Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
nsr-11 ordin cncan 173-2003

nsr-11 ordin cncan 173-2003

Ratings:
(0)
|Views: 458|Likes:
Published by tmssorin

More info:

Published by: tmssorin on Aug 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2012

pdf

text

original

 
 
COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARENSR-11NORME DE SECURITATE RADIOLOGICA IN PRACTICILE DE RADIOLOGIEDE DIAGNOSTIC SI RADIOLOGIE INTERVENTIONALA au fost aprobate prinOrdinul CNCAN nr. 173/16.10.2003 si au fost publicate in Monitorul Oficialal Romaniei, Partea I, nr. 924 / 23.12.2003
NORME DE SECURITATE RADIOLOGICA IN PRACTICILE DE RADIOLOGIE DEDIAGNOSTIC SI RADIOLOGIE INTERVENTIONALACap. I SCOP SI DEFINITII1.1 ScopArt. 1 – (1)
Scopul prezentelor norme este de astabili cerintele specifice in radiologia dediagnostic si in radiologia interventionala.
(2)
Aceste norme detaliaza si completeazacerintele de securitate radiologica stabilite in“Normele Fundamentale de SecuritateRadiologica” (NFSR), Normele privindradioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante si celelalte normedin anexa nr. 1.
(3)
Aceste norme acopera toate situatiile deexpuneri medicale, de expunere profesionala, deexpunere a populatiei, inclusiv expunerilepotentiale.
(4)
Prezentele norme stabilesc cerintele deautorizare si de inspectie de catre ComisiaNationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare(CNCAN) a practicilor de radiologie dediagnostic si radiologie interventionala.
1.2 DefinitiiArt. 2 – (1)
Termenii si expresiile utilizate inprezentele norme sunt definite in Legea nr.111/1996 privind desfasurarea in siguranta aactivitatilor nucleare, cu completarile simodificarile ulterioare, in anexa nr. 1 din NFSRsi in anexa nr. 1 din Normele privindradioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale la radiatii ionizante.
(2)
In plus, se utilizeaza urmatoarele definitii:a) Cultura de securitate - ansamblul decaracteristici si atitudini ale organizatiilor si alepersoanelor, care stabileste ca prima prioritateca problemelor de radioprotectie si de securitatetrebuie sa li se acorde atentia garantata prinimportanta lor.b) Evaluare de securitate - o analiza aaspectelor privind proiectarea, utilizarea simanipularea unei instalatii radiologice, care suntrelevante pentru protectia persoanelor si pentrusecuritatea sursei, incluzand analiza prevederilor pentru protectie si securitate stabilite laproiectarea, utilizarea si la manipulareainstalatiilor radiologice si analiza riscurilor asociate cu conditiile normale de lucru si cusituatiile de accident.c) Laborator de dozimetrie standard - unlaborator desemnat de CNCAN si autorizat deBiroul Roman de Metrologie Legala, in scopul dea realiza, de a mentine si de a imbunatatistandarde primare sau secundare pentrudozimetria radiatiei.
Cap. II DOMENIUL DE APLICABILITATEArt. 3 - (1)
Prezentele norme se aplica practiciide radiologie de diagnostic si radiologieinterventionala care implica riscul expunerii laradiatii ionizante provenite de la utilizareainstalatiilor radiologice.
(2)
In sensul prezentelor norme, instalatiaradiologica este un dispozitiv medical care emiteradiatii X.
Cap. III RESPONSABILITATI3.1 Angajamentul conducerii si declarareapoliticii de securitate radiologicaArt. 4 – (1)
In cadrul fiecarui laborator deradiologie in care se desfasoara practica de
 
 
radiologie de diagnostic si radiologieinterventionala trebuie implementata o cultura desecuritate pentru a incuraja o atitudine activa sidorinta de imbunatatire prin studiu acunostintelor de radioprotectie si securitate si adescuraja automultumirea.
(2)
Pentru a se conforma cu aceasta cerinta,titularul de autorizatie trebuie sa se angajezeintr-o politica efectiva de protectie si securitate,indeosebi la nivel managerial si prin asigurareaunui sprijin si suport clar demonstrabil pentrupersoanele cu responsabilitati pentruradioprotectie.
(3)
Acest angajament trebuie sa fie exprimat intr-o declaratie politica scrisa care stabilesteimportanta primordiala a securitatii si protectiei inradiologie si recunoaste ca obiectivul principaleste diagnosticul medical, starea de sanatate sisecuritatea pacientului.
(4)
Acesta declaratie politica trebuie sa fiecunoscuta de personalul medical si trebuie sa fieurmata de stabilirea unui program deradioprotectie (PRP) care include un program deasigurarea calitatii (PAC) si intretinerea uneiculturi de securitate in institutie.a) Aspectele programului de radioprotectie(PRP) sunt date in anexa nr. 2.b) Programul de asigurarea calitatii (PAC) sepoate elabora conform “Documentului ghidprivind Asigurarea Calitatii in Radiologia deDiagnostic. Eficacitatea si SecuritateaRadiatiei in Radiologia Interventionala”WHO, 2000, Geneva.c) Un exemplu de program de asigurare acalitatii este dat in anexa nr. 3.
3.2 Organizare si responsabilitatiArt. 5 – (1)
Responsabilitatea principala pentruaplicarea normelor o are titularul de autorizatiesau de certificat de inregistrare, prin persoanaimputernicita sa reprezinte persoana legalconstituita.
(2)
In practica de radiologie urmatoarelepersoane trebuie sa aiba responsabilitati pentruaplicarea normelor de radioprotectie sisecuritate, in virtutea sarcinilor implicand luareadeciziilor, utilizarea sau manipularea instalatiilor radiologice:a) expertul acreditat in protectie radiologica;b) responsabilul cu securitatea radiologica;c) expertul in fizica medicala si fizicianulmedical;d) practicienii medicali care lucreaza inradiologie (specialisti in radiologie siimagistica medicala, specialisti in radiologiainterventionala, cardiologi, urologi, chirurgi,ortopezi, pneumologi, stomatologi);e) personalul mediu de radiologie: asistentimedicali, tehnicieni radiologi;f) personalul care indeplineste sarcini speciale,de exemplu manipularea instalatiilor radiologice (instalarea, montarea, verificarea,intretinerea, service, repararea) sau testareainstalatiilor radiologice (testele de control alcalitatii).g) furnizorii;h) comitetele etice;i) alte categorii de personal implicate indesfasurarea practicii de radiologie dediagnostic sau radiologie interventionala.
Art. 6 – (1)
Toate persoanele implicate inradioprotectia si securitatea instalatiilor radiologice trebuie sa fie pregatite si calificatecorespunzator, astfel incat acestea sa-siinteleaga responsabilitatile si sa-si indeplineascasarcinile constient si dupa procedurile stabilite.
(2)
Cerintele de pregatire in radioprotectie alepersonalului sunt conform art. 7 si anexei nr. 4din Normele privind radioprotectia persoanelor incazul expunerilor medicale la radiatii ionizante.
Art. 7 – (1)
Titularul de autorizatie trebuie samentina evidenta pentru personalul curesponsabilitati enumerat la art. 5, privindpregatirea generala si de specialitate relevantepentru indeplinirea responsabilitatilor inradioprotectie si securitate.
(2)
Pentru radiologi si alti medici practicieni,fizicieni medicali, experti acreditati inradioprotectie, responsabili cu securitatearadiologica, asistenti medicali, tehnicieniradiologi, evidenta documentata de la al (1),trebuie sa cuprinda copii ale documentelor caresa ateste:a) grad relevant profesiei, emis de autoritateacompetenta in educatie (Ministerul Educatiei,Cercetarii si Tineretului, Ministerul Sanatatii,etc.)b) acreditarea ceruta pentru a-si exercitaprofesia acordata de autoritatea competentarelevanta sau alte organisme profesionalesau academice, dupa cum este cerut inRomania;c) absolvirea unui curs de radioprotectie inconformitate cu cerintele de pregatire inradioprotectie specificate in “Normele privindradioprotectia persoanelor in cazulexpunerilor medicale la radiatii ionizante”d) pregatirea la locul de munca, supravegheatade profesionisti acreditati de CNCAN (experti
 
 
acreditati in protectie radiologica), inainte capersonalul sa lucreze fara supraveghere.
(3)
Titularii de autorizatie de manipulare pentruinstalatiile radiologice (instalare-montare,verificare, service, reparare, intretinere,modificare, dezmembrare) trebuie sa aiba oevidenta documentata pentru persoanele careefectueaza manipularea, care demonstreazacompetenta in activitatile de manipulare.Aceasta evidenta trebuie sa contina cel putin:a) certificarea acordata de producator sau dereprezentantul legal al acestuia, privindabsolvirea unui program de pregatire privindmanipularea tipului respectiv de instalatieradiologica.b) program de pregatire in radioprotectie avizatde CNCAN, conform cu Normele privindeliberarea permiselor de exercitare aactivitatilor nucleare si desemnareaexpertilor acreditati in protectie radiologica.
Art. 8
Titularul de autorizatie trebuie sa eliberezepermise de exercitare nivel 1 tuturor persoanelor din unitate, expuse profesional la radiatiiionizante, care nu poseda permis de exercitarenivel 2 sau 3 emis de CNCAN.
Art. 9 – (1)
Titularul de autorizatie sau decertificat de inregistrare trebuie sa dezvolte, saimplementeze si sa documenteze un program deradioprotectie proportional cu natura si marimeariscurilor asociate practicii de radiologie,program sub responsabilitatea titularului si careasigura conformitatea cu cerintele normelor.
(2)
Acest program trebuie sa se refere la toatefazele practicii, de la amplasare, constructie,utilizare, pana la dezafectare.
(3)
Titularul de autorizatie sau de certificat deinregistrare trebuie sa asigure resurselenecesare pentru a se implementa efectiv acestprogram.
Art. 10 – (1)
Titularul de autorizatie sau decertificat de inregistrare trebuie sa nominalizezeun expert acreditat in protectie radiologica, aflatintr-o relatie contractuala legala, sau mai multi,depinzand de marimea departamentului deradiologie.
(2)
Expertul acreditat in protectie radiologicatrebuie sa posede permis de exercitare nivelul 3,emis de CNCAN, pentru domeniul
Generatori deRadiatii (GR),
practica
Radiodiagnostic 
.
(3)
Permisul de exercitare nivelul 3 se solicita sise elibereaza conform “Normelor privindeliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati inprotectie radiologica”.
Art. 11 – (1)
Titularul de autorizatie sau decertificat de inregistrare trebuie sa numeasca inscris, un responsabil cu securitatea radiologica,pentru fiecare zona controlata.
(2)
Acesta trebuie sa aiba suficienta autoritatemanageriala cu privire la reglementarile inradioprotectie si la prevederile din autorizatie.
(3)
Responsabilul cu securitatea radiologicatrebuie sa posede permis de exercitare nivelul 2,emis de CNCAN, pentru domeniul
Radiodiagnostic (RDG),
specialitatea
Röntgendiagnostic (RTG), Ftiziologie (RTGF),Röntgendiagnostic dentar (RTGD) sau Radiologie Interventionala (RI),
dupa caz, saudomeniul
Generatori de Radiatii (GR),
specialitatea
Montare, Reparare, Intretinere,Verificare (MRIVX)
sau
 Alte Aplicatii (AAX),
dupacaz.
(4)
Permisul de exercitare nivelul 2 se solicita sise elibereaza conform “Normelor privindeliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati inprotectie radiologica”.
Art. 12
Titularul de autorizatie sau de certificatde inregistrare trebuie sa dezvolte, saimplementeze si sa documenteze un program deasigurare a calitatii proportional cu natura simarimea riscurilor asociate practicii deradiologie, program sub responsabilitateatitularului.
Art. 13
Titularul de autorizatie sau de certificatde inregistrare trebuie sa asigure ca realizareaanumitor aspecte ale managementului calitatii inradiologia de diagnostic si radiologiainterventionala, cum ar fi controlul calitatii,dozimetria clinica si optimizarea protectieipacientului sa fie efectuate conform unor proceduri aprobate de un expert in fizicamedicala.
Art. 14 I
n plus fata de responsabilitatileenumerate in anexa nr. 5 din “Normele privindeliberarea permiselor de exercitare a activitatilor nucleare si desemnarea expertilor acreditati inprotectie radiologica”, expertului acreditat inprotectie radiologica i se pot atribui de catretitularul de autorizatie si urmatoareleresponsabilitati:a) sa aprobe aspectele operationale aleprogramului de radioprotectie;

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Adrian Balos liked this
Ieremeiov Vladimir liked this
xilefr liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->