Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
_ca05-r01v Ms Excel Cont

_ca05-r01v Ms Excel Cont

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by Duong Xuan Lam

More info:

Published by: Duong Xuan Lam on Aug 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
 
Chöông Trình Giaûng Daïy Kinh Teá FulbrightChöông Trình Ñaøo Taïo Moät NaêmVeà Kinh Teá Hoïc ÖÙng Duïng Cho Chính Saùch Coâng
EE
XXCCEELL 
Ö Ö   Ù  Ù
NNGG 
DD
UU  Ï  ÏNNGG
TT
RROONNGG 
KK
IINNHH 
TT
EE   Á   Á
PP
HHAA   À   ÀNN 
22
Phoøng maùy tính, naêm 2004
B
IEÂN SOAÏN
:
 
T
RAÀN
T
HANH
P
HONG
 
M
UÏC
L
UÏC
 
B
AØI
1.
 
Q
UI
T
RÌNH
L
AÄP
B
AØI
T
OAÙN
T
REÂN
B
AÛNG
T
ÍNH
...............................................................1
 
1.1. Giôùi thieäu...................................................................................................................1
 
1.2. Qui trình.....................................................................................................................2
 
B
AØI
2.
 
T
C
HÖÙC
D
ÖÕ
L
IEÄU
T
RONG
B
AÛNG
T
ÍNH
........................................................................6
 
2.1. Taïo danh saùch (List)..................................................................................................6
 
2.2. Söû duïng maãu nhaäp lieäu (Data Form).........................................................................7
 
2.3. Saép xeáp döõ lieäu
 
(Sort)..............................................................................................10
 
2.4. Loïc döõ lieäu töø danh saùch baèng Auto Filter...............................................................13
 
2.5. Loïc döõ lieäu naâng cao baèng Advance Filter..............................................................17
 
2.6. Duøng Data Validation ñeå kieåm soaùt nhaäp lieäu.........................................................20
 
2.7. Baøi taäp thöïc haønh.....................................................................................................21
 
B
AØI
3.
 
T
OÅNG
H
ÔÏP
D
ÖÕ
L
IEÄU
V
P
IVOT
T
ABLE
........................................................................23
 
3.1. Taïo Pivort Table......................................................................................................23
 
3.2. Hieäu chænh PivotTable.............................................................................................27
 
3.3. Ñieàu khieån vieäc hieån thò thoâng tin...........................................................................28
 
3.4. Taïo PivotChart.........................................................................................................29
 
3.5. Söû duïng subtotals.....................................................................................................31
 
3.6. Duøng caùc haøm döõ lieäu..............................................................................................32
 
3.7. Baøi taäp thöïc haønh.....................................................................................................34
 
B
AØI
4.
 
B
AØI
T
OAÙN
Ñ
IEÅM
H
OAØ
V
OÁN
........................................................................................36
 
4.1. Giôùi thieäu.................................................................................................................36
 
4.2. Baøi toaùn minh hoïa....................................................................................................37
 
B
AØI
5.
 
G
IAÛI
P
HÖÔNG
T
RÌNH
V
H
P
HÖÔNG
T
RÌNH
.............................................................41
 
5.1. Giaûi phöông trình.....................................................................................................41
 
5.2. Giaûi heä phöông trình................................................................................................43
 
5.3. Söû duïng Solver........................................................................................................47
 
5.4. Ma traän....................................................................................................................49
 
B
AØI
6.
 
B
AØI
T
OAÙN
T
OÁI
Ö 
U
V
Q
UI
H
OAÏCH
T
UYEÁN
T
ÍNH
........................................................52
 
6.1. Toái öu moät muïc tieâu (Linear Programming)............................................................52
 
6.2. Baøi toaùn ñaàu tö (Linear Programming)....................................................................58
 
6.3. Qui hoaïch nguyeân (Integer Linear Programming)..................................................60
 
B
AØI
7.
 
P
HAÂN
T
ÍCH
R
I
R
O
....................................................................................................63
 
7.1. Phaân tích ñoä nhaïy....................................................................................................63
 
Phaân tích ñoä nhaïy moät chieàu
...................................................................................64
 
Phaân tích ñoä nhaïy hai chieàu
....................................................................................65
 
7.2. Phaân tích tình huoáng (Scenarios).............................................................................67
 
Phaân tích tình huoáng
...............................................................................................67
 
 Haøm Index
...............................................................................................................72
 
7.3. Moâ phoûng baèng Crystal Ball....................................................................................74
 
a. Moâ hình giaù khoâng ñoåi khoâng chaéc chaén
.............................................................75
 
b. Moâ hình giaù ñoäc laäp khoâng chaéc chaén
.................................................................79
 
c. Moâ hình böôùc ngaãu nhieân
....................................................................................82
 
 
d. Moâ hình töï hoài qui baäc nhaát – AR(1)
...................................................................85
 
B
AØI
8.
 
X
AÙC
S
UAÁT
&
 
T
HOÁNG
K
............................................................................................89
 
 Boå sung coâng cuï phaân tích döõ lieäu vaøo Excel:
.........................................................89
 
8.1. Thoáng keâ..................................................................................................................89
 
Caùc thoâng soá thoáng keâ moâ taû (Descriptive statistics)
...............................................92
 
 Baûng taàn suaát (Histogram)
......................................................................................93
 
 Xeáp haïng vaø phaàn traêm theo nhoùm (Rank and Percentile)
.......................................95
 
8.2. Bieán ngaãu nhieân vaø Phaân phoái xaùc suaát...................................................................96
 
Phaùt soá ngaãu nhieân theo caùc phaân phoái xaùc suaát 
.....................................................97
 
 Moät soá haøm veà phaân phoái trong Excel
......................................................................99
 
8.3. Töông quan vaø hoài qui tuyeán tính..........................................................................105
 
Phuï Luïc............................................................................................................................111
 
 Ñaët teân vuøng
..................................................................................................................111
 
 Danh saùch AutoFill töï taïo
.............................................................................................112
 
Phím taét thoâng duïng
......................................................................................................113
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->