Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Quy chế chi tiêu nội bộ

Quy chế chi tiêu nội bộ

Ratings: (0)|Views: 8,577 |Likes:

More info:

Published by: Nguyễn Nhựt Trường on Aug 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 3CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 _______________________ 
 __________________________________ 
Số : / QĐ- THPT.LV3
 Long Hưng B
,
ngày 04 tháng 01 năm 2010
QUYẾT ĐỊNHV/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện quyền tự chủ,tự chịu trách nhiệm về tài chính
__________ 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT LẤP VÒ 3
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy địnhquyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tàichính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.Căn cứ Thông tư số : 71/2006/TT-BTC ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Bộ tài chínhvề việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủquy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biênchế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.Căn cứ Quyết định số : 102 /QĐ-SGD&ĐT ngày 22 tháng 3 năm 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối vớiđơn vị sự nghiệp công lập.Căn cứ vào nguồn ngân sách cấp và nguồn thu sự nghiệp tại đơn vị.
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1
. Quyết định này ban hành kèm theo Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện quyềntự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của trường THPT Lấp Vị 3 
Điều 2
. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2010 đến ngày 31/12/2012. Mọiquy định trái với Quyết định này đều bãi bỏ. 
Điều 3
. Ban giám hiệu trường THPT Lấp Vị 3, Chủ tịch công đoàn, Đoàn thanhniên, các tổ chuyên môn…và toàn thể CBCCVC nhà trường chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.
HIỆU TRƯỞNG
 Nơi nhận :
- Như điều 3 ( để thực hiện ) ;- Sở GD&ĐT ; ( để- Sở Tài chính ; theo dõi ) ;- Kho bạc…( để kiểm soát chi ) ;-Lưu : VT.
 
QUY CHẾVề chi tiêu nội bộ thực hiện quyền độ tự chủ,tự chịu trách nhiệm về tài chính
( Ban hành kèm theo Quyết định số : /QĐ-THPT.LV3 ngày 04/01/2010của trường THPT Lấp Vị 3)
__________ 
Bản quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm các nội dung chính như sau:
I-Phần I: Mục đích, nguyên tắc và căn cứ để xây dựng quy chế:1
-
Mục đích xây dựng quy chế:
- Tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính của Thủ trưởng đơnvị;- Tạo quyền chủ động cho cán bộ, viên chức trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụđược giao;- Là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị; thực hiện kiểmsoát của Kho bạc nhà nước, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và các cơ quan thanhtra, kiểm toán theo quy định;- Sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả;- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;- Tạo công bằng trong đơn vị; khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi, thu hút và giữđược những người có năng lực trong đơn vị.
2- Nguyên tắc xây dựng quy chế:
Quy chế được xây dựng đảm bảo các nguyên tắc:- Không vượt quá chế độ chi hiện hành do cơ quan có thẩm quyền quy định ( đốivới đơn vị được ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi hoạt động thường xuyên );- Ph hợp với hoạt động đặc thù của đơn vị;- Bảo đảm cho cán bộ, viên chức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bảo đảm quyềnlợi hợp pháp cho người lao động;- Mọi việc chi tiêu phải bảo đảm có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp;- Được thảo luận rộng ri, dn chủ, cơng khai trong đơn vị;- Có ý kiến tham gia của tổ chức công đoàn đơn vị bằng văn bản.
3-Căn cứ để xây dựng quy chế:
Xây dựng quy chế dựa vào các căn cứ sau:- Chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tài chính hiện hành của các cơ quan nhà nước cóthẩm quyền quy định:+ Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ,công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đôi với các cơ quan nhà nước và đơn vịsự nghiệp công lập;+ Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 20/7/2007 của UBND tỉnh Đồng Tháp vềviệc quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với các cơ quan nhà nướcvà đơn vị sự nghiệp công lập;
 
+ Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Thápvề việc quy định chế độ, chi tiêu tiếp khách trong và ngoài nước, chi tiêu tổ chức các hộinghị đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;+ Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 17/04//2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnhĐồng Tháp về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý v sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tình Đồng Tháp;+ Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ Tài chính về việc banhành chế độ quản lý, tính hao mịn ti sản cố định trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sựnghiệp công lập;+ Thông tư số 111/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 01/06/2009 của Liên Bộ Bộ Tàichính và Bộ Công thương về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhànước, đơn vị sự nghiệp công lập.- Tình hình thực hiện qua cc năm về chi tiêu và sử dụng tài sản tại đơn vị; nhiệm vụtừng năm học và dự toán chi ngân sách được giao thực hiện chế độ tự chủ.
II-Phần II: Nội dung xy dựng quy chếChương 1 : Những quy định chung
 
Điều 1
. Đối với các nguồn thu :Nguồn ngân sách cấp và các khoản thu phí hợp php được để lại như : học phí; căn tin, nhà xe; thu dịch vu khc … được chi hoạt động thường xuyên tại đơn vị .Tất cả các nguồn thu được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán của đơnvị, thực hiện chế độ kế toán và quyết toán theo chế độ hiện hành. 
Điều 2
. Tài sản của trường được quản lý, sử dụng theo chế độ và những quy địnhhiện hành; theo nguyên tắc phù hợp với công việc, hiệu quả và tiết kiệm.
Chương 2: Những quy định cụ thểĐiều 3
. Chi từ nguồn ngân sách và phí được để lại như : học phí, căn tin, nhà xe,dịch vụ khc... ; chi theo các tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định để chi hoạt độngthường xuyn ( căn cứ vào hướng dẫn phụ lục số 01 kèm Thông tư số 71/2006/TT-BTC đểxây dựng cc chế độ, định mức cho cc nội dung chi chi tiết tại đơn vị ):
3.1 Công tác phí:
Chế độ công tác phí thực hiện theo qui định hiện hành của Nhà Nước, theo QĐ số32/2007/QĐ-UBND ngày 20/7//2007 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc qui định địnhmức chi công tác phí, chế độ hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệpcông lập của tỉnh Đồng Tháp-Thực tế đi công tác bằng xe gắn máy: 600đ/km-Qua phà hoặc đi xe đò phải có vé thực tế.-Chú ý: Đi trong tỉnh từ 15km trở lên được tính phụ cấp.+ Lưu tru: 35.000đ/ngày(dưới 15km không tính)+ Tiền trọ: Cc huyện, thị x, thnh phố trong tỉnh : 80.000 đ/ ngày/ người ; x, phường, thị trấn : 25.000 đ/ người/ngày ( có cự ly đạt từ 15km trở lên)

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Lam Tac liked this
dayhoahoc liked this
billgatelatoi liked this
nickkoma liked this
nguyen tien dung liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->