Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Boletín Nacional - Abril 2010

Boletín Nacional - Abril 2010

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:
Boletín Financiero
Boletín Financiero

More info:

Published by: Investigación IMEF Universitario on Aug 30, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2013

pdf

text

original

 
Iwflj` k`y mgxifj`y calfliagx`ypfxgiífl gyzfx xgiwpgxflj` cwgx-~f+ lwgsfy fiwyfia`lgy yfiwjgl kfi`lcafl~f jg alsgxya`layzfy fkxg-jgj`x jgk mwlj`,Hxfyak gyzæ jgypkf~flj` f Mátai`i`m` pfíy kíjgx gl Fmáxaif Kfza-lf bxfiafy f cwgxzgy alsgxya`lgygl zgil`k`bíf q fsfligy gl i`m-pgzazasajfj,Gl gyzg fxzíiwk`+ wl flækayay i`m-pfxfzas` glzxg fmh`y pfíygy,Wlf lwgsf ygiiaùl+ Glz`xl` K`ifk+l`y fjglzxfxæ gl gyzf `ifyaùl dfiafk`y `xíbglgy jg kf dgxm`yf _gxkfZfpfzíf q l`y figxifxæ fk glz`xl` jgkf xgbaùl+ zflz` iwkzwxfk i`m` gi`-lùmai`,
Alyzazwz` Iwkzwxfk Ifhföfy jgBwfjfkfnfxf
Mátai`
Hxfyak°Igxif ` kgn`y0
I@LZGLAJ@
 
Mátai`‚Hxfyak°Igxif ` kgn`y0
 
8
 
Gk b`kpg jgk Ify`B`kjmfl
 
:
 
_gxk jg wl lfl-iagx`
 
7
 
Gk Mgxifj` C`xgtgl Mátai`
 
3
 
Ya`y jg alzgxáypfxf gk lfliagx`fizwfk
 
2
 
Ja`y da~` gk ifm-p`+ gk d`mhxgda~` Bwfjfkfnfxf
 
4
 
Iawjfj Nwæxg~> jg~`lf cx`lzgxa~f f
1
 
AMGC Bxggl
6?
 
I`l`iaglj` AMGCWlasgxyazfxa`
 
66
 
H`kgzíl Lfia`lfk
 ‚
 
FHXAK
‚ 
MFQ@8?6?S@KWMGL 6+ L¿8
Ja`y da~` gk ifmp`+ gkd`mhxg da~`Bwfjfkfnfxf
Ify` B`kjmfl-Yfidy
Kwa~ Alæia` Kwkf jf Yaksf+ _xg-yajglzg jg HxfyakK`y mgxifj`y calfliagx`y ygjgigpia`lfl lwgsfmglzg
Gyzamfj`y y`ia`y jg AMGCWlasgxyazfxa`>
_`x gyzg mgja` zglb` gk bwyz` jg glsafx-kgy wl i`xjafk yfkwj` gl l`mhxg jg z`jfkf Gyzxwizwxf Lfia`lfk, Gk mgy jg fhxakdf yaj` wl bxfl xgz` pfxf AMGC Wlasgxya-zfxa`+ df yaj` wl mgy j`ljg yg dflpwgyz` f pxwghf kfy ifpfiajfjgy+ k`yzfkglz`y q y`hxg z`j` gk i`mpx`may` jgz`j`y k`y vwg alzgbxfm`y kf `xbfla~f-iaùl,Flzg k` flzgxa`x mg pgxmaz` i`mglzfx-kgy vwg dgm`y yfkaj` hagl kahxfj`y+ ygvwg kf glzxgbf jg kf bxfl mfq`xíf dfyaj` i`mpkgzf q gk jgygmpgö` df yaj`mwq p`yazas`+ y`k` vwagx` xgfcaxmfx vwgcfkzf fwl mæy+ mwid` mæy,Gyz`q ygbwx` jg vwg k`y yabwaglzgymgygy ygxæl mgl`y i`mpkaifj`y+ qfdfhxgm`y pfyfj` gk px`igy` jg fyglzf-maglz` q gngiwiaùl p`x pxamgxf sg~ jgk`y px`qgiz`y, Gy p`x gyz` vwg jghg-m`y ygbwax gl gk ifmal` jgk gycwgx~` qgtabgliaf pgxy`lfk pfxf jgnfxwlf dwgkkf gl lwgyzx` pfíy i`m` wlbxfl gvwap` jg nùsglgy jg z`jf kfXgpþhkaif Mgtaiflf vwg yg glzxgbfl jíff jíf p`x gk ywgö` jg wl Mátai` ajgfk,Fmab`y mí`y+ xgiwgxjgl vwg k` vwgdfigm`y gl AMGC Wlasgxyazfxa` zaglgbxfl zxfyigljgliaf pfxf kf y`iagjfj qpfxf wyzgjgy+ l` gypgxgl sgx hglgcaia`yzflbahkgy q sayahkgy f yampkg sayzf q fi`xz` pkf~`+ saywfkaigl dfiaf gk cwzwx`p`xvwg fvwgkk` vwg dfl fldgkfj` kkgbfxæp`x kfy ygmakkfy vwg d`q gyzæl ygmhxfl-j`,Xwhál Fkgnfljx` X`mgx` Bfxiíf_xgyajglzg Lfia`lfkAMGC Wlasgxyazfxa`
 
_ÆBALF
8
 
‛Mátai`+ gl k`y
þkzam`y fö`y+ dfjgnfj` jg ygx i`lyajgxfj` i`m`gk bxfl kíjgx q s`igx` jgKfzal`fmáxaif
flzg gk mwlj`” 
 
_`x Nwkaflf BfxiífVwalzgx`
S_ Alsgyzabfiaùl AMGC Wlasgxyajfj FlædwfiIfliþl
Glz`xl` Gi`lùmai`Mátai`
 ‚
Hxfyak °Igxif ` kgn`y0
Jwxflzg jáifjfy+ Mátai` yg mflzws` i`-m` gk bxfl kíjgx jg kf xgbaùl kfzal`fmgxaif-lf, Gyzg kajgxf~b` yg jghaù+ gl bxfl mgja-jf+ f kf igxiflíf bg`bxæcaif i`l Gyzfj`yWlaj`y q fk ampwky` vwg áyzg+ p`x jasgxy`yalzgxgygy+ px`m`saù pfxf yw sgial` jgk ywx,Gtayzgl+ p`x ywpwgyz`+ `zx`y cfiz`xgy cwljf-mglzfkgy zfkgy i`m` kf bxfl gtzglyaùl zg-xxaz`xafk+ kfy xavwg~fy lfzwxfkgy q gk zfmfö`jgk mgxifj`+ vwg dfl yaj` gkgmglz`y ikf-sgy pfxf gk p`yaia`lfmaglz` jg Mátai`,
 
Fkbwl`y fi`lzgiamaglz`y xgkgsflzgy i`m`kf caxmf jgk Zxfzfj` jg Kahxg I`mgxia` jgFmáxaif jgk L`xzg $ZKIFL!+ pwgyz` glsab`x gk 6 jg glgx` jg 611: q kf ifya i`lyg-iwglzg fjdgyaùl jg Mátai` f kf @IJG
$@xbfla~fiaùl pfxf kf I``pgxfiaùl q gk
Jgyfxx`kk` Gi`lùmai`!+ gl mfq` jgk may-m` fö`+ daiagx`l jg Mátai` wl gngmpk` fygbwax gl záxmal`y jg fpgxzwxf i`mgxiafk qjgyfxx`kk`, F pfxzax jg gyg m`mglz` jgnùjg ygx i`lyajgxfj` wl` mæy jg k`y pfíygyywhjgyfxx`kkfj`y+ q pfyù f ygx pa`lgx` glwl lwgs` ygbmglz` jg pfíygy jgl`malfj`y‛pfíygy gl sífy jg jgyfxx`kk`”,Yal gmhfxb`+ f pgyfx jg zglgx gtpgizfzasfy hfyzflzg fkglzfj`xfy+ kf xgfkajfj l` zxfn`k`y iwflza`y`y hglgcaia`y vwg yg dfhífl px`qgizfj` alaiafkmglzg, Gk nwbfx f ygx wl`jg k`y bxfljgy iwflj` z`jfsíf l` yg zglíflkfy dgxxfmaglzfy pfxf ygxk`+ zxfn` i`m`i`lygiwgliaf wlf hfnf ifpzfiaùl jg ifpazf-kgy jg fqwjf+ hfnf i`mpgzazasajfj jg kfaljwyzxaf lfia`lfk i`l bxfl fcgizfiaùl jg kfmaymf q wl fzxfy` bglgxfka~fj` gl k`y jacg-xglzgy xwhx`y gi`lùmai`y jgk pfíy,Z`j` k` flzgxa`x dfi`ljwiaj` f wl fzxfy`yablacaifzas`+ f wlcwgxzg jghakazfmaglz`jgk pfíy q f wlf gtikw-yaùl i`lyajgxfhkg p`x  pfxzg jg bxwp`y q `xbf-laym`y alzgxlfia`lf-kgy+ vwg dfl mfxbalfj`fk pfíy p`x qf l` ygx i`lyajgxfj` zfl‛alckwqglzg” la ‛jgzgxmalflzg” gl kfy fiza-sajfjgy alzgxlfia`lfkgy+ pxaliapfkmglzgkfzal`fmgxaiflfy, Mátai`+ gl k`y þkzam`yfö`y+ df jgnfj` jg ygx i`lyajgxfj` i`m` gkbxfl kíjgx q s`igx` jg kf xgbaùl flzg gk mwl-j`+ igjaglj` gk pwgyz` fk pfíy ywjfmgxaifl` qbxfl p`zgliaf jgk m`mglz`+ Hxfyak,Hxfyak gy gk pfíy mæy gtzgly` jg z`jf FmáxaifKfzalf+ gk mæy p`hkfj`+ q wl` jg k`y mæyxai`y gl xgiwxy`y lfzwxfkgy, F pgyfx jg gyz`+jwxflzg fö`y Hxfyak mflgnù lasgkgy jg ixgia-maglz` hfyzflzg hfn`y+ yaglj` cwgxzgmglzgfcgizfj` p`x jasgxy`y cfiz`xgy+ glzxg gkk`y kf p`hxg~f gtzxgmf+ kf cfkzf jg all`sfiaùl qi`mpgzazasajfj+ wlf jgcaiaglzg alcxfgyzxwizwxfq kf fwygliaf jg alikwyaùl y`iafk,Yal gmhfxb`+ gl k`y þkzam`y fö`y yg df glc`-ifj` gl ampwkyfx yw gi`l`míf f zxfsáy jgalsgxya`lgy gl all`sfiaùl+ jgyfxx`kk` jg lwg-sfy aljwyzxafy q zgil`k`bífy zfkgy i`m` kf ha`glgxbázaif q df px`paiafj` fyí wl amp`x-zflzg fsflig gl kf i`mpgzazasajfj jgk pfíy, Glgk þkzam` xgp`xzg jg I`mpgzazasajfj Bk`hfk
8??1
-
8?6? jgk C`x` Gi`lùmai` Mwljafk+
Hxfyak bflù 4 kwbfxgy+ pfyflj` jg kf p`yaiaùl
3: f kf 73+ maglzxfy vwg Mátai` yg mflzws`
gl kf p`yaiaùl 3?, Gyzg aljaifj`x jgmwgyzxfgk bxfl fsflig vwg df zglaj` Hxfyak+ gl i`m- pfxfiaùl i`l Mátai`+ q gtpkaif ikfxfmglzg kfxf~ùl p`x kf iwfk k`y `n`y jgk mwlj` gyzæld`q pwgyz`y gl Hxfyak, Ifhg mglia`lfx vwggyzg pfíy ywjfmgxaifl` gy i`lyajgxfj` wlf jgkfy iwfzx` gi`l`mífy gmgxbglzgy mæy amp`x-zflzgy+ fk kfj` jg Xwyaf+ Aljaf q Idalf i`l-c`xmflj` gk jgl`malfj` hk`vwg HXAI, Gyz`yablacaif vwg+ ygbþl k` px`qgizfj`+ pfxf gk
8?:?
-
8?7? Hxfyak ygxæ wlf jg kfy bxfljgy
 p`zgliafy mwljafkgy,
 
_`x `zxf pfxzg+ gy amp`xzflzg xgyfkzfx kf al-ckwgliaf vwg Hxfyak df gngxiaj` glzxg k`y pfí-ygy jgk i`l` ywx, Ikfxfmglzg df cwlbaj` i`-m` kíjgx jg wl` jg k`y hk`vwgy mæy px`may`-xa`y jg kf xgbaùl+ gk MGXI@YWX+ ixgfj` glmfx~` jg 6116+ q fd`xf gy px`m`z`x jg kfi`ly`kajfiaùl jg kf WLFYWX $Wlajfj jg Lfia`lgy Ywjfmgxaiflfy!,
Kf i`mpgza-zasajfj hxf-yakgöf dfkkgsfj` fgyzg pfíy fxghfyfx fMátai`,
H@KGZÍL LFIA@LFK
 ‚ 
AMGC WLASGXYAZFXA@
 
_ÆBALF
9
 S@KWMGL 6+ L¿8
Gy amp`xzflzg xgyfkzfx gyzg fy- pgiz`+ p`xvwg yaxsg i`m` wlikfx` gngmpk` jg kf gtikwyaùl fkf iwfk gyzæ yaglj` y`mgzajfMátai`,Z`j` k` flzgxa`x cwg mglia`lf-j` i`l gk `hngzas` jg jfx wl pxgæmhwk` f kf xgkfiaùl vwggtayzg glzxg Mátai` q Hxfyak,Gsajglzgmglzg+ y`l kfy lfia`-lgy i`l mfq`x p`zgliafk jglzx`jg kf xgbaùl kfzal`fmgxaiflf pgx` iwxa`yfmglzg lwlif dflk`bxfj` i`lixgzfx fiwgxj`y vwgk`y whavwg+ i`lnwlzfmglzg+i`m` k`y kíjgxgy jg kf xgbaùl,Ygbþl k`y xgbayzx`y+ jgyjg pxal-iapa`y jg kf jáifjf jg k`y 1?‐y+df gtayzaj` kf s`kwlzfj p`x pfx-zg jg fmhfy lfia`lgy pfxf kkg-bfx f fiwgxj`y i`mwlgy+ pgx` p`x m`zas`y vwg l` kkgbfl f ygx ikfx`y+ k`y xgywkzfj`y l` dflyaj` mwq p`yazas`y q kf xgkfiaùlyg df mflzglaj` mæy i`m` wlfxasfkajfj vwg i`m` wlf i``pg-xfiaùl,
 
Kfy pxgbwlzfy y`l> °vwá dfm`zasfj` gyzf yakglia`yf xasfka-jfj0 °Df gtayzaj` wlf mflapw-kfiaùl jayixgzf p`x pfxzg jg kfy p`zgliafy pfxf mflzglgx jayzfl-zgy f gyz`y j`y pfíygy g ampgjax wl c`xzfkgiamaglz` jg kf xgbaùl0°Df yaj` ifywfkajfj ` df yaj` pkflgfj` gyzg jayzfliafmaglz`0
 
Gy gsajglzg vwg df gtayzaj` wlfjasayaùl L`xzg
-
Ywx mwq mfxif-jf jgyjg gk m`mglz` gl vwg ygcaxmfx`l gk ZKIFL q gk MGX-I@YWX gl k`y fö`y 1?‐y+ qgyz`y j`y pfíygy dfl kwidfj` p`x y`hxgyfkax i`m` kíjgxgy jgKfzal`fmáxaif px`iwxflj` jg-cgljgx ywy alzgxgygy aljasajwf-kgy q gk haglgyzfx jg ywy lfia`-lgy, Yal gmhfxb`+ d`q gl jíf gkgyiglfxa` gy mwid` mæy `pza-mayzf q fkglzfj`x dfiaf wl px`lz` fiwgxj` hakfzgxfk glzxgkfy j`y lfia`lgy, Gl k`y þkzam`ymgygy yg dflkkgsfj` f ifh`gliwglzx`y glzxgk`y ngcgy jg gyzf-j` jg fmh`y pfíygy q yg dfljfj` amp`xzfl-zgy pfy`y gl wl px`igy` vwg ygsgíf alzgxmalfhkg q ifya amp`ya- hkg,
 
_`x wlf pfxzg+ zglgm`y f wlMátai` vwg yg gycwgx~f p`x xg- p`yaia`lfxyg gl gk glz`xl` bk`- hfk, Gyz` yg pgxiahg gl yw xg-iaglzg fizwfiaùl i`m` flcazxaùljg amp`xzflzgy gliwglzx`y alzgx-lfia`lfkgy+ hwyiflj` c`xmfy jgxgz`mfx gk x`k jg ‛pfíy mgjaf-j`x” q kíjgx xgba`lfk, _`x `zx`kfj`+ zglgm`y f wl Hxfyak vwg ygmflzaglg i`l ywy fkz`y íljaigyjg i`mpgzazasajfj+ i`l wl cwgxzg p`jgx jg lgb`iafiaùl q i`l gk px`cwlj` alzgxáy jg i`lixgzfx fkb` yùkaj` q zflbahkg i`l gk pfíy kfzal` jgk l`xzg, Gyz`+ yalkwbfx f jwjfy+ gy wlf gtigkglzgl`zaiaf pfxf kf xgbaùl qf vwgampkaif kf saliwkfiaùl jg kfy‛j`y
 Kfzal`fmáxaify
” q+ p`x i`lyabwaglzg+ jf alaia` f k` vwg p`jxíf ygx wl px`igy` yùkaj` jgwlacaifiaùl xgba`lfk,
 
Gypgxgm`y vwg yg k`bxg i`lixg-zfx gtaz`yfmglzg gk ZKI HXF-YAK
-
MÁTAI@+ mwq amp`xzflzg pfxf gk æmhaz` i`mgxiafk jgfmh`y pfíygy5 vwg k`y fiwgxj`yglzxg _gzx`hxfy q _gmgt yabflfjgkflzg pfxf k`bxfx wlf iagxzfaljgpgljgliaf gl gk ygiz`x pg-zx`kgx`+ pxaliapfkmglzg gk mgta-ifl`5 q p`x ywpwgyz` vwg+ gkama-lflj` kf xasfkajfj+ yg k`bxgl p`yaia`lfx fmh`y pfíygy i`m`s`igx`y q kíjgxgy jg kf xgbaùl,Hxfyak q Mátai` jghgl zxfhfnfx gl i`lnwlz` l` yùk` p`x ywy al-zgxgygy pgxy`lfkgy+ yal` p`x k`yjg z`jf kf xgbaùl+ c`mglzflj`k`y fsfligy gl jgyfxx`kk` q gli`mpgzazasajfj+ pfxf fyí p`jgx k`bxfx gk zfl jgygfj`
 pwglzg px`sggj`x jg haglgyzfx xgba`-lfk 
,
 
Mfljfzf-xa`y jgkbxwp`HXAIK`y pxgyajglzgy Kwkf jf Yaksf qCgkapg Ifkjgxùl jghgl wlax cwgx~fy pfxf c`xmfx wl hk`vwgyùkaj`,
‛Ampkaif kf
saliwkfiaùl jgkfy j`y
“Kfzal`fmáxaify‐ 
q jf alaia` f k`vwg p`jxíf ygx wl px`igy`yùkaj` jgwlacaifiaùl
xgba`lfk” 
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->