Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
54Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hoa Huu Co Tran Quoc Son

Hoa Huu Co Tran Quoc Son

Ratings: (0)|Views: 5,998|Likes:
Published by bi_hpu2
http://ngocbinh.webdayhoc.net
http://ngocbinh.webdayhoc.net

More info:

Published by: bi_hpu2 on Aug 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

 
 
Tr−êng THPT Chuyªn H¹ Long
 
 Ho¸ Häc H÷u C¬ Ho¸ Häc H÷u C¬ Ho¸ Häc H÷u C¬ Ho¸ Häc H÷u C¬
(Tµi liÖu tËp huÊn t¹i Hµ Néi)
Gi¸o viªn gi¶ng d¹y: Gi¸o s− TrÇn Quèc S¬n§éi tuyÓn Ho¸ quèc gia n¨m häc 2005-2006 kÝnh tÆng c¸c ThÇy C«tæ Ho¸ tr−êng THPT Chuyªn H¹ Long._ Qu¶ng Ninh _
 
Bµi 1:
 a/ ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o thu gän nhÊt vµ gäi tªn c¸c ankan chøa 11 C, 21C, 101Cvµ 201C, biÕt r»ng tªn ankan chøa 100C lµ hectan, chøa 200C lµ ®ictan.b/ n- ankan chøa 101C cã bao nhiªu liªn kÕt
σ
? Khi Clo ho¸ ¸nh s¸ng sinh ra baonhiªu dÉn xuÊt mono Clo ? Trong sè c¸c dÉn xuÊt ®ã cã bao nhiªu chÊt cã ®ång ph©nquang häc.c/ Gäi tªn c¸c hîp chÊt sau.
 Bµi lµm:
 a/ 11 C CH
3
[CH
2
]
9
CH
3
Undecan21 C CH
3
[CH
2
]
19
CH
3
Hen icosan101 C CH
3
[CH
2
]
99
CH
3
Hen hectan201 C CH
3
[CH
2
]
199
CH
3
Hen ®ictanb/ C
101
H
204
204 lk C-H100 lk C-H304 lk
σ
c/ 51 dÉn xuÊt mono Clotrong ®ã 49 dÉn xuÊt cã ®ång ph©n quang häc.d/ A: 1-amino-2-hidroxi xiclohectanol2-amino xiclohectanolB: Spiro [49.50] hectan-51-aminC: 54-Clobixiclo [35.33.30] hectannH
n
σ
C Hm C
(m-1)
σ
C
  
CcÊu t¹o ®èi xøng-OH-NH2TiÒn tè hidroxiaminoHËu tè olaminChung ®Ønh ®Õm tõ cÇu nhá
®Ønh
cÇu lín
C1C4C2C3C7C8C5C6
spiro[3.4]octane
 
C1C4C2C3C7C8C5C6
Cl(6
)-6-chlorospiro[3.4]octane
 Chung c¹nh ®Õm tõ ®iÓm chung1
cÇu lín
®iÓmchung2
cÇu nhá
cÇu nhá h¬n
cÇu nhá nhÊt
bicyclo[3.2.1]octane
 
C6C7C5C1C4C3C2C8
 
 
Bµi 2:
 So s¸nh nhiÖt ®é s«i cña c¸c chÊt trong mçi d·y sau:a/ C
6
H
6
; C
6
H
5
OH; C
6
H
5
CH
3
; C
6
H
5
CH
2
CH
3
b/ CH
3
SH; CH
3
CH
2
OH; CH
3
OHc/ C¸c ®ång ph©n cÊu t¹o cña C
4
H
9
Cld/ penta-1,4-®ien; penta-1,3-®iene/ cis_CH
3
-CH=CHCl; trans_CH
3
-CH=CHCl
 Bµi lµm:
a/ C
6
H
6
< C
6
H
5
CH
3
< C
6
H
5
CH
2
CH
3
< C
6
H
5
OH RÊt m¹nh
+
 m¹nh
δ
 
δ
 
+
 yÕu
δ
 
δ
 
+
δ
 
δ
 
+
 rÊt yÕu
ph©n cùc tøc thêiphô thuéc vµo ph©ntö khèi ®èi xøngph©n tö Lùc hót Van phôthuéc vµo M
 
 
ko lk H
 
ko ph©n cùc
 
M nhá
 
ko lk H
 
ph©n cùc yÕu
 
cã M trb×nh
ko lkH liªn ptö 
ph©n cùc yÕu
cã M lín
cã lkH liªn ptö 
O ©m ®iÖn
 phtö ph©n cùcb/ CH
3
SH < CH
3
OH < CH
3
CH
2
OH
lkH rÊt yÕu (gÇn nh− ko cã, 0,1-0,3Kcal/mol)
§¢§ S < O
cã lkH liªn ph©n tö (5 Kcal/mol)
M
CH
3
OH<
M
CH
3
CH
2
OH
 
cã lkH liªn ph©n tö 
M
CH
3
OH<
M
CH
3
CH
2
OH
 c/ 
CClCH
3
CH
3
CH
3
 
CCCCCl
 
CCCCCl
 
CCCCCl
 
_
Cl: 51 C
 
_
OH:69 C108 C68 C100 C78 CTrong thùc tÕ:®ph©n isot
s
>secd/ 
CCCCC
>
CCCCC
 hÖ liªn hîp
phtö ph©n cùce/ 
CH
3
CCClHHCH
3
CCClHH
>
 
Momen l
−ìng cùc

Activity (54)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
dayhoahoc liked this
dayhoahoc liked this
dayhoahoc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->