Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Office

Office

Ratings: (0)|Views: 60 |Likes:
Published by dothadung

More info:

Published by: dothadung on Aug 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2010

pdf

text

original

An toµn d÷ liÖu trong Office 97
C¸ch cøu v·n mét t liÖu ®· ®îc lu tr÷ tù ®éng
Víi Microsoft Word

1. Khëi ®éng l¹i Word. TÊt c¶ t liÖu ®ang më t¹i thêi ®iÓm m¸y gÆp sù cè sÏ
xuÊt hiÖn. Lóc nµy tªn t liÖu ®îc cøu v·n xuÊt hiÖn trong cöa sæ t liÖu cã kÌm
theo ghi chóRecovered trong cÆp dÊu ngoÆc ®¬n. Lu ý r»ng chØ nh÷ng thay
®æi sau lÇn lu tr÷ cuèi cïng míi bÞ mÊt.
2. Chän File\Save As.
3. Lu tr÷ tËp tin cøu v·n b»ng mét tªn kh¸c.

Víi Microsoft Excel

1. NhÊp vµo môcTools trªn thanh Menu. NÕu b¹n kh«ng thÊy môc Auto Save, h·y
lµm tiÕp bíc sau ®©y: Chän tiÕp môc Add-In s. §¸nh dÊu kiÓm vµo « Auto Save
vµ chän OK.
2. Chän môc Auto Save.
3. Hép tho¹iAutos a ve hiÖn ra. Ên ®Þnh kho¶ng thêi gian cÇn thiÕt ®Ó Excel lu
tr÷ tù ®éng trong môc Automatic Save Every.
4. Trong môc Save Options, Click vµo môc Save Active Workbook Only ®Ó ¸p
dông cho tËp tin b¶ng tÝnh hiÖn hµnh, hoÆc Save All Open Workbooks ®Ó ¸p
dông cho tÊt c¶ tËp tin b¶ng tÝnh ®ang më.
5. NÕu muèn ®îc nh¾c nhë mçi lÇn Excel thùc hiÖn chøc n¨ng lu tr÷ tù ®éng,
nhÊp vµo « kiÓm Prompt Before Saving.
6. Lu y r»ng hép tho¹i Save sÏ tù ®éng xuÊt hiÖn øng víi kho¶ng thêi gian ®· chän
trong môc Automatic Save Every (trong trêng hîp kh«ng chän môc Prompt Before

Saving). H·y ®Æt tªn tËp tin vµ chän th môc lu tr÷, chän OK.
Active Desktop

Toµn bé mµn h×nh nÒn cña b¹n gièng nh mét c¸i TV cã nhiÒu kªnh ®Ó hiÓn thÞ
cïng lóc nhiÒu trang Web vµ liªn tôc cËp nhËt chóng.
§Ó lµm ®îc viÖc nÇy b¹n theo c¸c bíc sau:
1- BÊm phÝm ph¶i Mouse vµo mµn h×nh nÒn, chänProperti es trong menu
shortcut.
2- Trong b¶ngWeb, b¹n bÊm nótNew ®Ó nhËp trang web vµo mµn h×nh nÒn.

NÕu b¹n sö dông trang web trªn ®Üa cøng côc bé, b¹n bÊmNo trong hép tho¹i
New Active desktop item. Råi chän file HTML trong th môc thÝch hîp.
B¹n cã thÓ nhËp nhiÒu trang vµo mµn h×nh nÕu thÝch.
Chó ý: Kh«ng ®îc chän môc Disable all web...

NÕu b¹n muèn t¹m thêi ngng hiÓn thÞ trang web nµo, b¹n bá dÊu chän trang web
®ã.
NÕu b¹n muèn xo¸ h¼n trang web trong danh s¸ch, b¹n chän råi bÊm nótD elete.
Nót Try it dïng ®Ó cho b¹n xem tríc ®Ó kiÓm tra.

3- B¹n bÊm phÝm ph¶i Mouse trªn mµn h×nh nÒn råi chän lÞnh Active desktop.
4- Khi trang web hiÖn ra trªn mµn h×nh nÒn, b¹n cã thÓ ®iÒu chØnh kÝch thíc
vµ vÞ trÝ b»ng c¸ch di chuyÓn Mouse tíi c¸c c¹nh, gãc (kÝch thíc) hay lªn trªn
®Çu (vÞ trÝ), gièng nh cöa sæ b×nh thêng. B¹n còng cã thÓ ®ãng trang web bÊt
kú gièng nh ®ãng 1 cöa sæ ch¬ng tr×nh.

Active Channel

Trªn mµn h×nh Desktop, b¹n cã thªm 1 Toolbar míi lµ Channel bar. MÆc ®Þnh,
Channel bar sÏ cã c¸c biÓu tîng sau:
MSNBC News; Disney; Business; Travel and Life Style; PointCast; MSN; News and
Technology; Entertainment; Channel Guide; Sports.
§Ó cho hiÖu lùc Channel Bar, c¸c b¹n bÊm ph¶i Mouse trªn mµn h×nh nÒn, chän
Active Desktop, chän View as Web Page.
C¸c b¹n cã thÓ gë bá c¸c biÓu tîng kh«ng cÇn sö dông, thay ®æi Icon, ®Æt phÝm
t¾t b»ng c¸c lÞnh trong menu Shortcut khi bÊm ph¶i Mouse lªn biÓu tîng.

Khi cÇn t¹o míi biÓu tîng cho Channel Bar, c¸c b¹n më Explorer, chän th môc cÇn
®a vµo Channel bar. chän menu Favorites/Add to Favorites. bÊm nót Create in,
chän Channel. BÊm OK.
NÕu muèn t¹o mét nhãm míi trong Favorites, b¹n bÊm nót New Folder.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->