Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

1.4. Nh÷ng ch­¬ng tr×nh Fortran hoµn chØnh
1.5. Quy c¸ch so¹n th¶o mét ch­¬ng tr×nh Fortran
2.1. D÷ liÖu vµ c¸ch biÓu diÔn d÷ liÖu trong Fortran
2.2.1. Tªn biÕn vµ tªn h»ng
2.2.2. M« t¶ (khai b¸o) kiÓu biÕn vµ kiÓu h»ng
2.3.1. Kh¸i niÖm m¶ng
2.3.2. M« t¶ m¶ng
2.4. C¸c hµm chuÈn
2.5.1. LÖnh g¸n
2.5.2. C¸c phÐp tÝnh sè häc ®¬n gi¶n
2.5.3. ¦íc l­îng biÓu thøc sè häc
2.5.4. Kh¸i niÖm vÒc¾t vµ c¸c phÐp tÝnh hçn hîp
2.5.5. Kh¸i niÖm vÒsè qu¸ bÐvµ sè qu¸ lín (underflow vµ overflow)
3.1. C¸c lÖnh xuÊt vµ nhËp d÷ liÖu
3.2. C¸c ®Æc t¶ trong lÖnh FORMAT
4.1.1. C¸c thao t¸c c¬ b¶n. Gi¶ tr×nh vµ l­u ®å
4.1.2. C¸c cÊu tróc tæng qu¸t trong thuËt gi¶i
4.1.3. ThÝdô øng dông thuËt to¸n cÊu tróc
4.2.1. BiÓu thøc l«gic
4.2.2. LÖnh IF l«gic
4.2.3. LÖnh IF sè häc
4.2.4. LÖnh chuyÓn ®iÒu khiÓn v« ®iÒu kiÖn GO TO
4.2.5. LÖnh GO TO tÝnh to¸n
5.1.1. Có ph¸p cña lÖnh DO vµ vßng lÆp DO
5.1.2. Nh÷ng quy t¾c cÊu tróc vµ thùc hiÖn vßng lÆp DO
5.1.3. ThÝdô øng dông vßng lÆp DO
5.2. Vßng DO lång nhau
6.1. Kh¸i niÖm vÒfile d÷ liÖu vµ tæchøc l­u tr÷ d÷ liÖu
6.2. C¸c lÖnh nhËp, xuÊt d÷ liÖu víi file
6.3.1. Sè dßng ghi ®­îc chØ®Þnh
6.3.2. Dßng ký hiÖu kÕt thóc d÷ liÖu
6.3.3. Sö dông tuú chän END
6.4. T¹o lËp c¸c file d÷ liÖu
6.5. Kü thuËt trî gióp t×m lçi ch­¬ng tr×nh
7.1. M¶ng mét chiÒu
7.2. LÖnh DATA
7.3. M¶ng nhiÒu chiÒu
7.4. Nh÷ng ®iÒu cÇn chó ý khi sö dông c¸c m¶ng
8.1. C¸c hµm chuÈn
8.2.1. Hµm lÖnh
8.2.2. Hµm ch­¬ng tr×nh con
8.3. ChØdÉn gì rèi vµ phong c¸ch viÕt ch­¬ng tr×nh cã hµm con
9.1. Khai b¸o vµ gäi ch­¬ng tr×nh con thñ tôc
9.2. Nh÷ng thÝdô øng dông ch­¬ng tr×nh con thñ tôc
9.3. Nh÷ng chØdÉn gì rèi khi sö dông c¸c thñ tôc
10.1. TËp c¸c ký tù cña Fortran
10.2. C¸c d¹ng khai b¸o biÕn ký tù
10.3. NhËp, xuÊt d÷ liÖu ký tù
10.4.1. G¸n c¸c gi¸ trÞký tù
10.4.2. So s¸nh c¸c gi¸ trÞký tù
10.4.5. Nh÷ng hµm chuÈn xö lý x©u ký tù
11.1. C¸c file néi t¹i (Internal Files)
11.2. C¸c file truy nhËp tuÇn tù (Sequential Files)
11.3. C¸c file truy cËp trùc tiÕp (Direct-Access Files)
11.4. LÖnh truy vÊn INQUIRE
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh Fortran - Pass Httpwww.tuvantieudung

Giao Trinh Fortran - Pass Httpwww.tuvantieudung

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by Toan Mamito

More info:

Published by: Toan Mamito on Sep 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2011

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 7 to 98 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 102 to 116 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 120 to 138 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 142 to 153 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->