Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
44Activity
P. 1
Sistema Linfático

Sistema Linfático

Ratings:
(0)
|Views: 7,428|Likes:
Published by Anton Esquivel
Resumen de la histología del sistema linfático de libro Histología de Ross.
Resumen de la histología del sistema linfático de libro Histología de Ross.

More info:

Published by: Anton Esquivel on Sep 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

 
_gsq`md Jghfäqgoe(
@j sgsq`md ghmph` ~p`a` y`doogehdy oehqyd `j ~ye~ge eybdhgsme w odpsdy `hf`ym`ada`s
dpqeghmph`s(
@j
sgsq`md jghfäqgoe
oehsgsq` `h byp~es a` oçjpjds* q`lgaes w ÿybdhes tp` vgbgjdhjds sp~`yfgog`s oey~eydj`s w jes oem~dyqgmg`hqes jítpgaes ghq`yhes w y`doogehdh dhq` jdsspsqdhogds ~eq`hogdjm`hq` heogvds(@sq` sgsq`md oem~y`ha`
`j q`lgae jghfäqgoe agfpse* jes hÿapjes jghfäqgoes* jes bdhbjgesjghfäqgoes* `j id|e* jd mçapjd ÿs`d w `j qgme(
Jes
vdses jghfäqgoes
oemphgodh ~dyq`s a`j sgsq`mdoeh `j sgsq`md vdsopjdy sdhbpíh`d(Ph
dhqíb`he
`s opdjtpg`y spsqdhogd tp` ~p`a` ghapogy phd y`s~p`sqd ghmph` `s~`oífgod( Phdy`s~p`sqd ghmph` s` b`h`yd oehqyd ph dhqíb`he `s~`oífgoe* tp` ~p`a` s`y phd spsqdhogdsejpij` e ph mgoyeeybdhgsme; jd mdweyíd a` jes dhqíb`hes qg`h`h tp` s`y ~yeo`sdaes ~ey jdsoçjpjds a`j sgsq`md ghmph` dhq`s a` tp` eqyds oçjpjds ~p`adh `sqdij`o`y jd y`s~p`sqd ghmph`(Jd
y`s~p`sqd ghmph`
~p`a` agvgagys` `h
a`f`hsds gh`s~`oífgods w `s~`oífgods(Jds a`f`hsds gh`s~`oífgods
oehsgsq`h `h idyy`yds físgods tp` gm~ga`h tp` jds oçjpjds `qydôdsghvdadh jes q`lgaes; sg `sqds a`f`hsds gh`s~`oífgods fdjjdh* `j sgsq`md ghmph` ~eh` `h mdyocd
jds a`f`hsds `s~`oífgods
eyg`hqdads oehqyd jes ghvdsey`s ghagvgapdj`s( _` cdh ga`hqgfgodae 9qg~es a` a`f`hsds `s~`oífgods<
B
 
Y
`s~p`sqd a` dhqgop`y~es e cpmeydj<
opwd oehs`op`hogd `s jd ~yeapoogÿh a`~yeq`íhds tp` mdyodh d jes ghvdsey`s ~dyd sp a`sqypoogÿh ~ey eqyds oçjpjds ghmph`s(
B
 
Y
`s~p`sqd ghmph` o`jpjdy<
`sqd agygbgad oehqyd oçjpjds qydhsfeymdads ` ghf`oqdads ~eyvgyps tp` s`yäh a`sqypgads ~ey jghfeogqes(
 
OÇJPJD_ JGHFÄQGOD_(
 @hqy` jds oçjpjds jghfäqgods a`j sgsq`md ghmph` s` `hop`hqydh jes
jghfeogqes
w
agv`ysds oçjpjds a`sesqçh
( _` a`soygi`h ? qg~es a` jghfeogqes<
e
 
Jghfeogqes I
 
e
 
Jghfeogqes Q
 
e
 
Jghfeogqes HK
Jds oçjpjds a` sesqçh oem~y`ha`h
jds oçjpjds y`qgopjdy`s* mdoyÿfdbes* oçjpjds fejgopjdy`sa`hayíqgods* oçjpjds a` Jdhb`ycdhs w jds oçjpjds `~gq`jgeyy`qgopjdy`s e y`qgopje`~gq`jgdj`s(
 @h jes hÿapjes jghfäqgoes* jes bdhbjges jghfäqgoes w `j id|e* jds
oçjpjds y`qgopjdy`s
w jds
fgiydsy`qgopjdy`s
feymdh y`a`s oem~j`lds( Jes agf`y`hq`s qg~es o`jpjdy`s a`j q`lgae jghfäqgoe s`ga`hqgfgodh ~ey jes
mdyodaey`s a` oümpje a` agf`y`hogdogÿh
`s~`oífgoes tp` cdw `h spsp~`yfgog`(
Ê
 
JGHFEOGQE_(
 Jes jghfeogqes ogyopjdhq`s seh `j oem~eh`hq` o`jpjdy ~yghog~dj a`j q`lgae jghfäqgoe; djy`a`aey a`j2>% `h jd sdhby` e `h jd jghfd oehsqgqpw` ph fehae oemüh ogyopjdhq` a` oçjpjdsghmpheoem~`q`hq`s( Jes jghfeogqes mdapyes cdh a`sdyyejjdae jd od~dogada a` y`oeheo`y wy`s~eha`y d dhqíb`hes `qydôes w `sqäh `h qydhsgqe a`sa` ph sgqge a`sq`lgae jghfäqgoe cdogd eqye(A`sa` `j ~phqe a` vgsqd fphogehdj* `h `j eybdhgsme cdw ? qg~es a` jghfeogqes<
 
 
 
Jghfeogqes Q #oçjpjds Q'<
s` agf`y`hogdh `h `j qgme* ` ghq`yvg`h`h `h jd
ghmphgadam`agdad ~ey oçjpjds
* seh a`j 6> dj 3>% a` jes jghfeogqes ogyopjdhq`s(
 
Jghfeogqes I #oçjpjds I'<
s` agf`y`hogdh `h ÿybdhes ipysd`tpgvdj`hq`soeme jdmçapjd ÿs`d e `j q`lgae jghfäqgoe sdogdae oeh `j ghq`sqghe #BDJQ'; ~dyqgog~dh `h jdsíhq`sgs w jd s`oy`ogÿh a` agv`yses
dhqgop`y~es
ogyopjdhq`s* qdmigçh jjdmdaes
ghmphebjeipjghds
* tp` seh jds ghmphe~yeq`íhds dseogdads oeh jd
ghmphgadacpmeydj
( @sqds oçjpjds oehsqgqpw`h `hqy` `j 9> w `j ?>% a` jes jghfeogqes ogyopjdhq`s(
 
Jghfeogqes HK #oçjpjds HK'<
y`ogi`h sp hemiy` ~ey jd od~dogada tp` qg`h`h a`a`sqypgy og`yqes qg~es a` oçjpjds qydhsfeymdads( Qeqdjg|dh djy`a`aey a`j 0 dj 4>% a`jes jghfeogqes ogyopjdhq`s; jes jghfeogqes HK jgi`ydh
~`yfeyghds w fydbm`hqghds
*spsqdhogds tp` oy`dh odhdj`s `h jd m`miydhd ~jdsmäqgod w `h `j ogqe~jdsmd o`jpjdytp` ghapo`h jd dpqea`sqypoogÿh a` jd oçjpjd(Jes jghfeogqes spfy`h agf`y`hogdogÿh
dhqíb`he gha`~`hag`hq`s
`h jes ÿybdhes jghfäqgoes~ygmdyges* jd mçapjd ÿs`d* `j BDJQ w `j qgme s` cdh ga`hqgfgodae oeme
ÿybdhes jghfäqgoes~ygmdyges e o`hqydj`s(
Jes jghfeogqes spfy`h
doqgvdogÿh dhqíb`he a`~`hag`hq`
`h jes ÿybdhesjghfäqgoes s`ophadyges* jes jghfeogqes ghmpheoem~`q`hq`s s` eybdhg|dh djy`a`aey a` oçjpjdsy`qgopjdy`s w sps fgiyds y`qgopjdy`s ~dyd feymdy jes
q`lgaes w ÿybdhes jghfäqgoes `f`oqey`s
e s`djes
hÿapjes jghfäqgoes* jes bdhbjges jghfäqgoes* jds dmíbadjds w `j id|e(
 
Y@_^P@_QD_ GHMPH@_ FY@HQ@ D DHQÍB@HE_
Jd
ghfjdmdogÿh
`s jd y`s~p`sqd ghgogdj fy`hq` d ph dhqíb`he; jds y`s~p`sqds ghmph`s `s~`oífgods~p`a`h s`y ~ygmdygds e s`ophadygds( Opdhae jds oçjpjds ghmpheoem~`q`hq`s `hop`hqydh phdhqíb`he `qydôe s` b`h`yd phd y`s~p`sqd
ghmph` `s~`oífgod
oehqyd `s` dhqíb`he(Jd
y`s~p`sqd ghmph` ~ygmdygd
s` odydoq`yg|d ~ey q`h`y ph ~`ygeae a` jdq`hogd a` vdyges aídsdhq`s a` tp` s` ~p`adh a`q`oqdy dhqgop`y~es `h jd sdhby` e jghfeogqes `s~`oífgoes agygbgaesoehqyd `j dhqíb`he ghvdsey( Jd ~ygm`yd y`s~p`sqd d ph dhqíb`he `s ghgogdad ~ey ph seje
jghfeogqeI
; d oehqghpdogÿh a` `sqd y`s~p`sqd ghmph` ghgogdj* djbphes jghfeogqes I dhqíb`he  `s~`oífgoes~`ymdh`o`h `h jd ogyopjdogÿh oeme
oçjpjds oeh m`meygd(
 Jd
y`s~p`sqd ghmph` s`ophadygd
sp`j` s`y mäs yä~gad w mäs ghq`hsd ~ey tp` wd cdw jghfeogqes Ioeh m`meygd tp` `sqäh ~yebydmdaes ~dyd y`s~eha`y dhq` `s` dhqíb`he `s~`oífgoe(Jes 9 qg~es a` y`s~p`sqds ghmph`s `s~`oífgods seh
jd y`s~p`sqd cpmeydj
#m`agdad ~eydhqgop`y~es'
w jd y`s~p`sqd o`jpjdy
#m`agdad ~ey oçjpjds'(
g
 
Ghmphgada cpmeydj<
m`agdad ~ey dhqgop`y~es tp` doqüdh `h feymd agy`oqd seiy``j db`hq` ghvdsey(
 
g
 
Ghmphgada o`jpjdy<
m`agdad ~ey jghfeogqes Q `s~`oífgoes tp` dqdodh w a`sqypw`h jdsoçjpjds ~ye~gds ghf`oqdads ~ey vgyps e jds oçjpjds `qydôds(
 
Jd y`s~p`sqd ghmph` m`agdad ~ey dhqgop`y~es* jes jghfeogqes I doqgvdaes s` agf`y`hogdh `h
~jdsmeogqes
tp` ~yeapo`h dhqgop`y~es e `h
oçjpjds I oeh m`meygd(
Odad jghfeogqe I y`doogehdsÿje oeh ph ühgoe dhqíb`he e qg~e a` sgqge dhqgbçhgoe tp` cd sgae ~yebydmdae b`hçqgodm`hq`(Jes jghfeogqes I doqgvdaes s` qydhsfeymdh `h
ghmpheijdsqes #~jdsmeijdsqes'
tp` ~yejgf`ydh wjp`be s` agf`y`hogdh `h<
°
 
^
jdsmeogqes<
sghq`qg|dh w s`oy`qdh ph dhqgop`y~e `s~`oífgoe(
 
°
 
Jghfeogqes I oeh m`meygd<
y`s~eha`h oeh mdwey yd~ga`| dhq` `j ~yÿgme`hop`hqye oeh `j mgsme dhqíb`he(@j dhqgop`y~e `s~`oífgoe ~yeapogae ~ey `j ~jdsmeogqe s` ph` dj dhqíb`he `sqgmpjdaey ~dydfeymdy ph
oem~j`le dhqíb`he  dhqgop`y~e(
Jes jghfeogqes HK doqüdh `h oehlphqe oeh jds
oçjpjds K
w jds
oçjpjds a` jd ogqeqegogada m`agdad ~ey oçjpjds a`~`hag`hq`s a` dhqgop`y~es
 ~dyd ghapogy jd jgsgs a` jds oçjpjds agdhd( _g `j dhqíb`he `s phd idoq`ygd* `j oem~j`le dhqíb`he dhqgop`y~e qdmigçh ~p`a` doqgvdy ph sgsq`md a` ~yeq`íhds ~jdsmäqgods jjdmdae
sgsq`md a`joem~j`m`hqe(
Jd y`s~p`sqd ghmph` m`agdad ~ey oçjpjds*
jes jghfeogqes Q ogqeqÿgoes
djodh|dhw a`sqypw`h jds oçjpjds ghf`oqdads ~ey vgyps w jds oçjpjds qydhsfeymdads( Jes jghfeogqes Qsp~y`sey`s  ogqeqÿgoes ghcgi`h jd y`s~p`sqd ghmph`; qdmigçh ghcgi`h jd od~dogada a` jesjghfeogqes Q ogqeqÿgoes ~dyd ghgogdy phd y`s~p`sqd ghmph` m`agdad ~ey oçjpjds w ~dyqgog~dy `hjds y`doogeh`s a` cg~`ys`hsgigjgada y`qdyadad(Jes jghfeogqes Q doqgvdaes sghq`qg|dh vdygds ogqeoghds( Jds ghq`yj`poghds ~yemp`v`h `joy`ogmg`hqe w jd agf`y`hogdogÿh a` jes jghfeogqes Q* I w oçjpjds c`mdqe~ewçqgods(
Ê
 
OÇJPJD_
^Y@
_
@
HQDAE
Y
D_ A
@
DHQÍB
@
HE_(
 Fdogjgqdh jds y`s~p`sqds ghmph`s; `hqy` jds oçjpjds ~y`s`hqdaeyds a` dhqíb`hes s` `hop`hqydhjes
mdoyÿfdbes* oçjpjds a` Kp~ff`y a`j cíbdae #mdoyÿfdbes ~`ygsghpsegadj`s'* jds oçjpjds a`Jdhb`ycdhs a` jd `~ga`ymgs* jds oçjpjds y`qgopjdy`s a`hayíqgods a`j id|e
w jes
bdhbjgesjghfäqgoes(
Da`mäs a` ~y`s`hqdy dhqíb`hes d jes jghfeogqes Q w I* jes mdoyÿfdbes qg`h`h eqydsfphogeh`s gm~eyqdhq`s* sg ig`h gh`s~`oífgods* `h jd y`s~p`sqd ghmph`<
!
 
G
hoey~eydh w a`bydadh ~dyogdjm`hq` jes dhqíb`hes ~yeq`goes(
!
 
Agbg`y`h mgoyeeybdhgsmes ~dqÿb`hes(
!
 
_`oy`qdh müjqg~j`s ogqeoghds `hqy` jds tp` s` `hop`hqydh jghfesghds(D oehqghpdogÿh a`j oehqdoqe oeh ph dhqíb`he* jes mdoyÿfdbes spfy`h ph ~yeo`se a` doqgvdogÿhtp` s` odydoq`yg|d ~ey odmiges meyfejÿbgoes w fphogehdj`s( @j mdoyÿfdbe dpm`hqd a` qdmdôe wqdmigçh dpm`hqd jd odhqgada a` jgsesemds w vdopejds ogqe~jdsmäqgods( Jes mdoyÿfdbes sp`j`hfpsgehdys` ~dyd feymdy
oçjpjds bgbdhq`s a` op`y~e `qydôe
e
oçjpjds bgbdhq`s a` Jdhb`ycdhs
 tp` dísjdh `sqds spsqdhogds ~dqÿb`hds(
 
Q@LGAE_ W ßYBDHE_ JGHFÄQGOE_(
 
 D_E_ JGHFÄQGOE_(
Jes
vdses jghfäqgoes
seh jd víd ~ey jd opdj oçjpjds w mej`opjd|d bydha`s y`qeyhdh d jd sdhby`a`sa` jes `s~doges a`j q`lgae; seh mpw diphadhq`s idle jd `~ga`ymgs w `j `~gq`jge sp~`yfgogdj a`jds m`miydhds mpoesds( @sqes vdses `qyd`h spsqdhogds w jítpgae a` jes `s~doges`qydo`jpjdy`s a`j q`lgae oehlphqgve ~dyd feymdy jd
jghfd
( A`hqye a` jes bdhbjges* jds spsqdhogds`qydôds #dhqíb`hes' qydhs~eyqdads `h jd jghfd seh dqyd~dads ~ey jds oçjpjds fejgopjdy`sa`hayíqgods w oeho`hqydads(Jes jghfeogqes qydhs~eyqdaes ~ey jd jghfd `hqydh `h jes bdhbjges jghfäqgoes d qydvçs a` jes
vdsesjghfäqgoes df`y`hq`s
* mg`hqyds tp` jes jghfeogqes tp` ogyopjdh `h jd sdhby` s` ghqyeapo`h `h `j~dyçhtpgmd bdhbjgehdy d qydvçs a` jds ~dy`a`s a` jds
vçhpjds ~esod~gjdy`s(
Djbphes jghfeogqesdqydvg`sdh `j ~dyçhtpgmd bdhbjgehdy w je didhaehdh d qydvçs a` jes
vdses jghfäqgoes `f`y`hq`s(

Activity (44)

You've already reviewed this. Edit your review.
Kt Sepulveda added this note
dios que pag tan mala
1 thousand reads
1 hundred reads
Bethania Perez liked this
Belem Gutierrez liked this
Valeria Chávez liked this
Diego Huiper liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->