Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
44Activity
P. 1
Sistema Linfático

Sistema Linfático

Ratings:
(0)
|Views: 7,507|Likes:
Published by Anton Esquivel
Resumen de la histología del sistema linfático de libro Histología de Ross.
Resumen de la histología del sistema linfático de libro Histología de Ross.

More info:

Published by: Anton Esquivel on Sep 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2013

pdf

text

original

 
_gsq`md Jghfäqgoe(
@j sgsq`md ghmph` ~p`a` y`doogehdy oehqyd `j ~ye~ge eybdhgsme w odpsdy `hf`ym`ada`s
dpqeghmph`s(
@j
sgsq`md jghfäqgoe
oehsgsq` `h byp~es a` oçjpjds* q`lgaes w ÿybdhes tp` vgbgjdhjds sp~`yfgog`s oey~eydj`s w jes oem~dyqgmg`hqes jítpgaes ghq`yhes w y`doogehdh dhq` jdsspsqdhogds ~eq`hogdjm`hq` heogvds(@sq` sgsq`md oem~y`ha`
`j q`lgae jghfäqgoe agfpse* jes hÿapjes jghfäqgoes* jes bdhbjgesjghfäqgoes* `j id|e* jd mçapjd ÿs`d w `j qgme(
Jes
vdses jghfäqgoes
oemphgodh ~dyq`s a`j sgsq`mdoeh `j sgsq`md vdsopjdy sdhbpíh`d(Ph
dhqíb`he
`s opdjtpg`y spsqdhogd tp` ~p`a` ghapogy phd y`s~p`sqd ghmph` `s~`oífgod( Phdy`s~p`sqd ghmph` s` b`h`yd oehqyd ph dhqíb`he `s~`oífgoe* tp` ~p`a` s`y phd spsqdhogdsejpij` e ph mgoyeeybdhgsme; jd mdweyíd a` jes dhqíb`hes qg`h`h tp` s`y ~yeo`sdaes ~ey jdsoçjpjds a`j sgsq`md ghmph` dhq`s a` tp` eqyds oçjpjds ~p`adh `sqdij`o`y jd y`s~p`sqd ghmph`(Jd
y`s~p`sqd ghmph`
~p`a` agvgagys` `h
a`f`hsds gh`s~`oífgods w `s~`oífgods(Jds a`f`hsds gh`s~`oífgods
oehsgsq`h `h idyy`yds físgods tp` gm~ga`h tp` jds oçjpjds `qydôdsghvdadh jes q`lgaes; sg `sqds a`f`hsds gh`s~`oífgods fdjjdh* `j sgsq`md ghmph` ~eh` `h mdyocd
jds a`f`hsds `s~`oífgods
eyg`hqdads oehqyd jes ghvdsey`s ghagvgapdj`s( _` cdh ga`hqgfgodae 9qg~es a` a`f`hsds `s~`oífgods<
B
 
Y
`s~p`sqd a` dhqgop`y~es e cpmeydj<
opwd oehs`op`hogd `s jd ~yeapoogÿh a`~yeq`íhds tp` mdyodh d jes ghvdsey`s ~dyd sp a`sqypoogÿh ~ey eqyds oçjpjds ghmph`s(
B
 
Y
`s~p`sqd ghmph` o`jpjdy<
`sqd agygbgad oehqyd oçjpjds qydhsfeymdads ` ghf`oqdads ~eyvgyps tp` s`yäh a`sqypgads ~ey jghfeogqes(
 
OÇJPJD_ JGHFÄQGOD_(
 @hqy` jds oçjpjds jghfäqgods a`j sgsq`md ghmph` s` `hop`hqydh jes
jghfeogqes
w
agv`ysds oçjpjds a`sesqçh
( _` a`soygi`h ? qg~es a` jghfeogqes<
e
 
Jghfeogqes I
 
e
 
Jghfeogqes Q
 
e
 
Jghfeogqes HK
Jds oçjpjds a` sesqçh oem~y`ha`h
jds oçjpjds y`qgopjdy`s* mdoyÿfdbes* oçjpjds fejgopjdy`sa`hayíqgods* oçjpjds a` Jdhb`ycdhs w jds oçjpjds `~gq`jgeyy`qgopjdy`s e y`qgopje`~gq`jgdj`s(
 @h jes hÿapjes jghfäqgoes* jes bdhbjges jghfäqgoes w `j id|e* jds
oçjpjds y`qgopjdy`s
w jds
fgiydsy`qgopjdy`s
feymdh y`a`s oem~j`lds( Jes agf`y`hq`s qg~es o`jpjdy`s a`j q`lgae jghfäqgoe s`ga`hqgfgodh ~ey jes
mdyodaey`s a` oümpje a` agf`y`hogdogÿh
`s~`oífgoes tp` cdw `h spsp~`yfgog`(
Ê
 
JGHFEOGQE_(
 Jes jghfeogqes ogyopjdhq`s seh `j oem~eh`hq` o`jpjdy ~yghog~dj a`j q`lgae jghfäqgoe; djy`a`aey a`j2>% `h jd sdhby` e `h jd jghfd oehsqgqpw` ph fehae oemüh ogyopjdhq` a` oçjpjdsghmpheoem~`q`hq`s( Jes jghfeogqes mdapyes cdh a`sdyyejjdae jd od~dogada a` y`oeheo`y wy`s~eha`y d dhqíb`hes `qydôes w `sqäh `h qydhsgqe a`sa` ph sgqge a`sq`lgae jghfäqgoe cdogd eqye(A`sa` `j ~phqe a` vgsqd fphogehdj* `h `j eybdhgsme cdw ? qg~es a` jghfeogqes<
 
 
 
Jghfeogqes Q #oçjpjds Q'<
s` agf`y`hogdh `h `j qgme* ` ghq`yvg`h`h `h jd
ghmphgadam`agdad ~ey oçjpjds
* seh a`j 6> dj 3>% a` jes jghfeogqes ogyopjdhq`s(
 
Jghfeogqes I #oçjpjds I'<
s` agf`y`hogdh `h ÿybdhes ipysd`tpgvdj`hq`soeme jdmçapjd ÿs`d e `j q`lgae jghfäqgoe sdogdae oeh `j ghq`sqghe #BDJQ'; ~dyqgog~dh `h jdsíhq`sgs w jd s`oy`ogÿh a` agv`yses
dhqgop`y~es
ogyopjdhq`s* qdmigçh jjdmdaes
ghmphebjeipjghds
* tp` seh jds ghmphe~yeq`íhds dseogdads oeh jd
ghmphgadacpmeydj
( @sqds oçjpjds oehsqgqpw`h `hqy` `j 9> w `j ?>% a` jes jghfeogqes ogyopjdhq`s(
 
Jghfeogqes HK #oçjpjds HK'<
y`ogi`h sp hemiy` ~ey jd od~dogada tp` qg`h`h a`a`sqypgy og`yqes qg~es a` oçjpjds qydhsfeymdads( Qeqdjg|dh djy`a`aey a`j 0 dj 4>% a`jes jghfeogqes ogyopjdhq`s; jes jghfeogqes HK jgi`ydh
~`yfeyghds w fydbm`hqghds
*spsqdhogds tp` oy`dh odhdj`s `h jd m`miydhd ~jdsmäqgod w `h `j ogqe~jdsmd o`jpjdytp` ghapo`h jd dpqea`sqypoogÿh a` jd oçjpjd(Jes jghfeogqes spfy`h agf`y`hogdogÿh
dhqíb`he gha`~`hag`hq`s
`h jes ÿybdhes jghfäqgoes~ygmdyges* jd mçapjd ÿs`d* `j BDJQ w `j qgme s` cdh ga`hqgfgodae oeme
ÿybdhes jghfäqgoes~ygmdyges e o`hqydj`s(
Jes jghfeogqes spfy`h
doqgvdogÿh dhqíb`he a`~`hag`hq`
`h jes ÿybdhesjghfäqgoes s`ophadyges* jes jghfeogqes ghmpheoem~`q`hq`s s` eybdhg|dh djy`a`aey a` oçjpjdsy`qgopjdy`s w sps fgiyds y`qgopjdy`s ~dyd feymdy jes
q`lgaes w ÿybdhes jghfäqgoes `f`oqey`s
e s`djes
hÿapjes jghfäqgoes* jes bdhbjges jghfäqgoes* jds dmíbadjds w `j id|e(
 
Y@_^P@_QD_ GHMPH@_ FY@HQ@ D DHQÍB@HE_
Jd
ghfjdmdogÿh
`s jd y`s~p`sqd ghgogdj fy`hq` d ph dhqíb`he; jds y`s~p`sqds ghmph`s `s~`oífgods~p`a`h s`y ~ygmdygds e s`ophadygds( Opdhae jds oçjpjds ghmpheoem~`q`hq`s `hop`hqydh phdhqíb`he `qydôe s` b`h`yd phd y`s~p`sqd
ghmph` `s~`oífgod
oehqyd `s` dhqíb`he(Jd
y`s~p`sqd ghmph` ~ygmdygd
s` odydoq`yg|d ~ey q`h`y ph ~`ygeae a` jdq`hogd a` vdyges aídsdhq`s a` tp` s` ~p`adh a`q`oqdy dhqgop`y~es `h jd sdhby` e jghfeogqes `s~`oífgoes agygbgaesoehqyd `j dhqíb`he ghvdsey( Jd ~ygm`yd y`s~p`sqd d ph dhqíb`he `s ghgogdad ~ey ph seje
jghfeogqeI
; d oehqghpdogÿh a` `sqd y`s~p`sqd ghmph` ghgogdj* djbphes jghfeogqes I dhqíb`he  `s~`oífgoes~`ymdh`o`h `h jd ogyopjdogÿh oeme
oçjpjds oeh m`meygd(
 Jd
y`s~p`sqd ghmph` s`ophadygd
sp`j` s`y mäs yä~gad w mäs ghq`hsd ~ey tp` wd cdw jghfeogqes Ioeh m`meygd tp` `sqäh ~yebydmdaes ~dyd y`s~eha`y dhq` `s` dhqíb`he `s~`oífgoe(Jes 9 qg~es a` y`s~p`sqds ghmph`s `s~`oífgods seh
jd y`s~p`sqd cpmeydj
#m`agdad ~eydhqgop`y~es'
w jd y`s~p`sqd o`jpjdy
#m`agdad ~ey oçjpjds'(
g
 
Ghmphgada cpmeydj<
m`agdad ~ey dhqgop`y~es tp` doqüdh `h feymd agy`oqd seiy``j db`hq` ghvdsey(
 
g
 
Ghmphgada o`jpjdy<
m`agdad ~ey jghfeogqes Q `s~`oífgoes tp` dqdodh w a`sqypw`h jdsoçjpjds ~ye~gds ghf`oqdads ~ey vgyps e jds oçjpjds `qydôds(
 
Jd y`s~p`sqd ghmph` m`agdad ~ey dhqgop`y~es* jes jghfeogqes I doqgvdaes s` agf`y`hogdh `h
~jdsmeogqes
tp` ~yeapo`h dhqgop`y~es e `h
oçjpjds I oeh m`meygd(
Odad jghfeogqe I y`doogehdsÿje oeh ph ühgoe dhqíb`he e qg~e a` sgqge dhqgbçhgoe tp` cd sgae ~yebydmdae b`hçqgodm`hq`(Jes jghfeogqes I doqgvdaes s` qydhsfeymdh `h
ghmpheijdsqes #~jdsmeijdsqes'
tp` ~yejgf`ydh wjp`be s` agf`y`hogdh `h<
°
 
^
jdsmeogqes<
sghq`qg|dh w s`oy`qdh ph dhqgop`y~e `s~`oífgoe(
 
°
 
Jghfeogqes I oeh m`meygd<
y`s~eha`h oeh mdwey yd~ga`| dhq` `j ~yÿgme`hop`hqye oeh `j mgsme dhqíb`he(@j dhqgop`y~e `s~`oífgoe ~yeapogae ~ey `j ~jdsmeogqe s` ph` dj dhqíb`he `sqgmpjdaey ~dydfeymdy ph
oem~j`le dhqíb`he  dhqgop`y~e(
Jes jghfeogqes HK doqüdh `h oehlphqe oeh jds
oçjpjds K
w jds
oçjpjds a` jd ogqeqegogada m`agdad ~ey oçjpjds a`~`hag`hq`s a` dhqgop`y~es
 ~dyd ghapogy jd jgsgs a` jds oçjpjds agdhd( _g `j dhqíb`he `s phd idoq`ygd* `j oem~j`le dhqíb`he dhqgop`y~e qdmigçh ~p`a` doqgvdy ph sgsq`md a` ~yeq`íhds ~jdsmäqgods jjdmdae
sgsq`md a`joem~j`m`hqe(
Jd y`s~p`sqd ghmph` m`agdad ~ey oçjpjds*
jes jghfeogqes Q ogqeqÿgoes
djodh|dhw a`sqypw`h jds oçjpjds ghf`oqdads ~ey vgyps w jds oçjpjds qydhsfeymdads( Jes jghfeogqes Qsp~y`sey`s  ogqeqÿgoes ghcgi`h jd y`s~p`sqd ghmph`; qdmigçh ghcgi`h jd od~dogada a` jesjghfeogqes Q ogqeqÿgoes ~dyd ghgogdy phd y`s~p`sqd ghmph` m`agdad ~ey oçjpjds w ~dyqgog~dy `hjds y`doogeh`s a` cg~`ys`hsgigjgada y`qdyadad(Jes jghfeogqes Q doqgvdaes sghq`qg|dh vdygds ogqeoghds( Jds ghq`yj`poghds ~yemp`v`h `joy`ogmg`hqe w jd agf`y`hogdogÿh a` jes jghfeogqes Q* I w oçjpjds c`mdqe~ewçqgods(
Ê
 
OÇJPJD_
^Y@
_
@
HQDAE
Y
D_ A
@
DHQÍB
@
HE_(
 Fdogjgqdh jds y`s~p`sqds ghmph`s; `hqy` jds oçjpjds ~y`s`hqdaeyds a` dhqíb`hes s` `hop`hqydhjes
mdoyÿfdbes* oçjpjds a` Kp~ff`y a`j cíbdae #mdoyÿfdbes ~`ygsghpsegadj`s'* jds oçjpjds a`Jdhb`ycdhs a` jd `~ga`ymgs* jds oçjpjds y`qgopjdy`s a`hayíqgods a`j id|e
w jes
bdhbjgesjghfäqgoes(
Da`mäs a` ~y`s`hqdy dhqíb`hes d jes jghfeogqes Q w I* jes mdoyÿfdbes qg`h`h eqydsfphogeh`s gm~eyqdhq`s* sg ig`h gh`s~`oífgods* `h jd y`s~p`sqd ghmph`<
!
 
G
hoey~eydh w a`bydadh ~dyogdjm`hq` jes dhqíb`hes ~yeq`goes(
!
 
Agbg`y`h mgoyeeybdhgsmes ~dqÿb`hes(
!
 
_`oy`qdh müjqg~j`s ogqeoghds `hqy` jds tp` s` `hop`hqydh jghfesghds(D oehqghpdogÿh a`j oehqdoqe oeh ph dhqíb`he* jes mdoyÿfdbes spfy`h ph ~yeo`se a` doqgvdogÿhtp` s` odydoq`yg|d ~ey odmiges meyfejÿbgoes w fphogehdj`s( @j mdoyÿfdbe dpm`hqd a` qdmdôe wqdmigçh dpm`hqd jd odhqgada a` jgsesemds w vdopejds ogqe~jdsmäqgods( Jes mdoyÿfdbes sp`j`hfpsgehdys` ~dyd feymdy
oçjpjds bgbdhq`s a` op`y~e `qydôe
e
oçjpjds bgbdhq`s a` Jdhb`ycdhs
 tp` dísjdh `sqds spsqdhogds ~dqÿb`hds(
 
Q@LGAE_ W ßYBDHE_ JGHFÄQGOE_(
 
 D_E_ JGHFÄQGOE_(
Jes
vdses jghfäqgoes
seh jd víd ~ey jd opdj oçjpjds w mej`opjd|d bydha`s y`qeyhdh d jd sdhby`a`sa` jes `s~doges a`j q`lgae; seh mpw diphadhq`s idle jd `~ga`ymgs w `j `~gq`jge sp~`yfgogdj a`jds m`miydhds mpoesds( @sqes vdses `qyd`h spsqdhogds w jítpgae a` jes `s~doges`qydo`jpjdy`s a`j q`lgae oehlphqgve ~dyd feymdy jd
jghfd
( A`hqye a` jes bdhbjges* jds spsqdhogds`qydôds #dhqíb`hes' qydhs~eyqdads `h jd jghfd seh dqyd~dads ~ey jds oçjpjds fejgopjdy`sa`hayíqgods w oeho`hqydads(Jes jghfeogqes qydhs~eyqdaes ~ey jd jghfd `hqydh `h jes bdhbjges jghfäqgoes d qydvçs a` jes
vdsesjghfäqgoes df`y`hq`s
* mg`hqyds tp` jes jghfeogqes tp` ogyopjdh `h jd sdhby` s` ghqyeapo`h `h `j~dyçhtpgmd bdhbjgehdy d qydvçs a` jds ~dy`a`s a` jds
vçhpjds ~esod~gjdy`s(
Djbphes jghfeogqesdqydvg`sdh `j ~dyçhtpgmd bdhbjgehdy w je didhaehdh d qydvçs a` jes
vdses jghfäqgoes `f`y`hq`s(

Activity (44)

You've already reviewed this. Edit your review.
Kt Sepulveda added this note
dios que pag tan mala
1 thousand reads
1 hundred reads
Bethania Perez liked this
Zenaida Allende Quintanilla liked this
Belem Gutierrez liked this
Yeraldine Rodriguez liked this
Yeraldine Rodriguez liked this
Valeria Chávez liked this
Diego Huiper liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->