Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BP_2003_-nultý

BP_2003_-nultý

Ratings: (0)|Views: 80|Likes:
Published by Ondrej Kovacik

- Najstarší banskobystrický spis: I. Chromek
- Hotelový a reštauračný cenník U červeného raka z roku 1854
a niekoľko údajov z histórie hotela a domu: J. Baláž
- Amulet a kríž (báseň): B. Kohút
- Historický Špaňodolinský banský vodovod: M. Žuffa-Ellek
- K najstaršej podobe erbu Banskej Bystrice: I. Graus
- K životnému jubileu poetky Zlaty Solivajsovej: A. Kupcová
- Z literárnej minulosti Banskej Bystrice: Z. Kasáč
- Čriepky z histórie Banskej Bystrice: D. Jarina
- Náučný chodník Špania Dolina. Donovaly: J. Vicen

- Najstarší banskobystrický spis: I. Chromek
- Hotelový a reštauračný cenník U červeného raka z roku 1854
a niekoľko údajov z histórie hotela a domu: J. Baláž
- Amulet a kríž (báseň): B. Kohút
- Historický Špaňodolinský banský vodovod: M. Žuffa-Ellek
- K najstaršej podobe erbu Banskej Bystrice: I. Graus
- K životnému jubileu poetky Zlaty Solivajsovej: A. Kupcová
- Z literárnej minulosti Banskej Bystrice: Z. Kasáč
- Čriepky z histórie Banskej Bystrice: D. Jarina
- Náučný chodník Špania Dolina. Donovaly: J. Vicen

More info:

Published by: Ondrej Kovacik on Sep 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2015

pdf

text

original

 
Najstarí banskobystrický spis
V novembri 1577 zjavila sa naoblohe ve¾ká kométa, ktoránahnala ve¾a strachu obyvate¾omstredoslovenských banskýchmiest. Situácia v Uhorsku sakadým rokom horila. Tureckévojská dobyli postupne vetkyhrady v Honte a Novohradea cesta k bohatým banským,zväèa neohradeným mestám,bola vo¾ná. Od tých èias uplynulo426 rokov.Znepokojení banskotiav-nickí radní páni sa preto hneïobrátili s otázkou na známehoodborníka, astrológa JakubaPribicera. Tento rodák z Novi-sohlia sa krátko predtým vrátil zotúdií v Nemecku a pôsobil akouèite¾ na mestskej latinskej kole.Hvezdárskym vedám a umeniamsa venoval u dlhí èas. Proble-matiku výskytu komét dobrepoznal, a tak prijal ponuku. V krát-kom èase spracoval pojednanieo tom, èo novoobjavená kométaprinesie obyvate¾om karpatskejoblasti. Tak vznikol najstaríbanskobystrický spis Tractatusde Cometa, qui subfinem anni a nato Chris-to 1577..., ktorý vytla-èila v roku 1578 v Novi-sohliu tlaèiareò Kritofakultétyho, rodákaz Dolnej Lehoty. Mácelkove 28 strán a k spi-su je pridaný aj odpo-rúèací list od cisárskehohvezdára Pavla abrí-cia, doktora lekárstva.Vo vytlaèenom materiálisa nachádzajú aj dverenesanèné básne, obena oslavu slávnehoastrológa. Ich autormisú tiavnický fyzikusa lekár Bartolomej Chry-seus a majster JánLeuchamer. Ide o naj-stariu písomnú pamiat-ku svetského významuna území Slovenska.
Pokraèovanie na str. 2
Roèník I. Èíslo NULTÉ ebruár 2003
Tak ako ¾udia aj domy majú svoje osudy, svoju minulos. Èastonepoznanú, zastretú nánosmi èasu a aj zabudnutia.V historickom centre Banskej Bystrice existuje viacero zaujímavýcha nau pozornos si zasluhujúcich domov. Mnohé z nich majú za seboupoiare, znovu obnovené prieèelia, fasády, no tie ivotné príbehymnohých generácií ¾udí, ktorí v nich ili. O väèine z nich dnes vôbecnevieme, nepoznáme ich mená. V archívoch sa zachovali èasto lenstrohé, útrkovité údaje, z ktorých si dnes môeme posklada len ve¾miskromnú mozaiku.K zaujímavým domom na Hlavnom námestí kedysi patril aj hotelRak, nazývaný tie hotel U Èerveného raka /dnes Nám. SNP è. 15/.Bol s ve¾kou pravdepodobnosou najstarím a najdlhie fungujúcimhotelom v meste. Prvým majite¾om domu, ktorého poznáme i po mene,bol v 20-tych rokoch XVI. storoèia Mikulá leischer. Od roku 1526 bolèlenom mestskej rady, tak ako väèina ringbürgerov, majite¾ov domovna Hlavnom námestí - Ringu. 
Pokraèovanie na str. 2
Braòo Kohút 
Banská Bystrica prvá milenkastráca túlavých krokov babièka s vretienkoma praslicoutu si odkladám premoèený kabát a zohrievam skrehnuté dlanelebo toto je moje mestomôj amulet môj krí 
PERM
BYSTRICKÝ
O
N
 
O tvorcovi Traktátu, Jakubovi Pribicerovi,vieme iba málo. Bol najstarím synom mestskéhosenátora SebastianaPribicera. Keïe rodinapostupne schudobnela,získal otec pre nada-ného syna finanèné pro-striedky od mesta. Potvr-dzuje to list z 13.3. 1578,v ktorom Jakub Pribicer odmietol ponuku kol-skej mestskej radyz Kremnice na miestorektora z dôvodu, e ho rodné mesto vydriavalona túdiách v Nemecku. Býval na námestí v dome,ktorý má v súèasnosti èíslo 11, kde býval aj rektor mestskej latinskej koly mgr. Pavel Halvepapius.Bol enatý, manelka bola dcérou banskobys-trického meana Tomáa Szüszmunda. V roku1581 pôsobil u Pribicer v Koiciach, o èom svedèízachovaná korepondencia. Pod¾a novíchprameòov tam aj v decembri 1582 zomrel.Traktát o kométe sa nezachoval ani v archívemesta. Úsilím èlenov astronomického krúku privtedajom Dome osvety v Banskej Bystrici bol jediný exemplár objavený v roku 1958 v Lipskua do vlastníctva banskobystrickej hvezdárne,mestského archívu a Matice slovenskej sa dostaliiba jeho fotokópie. Pri príleitosti 400. výroèiavytlaèenia Traktátu bolo vydané jeho miniatúrnefaksimile.
Najstarí banskobystrický spis
Dokonèenie zo str.1
Igor Chromek
Koncom XVI. storoèia dom odkúpil Juraj Krebs, ktorý bol tievelite¾om hradu Dobrá Niva. Pre ïalí osud domu to bol rozhodujúcimoment. Pod¾a nového majite¾a Krebsa /Raka/ zaèali obyvatelia domnazýva. Nie je známe èi u on, alebo a ïalí majitelia, v dome zriadilihotel resp. hostinec poskytujúci noc¾ah, no názov domu odvodený odKrebsovho mena pretrval a do konca 20-tych rokov XX. storoèia, èietakmer 340 rokov.Po Jurajovi Krebsovi dom vlastnil Kritof Lehner, ktorý ho kúpil v r. 1616za 700 florénov /zlatých/. Lehner bol bohatý obchodník pochádzajúciz Norimbergu. A deväkrát za svoj ivot dostal dôveru spoluobèanov /mest-skej rady/, ktorí ho v rokoch 1615 a 1618 a potom v rokoch 1621, 1623,1626, 1629 a 1630 zvolili za richtára. Keï 17. marca 1633 vo veku 70rokov zomrel, dom odkúpil Matej Goldberg. Po òom poznáme eteïalích jeho majite¾ov, no bez bliieho èasového vymedzenia. Boli nimiWolf Ox, Daniel Hoffer a Augustín Nitsch.Z XVIII. storoèia jestvuje len jedna malá zmienka, z roku 1786, v ktorejsa spomína ve¾ký plechový rak zdobiaci prieèelie domu. Z priebehu XIX.storoèia existuje nieko¾ko strohých záznamov vzahujúcich sa k hotelua k domu. Pomerne známou je skutoènos, e v roku 1848 resp. 1849pohostinstvo hotela vyuil slovenský dejate¾, významná osobnos naichdejín, ¼udovít túr. V tomto období dom nazývali aj Kellnerovský, po rodine,ktorá ho vlastnila. V roku 1851 dom krátkodobo prenajali obvodnémuvojenskému velite¾stvu na kasárne. Z nasledujúceho roku sa zachovalazmienka o zábave obuvníckych tovariov, ktorá sa konala v jeho sále.Rodina Kellnerovcov vlastnila aj susedný Benického dom. Dokazuje toaj archívny záznam z roku 1852, v ktorom sa píe: Daniel a GustávKellnerovci, aj v mene Karolíny Kuzmány rod. Kellner, predali ringový domè. 25 /dnes è. 16/ Johannovi Greisingerovi. Zanedlho nato predali aj hotelRak, pretoe v roku 1854 je u ako vlastník domu uvedený Johann Schlott.Z tohto roku sa zachovalo aj nieko¾ko exemplárov jedálnych, nápojovýcha hotelových cenníkov, ktoré cez ponuku a ceny pribliujú vtedajiu dobu,Jediná zmienka o jeho existencii sa zachovala v Kapitole Dejinykníhtlaèiarstva v naom meste z roku 1901 od Emila Jurkovicha, naktorú upozornil èlen AK, mestský archivár, Ján Kassa. V roku 1944spomenula Pribicerov Traktát vo svojich dejinách astronómie aj Amerièanka D.C. Hellmanová.Z príleitosti 400. výroèiavytlaèenia Traktátu o kométev roku 1978, vyvinulo riadi-te¾stvo banskobystrickej hvez-dárne snahu pomenova poPribicerovi objekt hvezdárne naVartovke a odhali význam-nému rodákovi pamätnú tabu¾una Námestí SNP è. 11. Návrhyboli politickými aj tátnymiorgánmi zamietnuté.V roku 1998 vydalo Lite-rárne a hudobné múzeumv Banskej Bystrici knikuo Pribicerovi a jeho traktáte podnázvom 
Hvezdár z medenéhomesta
, od Igora Chromeka,bývalého riadite¾a Krajskejhvezdárne. V neve¾kom dieleliteratúry faktu je moné saoboznámi so ivotom vzde-lancov v renesanènej Bystrici,ako aj s obsahom najstarejknihy, ktorá vyla na územíSlovenska. Kniku si monozakúpi v Literárnom a hudob-nom múzeu.
Námestie SNP è. 11, dom v ktorom býval Jakub Pribicer,dnes Zlatý baant oto: P. Scholtz r. 1955 
Dokonèenie zo str.1
 
sortiment ponúkaných jedál, nápojov a ubytovacích sluieb.Hotel mal k dispozícii 9 izieb. Ceny za ubytovanie na jednu noc sapohybovali od 20 do 36 krajciarov. K tomu poskytovali ete ïaliesluby, ako napríklad: vdy vykúrená izba  10 krajciarov, peciálnepripravené poste¾né prádlo  10 krajciarov, na izbe mali hostiak dispozícii dva druhy svieèok, po 4 a po 8 krajciarov. Keïe v tej dobe¾udia ako dopravný prostriedok pouívali zväèa kone a povozy, hotelponúkal ako samozrejmé aj tzv. mata¾né sluby: ...jedna otiepkaslamy  6 krajciarov... a pod.Z retauraèných sluieb mal zákazník na výber pomerne slunýsortiment jedál a nápojov. Ceny polievok sa pohybovali od troch doiestich krajciarov. Studené predjedlá /unka, jazyk, sardinky, haringy/boli v rozpätí od iestich do dvanástich krajciarov. Hlavné jedlá/hovädzie s omáèkou, peèené mäso so alátom, èuspais s prílohou,múène jedlá.../ ponúkali v cenách od 8 do 24 krajciarov.V ponuke bol aj pomerne pestrý sortiment nápojov. Rôzne druhyvín, stolové aj znaèkové /Tokajské/ v cenách od 25 do 50 kr. za f¾au.rancúzske ampanské vak stálo 3 florény /zlaté/ a 45 krajciarov.Z ïalích nápojov boli v ponuke èierna a biela káva, èaj s rumom, ruskýèaj, vajcový likér, èokoláda, v cenových reláciách od 6 do 20 krajciarov.¾aa korytnickej minerálky stála 8 kr., pivo od 6 do 10 krajciarov.Pohárik slivovice ponúkali za 3 kr., rumu za 6 krajciarov.Na dvoch cenníkoch je podpísaný Albert Stanek, hostite¾/Gastgeber/ a na jednom sám majite¾ domu a hotela Johann Schlott.V 80-tych rokoch XIX. st. bol hotel majetkom  Kreditného spolku/Credit Verein/, ktorý ho dal v r. 1883 prestava. O nieko¾ko rokov neskôr preiel do vlastníctva mesta. V roku 1920 mesto hotel predalo. Svojmuúèelu potom slúil a do roku 1929. Vtedy sa uskutoènila adaptáciabudovy, prestavba prízemia a vstupnej èasti s prieèelím. O rok natopo ukonèení prestavby, budovu ponúkli na prenájom. V 30-tych rokochv dome sídlili rôzne súkromné firmy, na prízemí boli obchodné priestory.V roku 1942 budovu prevzala, resp. odkúpila od mesta, Slovenskábanka. Vtedy uskutoènili aj jej rozsiahlu rekontrukciu, zmenu fasády,zmenu dispozície prízemia, upravenú pre potreby banky. Po roku 1948,a do zaèiatku 90-tych rokov, v budove sídlila krajská poboèka tátnejbanky èeskoslovenskej. Potom budovu pre svoju filiálku odkúpilaInvestièná a rozvojová banka /dnes OTP banka/ a objekt preielrozsiahlou prestavbou a úpravami.
Pramene: tátny okresný archív B. Bystrica: Mesto B. Bystrica 1850-1945 P. Ratko: K topografii B. Bystrice v èase baníckeho povstania /1525-1526/ in: Historické túdie IX E. Jurkovich: Zbierka besedníc z minulosti Banskej Bystrice;Dom hostinca U Raka, preklad I. Nagy 
Ján Balá
!

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->