Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
volkenrecht

volkenrecht

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 1,106 |Likes:
Published by veronajanko

More info:

Published by: veronajanko on Sep 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

pdf

text

original

 
Volkenrecht
VOLKENRECHT
 professor Koen De Feyter – Academiejaar 2009-2010
Info
:Documentatiemap: niet in schrijven of uit elkaar halen. Onderlijnen, kleuren en post-its mag wel.Handboek: dient enkel als hulpmiddel, achtergrond, verduidelijking, niet LEREN.Examen: Mondeling, 12 minuten voorbereidingstijd (5 studenten per uur). Je krijgt 2 code’s bv.A4 en D3
toelichting geven bij inhoud van Arrest 4 en Document 3 uit de map. Circa 4minuten inleiding voorbereiden over de essentie, dan een gesprek over hoe dat stuk past in decursus.
25/09SESSIE 1
D
EFINITIE
V
OLKENRECHT
1)
Historische definitie
: Geheel van rechtsnormen dat betrekkingen regelt tussen staten.Uitgangspunt: soevereine gelijkheid van staten.= fictie: enorme verschillen tussen staten, maar juridisch gezien hebben die statendezelfde rechten en plichten.Als je geen staat bent heb je die rechten en plichten niet; met name belangrijk tijdensdekolonialisatie.
Soevereiniteit
: regeringen kunnen vrij beslissen over interne aangelegenheden en zijn beschermdtegen inmenging door andere staten = niet-interventiebegrip.1 staat kan niet veroordeeld worden in de rechtscolleges van een andere staat.Geschillen tussen staten moeten worden opgelost door een internationale rechter 
geenhiërarchie tussen staten onderling.Creatie internationaal gerechtshof was hiervoor essentieel.In deze definitie is de afbakening nationaal-internationaal recht heel duidelijk:Staat versus burger = nationaal rechtscollegeStaat versus staat = internationaalProbleem: aan die verhoudingen nemen andere actoren deel dan enkel staten, bv. Multinationalsin de vorm van internationale netwerken, NGO’s (non-governmental organizations), steeds vaker individuen, zelfs in oorlogssituaties worden steeds meer privébedrijven gebruikt voor ordehandhaving, belangrijke rol van internationale terroristische netwerken, etc.2)
Hedendaagse definitie
: Het geheel van regels dat de internationale betrekkingen regelt.
onderscheid nationaal – internationaal recht wordt vager.Internationaal recht heeft nu meer ambitie en kraakt in zijn voegen want klassieke onderdelen zijnmoeilijk toe te passen op niet-staten, aangezien ze ontworpen werden enkel en alleen voor staten.F
UNCTIES
V
OLKENRECHT
1)
Organistatie van het internationaal verkeer
1) Bronnen: hoe wordt internationaal recht gemaakt?2) Leer van de rechtssubjecten: wie valt onder het internationaal recht?3) Jurisdictie: wie kan er waar optreden?Hoever strekt de bevoegdheid van een staat zich uit?Kan een nationale rechter zich uitspreken over internationale geschillen?Welke staat is bevoegd, wat is inmenging in interne bevoegdheid van een anderestaat?4) Internationale instellingen om rechtsverkeer te organiseren.2)
Inhoudelijke afspraken maken
Bepaald gedrag is niet aanvaardbaar = normatieve kant
1
 
Volkenrecht
- Oorlog en vrede, conflicten oplossen en vermijden- Economische verhoudingen- Ontwikkeling van 3
de
wereldlanden (bv. Millenniumdoelstellingen)- Milieu = grensoverschrijdend- Mensenrechten: gaat vaak over verhouding staat-onderdanen maar kan tochinternationale aangelegenheid zijn (bv. Genocide)- Technische samenhang: gaat niet over politiek maar heel concrete zaken, bv. Standaardomvang van een postpakket. Afspraken om internationaal verkeer te vergemakkelijken.3)
Eigen aard van het Volkenrecht
Wat is er mis met het Volkenrecht? Wat in nationaal recht een evidentie is, is in het internationaalrecht vaak niet voorhanden.1) Geen centrale wetgever = geen wereldparlement, wel
heel veel 
wetgevers met allemaal beperkte bevoegdheid. Internationale verdragen opgesteld door bv. Wereldhandelsorganisatie,Wereldarbeidsorganisatie over hun specifiek domein van recht. Verdragen = equivalent van“wetten.”Probleem: fragmentering: verdragen kunnen elkaar tegenspreken; bv. Vrijmaking van dewereldhandel versus arbeidsverdragen over sociale normen.2) Geen centrale rechter: internationaal gerechtshof is vrijwillig: je moet de rechter erkennen als staat
niet evident om geschikte bevoegde rechter te vinden voor een geschil.3) Geen rechtshandhaving: niet voorhanden, geen internationale rechtshandhaving.Veiligheidsraad kan bedreigingen van de internationale vrede en veiligheid veroordelen maar er isgeen leger om die beslissing uit te voeren. Veiligheidsraad moet dan aan lidstaten vragen omtroepen te sturen
volledig afhankelijk van politieke wil van staten.Het was de bedoeling een VN leger op te zetten, maar gebrek aan vertrouwen. Statenwillen geval per geval bekijken, willen commandant van zo’n leger vertrouwen. Niet genoeghomogeniteit om een VN leger mogelijk te maken
terugval op nationale autoriteiten; nationalerechtsprocedures effectiever dan internationale.4)
Internationaal recht en internationale politiek 
Aanzienlijke impact van politiek op het internationaal recht. Staten nemen deel aan internationaalrecht vanuit nationaal belang. Zij zijn verantwoording verschuldigd aan hun burgers/kiezers.
internationale regels enkel steunen als die overeenstemmen met het nationaal belang.Capaciteit van landen verschilt veel; bv. USA versus Liechtenstein; die capaciteit bepaald voor een stuk de houding t.o.v. internationaal rech: Dominante staten hebben minder behoefte aaninternationaal recht, kunnen makkelijker de regels naast zich neerleggen en dingen bereikenzonder dat ze dat internationaal recht nodig hebben.Bv. Israel versus Palestina: vooral Palestina beroept zich op het internationaal rechtomdat zij de zwakkere partij zijn op militair en economisch vlak. Israel ziet de regels dan weer eerder als een bedreiging.Bv. 3
de
wereld vindt internationaal recht pro-westers: dominante Westen meer inspraak inde opstelling van verdragen.5)
Naleving
Wordt internationaal recht nageleefd?D. Shelton:
Commitment and Compliance […]
: Bindende regels versus niet-bindende regels:naleving hangt niet af van of de regel al dan niet bindend is, want er is toch geenrechtshandhaving. Niet-bindende regels worden zelfs beter nageleefd dan bindende.Meer invloed op de naleving hebben:1) Politieke context: als de regel berust op politieke consensus, als hij nauw aansluit bijreeds aanvaarde regels.2) Inhoudelijke hardheid van de wet: duidelijk geformuleerd, helder, niet voor interpretatie vatbaar, gebruikte begrippen duidelijk gedefinieerd.
2
 
Volkenrecht
3) Economische kost van niet-naleving4) Institutioneel karakter: als handhavingsorgaan gerespecteerd en geloofwaardig is, alshet toezichtsmechanisme gezag uitstraalt, reputatie.5) Doelwit van de regels: staten zijn makkelijker te reguleren dan multinationals. Partijenmoeten betrokken worden bij de opstelling van verdragen, onderhandelingen moeten wordenopengesteld voor andere deelnemers dan alleen staten.Bv. WTO (Wereldhandelsorganisatie): regels over bescherming van intellectueleeigendomsrechten.Bv. Mensenrechten: recht op gezondheid is mensenrechtBeide verdragen op zelfde niveau; eigendomsrecht geneesmiddelen versus kostprijs laaghouden door generische productie ipv namaak toelaten en gezondheid in gevaar brengen ipv beschermen.
WTO verdrag nageleefd: kan sancties opleggen, economische kost voor hetverbreken van mensenrechtenafspraken is veel lager dan het alternatief.6)
Impact van globalisering
België is het meest geglobaliseerde land ter wereld.
Document 1: Schiff Berman
1) Grensoverschrijdend recht niet enkel door staten gemaakt: o.a. bureaucraten bereidenregels voor, NGO Amnesty International stelde verdrag tegen martelingen op, het internationaalstrafhof is een product van gelobby door NGO-coalitie, netwerken van professionals bv.Milieuwetenschappers in milieurecht, zelfregulering bv. vanuit bedrijfsleven (bv. internationalekamer van koophandel)2) Gemeenschappen niet noodzakelijk territoriaal: staat was actor en staat was territorialeeenheid in klassiek internationaal recht, maar: bv. grensstreken: speciefieke gemeenschap verspreid over meerdere landen bv. migratie: wordt permanente vestiging bv. internetgebruikers: geen territoriale affiliatie maar wel een groep3) Onderscheid publiek-privaatrecht vervaagt4) Tegenstelling soevereiniteit – internationale regelgeving voorbijgestreefd.International afspraken zijn nodig om soevereiniteit te garanderen door globalisering.7)
Humanisering
Opvatting dat uitgangspunt van het internationaal recht het bevorderen van het menselijk welzijnzou moeten zijn. Je moet werken naar een internationaal rechtssysteem waarin mensenrechten ophetzelfde niveau staan als nationale grondrechten.Alle beslissingen moeten worden getoetst aan de mensenrechten. Na WO II mensenrechten internationaal vastgelegd.Spanning tussen sommige verdragen uit klassieke periode met mensenrechten:Bv. immuniteit diplomaten: gezien als noodzakelijk voor communicatie tussen staten. Alszij mensenrechten schenden moet er een grens gesteld worden aan die immuniteit.Bv. staten kunnen voorbehoud maken bij verdragen maar dit is niet aanvaardbaar als hetover mensenrechten gaat.
02/10SESSIE 2: DE STAATDefinitie internationaal rechtssubject
: Staat enige entiteit in internationaal recht die eenvolkomen rechtssubject is. Rechtssubject internationaal recht is niet hetzelfde als in het nationaalrecht. Internationaal recht: een entiteit is een rechtssubject als die de bekwaamheid heeft eendrager te zijn van internationale rechten en plichten of die rechten kan opeisen en aansprakelijk kan worden gesteld als het zijn plichten niet naleeft. Staat heeft op hele terrein van Volkenrechtrechten en plichten
volkomen internationale rechtspersoonlijkheid.
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Losert liked this
Niels De Wilde liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->