Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ

ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ

Ratings: (0)|Views: 124 |Likes:
Published by Andreas Kritsimas
"Μια «Βιογραφία» γραμμένη για τα «ΕΠΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ» με σκοπό τη δημιουργία ενός βασικού χαρακτήρα-ήρωα, του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ"
"Μια «Βιογραφία» γραμμένη για τα «ΕΠΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ» με σκοπό τη δημιουργία ενός βασικού χαρακτήρα-ήρωα, του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ"

More info:

Published by: Andreas Kritsimas on Aug 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2012

 
 
28 Αυγοφστου 2010
 
«ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ»
 
Γραμμένο από τον 
 
Κριτσιμά Ανδρέα
 
"
Μα «ΐνγξαθία»
 
γξακκέλ γα ηα «ΒΠΣΏ ΚΛΒΙΑΙΏ» κε ζνό η δκνπξγίαελόο
 
βαζνύ
 
ραξαηήξα
-
ήξσα, ηνπ ΏΛΒΞΏΝΑΡΟΤ
"
 Όωρ ζε όλα
 
ζσεδόν
 
ηα ζενάπια έηζι και εδώ με ένα «
FADE IN
» απσίει οΑλέξρ να
 
ζαρ διγείηαι ην ιζηοπία ηος…
 
Γεα
!!!
Βίκα ν Ώιέμαλδξνο
 
ή όσο κε θσλάνπλ ηα θιαξάα κνπ, ν Ώιέμο!Βίκα 27 α έρσ ηειεώζε Γεξκαλή Φινινγία… ζνύδαζα ζη Θεζζαινλί, 5ρξνλάα α άη ςιά… έαλα α "θνηηή σή", όσο αξκόε άιισζηε ζεόινπο ηνπο θνηηέο! Βίκα 
«αξελά»
,
έηζ ην ιέσ, ραξηνινγώληαο… νζπγεξκέλα έρσ γελέια ζηο 16 άε ΢εηεκβξίνπ
(1+6=7)
! Μέλσ ζε έλαδακέξζκα καί κε ηνλ κξό κνπ αδεξθό, ηνλ Κσλζηαληίλν, είλα έλαο σξόο12ρξνλνο νπ μερειίε ελέξγεα, αιιά ζπλάκα είλα αιό αδί. Σνπο γνλείο καοηνπο ράζακε ξλ 2 ρξόλα, ζε έλα απηνληζηό «αηύρκα», όσο ηνραξαηήξζαλ ν αξρέο
-
άη όκσο κέζα κνπ, κνπ ιέε όη δελ έγλε έηζ
-
α ν δύνράαλ ααξαία. Σν ακάμ δελ κνξνύζε λα κεώζε ηαρύηηα α έηζ θύγαλε ζηνγξεκό. Ώπηή  ιγή είλα ηόζν κεγάι νπ ακθβάισ αλ ιείζε νηέ… αόκα κενλάε… έισ λα νπξιάμσ, αιιά ξαηέκα, όρ ηόζν γα κέλα, αιιά γα ηνλ κξόκνπ αδεξθό. Βδώ α αξεηό αξό κε βαζαλίε άη, άη νπ δελ κνξώ λα ηνεμγήζσ… θνβάκα σο άξρζα α ράλσ ηα ινγά κνπ, ύζηεξα αό ην δπλαηό ζν ηνπ αλάηνπ ησλ γνλώλ καο... αιιά α αξεηά ρξόλα ξλ ζπκβεί ην κνξαίν, είραδάθνξεο εκκνλέο… Μήσο έρσ αξρίζε λα ηξειαίλνκα 
(;)
… λα ην άι…
 
 λα ην…
 
μαλαζπκβαίλε…
 
αξρίσ α θνβάκα, έρσ αγρσεί… ζαλ άη ή άννο λα έρε βγάιε έλα ινπξί, λα ην έρε εξάζε ζην ιακό κνπ α λα ην ζθίγγε.
 Γαηί η; Τ
 
ηνπέαλα;
 
Αελ κνξώ λα αλαλεύζσ, ξνζαώ αιιά κε δπζνιία αλαλέσ. Αελ κνξώ λα ζηαώ άιιν όξνο. Πέθησ ζην άησκα, αιίνκα, λνκίσ όη ράλσ ηνλ έιεγρν…
εαίλσ;
 
Σν κάη κνπ έεζε άλσ ζην νπηί, ζε απηό ην νπηί ηο Ηξώο
.
Τ δάνινέρε κέζα εεί; Λεο α άη αό είλα ξπκκέλν κέζα εεί. Λεο απηό λα κνπεηίεηα; Αιιά γαηί; Δελ αληέρσ άιιν…
 
ξύνο δξώηαο πιά εάλσ κνπ ζαλ νηάκ νπ ξέε αζηακάηηα
,
 λνκίσ όη έρσ άε λαπηία ή άη ηέηνν…
 
ξέε λα αλνίμσαπηό ην ξκαδν
-
νπηί, ξέε λα κάσ εδώ α ηώξα η ξύβε κέζα… όκσο… δελέρσ άιιεο δπλάκεο ην λώσ…
 Και έγινα ένα με ηο άηωμα, λέον έσω σάζει ηιρ αιζήζειρ μος
 
για ηα καλά
 .
*******
 
 
«ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ»
 
σελ.
2
Μόλνο κέζα ζην δακέξζκα, αζκέλνο ζην ηξαέ ξίρλσ
 
κα καηά ζηοζκεώζεο νπ ιίγν ξλ έξνπλ ν Παλαγώηο α  Μαξιέλα γα ην δαίηεξν…δύν γεηνλάα, νιύ ήζπρα
 
αδά, ηνπο άλσ καήκαηα γεξκαλώλ εδώ ζην ζίη,άσο ξέε λα βγάισ  εγώ ηα όζην
 
λ α άη αξαάλσ. Μλ μερλάηε ηνλκξό κνπ αδεξθό, ξέε λα ε άλεηα α ηλ επύλ ηλ έρσ εγώ. Ανπιεύσ ζε έλαθξνληζηήξν μέλσλ γισζζώλ άιια ηα ρξήκαηα νπ αίξλσ δελ είλα αξεηά, γ’απηό άλσ α άνα δαίηεξα ζην ζίη.
 
Ο αδεξθόο κνπ είλα εάλσ ζηλδαρεξίζηξα, άε θνξά νπ έρσ κάκα γαίλε εάλσ ζηλ πξία Υξπζνύια γα λα κλ καο ελνριεί. Η πξία Υξπζνύια δελ έρε εγγόλα
 
α βιέε ηνλ κξόΚσλζηαληίλν ζαλ εγγνλό ηο, ηνλ
 
αγαάε νιύ, εδώ α ηέζζεξο κήλεο νπ ήξακεζε απηή η νιπαηνία, έρνπκε γίλε αιή θίι. Αελ είλα ιίγεο ν θνξέο νπκαγεξεύε α καο θέξλε α εκάο λα θάκε αό ηα λόζηκα θαγηά ηο.
 
Κνηώληαοηα ββιία κνπ είδα άνπ γξακκέλ κε κνιύβ η θξάζ
«ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ»
 
α αό άησ κα σγξαθζκέλ αξδνύια, είζο κε κνιύβ. Ώλακλήζεο μύλζαλαληνύ κέζα κνπ… κα γιπά λνζηαιγία κε έαζε, ήκνπλ έηνκνο λα βάισ ηαιάκαηα
-
όκσο σο
«αξελά»
 
δύζνια εμσηεξεύνκα, δύζνια δείρλσ ηαζπλαζήκαηα κνπ ζε άιινπο
-
όκσο αηάθεξα λα ηα ζπγξαηήζσ, όρ όη α κεέβιεε αλείο λα ιαίσ αιιά είακε
«αξελά»
, δύζνι εξίησζ. Υαξνύκελεοεόλεο μεδνύζαλ κξνζηά κνπ, θάληααλ αιλέο, ηόζν κα ηόζν αιλέο,ηξπθεξέο ζηγκέο αγαιά κε ηλ Έιζα. Σ πκάκα, λα ςπξίε ζην απηί κνπ ηαηόζν ηξπθεξά ιόγα αό ην «Μνλόγξακκα» ηνπ Οδπζζέα Βιύη, αόκαζηαλ ζε
 
έλααγά α ραεύακε η άιαζζα… Πσο είλα δπλαηόλ λα κ ζπγλώ…
«…Έηζι μιλώ για ζένα και για μένα
 
 Εειδή ζ’ 
 
αγαώ και ζην αγά ξέπω
 
 Να μαίνω ζαν Πανζέλνορ 
 
 Αό ανηού,
 
για ηο μικπό ηο όδι ζού μερ ζη’ 
 
ασανή ζενηόνια
 
 Να μαδάω γιαζεμιά
--
κι έσω η δύναμ
 
 Αοκοιμιζμέν,
 
να θςζώ να ζε γαίνω
 
 Μερ αό θεγγαπά επάζμαηα και κπςθέρ ηρ άλαζζαρ ζηοέρ 
 
Υνωηιζμένα δένηπα με απάσνερ ού αζμίοςμε…»
 
… α ηα δάξπα δελ άξγζαλ λα πιήζνπλ αό ηα κάηα κνπ…α ηα δάξπα έγλαλιπγκνί… Θπκήα α σο ηλ
 
θώλαα, «Θεά ηο ΢ακνξάο, Ώήηηη άλσ αόηα βνπλά ηο άιαζζαο». Θεά
!
, θπζά α ηο άμε απηόο ν ηίηινο, ήηαλ έλαιάζκα αγγειό, ηξπθεξό
 
ξώη θνξά ζη σή κνπ είρα ζπλαληήζε ηέηνν ιάζκα.Ώό ηλ ξώη ζηγκή νπ ηλ είδα, ααξαία ηλ εξσηεύηα, ηόζν δπλαηά… Ήηαλδύν ρξόλα κξόηεξή κνπ, αηαγόηαλ αό η ΢ακνξά, «ην λζί ησλ Θεώλ», γ’απηό ηλ αναινύζα Θεά ηο ΢ακνξάο, Θεά ησλ Θεώλ! Ήηαλ Αίδπκνο, ν Παξέλν ηαξάνπλ κε ηνπο Αίδπκνπο, έρνπλ ηνλ Βξκή νλό πβεξλήη! Σόζννιύ ηαξάμακε, αιιά κα κέξα έηζ μαθλά, ράε, ζαλ ρειδόλ νπ θεύγε γαάιινπο ηόνπο, έηζ αιά εμαθαλίζηε αό η σή κνπ… Ώλ μαλαγύξε, κα ηνΘεό, α γύξα ίζσ ζε απηή, ρσξίο ακία αλαζηνιή, είκα αόκα ηόζν εξσηεπκέλνο, θιόγα κέζα κνπ, αάλαη, αδύλαη λα ζβήζε.
 
Σν νπδνύλ ρηύζε. Έηξεμα γξήγνξα κέζα ζη ηνπαιέηα α έξμα ιίγν λεξόζην ξόζσν κνπ. Σν νπδνύλ μαλαρηύζε. «Σώξα» θώλαμα α έηξεμε επείο ζη
 
«ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ»
 
σελ.
3
όξηα. Ώλνίγσ α βιέσ… ηλ πξία Υξπζνύια λα ηξαβά αό ην απηί ηνλ αδεξθόκνπ. Άξρζε λα σξύεηε, κνπ έιεγε γα έλα ξπζηάιιλν βάν νπ ηο ην έζαζε νκξόο ελώ έαε. Ώό κέζα κνπ εία: «Παδί είλα!». Σο ήηζα ζπγγλώκ α ηοέδσζα άνα ρξήκαηα ξνζαώληαο λα ηλ ξεκίζσ, α απηή άιιν νπ
 
δελ ήειε,ζρεδόλ ηα άξαμε κέζα αό ηα ρέξα κνπ.
Τώξα, η α ζε άλσ εγώ κνπ ιεο;
 
αεπύλα ζηνλ Κσλζηαληίλν. ΢ηελαρσξκέλνο κνπ ήηζε ζπγγλώκ ν αιόοκνπ α άξρζε λα ιαίε, ηνπ εία σο δελ εξάε γα όη έγλε κε ην βάν α όη ξέε λα κείλε ήζπρνο ζην δσκάην ηνπ κέρξ λα ηειεώζσ ην κάκα.
 Ακάλ ααπηά ηα αδά, νπ είλα; Γαηί άξγζαλ ηόζν νιύ; Είλα άληα ηόζν ζπλεείο αζήκεξα, α ζήκεξα η;
 
Σν ληό κνπ ρηύζε, ακέζσο ανύζηε  κεισδία αό ην ηξαγνύδ ηνπ Νίνπ Παάνγινπ, «ν Ώύγνπζηνο». Ήηαλ  Ηξώ, κνπ είε λα άσ λα η άξσ αόέλα αθέ
-
καξ νπ άζε κε άη θίιεο ηο, ηλ Βπηέξ, ηλ Έιθ α ηλ Βύ.Βίρε άε γα ςώλα α μέκελε αό ρξήκαηα, ην ίδν α ν θίιεο ηο, α ηώξα δελκνξεί λα εζηξέςε ζίη. Σο πελύκζα όη έρσ δαίηεξν α όη δελ κνξώ λαάσ α απηή κε δένςε ιέγνληαο κνπ
,
όη ρεο ην βξάδπ
 
ήξαλ ν γνλείο ησλαδώλ α ηο είαλ όη α άλε κνλνήκεξ εδξνκή κε ην ζρνιείν. Κα όη ξλθύγε γα ςώλα κνπ άθζε έλα ζκείσκα άλσ ζην ςπγείν νπ ηα εμγνύζε, αιιάεγώ δελ ην ξόζεμα. Έιεζα ην ληό κνπ α ήγα λα ηλ άξσ κε ην αιό«
 NISSAN 
»
 
νπ έρσ, κεηαρεξζκέλν αιιά όσο α λα έρε κα ραξά ηλ άλε ηδνπιεά ηνπ, κε άε α κε θέξλε αό ην θξνληζηήξν.
 *******
 
Ώξγά ην βξάδπ, κε αηκόζθαξα ξνκαληή, εξάα λα ζγνιώλνπλ α ν θιόγεο ηνπο λα καο ιακαδάνπλ ην άνο καο, αγαιαζκέλν ζην ξεβάη εξσηνηξννύζακε. ΢θίμακε ηα ρέξα καο α ηα ζώκαηα καο έγλαλ έλα, αθεήακεζην άνο ηνπ Θενύ Έξσηα. Σα δξσκέλα καο νξκά
 
έθηαλαλ ζηλ αννξύθσζηο δνλήο… Βγώ βξζόκνπλ αό άησ, α ην αξσκαηζκέλν κε ξέκα ζώκαηνονξκί ηο Ηξώο αό άλσ κνπ. Πάλσ ζηλ νξύθσζ, ζην ξόζσν ηο Ηξώο,βιέσ… ην αγγειό ξνζσά ηο Έιζαο. Βεί ηξνκάσ. ΢ηακαηάσ ην νηδήνηε,ην άνο
 
καο δελ ξόιαβε λα νινιξσεί.
 
Πξώη θνξά ην ααίλσ απηό, δε μέξσ η κνπ ζπκβαίλε. Ίζσο θηαίε  ύκζ ηο ζήκεξα ην αόγεπκα, αθνύ βξήα ηνζκείσκά ηο
«ΜΑΖ ΓΑ ΠΑΝΤΑ»
. Ώπηή έθπγε α  ζές ηο α κε πλγά ζαλζηνρό, δελ α κε αθήζε νηέ ήζπρν. Βγώ δελ έισ η ζές ηο, αιιά απηή. Μέρξ α ηλ Ηξώ α άθλα αλ γύξε ίζσ. Ώο έξρνληαλ, αο εέζηξεθε ζε εκέλα α αήκαζηαλ καί 
 
γα άληα
.
Ο Ώύγνπζηνο ηνπ Ν. Παάνγινπ ειάδζε δίια ζην νκνδίλν. Σα κάηα κνπάλνμαλ. Κνίηαμα ην ξνιό. Η ώξα είρα άε κόιο, κία α κζή. Έξεε εδώ α κζώ ώξα λα ήκνπλ ζην θξνληζηήξν. ΢σζηά, αό εεί ήηαλ ην ηιεθώλκα. Ηπξία Ώλαζηαζία,  δεπύληξα α εξγνδόηξα κνπ, κνπ ηα έςαιε αλνλά.Άξγζα α νύηε αλ ην όν λα εδννήζσ δελ έαλα. Πάληα ηόζν απζηξή είλα,όρ κόλν κε εκέλα αιιά κε όινπο. Σλ έραζα απηή ηλ ώξα. Σώξα έρσ κάκα μαλά

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
ritsos liked this
laokoontas liked this
bsigalos8720 liked this
bsigalos8720 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->