Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Tap Tu Luan Tung Chuong Mon Hoa Khoi 11

Bai Tap Tu Luan Tung Chuong Mon Hoa Khoi 11

Ratings: (0)|Views: 595 |Likes:
Published by clayqn88
CHƯƠNG I. SỰ ĐIỆN LI

B. AXIT VÀ BAZƠ
1. Tìm lại phương trình phân tử của những phản ứng có dạng ion rút gọn sau:
a. Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3(
b. 3H3O+ + Fe(OH)3 = Fe3+ + 6H2O
c. Pb2+ + SO42- = PbSO4(
d. CH3COO- + H+ = CH3COOH
e. 6H3O+ + Al2O3 = 2Al3+ + 9H2O
f. H3O+ + OH- = 2H2O
g. 2H3O + BaO = Ba2+ + 3H2O
h. CO2 + 2OH- = CO32- + H2O
2. Viết phương trình phân tử và phương trình ion thu gọn của các phản ứng trong dd theo sơ đồ sau:
a. CaCl2 + ? ( AgCl( + ?
b. Na2S + ? ( ? + ?
c. CaCO3 + ( CaCl2 + ? + ?
d. Ba(NO3)2 + ? ( NaNO3 + ?
e. H2SO4 + ? ( SO2 + ? + ?
3.

C. ĐỘ pH CỦA DUNG DỊCH
1. Tính pH của dd trong những trường hợp sau:
a. 200ml dd chứa 0,98g H2SO4
b. Dung dịch Ba(OH)2 0,25M nếu độ điện li ( = 0,8
c. 500ml dd X gồm 0,1mol Na+; 0,11mol Cl-; 0,01mol H+
ĐS: a. 1; b. 12,6 c. 1,7
2. Tính pH của dd sau:
a. Dung dịch A gồm 5cm3 dd H2SO4 0,2M + 15cm3 H2O
b. Dung dịch B gồm 20cm3 dd NaOH 0,05M + 80cm3 H2O
c. 500ml dd X gồm 0,1mol Na+; 0,11mol Cl-; 0,01mol H+
ĐS: a. pH = 1; b. pH = 12
3. a. Tính khối lượng HNO3 để điều chế 250ml dd có pH = 2
b. Tính khối lượng KOH để điều chế 300ml dd có pH = 11
ĐS: a. 15,75.10-2g; b. 16,8.10-3g
4. Tính nồng độ mol/l của các ion và pH trong dd thu được khi
a. Trộïn lẫn 10ml dd NaOH 0,09M với 20ml dd HCl 0,03M
b. Trộïn lẫn 20ml dd Ba(OH)2 0,005M với 80ml dd H2SO4 0,002M
5. Cần phải lấy dd axít mạnh pH = 5 và dd bazơ mạnh pH = 8 theo tỉ lệ thể tích là bao nhiêu để khi trộn lẫn thi dd thu được có pH = 6.
D. MUỐI
1. Cần lấy những chất gì để pha chế được dd có các ion:
a. Na+, H+, NH4+, SO42-, Cl-,
b. Ba2+, Al3+, Cl-, NO3-,
c. S2-, OH-, K+, Na+,
d. Ca2+, Ba2+, Cl-, H+,
2. a. Có thể pha chế được dd có đồng thời các ion Na+, Ag+, Cl- được không? Giải thích.
b. Câu hỏi tương tự với các ion Ba2+, K+, SO42-,
3. Giải thích vì sao dd muối CH3COONa, K2CO3, Na2S có pH >7 và dd muối NH4Cl, FeSO4, Al(NO3)3 có pH 4. Các ion K+, NH4+, hidrat của Fe3+, CO32-, CH3COO-, HCO3-, HSO4-, NO3- là axít, bazơ, lưỡng tính hay trung tính? Viết phương trình phản ứng minh họa.
5. Có 3 lọ A, B, C.
- Lọ A chứa 100ml dd NaOH 1M
- Lọ B chứa 100ml dd NaHSO4 0,5M
- Lọ C chứa 100ml dd H2SO4 0,75M
Tính khối lượng muối thu được khi:
a. Đổ lọ A vào B
b. Đổ lọ A vào C
ĐS: a. 7,1g b. 3,55g và 6g
6. Cho Vml dd H2SO4 1,5M phản ứng với 400g dd KOH 5,6%. Sau thí nghiệm thu được 17,4g K2SO4. Tính Vml dd H2SO4
ĐS: 200ml
7. Cho từ từ 2,24 lít khí CO2 (đkc) vào 150ml dd Ca(OH)2 0,5M
a. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra, giải thích và viết phương trình phản ứng.
b. Tính khối lượng muối thu được
c. Nếu cho lượng CO2 trên vào 150ml dd NaOH 1M, hãy
CHƯƠNG I. SỰ ĐIỆN LI

B. AXIT VÀ BAZƠ
1. Tìm lại phương trình phân tử của những phản ứng có dạng ion rút gọn sau:
a. Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3(
b. 3H3O+ + Fe(OH)3 = Fe3+ + 6H2O
c. Pb2+ + SO42- = PbSO4(
d. CH3COO- + H+ = CH3COOH
e. 6H3O+ + Al2O3 = 2Al3+ + 9H2O
f. H3O+ + OH- = 2H2O
g. 2H3O + BaO = Ba2+ + 3H2O
h. CO2 + 2OH- = CO32- + H2O
2. Viết phương trình phân tử và phương trình ion thu gọn của các phản ứng trong dd theo sơ đồ sau:
a. CaCl2 + ? ( AgCl( + ?
b. Na2S + ? ( ? + ?
c. CaCO3 + ( CaCl2 + ? + ?
d. Ba(NO3)2 + ? ( NaNO3 + ?
e. H2SO4 + ? ( SO2 + ? + ?
3.

C. ĐỘ pH CỦA DUNG DỊCH
1. Tính pH của dd trong những trường hợp sau:
a. 200ml dd chứa 0,98g H2SO4
b. Dung dịch Ba(OH)2 0,25M nếu độ điện li ( = 0,8
c. 500ml dd X gồm 0,1mol Na+; 0,11mol Cl-; 0,01mol H+
ĐS: a. 1; b. 12,6 c. 1,7
2. Tính pH của dd sau:
a. Dung dịch A gồm 5cm3 dd H2SO4 0,2M + 15cm3 H2O
b. Dung dịch B gồm 20cm3 dd NaOH 0,05M + 80cm3 H2O
c. 500ml dd X gồm 0,1mol Na+; 0,11mol Cl-; 0,01mol H+
ĐS: a. pH = 1; b. pH = 12
3. a. Tính khối lượng HNO3 để điều chế 250ml dd có pH = 2
b. Tính khối lượng KOH để điều chế 300ml dd có pH = 11
ĐS: a. 15,75.10-2g; b. 16,8.10-3g
4. Tính nồng độ mol/l của các ion và pH trong dd thu được khi
a. Trộïn lẫn 10ml dd NaOH 0,09M với 20ml dd HCl 0,03M
b. Trộïn lẫn 20ml dd Ba(OH)2 0,005M với 80ml dd H2SO4 0,002M
5. Cần phải lấy dd axít mạnh pH = 5 và dd bazơ mạnh pH = 8 theo tỉ lệ thể tích là bao nhiêu để khi trộn lẫn thi dd thu được có pH = 6.
D. MUỐI
1. Cần lấy những chất gì để pha chế được dd có các ion:
a. Na+, H+, NH4+, SO42-, Cl-,
b. Ba2+, Al3+, Cl-, NO3-,
c. S2-, OH-, K+, Na+,
d. Ca2+, Ba2+, Cl-, H+,
2. a. Có thể pha chế được dd có đồng thời các ion Na+, Ag+, Cl- được không? Giải thích.
b. Câu hỏi tương tự với các ion Ba2+, K+, SO42-,
3. Giải thích vì sao dd muối CH3COONa, K2CO3, Na2S có pH >7 và dd muối NH4Cl, FeSO4, Al(NO3)3 có pH 4. Các ion K+, NH4+, hidrat của Fe3+, CO32-, CH3COO-, HCO3-, HSO4-, NO3- là axít, bazơ, lưỡng tính hay trung tính? Viết phương trình phản ứng minh họa.
5. Có 3 lọ A, B, C.
- Lọ A chứa 100ml dd NaOH 1M
- Lọ B chứa 100ml dd NaHSO4 0,5M
- Lọ C chứa 100ml dd H2SO4 0,75M
Tính khối lượng muối thu được khi:
a. Đổ lọ A vào B
b. Đổ lọ A vào C
ĐS: a. 7,1g b. 3,55g và 6g
6. Cho Vml dd H2SO4 1,5M phản ứng với 400g dd KOH 5,6%. Sau thí nghiệm thu được 17,4g K2SO4. Tính Vml dd H2SO4
ĐS: 200ml
7. Cho từ từ 2,24 lít khí CO2 (đkc) vào 150ml dd Ca(OH)2 0,5M
a. Hãy cho biết hiện tượng xảy ra, giải thích và viết phương trình phản ứng.
b. Tính khối lượng muối thu được
c. Nếu cho lượng CO2 trên vào 150ml dd NaOH 1M, hãy

More info:

Published by: clayqn88 on Aug 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 2 to 8 are not shown in this preview.

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
anhvuonglqd liked this
Dai_tuong_quan added this note
khong tai duoc
thuyan_315 liked this
thuyan_315 liked this
thuyan_315 liked this
Xuan Toan Truong liked this
Cuong Tran liked this
Vanna Dang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->