÁå¥ÀÛªÁUÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

(3) F ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ PÀÆqÀ¯É eÁjUÉ §gÀvÀPÀÌzÀÄÝ; ªÀÄvÀÄÛ F C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ G½zÀ G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ, PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ gÁd¥ÀvÀæzÀ°è C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ UÉÆvÀÄÛ¥Àr¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ Т£ÁAPÀzÀAzÀÄ eÁjUÉ §gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

2. ¥Àj¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ.Š F C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ°è, ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀÅ C£ÀåxÁ CUÀvÀå¥Àr¸ÀĪÀ ºÉÆgÀvÀÄ,Š

(J) ``ªÉñÁåUÀøºÀ'' JA§ÄzÀÄ ¨ÉÃgÉƧ⠪ÀåQÛAiÀÄ ¯Á¨sÀPÁÌV CxÀªÁ E§âgÀÄ CxÀªÁ ºÉZÀÄÑ ªÉñÉåAiÀÄgÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¯Á¨sÀPÁÌV ¯ÉÊAVPÀ ±ÉÆõÀuÉ CxÀªÁ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV G¥ÀAiÉÆÃV¸À¯ÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄ£É, PÉÆoÀr, ªÁºÀ£À CxÀªÁ ¸ÀܼÀ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄ£É, PÉÆoÀr, ªÁºÀ£À CxÀªÁ ¸ÀܼÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ;

(JJ) ``ªÀÄUÀÄ'' JAzÀgÉ ºÀ¢£ÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À ªÀAiÀĸÀÄì vÀÄA©®èzÀ ªÀåQÛ;

(©) ``¸ÀÄzsÁgÀPÀ ¸ÀA¸ÉÜ'' JAzÀgÉ (21£Éà ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸Áܦ¸À¯ÁzÀ ¸ÀA¸ÉÜAiÀiÁVgÀĪÀ CxÀªÁ ºÁUÉ ¸Áܦ¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ ¯ÉʸɣÀÄì ¤ÃqÀ¯ÁzÀ) AiÀiÁªÀÅzÉà ºÉ¸Àj¤AzÀ PÀgÉAiÀįÁUÀĪÀ ºÁUÀÆ ¸ÀÄzsÁgÀuÉAiÀÄÄ CUÀvÀåªÁVgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß F C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀqÉ»r¢qÀ§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀA¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ EzÀÄ F C¢ü¤AiÀĪÀÄPÀÌ£ÀĸÁgÀªÁV «ZÁgÀuÁ¢üãÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß EqÀ§ºÀÄzÁzÀAxÀ D±ÀæAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ;

(¹) ``ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï'' JAzÀgÉ AiÀiÁªÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è F ¥ÀzÀªÀÅ §A¢gÀĪÀÅzÉÆà ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ ªÉÆzÀ® CAPÀtzÀ°è CzÀ£ÀÄß ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁVgÀĪÀÅzÉÆà D ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀæzÁ£À ªÀiÁrzÀ C¢üPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä ¸ÀPÀëªÀÄ£ÁVgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĸÀÆaAiÀÄ JgÀqÀ£Éà CAPÀtzÀ°è ¤¢ðµÀÖ¥Àr¸À¯ÁVgÀĪÀ ªÀiÁåf¸ÉÖçÃmï;

(¹J) ``¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ'' JAzÀgÉ ºÀ¢£ÉAlÄ ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì vÀÄA©gÀĪÀ ªÀåQÛ;
(¹©) ``C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ'' JAzÀgÉ ºÀ¢£ÁgÀÄ ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì vÀÄA©gÀĪÀ DzÀgÉ ºÀ¢£ÉAlÄ ªÀµÀð
ªÀAiÀĸÀÄì vÀÄA©gÀzÀ ªÀåQÛ;
(r) ``¤AiÀīĸÀ¯ÁzÀÄzÀÄ'' JAzÀgÉ F C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀa¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ
¤AiÀīĸÀ¯ÁzÀÄzÀÄ;
(E) [XXX]
(J¥sï) ``ªÉñÁåªÀøwÛ'' JAzÀgÉ ªÁtÂdåzÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ªÀåQÛUÀ¼À ¯ÉÊAVPÀ ±ÉÆõÀuÉ CxÀªÁ
zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ JAzÀÄ CxÀð ªÀÄvÀÄÛ `ªÉñÉå' JA§ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß vÀzÀ£ÀĸÁgÀªÁV CxÉÊð¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->