Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hieu Biet Co Ban Ve May Tinh

Hieu Biet Co Ban Ve May Tinh

Ratings: (0)|Views: 86|Likes:
Published by dothadung

More info:

Published by: dothadung on Aug 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2010

pdf

text

original

CÇn biÕt khi sö dông m¸y tÝnh
File hÖ thèng:

Theo kinh nghiÖm cña chóng t«i, 90% ngêi sö dông kh«ng cã hiÓu biÕt
nhiÒu vÒ c¸ch so¹n th¶o 2 file nÇy. Mét phÇn do c¸c s¸ch d¹y vÒ Dos nãi qu¸
nhiÒu khiÕn ngêi ®äc kh«ng ph©n biÖt ®îc c¸i nµo chÝnh, c¸i nµo phô nªn
kh«ng thÓ nhí hÕt ®îc. Mét phÇn do néi dung cña 2 file nÇy kh«ng cã mét
chuÈn mùc cè ®Þnh mµ tuú thuéc vµo mçi m¸y cô thÓ nµo ®ã nªn rÊt khã
d¹y ®Çy ®ñ vµ dÔ hiÓu. Chóng t«i còng kh«ng cã tham väng nãi ®Çy ®ñ
mµ chñ yÕu ®Ò cËp ®Õn c¸c phÇn kh«ng thÓ thiÕu trªn ®a sè m¸y cho
ng¾n, gän.
C¸c ch¬ng tr×nh th«ng dông khi cµi ®Æt ®Òu Ýt nhiÒu cã söa ch÷a 2 file
nÇy nªn néi dung cña chóng thêng xuyªn thay ®æi. Sù thay ®æi nÇy l¹i cã
¶nh hëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng cña m¸y. Do ®ã, kh«ng cã hiÓu biÕt vÒ
chóng lµ mét thiÕu sãt lín vµ cã thÓ ®em l¹i rÊt nhiÒu phiÒn to¸i cho ngêi
dïng m¸y.
Hai file nÇy lµ 2 file text thuÇn tuý nªn ®Ó chØnh söa b¹n cã thÓ dïng mét
trong c¸c ch¬ng tr×nh so¹n th¶o v¨n b¶n kh«ng ®Þnh d¹ng nh Edit.com, NC
Edit trong Dos hoÆc cho ch¹y Notepad, Sysedit trong Windows.

CONFIG.SYS :

N»m trong th môc gèc cña dÜa cøng khëi ®éng dïng ®Ó x¸c ®Þnh cÊu h×nh
cña hÖ thèng m¸y vµ cµi ®Æt c¸c driver thiÕt bÞ. Mçi dßng v¨n b¶n lµ mét
lÖnh cña Dos. §Æc biÖt Dos chØ ®äc file nµy khi khëi ®éng m¸y do ®ã nÕu
b¹n cã söa ®æi g× trªn file nµy, b¹n ph¶i khëi ®éng l¹i ®Ó viÖc thay ®æi cã
hiÖu lùc (hiÖn nay còng cã vµi ch¬ng tr×nh cho phÐp b¹n cµi ®Æt drv thiÕt
bÞ trong Config.sys ngay t¹i dÊu nh¾c mµ kh«ng cÇn khëi ®éng l¹i).
Chó ý:
LÞnh trong Config.sys ph¶i ghi ®Çy ®ñ ®êng dÉn vµ ph¶i thËt chÝnh x¸c do
lóc nÇy Dos cha lu tr÷ ®êng dÉn (lÞnh Path) nªn cha tù ®éng ®i t×m file ®-
îc.
§óng ra trong file Config.sys cßn nhiÒu lÞnh n÷a, nh÷ng lÞnh nÇy ta t¹m gäi
lµ lÞnh néi bé (bao gåm tÊt c¶ lÞnh kh¸c lÞnh device. ThÝ dô: Dos=;
Lastdrive=; Shell=...), lu«n lu«n ®îc n¹p víi c¸c th«ng sè mÆc nhiªn nªn
b×nh thêng ta kh«ng cÇn quan t©m. ChØ khi nµo cÇn chØ ®Þnh l¹i th«ng sè
ta míi ®a vµo nh trong thÝ dô sau. LÞnh néi bé kh«ng quy ®Þnh thø tù,
chóng ®îc u tiªn n¹p tríc dï n»m bÊt kú vÞ trÝ nµo trong file.
C¸c driver ®îc n¹p b»ng lÞnh device (t¹m gäi lµ lÞnh bæ sung) trong
Config.sys ph¶i ®i theo thø tù nÕu chóng cã liªn quan ®Õn nhau. ThÝ dô:
Himem-Emm386-devicehigh.
VÝ dô file config.sys :
Device= C:\Windows\Himem.sys /Testm:off
Device= C:\windows\Emm386.exe noems
;Device= C:\windows\Emm386.exe ram
Dos=High,UMB
Devicehigh= D:\Audio\Opti930\Cdsetup.sys /T:X

Devicehigh=C:\dos\Ecscdide.sys /d:ecscd001
Devicehigh=c:\windows\ifshlp.sys
Lastdrive=H
Shell=c:\dos\command.com c:\dos /p /E:512
Ph©n tÝch:
Himem.sys vµ Emm386.exe ph¶i ®îc n¹p tríc b»ng lÞnh Device ®Ó qu¶n lý
vïng bé nhí UMB,HMA. Sau ®ã b¹n míi dïng ®îc lÞnh Devicehigh ®Ó n¹p c¸c
driver kh¸c vµo vïng bé nhí nÇy.
Device= C:\Windows\Himem.sys /Testm:off
Th«ng sè /Testmem:off hay /testm:off lµ chØ ®Þnh Himem khi n¹p kh«ng cÇn
kiÓm tra bé nhí ®Ó khëi ®éng cho nhanh.
Device= C:\windows\Emm386.exe noems
;Device= C:\windows\Emm386.exe ram
Th«ng sè Noems lµ chØ ®Þnh kh«ng dïng bé nhí bµnh tríng. Th«ng sè Ram lµ
chØ ®Þnh dïng bé nhí bµnh tríng.
DÊu ; lµ v« hiÖu ho¸ dßng lÞnh ®i sau nã, t¬ng tù nh lÞnh REM nhng ch¹y
nhanh h¬n v× nã kh«ng ph¶i lµ lÞnh nªn kh«ng mÊt thêi gian thùc hiÖn.
Khi chän Noems, Windows sÏ ch¹y nhanh h¬n chän Ram, nhng mét sè ch¬ng
tr×nh xa ®îc viÕt cho m¸y 286 vµ vµi trß ch¬i sÏ kh«ng ch¹y ®îc do chóng
®ßi hái bé nhí bµnh tríng (Ram). Khi chän Ram, Windows ch¹y chËm vµ vïng
UMB sÏ cßn Ýt do bÞ mÊt 64Kb dµnh lµm khung trang cho bé nhí bµnh tríng.
Theo chóng t«i, tèt nhÊt lµ b¹n cã c¶ 2 dßng nÇy trong Config.sys. B×nh th-
êng b¹n cho dßng Noems cã hiÖu lùc. Khi nµo cÇn bé nhí bµnh tríng, b¹n míi
cho dßng Ram cã hiÖu lùc.
Dos=High,UMB
Cho phÐp n¹p Dos vµo bé nhí cao (high) vµ cho phÐp dïng lÞnh Devicehigh
n¹p c¸c driver vµo vïng bé nhí trªn (UMB). NÕu kh«ng cã th«ng sè UMB, c¸c
lÞnh Devicehigh trong Config.sys vµ lÞnh Loadhigh trong Autoexec.bat sÏ v«
t¸c dông.
Devicehigh= D:\Audio\Opti930\Cdsetup.sys /T:X
Devicehigh= C:\dos\Ecscdide.sys /d:ecscd001
Dßng thø nhÊt ®Ó x¸c lËp cho ®êng IDE trªn card sound do æ ®Üa CD Rom
nèi vµo card sound. LÞnh nÇy cã thÓ kh¸c nhau tuú theo card sound b¹n
®ang dïng. NÕu CD Rom nèi vµo card I/O hay vµo mainboard th× kh«ng cÇn
dßng lÞnh nÇy.
Dßng thø nh× ®Ó cµi driver ®iÒu khiÓn æ ®Üa CD Rom. Th«ng sè /D: dïng
®Ó ®Æt tªn cho æ ®Üa CD Rom, tªn nÇy ph¶i trïng víi tªn trong
Autoexec.bat.
Chó ý: Tªn nÇy sÏ ®îc dµnh riªng cho hÖ thèng, b¹n kh«ng thÓ t¹o th môc hay
file cã tªn trïng víi tªn nÇy.
Devicehigh=c:\windows\ifshlp.sys
Dßng lÞnh nÇy dµnh riªng cho Windows dïng ®Ó ch¹y 32BitFileAccess.
Lastdrive=H
ChØ ®Þnh cho phÐp sö dông bao nhiªu æ ®Üa trªn m¸y b¹n, bao gåm 2 æ
mÒm A,B (kh«ng cã còng tÝnh). Trong vÝ dô nÇy lµ 2 æ mÒm, 6 æ ®Üa
logic kh¸c (gåm æ cøng, CD Rom, æ th¸o rêi...). MÆc nhiªn cña Dos 6.22 khi

kh«ng cã dßng lÞnh nÇy lµ E, nÕu m¸y b¹n cã nhiÒu æ logic h¬n b¹n ph¶i
thªm dßng lÞnh nÇy.
Shell=c:\dos\command.com c:\dos /p /E:512
Dßng lÞnh nÇy chØ ®Þnh ®Þa chØ cña tr×nh th«ng dÞch cÇn ph¶i n¹p.
Trong thÝ dô nÇy lµ Command.com n»m trong th môc Dos cña æ C. khi
kh«ng cã dßng lÞnh nÇy, hÖ ®iÒu hµnh sÏ t×m n¹p command.com n»m
trong th môc gèc cña æ C.
/P lµ cho phÐp n¹p file Autoexec.bat sau khi n¹p config.sys.
/E:512 chØ ®Þnh t¨ng vïng m«i trêng lªn 512byte. Vïng m«i trêng lµ kÝch th-
íc bé nhí dµnh riªng ®Ó chøa nh÷ng th«ng tin khi b¹n ®¸nh lÞnh SET khi ë
dÊu nh¾c Dos. MÆc nhiªn khi kh«ng cã lÞnh nÇy lµ 256byte.

AUTOEXEC.BAT

File nÇy còng n»m trong th gèc còa æ ®Üa khëi ®éng vµ ®îc n¹p tù ®éng
sau khi n¹p Config.sys. C«ng dông cña file nÇy lµ t¹o c¸c th«ng sè vÒ m«i tr-
êng ho¹t ®éng cho hÖ thèng vµ c¸c phÇn mÒm. Néi dung bao gåm c¸c dßng
lÞnh gièng y nh lÞnh b¹n ®¸nh t¹i dÊu nh¾c vµ b¹n còng cã thÓ ®¸nh lÞnh
mµ kh«ng cÇn ghi chóng vµo file Autoexec.bat. Nh vËy vÒ thùc chÊt, ta cã
thÓ nãi file Autoexec.bat gåm mét chuæi c¸c lÞnh ®îc lËp s¼n ®Ó Dos thùc
hiÖn lÇn lît theo thø tù tõ dßng ®Çu ®Õn dßng cuèi, tiÕt kiÖm thêi gian vµ
c«ng søc ®¸nh lÞnh mçi khi khëi ®éng m¸y.
VÝ dô file Autoexec.bat sau:
@echo off
Path=C:\Windows;C:\Windows\Command;C:\NC
Set path=%path%;c:\sb16
Set temp=C:\Temp
Set NC=C:\NC
Set Sound=C:\SB16
Set Blaster=A220 I5 D1 H5 P330 T6
::LH C:\dos\mouse.com
LH C:\Windows\Command\Mscdex.exe /d:ecscd001 /l:f
LH C:\windows\smartdrv.exe
Gi¶i thÝch:
@Echo off
Thêng lµ lÞnh ®Çu tiªn trong file autoexec.bat. Echo off ng¨n kh«ng cho Dos
hiÓn thÞ dßng lÞnh ra mµn h×nh khi thùc hiÖn c¸c lÞnh sau lÞnh nÇy. @ tríc
lÞnh Echo off lµ ng¨n kh«ng cho chÝnh lÞnh nµy hiÖn lªn mµn h×nh.
Path=C:\Windows;C:\Windows\Command;C:\NC
T¹o ®êng dÉn cho c¸c ch¬ng tr×nh,m« t¶ lèi t×m vÒ c¸c th môc mµ Dos
truy t×m c¸c ch¬ng tr×nh nµy. Khi b¹n ®¸nh tªn mét file ch¬ng tr×nh, Dos
sÏ t×m trong c¸c ®Þa chØ nÇy theo thø tù kª khai.
Set path=%path%;c:\sb16
Cã t¸c dông gièng nh Path vµ v× ®îc n¹p sau nªn sÏ ®Ì chång lªn lÞnh path.
Trong thÝ dô nÇy lÞnh Set path nh»m bæ sung ®êng dÉn C:\sb16 vµo sau
c¸c ®êng dÉn cò trong lÞnh Path. %path% cã nghÜa lµ n¹p toµn bé néi dung
trong lÞnh Path tríc lÞnh nÇy. Së dØ cã lÞnh nÇy lµ nh»m tr¸nh viÖc ®¸nh 1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->