Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
openMagazin 6/2010

openMagazin 6/2010

Ratings:
(0)
|Views: 162|Likes:
Published by liberix
Czech magazine about free and open source software, free to download and share
Czech magazine about free and open source software, free to download and share

More info:

Published by: liberix on Sep 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2010

pdf

text

original

 
6    
openMagaz
i
n
 j
e
 j
ed
i
ne
č
n
ý
elektron
i
ck
ý
č
asop
i
s, kter
ý
v
á
m ka
ž
d
ý
m
ě
s
í
c p
ř
i
n
á
š
í
to ne
 j
lep
š
í
,
co vy
š
lo na port
á
lech zam
ě
ř
en
ý
ch na voln
ě
š
i
ř
i
teln
ý
software. M
ůž
ete se t
ě
š
i
t na n
á
vody,
recenze, nov
i
nky, t
i
py a
 
tr
i
ky, kter
é
s
i
m
ůž
ete p
ř
e
čí
st na sv
é
m netbooku nebo
ji
n
é
mp
ř
enosn
é
m za
ř
í
zen
í
. Douf
á
me,
ž
e v
á
s obsah zau
 j
me a
 
tak
é
v
á
s pros
í
me, abyste PDFsoubor
š
í
ř
i
l
i
, kam to
j
en
j
de. Kop
í
ru
 j
te n
á
s, pos
í
le
 j
te, sd
í
le
 j
te. A
 
nap
i
š
te n
á
m,
j
ak se v
á
m
magaz
í
n l
í
 b
í
. Neodm
í
t
á
me an
i
dary
č
i
mo
ž
nou obchodn
í
spolupr
á
c
i
. D
ě
ku
 j
eme za p
ř
í
ze
ň
.
redakce openMagaz
i
nuredakce@openmagaz
i
n.czPod
í
le
 j
í
seCo se d
ě
 j
e ve sv
ě
t
ě
L
i
nuxu a open source
BolgenOS – pr
ů
lomov
ý
, pr
i
nc
i
p
i
á
ln
ě
zcela nov
ý
opera
č
n
í
syst
é
m
Mob
i
ln
í
nov
i
nky: Extr
é
mn
ě
levn
é
netbooky s Andro
i
demSCO u soudu prohr
á
la, L
i
nux neutrp
ě
lWorld of Goo – dokonalost v bahn
ě
Open source a l
i
nuxov
é
prohl
í
ž
e
č
e v
č
ervnu 2010Rozhovor s H
à
n Th
ê
Th
à
nhem, tv
ů
rcem a spr
á
vcem pdfTeXuCSTUG srde
č
n
ě
zve
č
ten
á
ř
e openMagaz
i
nu!Cal
i
 bre aneb kn
i
hovn
í
k v elektron
i
ck
é
kn
i
hovn
ě
 Jak v GIMPu vytvo
ř
i
t kar
i
katuryGymn
á
z
i
um Jev
íč
ko: S open source to
j
de l
é
pePro
č
nepou
ž
í
v
á
m W
i
ndowsM
ů
 j
software v Mandr
i
va L
i
nuxu – Co pou
ž
í
v
á
Vlast
i
m
i
l OttM
ů
 j
software v Mandr
i
va L
i
nuxu – J
i
ř
í
Nedava
š
kaNov
i
nky ze sv
ě
ta apl
i
kac
í
Moz
i
lla.cz
Obsah na za
č
i
atku dokumentu s nez
á
v
i
sl
ý
m
čí
slovan
í
m
j
eho
str
á
n
Ob
č
ansk
é
sdru
ž
en
í
Kosmo klub pou
ž
í
v
á
kancel
á
ř
sk
ý
bal
í
k
OpenOff
i
ce.org
Gymn
á
z
i
um ve Fr
ý
dlantu nad Ostrav
i
c
í
pou
ž
í
v
á
kancel
á
ř
sk
ý
 bal
í
k OpenOff
i
ce.org
Pou
ž
í
va
 j
í
kancel
á
ř
sk
ý
bal
í
k OpenOff
i
ce.org Soukrom
á
st
ř
edn
í
š
kola podn
i
katelsk
á
ve Fr
ý
dku-M
í
stkuNau
č
te se sloupcov
ý
graf v CalcuOtMoko na Neo1973 letm
ý
m pohledemPrev
á
dzku
 j
eme webserver na dom
á
com po
čí
ta
č
i
– MAMPPrev
á
dzku
 j
eme webserver na dom
á
com po
čí
ta
č
i
– WAMP
Pozor na levn
é
telefony s Andro
i
dem, trp
í
nedostatkem pam
ě
t
i
Lubuntu: lehk
é
Ubuntu s 0 % tukuSweet Home 3D: n
á
vrh
i
nter
i
é
ru va
š
eho domuPodpo
ř
te L
i
 ber
i
x a
 j
eho konkr
é
tn
í
akt
i
v
i
ty
..   
23810121418212526303137414447495355575862646872747780
   
   
72    
Sweet Home 3D: n
á
vrh
i
nter
i
é
ru va
š
eho domu
 
2    
..   |  
Produku
j
e:P
ř
i
sp
í
va
j
í
:
Š
é
fredaktor: Vlast
i
m
i
l Ott – OpenOff
i
ce.org
Odpov
ě
dn
á
redaktorka: Irena
Š
af
á
ř
ov
á
– OpenOff
i
ce.orgSazba: M
i
chal Hlavat
ý
– Scr
i
 busN
á
vrh loga: Mart
i
n Kopta – Inkscape
L
i
cence: Creat
i
ve Commons Attr
i
 but
i
on-Non-commerc
i
al-No Der
i
vat
i
ve Works 3.0 Unpor-
ted,co
ž
znamen
á
,
ž
e
 j
e
 j
sm
í
te
š
í
ř
i
t,alenesm
í
tem
ě
n
i
tan
i
komer
č
n
ě
vyu
ž
í
vat.Autorsk
á
pr
á
va
n
á
le
ž
í
autor
ů
m
č
l
á
nk
ů
.
Auto
ř
i
: J
i
ř
í
E
i
schmann, Roman Bo
ř
á
nek,Lad
i
slav Hagara, Dav
i
d Kol
i
 b
áč
, RobertKr
á
tk
ý
, Kam
i
l P
á
ral, J
i
ř
í
Mac
i
ch ml., Dave
Walden, H
à
n Th
ê
Th
à
nh, M
i
chal M
á
dr, PavelSt
ř
í
ž
, Jano Kula, Mart
i
n Raus, Mart
i
n Korbel,
Lad
i
slav L
ó
r, M
i
chal Do
č
ekal, Vlast
i
m
i
l Ott, J
i
ř
í
Nedava
š
ka, Pavel Cvr
č
ek, Lud
ě
k Jan
č
a, J
ú
l
i
us Past
i
er
i
k, redakce OpenOff
i
ce.cz,M
i
chal Pol
á
k, J
i
ř
í
Bro
ž
ovsk
ý
, Mart
i
n Folt
i
n,
M
i
chal Blaho, Peter Fodrek, Adam
Š
trauch a
Petr Kr
č
m
á
ř
.ISSN 1804-1426
   
za podpory
   
http:
//
www.openmagazin.cz
/
podileji
-
se
/
 
3     
..   |  
Kn
i
ha Svobodn
á
kultura dostupn
á
i
v
č
e
š
t
i
n
ě
V
 
roce2004napsalLawrenceLess
i
g,profesorHarvard
Law School, kn
i
hu Svobodn
á
kultura, kter
á
se zab
ý
v
á
probl
é
memautorsk
é
hoz
á
konav
 
dob
ě
i
nforma
č
n
í
chtech-
nolog
i
í
.V
 
kn
i
zeproch
á
z
í
h
i
stor
i
ck
ý
mv
ý
vo
 j
emomezov
á
n
í
kreat
i
v
i
ty pomoc
í
autorsk
ý
ch z
á
kon
ů
a
 
analyzu
 j
e udr
ž
i
-telnost st
á
va
 j
í
c
í
ho z
ř
í
zen
í
a
 
v
 
z
á
v
ě
ru nab
í
z
í
alternat
i
vu
k
 
sou
č
asn
é
mu
ř
e
š
en
í
.Kn
i
ha
 j
e
š
í
ř
enapodsvobodnoul
i
cen-
c
í
a
 
v
 
oblast
i
autorsk
é
hopr
á
vasestaladoslovakultovn
í
.
V
 
roce2007vzn
i
klpro
 j
ekt,kter
ý
s
i
dalzac
í
lkn
i
hup
ř
elo
ž
i
t
do
č
e
š
t
i
ny.Nap
ř
ekladukn
i
hyo
 
228stran
á
chpracovalypo
t
ř
i
rokydes
í
tkydobrovoln
í
k
ů
a
 
v
 
dubnutohotorokubylp
ř
ekladdokon
č
en.Kn
i
hu,p
ř
elo
ž
enoudo
č
e
š
t
i
ny,nalezne-te na adresewww.svobodna-kultura.cz, dostupn
á
j
e
v mnohaform
á
techPDF,DOCX,TXT,PDB,...
Ob
á
lka kn
i
hy, zdro
 j
svobodna-kultura.cz
Novellu op
ě
t klesly tr
ž
by a hled
á
kupce
Amer
i
ck
á
spole
č
nost Novell, druh
ý
ne
 j
v
ě
t
š
í
posky-tovatel komer
č
n
í
ho L
i
nuxu, ozn
á
m
i
lahospod
á
ř
sk
é
v
ý
-
sledky za druh
é č
tvrtlet
í
tohoto roku. Tr
ž
 by
č
i
n
i
ly 204
m
i
l
i
on
ů
dolar
ů
, co
ž
j
e o
 
12 m
i
l
i
on
ů
m
é
n
ě
ne
ž
za ste
 j
n
é
obdob
í
v
 
m
i
nul
é
m roce. Naopak z
i
sk se zv
ý
š
i
l z
 
18 m
i
-
l
i
on
ů
na 20. Spole
č
nost p
ř
edpokl
á
d
á
stagnu
 j
í
c
í
tr
ž
 by
pro p
ř
í
š
t
í č
tvrtlet
í
.
I
 
nad
á
le se spekulu
 j
e o
 
tom,
ž
e spole
č
nost chce za
ka
ž
dou cenu na
 j
í
t sv
é
ho kupce. Odm
í
tla s
i
ce m
i
-
l
i
ardovou nab
í
dku
i
nvest
i
č
n
í
ho fondu, ale
j
edn
í
m de-
chem dodala,
ž
e se p
ř
í
padn
é
mu odkupu nebr
á
n
í
.Podle n
ě
kter
ý
ch koment
á
tor
ů
u
ž
prob
í
ha
 j
í
v
á
ž
n
á
 j
edn
á
n
í
se z
á
 j
emc
i
. V
 
m
é
d
i
í
ch se spekulovalo o
 
s
i
ln
ý
mhr
áčí
ch z
 
oboru
j
ako nap
ř
. M
i
crosoft, Hewlett-Packard
nebo IBM (Internat
i
onal Bus
i
ness Mach
i
nes Corpo-
rat
i
on), ale podle v
š
eho
j
e v
ě
t
š
i
na, ne-l
i
v
š
i
chn
i
z
á
 j
em-
c
i
, z
 
ř
ad
i
nvest
i
č
n
í
ch fond
ů
. To by znamenalo,
ž
e by
Novell nem
ě
l s
i
ln
é
ho partnera, kter
é
ho by nyn
í
pot
ř
e-
 boval. Jeho star
é
produkty
j
ako Novell Netware rych-
le ustupu
 j
í
a
 
nov
é
l
i
nuxov
é
produkty
i
 
p
ř
es sol
i
dn
í
r
ů
st nedok
á
ž
í
zacelovat d
í
ru v p
ř
í
 j
mech.
Google se lou
čí
s
 
W
i
ndows, p
ř
ech
á
z
í
na L
i
nux
a Mac OS X
Zpravoda
 j
sk
ý
serverF
i
nanc
i
al T
i
mes
i
nformu
 j
eo
 
tom,
ž
e se Google rozhodl tak
ř
ka kompletn
ě
p
ř
e
 j
í
tna L
i
nux a
 
Mac OS X. Kone
č
n
á
volba, kter
ý
z
 
t
ě
chto
dvou syst
é
m
ů
zvol
í
, bude na samotn
é
m zam
ě
stnanc
i
.
Of
i
c
i
á
ln
í
m d
ů
vodem k
 
p
ř
echodu
j
e p
ř
edev
š
í
m bez-pe
č
nost, ale o
 
tom, co skute
č
n
ě
za p
ř
echodem sto
 j
í
,
m
ůž
eme
j
en spekulovat. Google a
 
M
i
crosoft s
i
čí
m d
á
l
v
í
ce konkuru
 j
í
, M
i
crosoft se sna
ž
í
prosad
i
t na Interne-
tu, co
ž
se mu zat
í
m moc neda
ř
í
. Google naopak za
čí
-n
á
skl
í
zet
ú
sp
ě
chy na pol
i
opera
č
n
í
ch syst
é
m
ů
, kdeW
i
ndows Mob
i
lu zdatn
ě
konkuru
 j
e Andro
i
d. Napodz
i
m by m
ě
l Google nav
í
c uv
é
st opera
č
n
í
syst
é
mChrome OS pro po
čí
ta
č
e. Tak
ž
e nen
í
od v
ě
c
i
ot
á
zka,
zda se ne
 j
edn
á
sp
í
š
e o
 
 j
akous
i
p
ó
zu ve smyslu nepou-
ž
í
vat syst
é
m sv
é
ho hlavn
í
ho konkurenta.
Dell: L
i
nux
j
e bezpe
č
n
ě
j
š
í
ne
ž
W
i
ndows
Dell u
ž
n
ě
 j
ak
ý
ten p
á
tek prod
á
v
á
svo
 j
e netbookys
 
Ubuntu. K
 
t
é
p
ř
í
le
ž
i
tost
i
byla vytvo
ř
enaspec
i
á
ln
í
str
á
nka, kde
j
sou vyzdv
i
hov
á
ny kval
i
ty Ubuntu a
 
po-
rovn
á
v
á
j
e
 j
s
 
W
i
ndows. Konkr
é
tn
ě
se tam p
í
š
e:
„Ubuntu
j
e bezpe
č
n
ě
 j
š
í
ne
ž
M
i
crosoft W
i
ndows. Velk
á
v
ě
t
š
i
na v
i
r
ů
a
 
spywaru nen
í
navr
ž
ena k
 
ú
toku na L
i
-nux.“ Dell na Ubuntu d
á
le oce
ň
u
 j
e nap
ř
í
klad rychl
é
 bootov
á
n
í
, propo
 j
en
í
se soc
i
á
ln
í
m
i
s
í
t
ě
m
i
nebo
j
edno-
duch
é
u
ž
i
vatelsk
é
rozhran
í
. Amer
i
ck
ý
Dell se o
 
L
i
nux
za
 j
í
m
á
u
ž
del
š
í
dobu, d
ř
í
ve se ho tak
é
zastal, kdy
ž
de-
mentoval zpr
á
vu M
i
crosoftu,
ž
e se netbooky s
 
Ubun-
tu vrac
í
v
í
ce ne
ž
netbooky s
 
W
i
ndows. Na sv
é
m webu
na to upozorn
i
lThe VAR Guy.
Co se d
ě
j
e ve sv
ě
t
ě
L
i
nuxu a open source
 J 
i
ř 
í 
E
i
schmann,Roman Bo
ř 
á
nek
Kn
i
ha Svobodn
á
kultura dostupn
á
i
 
v
 
č
e
š
t
i
n
ě
. Novellu op
ě
t klesly tr
ž
by a
 
hled
á
kupce. Google se lou
čí
s
 
W
i
ndows, p
ř
ech
á
z
í
na L
i
nux a
 
Mac OS. Dell: L
i
nux
j
e
bezpe
č
n
ě
j
š
í
ne
ž
W
i
ndows. Vlekl
ý
soudn
í
spor
j
e u
 
konce: Novell m
á
pr
á
vo na zna
č
ku Un
i
x. D
i
str
i
buc
í
roku
j
e op
ě
t Ubuntu. Mandr
i
va
j
e zachr
á
n
ě
na, na
š
la
i
nvestory. Slovensko: Budouc
í
vl
á
da chce vyu
ž
í
vat voln
ě
dostupn
ý
software. Google Chrome 5 – prvn
í
stab
i
ln
í
pro L
i
nux. XBMC kon
čí
s
 
Xboxem. WordPress 3.0
Thelon
i
ous. MeeGo 1.0. Slackware 13.1. Andro
i
d 2.2 Froyo.
http:
//
www.linuxexpres.cz
/
vysla
-
nova
-
fedora
-
13
-
a
-
linux
-
mint
-
9
?
from
=
openMagazin
.   

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
roberttr liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->