Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Referat comisie de disciplina - cazul Valentin Deleanu

Referat comisie de disciplina - cazul Valentin Deleanu

Ratings: (0)|Views: 284|Likes:
Published by Wyrd Well

More info:

Categories:Types, Legal forms
Published by: Wyrd Well on Sep 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2014

pdf

text

original

 
Nr. M 25686/SPCAG/27.08.2010Dosar nr. 4/2010Comisia dedisciplina afunctionar ilor publici Cu statut special din PSC
-Comisar §ef de penitenciare Boia Viorel - pre§edinte supleant -Subcomisar de penitenciare Voiculescu Daniela - membru-Subcomisar de penitenciare Stancu Florentina - membru supleant-Agent §ef principal de penitenciare Gont Costin - membru-Agent §ef principal de penitenciare Ghiocanu Emilian - membruInspector principal de penitenciare Ghica Mariana - secretar 
REFERAT I
privindrezultatele activitatii de cercetaredesfasurate de comisia de disciplina a unctionailor publici cu statutspecialdin cadrul PSC inlegatura cu sesizareanr . M25686/15.06.2010
Avand In vedere sesizarea nr.
M25686 /SPCAG/15.06.2010
formulata de d-nacomisar §ef de penitenciare d. CERNATTanta, cu domiciliul ales la sediul Penitenciarului Spital Coliba§i, localitatea Mioveni, judo Arge§, Indeplinind functia deDirector al Penitenciarului Spital Coliba§i, urmare a adresei nr .5150/CD/03.06.2010 aComisiei de disciplina din A.N.P., sesizare formulata impotriva dl. agent principal depenitenciare Deleanu Valentin, agent administrativ principal I (contabil) in cadrul BirouluiLogistica din Penitenciarul Spital Colibasi,Prin sesizarea nr. M25686/SPCAG/15.06.2010 se solicita Comisiei de disciplinacercetarea faptelor savarsite de dl. agent principal de penitenciare Deleanu Valentin,agent administrativ principal I (contabil) in cadrul Biroului Logistica din PenitenciarulSpital Colibasi.In ziua de 18.03.2010, ora12,49 p.m., dl. Deleanu Valentin, desi se afla in timpul pogramului de lucru, a trimis
0
petitie privind reducerea sporului de pana la 50% pentrumisiuni si lucrari speciale, prin curier electronic (e-mail) catre Directia Relatii Publice a
Dosanr .5/2010
1
Comisia de clisci plin{l fUllclionari pu blici cu statut spccial PenitenciarulS pitalColi ba~iBlvd.Dacia
m.l,
Mioveni
115400, jud.Argq,
Rom,lnia
 
Secretariatului GenealalGuvenului,prin care si-a exprimat propuneri personale in legatura cu politicileguvernamentale.
Indr ept,
seinvoca: incalcaea pevedeilor art. 48 lit.
i)
si k) si art. 69 lit. 0) si p) din Legea nr.293/2004 privindStatutulfunctionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor ,epublicata; incalcaea obligatiilor prevazute de art. 6 alin. (1) lit. e) si art. 12 alin.(1) din OMJ nr. 2794/C/2004pentu apobarea Codului deontologic al personalului din sistemul administratiei penitenciae; incalcarea pevedeiloat. 65 pct.1,art. 66 pct. 1,30 si art. 73 din ROI Penitenciar Spital Colibasiaprobatprin Oecizia directorului PSC nr. 123/27.06.2007 La sesizare au fost anexate,in copie,urmatoarele documente: adresa nr. 5150/CO/03.06.2010 a Comisiei de disciplina din cadrul ANP;nota de informare nr .4/41842/25.05.2010intocmita de dl. Leonard Anghel din cadrul Ministerului Justitiei - Unitatea de Management Public si Planificare Statistica;adresa ANP nr. 4267/0MRU/12.05.201 0 (2 file);adresa nr. 15/0/3827/09.04.2010 a Oirectiei Relatii Publice - SecretariatulGeneral al Guvernului;petitia transmisa pin e-mail la adesadrp@gov.r ode catre dl. Oeleanu Valentin in data de 18.03.2010, ora 12,49 p.m.Urmare sesizarii nr.
M25686/SPCAG/15.06.2010
comisia de disciplina a verificatconform art. 23 din Ordinul M.J.nr. 2856/2004 pivind aprobarea Regulamentul privind modul de constituire, organizare ~i desfa~urare a activitatii comisiilor de disciplina dincadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor ~i din unitatile subordonate, cumodificarile ~icompletarile ulterioare
~i
a constatat ca aceasta Indepline~te conditiileprevazute de art. 22 din acelasi act normativ ~i ca se refera la
0
abatere disciplinaraprevazuta de Legea 293/2004. Comisia de disciplina a constatat,de asemenea,ca este competenta sa cerceteze fapta care constituie obiectul sesizarii.
in vederea cercetariiaptelor sesizate,comisia a administratumatoarele probe:
- audierea dl. agent principalde penitenciare Oeleanu Valentin conform proceseloverbale nr. 15/28.06.2010,25/08.07.2010;- audierea doamnei comisar ~ef de penitenciare dr. CERNAT Tanta conform procesverbal nr .23/08.07.2010;
Inscr isuri:
adresa nr. 5150/CO/03.06.201 0 a Comisiei de disciplina din cadrul ANP; nota de informare nr .4/41842/25.05.2010 intocmita de dl. Leonard Anghel dincadrul Ministerului Justitiei - Unitatea de Management Public si Planificare Statistica;adresa ANP nr. 4267/0MRU/12.05.201 0 (2 file);adresa nr. 15/0/3827/09.04.2010 a Oirectiei Relatii Publice - SecretariatulGeneral al Guvernului;
Dosar nr .
4120 1
Comisia de disciplina func\ionari publici custatuts pecial PenitcnciarulSpitalColiba~i Blvd. Daciam.l,Mioveni 115400. jlld.Age~,omfll1ia
 
petitiatransmisapine-mailla adresadrp@gov.r ode catre dl. Deleanu Valentin in data de 18.03.2010,ora 12,49 p.m. -elatii solicitate siprimite dela ANP - DirectiaTehnologia lnformatiei si Comunicatii conform adesei deaspuns nr.47910/DTIC/2010; - relatiiBirou Logistica din Penitenciaul Spital Colibasinr. M25686/09.08.2010; - relatii Serviciul Siguranta Detineii siRegim Penitenciadin Penitenciaul Spital Colibasi n. M25686/26.08.2010; - relatii Seviciul Economico - Administativ din Penitenciarul Spital Colibasi nr. M25686/26.08.2010;
Analizand sesizar ea formulata si probele administrate in cauza, comisia,in unanimitate, apreciazaca, in speta, prin aspectele semnalate nu se contureaza elementele savarsirii unei abateri disciplinare, in sensul Legii nr .
293/2004
privindStatutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor,republicata.
Astel, La data de18.03.2010,ora12,49p.m.,dl.Deleanu Valentin,a trimis
0
petitie,prin curier electronic(e-mail),catreDirectia Relatii Publice a SecetaiatuluiGeneralal Guvernului,pincae propune sa nuse maiacorde personalului din sistemul penitencia sporul de panala 50% pentu misiunisilucarispeciale. Avand in vedere orala care aost trimisa petitia,precum si raspunsulDiectiei TehnologiaInf or matiei si ComunicatiidincadrulANP,princare ni se comunicaaptul ca nu detinlog-uri pivind dateIeeeitoaela accesuldela statia 09-DSK-LOG-01 la internet,comisia nua pututsa probezeaptul ca e-mailula fosttansmis de dl. Deleanu Valentin de pe calculatorul PSC,pentrua seconsidera ca a folositesursele materiale ale unitatiiin interes pesonal. Tinand cont ca e-mailula fosttransmis la oa 12,49p.m.,iain confomitate cu at.110 din ROIal PenitenciauluiSpitalColibasi apobat pinDecizianr . 123/27.06.2007 a directorului PSC,pesonalulunitatii are dreptulla
0
pauza demasa cuo durata de 30 minute, intre oele12 - 14,30,avand invedere sustinerea dl. Deleanu Valentin ca se afla intimpul pauzei de masa pecumsiaptul ca comisia nu poate poba contrar iul,apreciem caaptanu aost comisain timpul incae persoanaincauza ar fi tr ebuitsa se ocupe doar de activitatile de seviciu. Referitor la acuzatia pivind expimaea convingerilopolitice in exercitaea atributiilor de seviciu,comisia apeciaza canu este intemeiata deoarece aost doar  exprimarea unuipunct de vedere,opinie neexpimata in exercitarea atributiilode serviciu,ci in afara acestora,dl. Deleanu Valentin, iindintimpul pauzei de masa. Pentu aceste considerente,comisia apreciaza ca dl. Deleanu Valentin nu seace vinovatde savarsirea unor apte ce constituie abatee disciplinaa. Inconformitate cudispozitiile art. 28 si 30 dinOdinul MJ nr. 2856/2004, cu modiicaile sicompletarile ulterioae, Comisia pocedeaza la intocmirea prezentul referat,ce va fi adus la cuno~tinta pesoanei care a facut sesizarea, respectiv comisa
Dosa
111'.
4/20 10Comisiade disci plinafunetionari pu blicicustatuts pecial PenitenciarulS pitalColiba~iBlvd. Dacia
m.l,
Miovcni II5400. jud.Agc~,Romania

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Precup Florin liked this
Pop Alex liked this
Zamolo Dan Sorin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->