Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Amogh Shiv Stotra

Amogh Shiv Stotra

Ratings: (0)|Views: 235 |Likes:
Amogh Shiv Kavach can remove time of death.
Amogh Shiv Kavach can remove time of death.

More info:

Published by: Ramendra Singh Bhadauria (Astrobhadauria) on Aug 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/09/2014

pdf

text

original

 
।।^ीगणेशाय नम:।।
अमोघ िशव तो] 
विनयोगः-ॐ अय ^ीिशवकवचतो]मं]य ा ऋष: अनुप छÛद  ्:।^ीसदािशवो दवता। ंशÈ त:। रं कलकम। ^ीं Èलींीजम। ^ीसदािशवी×यथ   ्िशवकवचतो]जपे विनयोग:।कर-Ûयास: -ॐ नमो भगवते ÏवलÏÏवालामािलने ॐ ांसव[शधाàने ईशाना×मनेअंगुाßयांनम: । ॐ नमो भगवते ÏवलÏÏवालामािलने ॐ नंरिन×यतृिधाàने त×पुषा×मने तज[नीßयांनम: । ॐ नमो भगवते ÏवलÏÏवालामािलने ॐ मं अनादशÈ तधाàने अघोरा×मने मÚयामाßयांनम: । ॐ नमो भगवतेÏवलÏÏवालामािलने ॐ िशंर वतं]शधाàने वामदेवा×मने अनािमकाßयांनम: । ॐ नमो भगवते ÏवलÏÏवालामािलने ॐ वांर अलुशधाàने सो जाता×मनेकिनकाßयांनम: । ॐ नमो भगवते ÏवलÏÏवालामािलने ॐयंर: अनादशधाàनेसवा[×मने करतल करपृाßयांनम:। ॥ अथ Úयानम ॥ ्वदंं]नयनंकालकÖठमरÛदमम । ्सहकरम×यु\ंवंदे शंभुमुपितम ॥  ्१ ॥।।ऋषभ उवाच।।अथापरं सव[पुराणगुंिनशे:षपापौघहरं पव]म ।  ्जयदं सव[वप×मोचनंवयािम शैवंकवचंहताय ते ॥ २ ॥ नमक×य महादेवंववåयापनमीवरम।  ्वये िशवमयंवम[सव[र¢ाकरं नृणाम ॥  ्३ ॥शुचौ देशे समासीनो यथाव×कãपतासन: ।जतेÛयो जताणचंतयेÍछवमåययम ॥ ्४ ॥×पु ंडरक तरसÛनवंवतेजसा åयानभोवकाशम ।  ्अतींयंसूममनंततांÚयाये×परानंदमयंमहेशम ॥  ्५ ॥Úयानावधूताखलकम[Ûचरं िचतानÛदिनमÊनचेता: । षड¢रÛयाससमाहता×मा शैवेन कया[×कवचेन र¢ाम ॥  ्६ ॥मांपातुवोऽखलदव×मा संसारकपे पिततंगंभीरे तÛनाम दåयंवरमं]मूलंधुनोतुमे सव[मघंदथम ॥  ्७ ॥
 
सव[]मांर¢तुववमूित[Ïयितम[यानंदघनचदा×मा । अणोरणीयानुशÈ तरेक: स ईवर: पातुभयादशेषात ॥  ्८ ॥
यो भूवपेण बभत ववंपाया×स भूमेिग[रशोऽमूित[: ॥ योऽपांवपेण नृणांकरोित संजीवनंसोऽवतुमांजलेßय: ॥ ९ ॥ कãपावसाने भुवनािन दÊÚवा सवा[ण यो नृ×यित भूरलील: । स कालोऽवतुमांदवाÊनेवा[×यादभीतेरखलाÍच तापात ॥  ्१० ॥दवु×कनकावभासो वावराभीित कठारपाण: ।चतुमु[खत×पुषने]: ाÍयांथतंर¢तुमामजम ॥  ्११ ॥ठारवेदांशपाशशूलकपालढÈका¢गुणान दधान   ्: ।चतुमु [खोनीलिचने]: पायादघोरो दिश द¢णयाम ॥  ्१२ ॥ ंदशखफटकावभासो वेदा¢माला वरदाभयांक   ु: ।य¢चतुव[ उभाव: सोिधजातोऽवतुमांतीÍयाम ॥  ्१३ ॥वरा¢मालाभयटंकहत: सरोज कजãकसमानवण[: ।]लोचनचाचतुमु[खो मांपायाददÍया दिश वामदेव   ु: ॥ १४ ॥वेदाßयेांशपाश टंककपालढÈका¢कशूलपाण: ॥ िसतुित: पंचमुखोऽवताÛमामीशान ऊÚवपरमकाश: ॥ १५ ॥ मूधा[नमåयाÛमम चंमौिलभा[लंममाåयादथ भालने]: । ने]ेममा åयागने]हार नासांसदा र¢तुववनाथ: ॥ १६ ॥ पायाÍ ती मे ^ुितगीतकित[: कपोलमåया×सततंकपाली । वसदा र¢तुपंचवो जांसदा र¢तुवेदज: ॥ १७ ॥ िगरशोऽवतुनीलकÖठ: पाण: यंपातु: पनाकपाण: । दोमू[लमåयाÛमम धम[वाहव[¢   ु:थलंद¢मखातकोऽåयात ॥ ्१८ ॥मनोदरं पातुिगरंधÛवा मÚयंममाåयाÛमदनांतकार । रंबतातो मम पातुनािभंपाया×कटं धूज[टरवरो मे ॥ १९ ॥ ऊयंपातुबेरिम]ो जानुयंमे जगदवरोऽåयात ।  ्जंघायुगंपु ंगवकतुÉयातपादौ ममाåय×सुरवंपाद: ॥ २० ॥ महेवर: पातुदनादयामे मांमÚययामेऽवतुवामदेव: ॥ ]लोचन: पातुतृतीययामे वृषÚवज: पातुदनां×ययामे ॥ २१ ॥ पायाÛनशादौ शिशशेखरो मांगंगाधरो र¢तुमांिनशीथे गौर पित: पातुिनशावसाने मृ×यु ंजयो र¢तुसव[कालम ॥  ्२२ ॥अÛत:थतंर¢तुशंकरो मांथाणु: सदापातुबह: थत माम ।  ्
 
तदंतरपातुपित: पशूनांसदािशवोर¢तुमांसमंतात ॥  ्२३ ॥िततमåयाÙ भुवनैकनाथ: पायाÙ जंतंथमािधनाथ: । वेदांतवेोऽवतुमांिनषÖणंमामåयय: पातुिशव: शयानम ॥  ्२४ ॥मागषुमांर¢तुनीलकठ: शैलाददगषुपुर]यार   ु: ।अरÖयवासादमहावासे पायाÛमृगåयाध उदारश: ॥ २५ ॥कãपांतकोटोपपटकोप  ु-फटाÒटहासोÍचिलतांडकोश: । घोरारसेनण[वदिन[वारमहाभया¢तुवीरभ   ु: ॥ २६ ॥पयवमातंगघटावथसहल¢ायुतकोटभीषणम ।  ्अ¢ौहणीनांशतमातताियनांिछंाÛमृडोघोर कठार धारया २७ ॥ िनहंतुदयूÛलयानलािच[Ïव[ल]शूलं]पुरांतकय । शाद[ल िसंह¢[वृकादहंाÛसं]ासय×वीशधनु  ू: पनाक: ॥ २८ ॥द  ु:वÜनद  ु:शकनदग[ितदौम[नयद[िभ[¢दåय[सनद   :सहदय[शांिस । ुउ×पाततापवषभीितमसÙ \हाित[åयाधींच नाशयतुमे जगतामधीश: ॥ २९ ॥ ॐ नमो भगवते सदािशवाय सकलतवा×मकाय सव[मं]वपाय सव[यं]ािधताय  सव[तं]वपाय सव[ववदराय ावतारणे नीलकठाय पाव[तीमनोहरयाय   ूसोमसूया[Êनलोचनाय भमोÙ धूिलतव\हाय महामणमुटधारणाय माणÈयभूषणाय  सृथितलयकालरौावताराय द¢ाÚवरÚवंसकाय महाकालभेदनाय मूलाधारैकिनलयाय  तवातीताय गंगाधराय सव[वािधदवाय षडा^याय वेदांतसाराय  ]वग[साधनायानंतकोटाÖडनायकायानंतवासुकत¢कककटकÌ खकिलक  पमहापे×यमहानागकलभूषणायणववपाय िचदाकाशाय आकाशदÈवपाय\हन¢]मािलने सकलाय कलंकरहताय सकललोकक] सकललोककभ]सकललोककसंह]सकललोककगुरवे सकललोककसा¢णे सकलिनगमगुाय सकल वेदाÛतपारगाय सकललोककवरदाय सकलकोलोककशंकराय शशांकशेखराय शावतिनजावासाय िनराभासाय िनरामयाय िनम[लाय िनलभाय िनम[दाय  िनचंताय िनरहंकाराय िनरंकशाय िनकलंकाय िनगु[णाय िनकामाय िनपÜलवाय  िनरवाय िनरंतराय िनकारणाय िनरंतकाय िनपंचाय िन:संगाय िनाय िनराधाराय नीरागाय िनोधाय िनम[लाय िनपापाय िनभ[याय िनव[कãपाय िनभदाय िनयय  िनतुलाय िन:
संशयाय िनरंजनाय िनपमवभवायिन×यशुब  परपूण[सÍचदानंदायाय परमशांतवपाय तेजोपाय तेजोमयाय जय जय 
महारौभावतार महाभैरव कालभैरव कãपांतभैरव कपालमालाधर 
खÒ वांगखÔगचम[पाशांशडमशूलचापाणगदाशÈ तिभंदपालतोमरमुसलमु गरपाशपरघ 

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
Artlife1 liked this
1 hundred reads
anuj_pathak liked this
dhavalgold liked this
Radhesh Bhoot liked this
nilesh_joshi_2 liked this
swainpiyush liked this
swainpiyush liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->