Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5386, 2.9.2010]

Dnevni avaz [broj 5386, 2.9.2010]

Ratings: (0)|Views: 196 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Sep 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
PRIJETNJE
Premijer RS o otcjepljenju
Entitetski premijer nezavisnost vidi u naredne ~etiri godine
BanjaLuka nema podr{ku Zapada, a ni Srbije
Jeftini predizborni }orak 
 Be{i} na pripremama: Oduvijek sam `elio igrati za BiH 
(Foto: M. @ivojevi})
Za{to samodbio Nijemce
P
rvi ~ovjek SNSD-a i ka-ndidat te stranke za pre-dsjednika manjeg bh.entiteta ispalio je jo{ je-dan predizborni }orak!U razgovoru za agenciju Re-uters on je zaprijetio da bi se RSmogla otcijepiti u naredne ~e-tiri godine. Jo{ je dodao da „bilokakvo odvajanje od BiH ne}edovesti do nasilja ili rata“.Sasvim je jasno da bi takvaavantura mogla odvesti RS unestanak, a ne nezavisnost!
 2. i 3. strana
DODIK
OPET
PROVOCIRA
Kriminal:TI potvrdio pisanje „Avaza“
0#41&0+018#%-14+56+5'<#-#/2#0,75$H*
Ekskluzivno:Pla}e i naknade u Vladi FBiH
*'++<$7&'6#&#6#`21/1l1&-/
Akcije:Delegacija ’Merhameta’ nosi pomo}
$*-1081,<#)#<7&#0#556+'0#+<4#'.5-7)4#0+%7
 Ta len t i
Muhamed Be{i}, mladi reprezentativac
    6    6 .  s   t  r  a  n  a
 2. str.
   3 .  s   t  r  a  n  a
6. strana4. str.
 Radnice „Borca“ nisu `eljeli primiti ni premijer ni resorni ministar 
(Foto: F. Fo~o)
Radnici zeni~kog „Borca“ pred Vladom FBiH
Nepra vda
STANDARD
Uskoroskupljeulje
7. strana
NOVI ZAHTJEVI ZA STE^AJ
Uni{tene {anseza registraciju’Krivaje 1884’
   1   7 .  s   t  r  a  n  a
APSURDNO
Sudartramvaja uSarajevu
14. strana
15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
  E  k s  k  l u z  i v n  i  p r  i  l o g 
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
~etvrtak, 2. 9. 2010.
Sarajevo
Godina XV
Broj 5386
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
Mujezinovi} ne ~uje vapaje
 
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,2. septembar/rujan 2010.
2
“BH Tele com” ku pu je zgr a du  pod hi pote ko m
-Ra-dni-ci-“Telecoma”-fo-li-r-a-ju-se-po-Sa-r-a-je- vu.-Dok-osta-li-ima-ju-pr-o-sje~nu-pla-tu-700900 KM,-oni-gla-sno-s-osmi-je-hom-po-gr-a-du pri~aju-ka-ko-ima-ju-pla-te-od-2.000-ili-3.000 KM-i-ka-ko-im-je-fi-no-i-la-ga-no-ra-di-ti.-A-za-bo- r-a-vlja-ju-da-je-to-dr`avna-fi-r-ma,-da-kle-od-na-r- o-da.-To-go-vo-ri-ka-ko-ne-ma-mo-je-dna-ko-sti-u-na{oj-ze-mlji,-umje-sto da-dr`ava-re-gu-li{e-nji-ho-va-pr-i-ma-nja-pr-e-ma-pr-o-sje~nim-pla-ta-ma tih-str-u-ka.-S-dr-u-ge-str-a-ne,-taj-no-vac-mo-gao-bi-se-i-pa-me-tni-je-ko-r-i- sti-ti,-da-se,-na-pr-i-mjer,-otpla}uje-va-njski-dug.-
(ta r zan bih)
PORTAL - komentar dana
 Do-dik:-Otcje- plje- nje-ne}e-do-ve- sti-do-ra-ta-
Entitetski pr emijer za agenciju Reu tes
Dodik: RS samostalna u naredne ~etiri godine
Ne}emo `uriti, mo`emo ~ekati i naednih deset godina
l
Ako kosovski Albanci mogu, mo`e i manji bh. enti tet
Pr-e-dsje-dnik-Vla-de-Re-pu-bli-ke-Sr- pske-i-li-der-Sa-ve-za-ne-za-vi-snih-so-ci- ja-lde-mo-kr-a-ta-(SNSD)-Mi-lo-r-ad-Do- dik-u-inte-r-vjuu-za-age-nci-ju-Re-u-te-rs ka-zao-je-da-ma-nji-bh.-enti-tet-vi-di-sa- mo-sta-lnim-u-na-r-e-dne-~etiri-go-di-ne. -Odlu-ka-Me|una-r-o-dnog-su-da pr-a-vde-u-Ha-gu-o-Ko-so-vu-stvo-r-i-la je-pr-e-se-dan-na-osno-vu-ko-jeg-se-i RS-mo`e-otci-je-pi-ti.-To-bi-se-mo- glo-de-si-ti-to-kom-na-r-e-dne-~etiri-go- di-ne--ka-zao-je-Do-dik.- Dodao-je-i-da-RS-“ne}e-`uritis-ta-kvim-po-te-zom”-i-na-gla-sio-ka- ko-mu-je-pr-i-o-r-i-tet-da-ostva-ri-“ve}u au-to-no-mi-ju-RS-u-okvi-ru-De-jto- nskog-spo-r-a-zu-ma”.-Ali,-ako-to-ne uspi-je,-za-pr-i-je-tio-je-on,-onda-}e-za- tra`iti-ne-za-vi-sno-st-od-BiH.- Ka-ndi-dat-SNSDa-za-pr-e-dsje- dni-ka-RS-u-na-r-e-dnom-ma-nda-tu ista-kao-je-i-ka-ko-je-uvje-r-en-da-}e-“RS bi-ti-ne-za-vi-sna-u-ro-ku-od-na-r-e-dne ~etiri-go-di-ne,-ali-da-ne}e-`uriti-i,-akotr-e-ba,-sa~eka-ti-de-set-go-di-na-da-bi-se ra-zlaz-izvr{io-mi-r-nim-pu-tem”.- -Mi-ne}emo-dje-lo-va-ti-uni-la-te-r- a-lno--po-dvu-kao-je-Do-dik-i-oci-je-nio da-“bilo-ka-kvo-odva-ja-nje-od-BiH ne}e-do-ve-sti-do-na-si-lja-ili-ra-ta”.- -Ni-smo-ava-ntu-r-i-sti.-I}i-}emo po-ste-pe-no.-Na{e-je-po-li-ti~ko-pr-a-vo da-odlu~uje-mo-o-svom-sta-tu-su--ka- zao-je-on-go-vo-re}i-o-mo-gu}em-re- fe-r-e-ndu-mu-o-ne-za-vi-sno-sti-ko-ji-se mo`e-sa-zva-ti-u-ro-ku-od-30-da-na.- Re-u-te-rs,-me|utim,-upo-zo-r-a-va ka-ko-br-o-jni-ana-li-ti~ari-sma-tr-a-ju-da ni-Bo{nja-ci-ni-Hr-va-ti-ne}e-do-pu- sti-ti-mi-r-ni-ra-zlaz-i-ra-spad-BiH.-Ta- ko|er,-se-ce-si-ja-RS-ne-bi-ima-la-po- dr{ku-me|una-r-o-dne-za-je-dni-ce,-pa ~ak-ni-Sr-bi-je,-ko-ja-na-sto-ji-po-sta-ti ~lanica-Evr-o-pske-uni-je.- Do-dik-je-oci-je-nio-da,-ia-ko-je EU-ja-sno-ka-za-la-da-ne}e-pr-i-zna- ti-ne-za-vi-sno-st-RS,-“takvo-se-ne{to br-zo-mo`e-pr-o-mi-je-ni-ti”.- -EU-je-re-kla-da-ni-ka-da-ne}e pr-i-zna-ti-dr`ave-na-sta-le-ra-spa-dom  Ju-go-sla-vi-je,-pa-je-onda-pr-i-zna-la Hr-va-tsku-i-Slo-ve-ni-ju.-Vo-de}e-ze- mlje-Za-pa-da-tr-e-ba-ju-mje-sto-na svi-je-tu-na-ko-jem-}e-po-ka-za-ti-da ni-su-pr-o-tiv-mu-sli-ma-na.-Mi-smo sa-mo-ko-la-te-r-a-lna-{teta-to-ga.-Ni- smo-sr-e-tni-da-smo-u-BiH--ka-zao je-li-der-SNSDa.-
EU se mo`e predomisliti
KRIMINAL-
“Transparency Intena tional” po tvr dio pisanje “Avaza”
Narodni novac koristi se za kampanju SBiH
Sumnje da iza kampanje stoje odre|ene ilegalne aktivnosti
l
“Elektroprivreda”i pr emijer Mujezinovi} tvr de da nemaju pojma o ~emu se radi
Izvr{ni-di-r-e-ktor-“Transparency Inte-r-na-ti-o-na-la-BiH”-(TIBiH) Sr|an-Bla-gov~anin-u-izja-vi-za“Dnevni-avaz”-ju~er-je-izr-a-zio-su- mnju-da-iza-pr-o-mo-ti-vne-ka-mpa- nje-“Nije-ka-sno-za-bo-lji-`ivot”-ko-mpa-ni-je-“Elektroprivreda-BiH”(EPBiH)-i-Mi-ni-sta-r-stva-ene-r-gi-je, indu-str-i-je-i-ru-da-r-stva-FBiH,-na ~ijem-je-~elu-Va-hid-He}o,-sto-je“odre|ene-ile-ga-lne-akti-vno-sti”.- Ti-me-je-po-tvr|eno-pi-sa-nje-na{eg li-sta,-ko-ji-je-ra-zo-tkr-io-ovu-afe-ru.-
Svi-se-pe-r-u
U-TIBiH-tvr-de-da-je-na-pr-vipo-gled-ja-sno-da-je-ova-ka-mpa-nja isko-ri{te-na-u-pr-e-di-zbo-r-ne-svr-he.- -“Elektroprivredi-BiH”-upu-ti-li-smo-za-htjev-za-info-r-ma-ci-je-o-ja- vnom-po-zi-vu-za-izbor-na-jpo-vo-ljni- je-po-nu-de-za-pr-o-vo|enje-ka-mpa-nje te-kr-i-te-r-i-ja-ocje-nji-va-nja-po-nu-de, izbo-ru-na-jbo-ljeg-po-nu|a~a-i-ci-je-ni ugo-vo-r-e-nih-uslu-ga.-Ta-ko-mpa-ni-ja zva-ni~no-nam-je-po-tvr-di-la-da-ni-je u~estvo-va-la-u-or-ga-ni-zi-r-a-nju-ka-mpa- nje,-pa-je-sa-mim-tim-ni-je-ni-fi-na- nsi-r-a-la.-Pr-e-mi-jer-Mu-je-zi-no-vi}-re- kao-je-da-ni-on-ne-ma-info-r-ma-ci-je-o toj-ka-mpa-nji-te-da-ona-ni-je-pla}ena iz-bud`eta.-Po-sta-vlja-se-pi-ta-nje-oda- kle-je-pla}ena,-jer-nam-Mi-ni-sta-r-stvo ene-r-gi-je,-indu-str-i-je-i-ru-da-r-stva FBiH-ni-je-u-za-ko-nskom-ro-ku-do- sta-vi-lo-info-r-ma-ci-je-i-ugo-vo-re-s ogla{iva~ima--ka`e-Bla-gov~anin.-Na-ja-vio-je-da-}e-isko-r-i-sti-ti-sve pr-a-vne-mo-gu}no-sti-ko-je-su-im-na ra-spo-la-ga-nju,-uklju~uju}i-i-tu`be, da-bi-do{li-do-odgo-va-r-a-ju}ih-sa- zna-nja-o-ovom-pr-o-je-ktu.--
Ja-vna-sr-e-dstva
U-TIBiH-na-gla{ava-ju-ka-ko-~in jenica-da-“Elektroprivreda-BiH”,pod-~ijim-se-ime-nom-pr-o-vo-di-ka- mpa-nja,-ni-je-upo-zna-ta-s-info-r-ma-ci- ja-ma-o-ka-mpa-nji,-izja-va-pr-e-mi-je-ra Mu-je-zi-no-vi}a-da-ka-mpa-nja-ni-je-fi- na-nsi-r-a-na-iz-bud`eta-FBiH,-kao-i-da Vla-da-ni-je-da-la-sa-gla-sno-st,-“upu}uju na-ja-san-za-klju~ak-da-su-u-ovomslu~aju-zlo-u-po-tr-i-je-blje-na-ja-vna-sr-e- dstva-u-svr-hu-pr-o-mo-ci-je-Str-a-nke-za BiH,-~iji-je-~lan-mi-ni-star-He}o”.-Iz-ove-or-ga-ni-za-ci-je-po-zva-li-su gra|ane-BiH-da-sve-ove-~injeniceuzmu-u-obzir-pr-i-li-kom-odlu-ke-o to-me-ko-me-}e-da-ti-svoj-glas-na izbo-r-i-ma.
 F. VELE
 Bi- lbo- r-di-i-da- lje-na-uli-ca- ma-Sa- r- a- je-va:-No-to- r- na-plja~ka-bud`eta
Upr-a-vni-odbor-Fe-de-r-a-lnog-za-vo-da-PIO/MIO
Do-kle-idu-ma-ni-pu-la-ci-je-i-be- zo~ne-la`i-ko-r-u-mpi-r-a-nog-mi-ni- stra-He}e,-svje-do~e-i-nje-govju~era{nji-otvo-r-e-ni-na-pad-na TIBiH-i-tvr-dnje-da-nje-go-vo-mi- ni-sta-r-stvo-ne-sto-ji-iza-pr-o-je-kta. He}o,-o~ito-u-pa-ni-ci-zbog-~injenice-da-bi-po-li-ci-ja-ko-na~no-mo-gla za-ku-ca-ti-i-na-nje-go-va-vr-a-ta,-u-svom ju~era{njem-sa-op}enju-isti~e-ka-koiz-sr-e-dsta-va-Fe-de-r-a-lnog-mi-ni-sta-r- stva-ene-r-gi-je,-indu-str-i-je-i-ru-da-r-stva “nije-utro{ena-ni-je-dna-ko-nve-r-ti-bi- lna-ma-r-ka-ve-za-no-za-ka-mpa-nju-za pr-o-mo-ci-ju-ene-r-ge-tskih-pr-o-je-ka-ta”!? Ko-li-ki-je-He}o-la`ov,-na-jbo-lje go-vo-ri-~injenica-da-je-nje-go-vo-mi- ni-sta-r-stvo-po-tpi-sa-no-na-svim-bi-lbo- r-di-ma,-TV-spo-to-vi-ma-i-no-vi-nskim re-kla-ma-ma-ka-mpa-nje-“Nije-ka-sno za-bo-lji-`ivot”.-Isto-vr-e-me-no,-u-obje fe-de-r-a-lne-ele-ktr-o-pr-i-vr-e-de-tvr-de-da ni-su-da-li-no-vac-za-ka-mpa-nju-i-svu odgo-vo-r-no-st-pr-e-ba-cu-ju-upr-a-vo-na He}ino-mi-ni-sta-r-stvo,-ko-je,-ka-ko tvr-de,-sto-ji-iza-sve-ga.-
Nove ministrove la`i
Sumnjivi poslovi SDA i SNSD-a
Iz-TIBiH-su-upo-zo-r-i-li-da-je no-vac-po-r-e-znih-obve-zni-ka-dat-i-za fi-lm-“Ponosni-na-Sr-psku”-Vla-de Re-pu-bli-ke-Sr-pske,-u-ko-jem-se-pr- o-mo-vi-r-a-ju-do-sti-gnu}a-SNSDa.- Ne-o-dgo-vo-r-no-st-pr-e-ma-ja-vnim sr-e-dstvi-ma,-na-vo-de-u-TIBiH,-po- ka-za-la-je-i-SDA-pla}anjem-ra-dni- ka-pu-tem-Uslu`ne-za-dr-u-ge-Pe-ska- ra,-ko-ja-ne-sa-mo-{to-ni-je-re-gi-str-i- r-a-na-ne-go-oso-be-ko-je-su-na-ve-de- ne-kao-nje-ni-ra-dni-ci-ni-ka-da-ni-su ni-po-slo-va-le-sa-SDA.- Vr-i-je-dno-st-pr-o-mo-ti-vne-ka- mpa-nje-“Nije-ka-sno-za-bo-lji-`ivot” je-oko-po-la-mi-li-o-na-ma-r-a-ka. He}ino-mi-ni-sta-r-stvo-pr-e-ba-ci-lo-je 729.641-KM-na-bud`etske-sta-vkeza-ta-ko-zva-ne-ugo-vo-r-e-ne-uslu-ge.- U-ka-mpa-nju-je-uklju~eno-ne- ko-li-ko-ma-r-ke-tin{kih-age-nci-ja-ko- je-su,-o~ito,-bi-le-u-po-vla{te-nom po-lo`aju-kod-He}e.-Me|u-nji-masu-“Direct-Me-dia”-u-vla-sni{tvugr-a-do-na~elni-ka-Be-o-gr-a-da-Dr-a-ga- na-\ilasa,-kao-i-“BIZ-Me-dia”,ko-mpa-ni-ja-iza-ko-je-sto-ji-Sa-fet Oru~evi},-lo-bi-sti~ki-me{etar-iinti-mus-Ha-r-i-sa-Si-la-jd`i}a. Upr-a-vni-odbor-Fe-de-r-a-lnog-za- vo-da-za-mi-r-o-vi-nsko/pe-nzi-jsko-i inva-li-dsko-osi-gu-r-a-nje-do-nio-je-na ju~era{njoj-sje-dni-ci-u-Mo-sta-ru odlu-ku-o-ko-e-fi-ci-je-nti-ma-i po~etku-ispla-te-pe-nzi-ja-za-avgu- st.-Ispla-ta-pe-nzi-ja-po~inje-su-tra, a-bit-}e-ispla}ene-po-ve}-po-zna-timko-e-fi-ci-je-nti-ma--1,65-za-re-do-vne-te 1,485-za-po-vla{te-ne-pe-nzi-je,-pr-e- no-si-Fe-na.-Fe-de-r-a-lni-za-vod-PIO-osi-gu-r-ao je-po-tr-e-bna-sr-e-dstva-za-ispla-tu-re- do-vnih-pe-nzi-ja,-a-Vla-da-Fe-de-r-a-ci- je-BiH-upla-ti-la-je-oko-13-mi-li-o-na ma-r-a-ka-za-po-vla{te-ne-pe-nzi-je. Uku-pno-osi-gu-r-a-na-sr-e-dstva-za ispla-tu-pe-nzi-ja-za-avgu-st-izno-se oko-135-mi-li-o-na-ma-r-a-ka.- Mi-ni-ma-lna-re-do-vna-pe-nzi-ja-za avgu-st-u-Fe-de-r-a-ci-ji-BiH-izno-si 296,36,-a-ma-ksi-ma-lna-1.975-KM. Pr-o-sje~na-pe-nzi-ja-izno-si-339,78 ma-r-a-ka.-
Sutra isplata penzija
    w    w    w .     d    n    e    v    n     i    a    v    a    z .     b    a
Po-tpr-e-dsje-dnik-Pa-r-ti-je-de-mo- kr-a-tskog-pr-o-gr-e-sa-(PDP)-Sla-ven Pe-ki}-izja-vio-je-da-ta-str-a-nka-“nije opte-re}ena”-ra-znim-istra`iva-nja-i- ma-mo-gu}ih-izbo-r-nih-re-zu-lta-ta,-jer zna-ka-kvo-je-sta-nje-na-te-r-e-nu.-Do- dao-je-da-PDP-ima-i-svo-jaistra`iva-nja-ko-ja-po-ka-zu-ju-ra-zli~ite re-zu-lta-te-od-istra`iva-nja-Na-ci-o-na- lnog-de-mo-kr-a-tskog-insti-tu-ta-za me|una-r-o-dne-odno-se-(NDI),-pr- e-no-se-age-nci-je.- -NDI-je-ra-dio-de-set-go-di-na-za SNSD-i-to-je-vje-r-o-va-tno-sta-ra-lju-bav ko-ja-ima-svo-je-re-zu-lta-te.-Ta-ko-da uvi-jek-SNSD-u-tim-re-zu-lta-ti-ma-mo- ra-bi-ti-“dobar”--tvr-di-Pe-ki}.- Isto-vr-e-me-no,-do-da-je,-istra-`i-va- nje-NDIja-“mo`e-se-tu-ma~iti-i-nadr-u-ge-na~ine”.-Uvje-r-en-je-da-}e ostva-r-i-ti-po-sta-vlje-ne-ci-lje-ve.-Nji-ho- va-istra`iva-nja,-ka`e-Pe-ki},-po-ka-zu- ju-da-je-ma-la-ra-zli-ka-izm-e|u-tr-e-nu- tne-po-zi-ci-je-i-opo-zi-ci-je.-
U PDP-u se ne obaziru na anke te
NDI je 10 godina radio za SNSD
Za promociju pola miliona maraka
 Pe- nzi-o- ne- ri:-Osta- je-isti-ko-e- fi-ci- je- nt-
 
 Pi{e: Fa dil MANDAL (fmandal 
 avaz.ba)
Do-di-kovava-ntu-r-i-za-m
Otvaanjem Pandoine ku tije sta tusa RS, Dodik  pr evi|a da {tap uvijek ima dva kr aja i da put otcjepljenja mo`e odvesti u nestanak upr avo RS
Brutalni-Mi-lo-r-ad-Do-dik-ne-bi-ra-sr-e-dstva-ni-put-do-pri`eljki- va-ne-izbo-r-ne-po-bje-de-u-okto-bru.-Su-de}i-pr-e-ma-inte-r-vjuu-da-tom Re-u-te-r-su,-da-bi-do{ao-do-tog-ci-lja,-spr-e-man-je-za-po~eti-no-vi-rat-u BiH-i-bu-kva-lno-ga-zi-ti-pr-e-ko-le{eva.-- -Odlu-ka-Me|una-r-o-dnog-su-da-pr-a-vde-o-Ko-so-vu-po-sta-vlja-pr- a-vni-pr-e-se-dan-za-otcje-plje-nje-RS,-{to-bi-se-mo-glo-de-si-ti-u-ro-ku-od ~etiri-go-di-ne,-ali-ovaj-enti-tet-ne}e-`uriti-s-tim-po-te-zom--re-kao-je Do-dik-no-vi-na-ru-br-i-ta-nske-age-nci-je. Mi-lje-nik-ve-li-ko-sr-pskog-ide-o-lo-ga-Do-br-i-ce-]osi}a-pri-to-me-po- ja{nja-va-da-je-vo-de}im-ze-mlja-ma-Za-pa-da-po-tr-e-bno-da-ne-gdje-na pla-ne-ti-ima-ju-mje-sto-na-ko-jem-mo-gu-po-ka-za-ti-da-su-na-str-a-ni mu-sli-ma-na.- -Mi-smo-sa-mo-ko-la-te-r-a-lna-{teta--ka-zao-je-be-skr-u-pu-lo-zni-Do- dik,-„zaboravljaju}i“-na-po-me-nu-ti-da-je-Me|una-r-o-dni-sud-pr-a- vde,-na-ko-ji-se-on-da-nas-po-zi-va,-u-fe-br-u-a-ru-2007.-go-di-ne-po-tvr-dio da-su-upr-a-vo-vo-jne-i-po-li-ci-jske-sna-ge-RS-pod-za-po-vje-dni{tvom Ra-tka-Mla-di}a-i-Ra-do-va-na-Ka-r-ad`i}a-po~ini-le-ge-no-cid-nad-mu- sli-ma-nskim-sta-no-vni{tvom-u-Sr-e-br-e-ni-ci.- Sva{ta-smo-se-pr-o-te-klih-go-di-na-na-slu{ali-od-go-spo-da-ra-`ivota i-smr-ti-u-Ba-njoj-Lu-ci-i-dr-u-gim-di-je-lo-vi-ma-„dodikistana“.-Ne-o-te- sa-nim-opa-ska-ma-i-pr-i-mi-ti-vnim-{ovinisti~kim-uvr-e-da-ma-uspio-je pr-o-tiv-se-be-okr-e-nu-ti-i-na-jdo-br-o-na-mje-r-ni-je-lju-de-s-ove-str-a-ne enti-te-tske-li-ni-je.-U-me|uvr-e-me-nu-se-izgu-bi-la-i-sva-ka-po-li-ti~ka, pa-i-lju-dska-ra-zli-ka-izme|u-nje-ga-i-ge-no-ci-dnog-mo-nstr-u-ma-Ra- do-va-na-Ka-r-ad`i}a.- Do-dik-se-ta-ko,-na`alo-st,-pr-i-bli`ava-cr-ti-s-ko-je-ne-ma-po-vr-a-tka-i ko-ja-di-je-li-pr-a-gma-ti~nu-i-re-a-lnu-po-li-ti-ku-od-su-i-ci-dnog-ava-ntu-r-i- zma.-Ma-da-u-ra-zgo-vo-ru-za-Re-u-te-rs-tvr-di-dr-u-ga~ije,-on-zna-da-me|u utje-ca-jnim-Bo{nja-ci-ma-ni-ka-da-ne}e-na}i-pa-r-tne-ra-za-po-dje-lu BiH,-kao-{to-zna-da-RS,-i-pr-e-ma-De-jto-nskom-spo-r-a-zu-mu,-mo`e po-sto-ja-ti-sa-mo-kao-dio-dr`ave-BiH.- Uz-to,-otva-r-a-njem-Pa-ndo-r-i-ne-ku-ti-je-sta-tu-sa-RS,-Do-dik-pr-e- vi|a-da-{tap-uvi-jek-ima-dva-kr-a-ja-i-da-put-otcje-plje-nja,-na-kr-a-ju, mo`e-odve-sti-u-ne-sta-nak-ma-nji-enti-tet,-a-ne-BiH.-
3
aktuelno
Dnevni avaz, ~etvrtak,2. septembar/rujan 2010.
Komentar dana
      u
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
O aktue lnim pi ta nji  ma u BiH i svi  jetu mo`ete gla sati sva kog da na na www.dnevni  avaz.ba. Na po r ta lu „Dnevnog ava za“ ju~er   je „Google Ana lyti cs“ za bi  lje`io 142.631 po sjeti oca.
A)-DA-57%B)-NE-38%C)-Ne-znam-5%
Ve}ina-gra|ana-iza}i}e-na-izbo-re-i-gla-sa-ti-----
 Pitanje: Bi ste li gla sali da se sutra odr`ava ju  op}i izbo ri u BiH?
www.dnevniavaz.ba
ABC
Sko-ro-po-la-mi-li-o-na-ma-r-a-ka-ili, pr-e-ci-zni-je,-468.000,-po-tro{eno-je-iz fe-de-r-a-lnog-bud`eta-za-pr-vih-se-dam mje-se-ci-ove-go-di-ne-na-pla}e-i-na- kna-de-mi-ni-sta-ra-i-pr-e-mi-je-ra-u-Vla- di-Fe-de-r-a-ci-je-BiH,-sa-zna-je-„Dn- evni-avaz“-iz-po-u-zda-nih-izvo-ra-bli- skih-Vla-di.Na{-li-st-eksklu-zi-vno-je-do{ao-i do-po-je-di-na~nih-iz-no-sa-za-sva-kog ~lana-Vla-de-o-pla}ama,-na-kna-da- ma,-ali-i-odre|enim-vr-sta-ma-po- mo}i-ispla}iva-nim-po-je-di-nci-ma-je- dno-kr-a-tno,-a-da-se,-za-pr-a-vo,-ne-zna za-{ta-su-na-mi-je-nje-ne!?
Navodna lije~enja
Na-vo-dno-su-ove-ispla-te-za-ve-de- ne-„u-svr-hu-li-je~enja“,-ali-ni-je-evi- de-nti-r-a-no-da-je-iko-od-mi-ni-sta-ra ko-ji-je-i-pr-i-mio-te-izno-se-uop}e-bio na-bo-lo-va-nju,-ni-ti-je-u-Vla-di-po-zna- to-da-je-no-vac-da-van-za-li-je~enje ne-kog-od-~lanova-nji-ho-ve-po-r-o-di- ce.Bi-lo-ka-ko-bi-lo,-re-ko-r-der-u-izno- su-pr-i-mlje-ne-„pomo}i“-je-ni-ko-dr-u- gi-do-ka-dar-Str-a-nke-za-BiH-Va-hid He}o,-mi-ni-star-ene-r-gi-je,-indu-str-i-je i-ru-da-r-stva,-ko-jem-su-u-ma-ju-ove go-di-ne-u-to-ime-ispla}ene-~ak-8.303KM!-Sli-je-di-ga-SNSDovac-Ve-li- mir-Ku-ni},-ko-ji-je,-ta-ko|er,-u-ma-ju do-bio-8.134,90-KM-„pomo}i“.Pomo}-za-ne-zna-se-{ta-pr-i-ma-li su-i-mi-ni-star-oko-li{a-i-tu-r-i-zma-Ne- ve-nko-He-r-ceg-(HDZBiH)-i-mi-ni- star-tr-go-vi-ne-De-sni-ca-Ra-di-vo-je-vi} (SDA),-ko-ji-ma-su-u-ja-nu-a-ru ispla}ene-po-3.150,22-KM,-dok-jemi-ni-star-unu-tra{njih-po-slo-va-Mu- hi-din-Ali}-(SBiH)-u-ma-ju-do-bio 3.184,56-ma-r-a-ka.  Je-di-ni-ko-ji-su-ove-go-di-ne-pr-i- ma-li-sa-mo-pla}u-i-na-kna-du-za-to-pli obr-ok-bez-ika-kvih-dr-u-gih-pr-i-na- dle`no-sti-bi-li-su-fe-de-r-a-lni-pr-e-mi-jer Mu-sta-fa-Mu-je-zi-no-vi}-i-nje-gov-za- mje-nik-i-mi-ni-star-ku-ltu-re-i-spo-r-ta Ga-vr-i-lo-Gr-a-ho-vac.-Ta-ko-je-Mu-je-zi- no-vi}-mje-se~no-pr-i-mao-2.949-KM ne-to-pla}e,-a-Gr-a-ho-vac-2.876,75 KM.-To-pli-obr-ok-~lanova-Vla-de, za-vi-sno-od-mje-se-ca-do-mje-se-ca,-kr- e-tao-se-za-klju~no-s-kr-a-jem-ju-la-od 100-do-150-ma-r-a-ka. Na-kna-de-za-odvo-je-ni-`ivot-i smje{taj-pr-i-ma-ju-mi-ni-stri-ko-ji-ne `ive-u-Sa-r-a-je-vu,-ia-ko-tu-ima-ju slu`be-ne-sta-no-ve-i-oba-ve-zni-su pla}ati-sa-mo-re`ije,-te-oni-~ija-sesje-di{ta-mi-ni-sta-r-sta-va-na-la-ze-u-Mo- sta-ru,-ali-ne-`ive-u-tom-gr-a-du.- Tako-po-500-KM-mje-se~no-zasmje{taj-u-po-zna-toj-sa-r-a-je-vskoj-zgr- a-di-„Lipa“-do-bi-va-do-pr-e-mi-jer-i-mi- ni-star-fi-na-nsi-ja-Vje-ko-slav-Be-va- nda,-plus-na-kna-du-za-odvo-je-ni-`iv ot-ko-ja-se-kre}e-izme|u-301,55-i538,13-KM-mje-se~no,-a-nje-go-va ne-to-pla}a-izno-si-od-2.754,66-do2.928,14-KM.Pr-i-bli`ne-izno-se-na-kna-da-za odvo-je-ni-`ivot-i-smje{taj-pr-i- ma-ju-i-mi-ni-stri-pr-a-vde Fe-li-ks-Vi-do-vi},-pr-o-me-ta i-ko-mu-ni-ka-ci-ja-Na-il [e}-kanovi},-ra-da-i-so-ci- ja-lne-po-li-ti-ke-Pe-r-i-ca  Je-le~evi},-ra-se-lje-nih-oso- ba-i-izbje-gli-ca-EdinMu{i},-zapi-ta-njabo-r-a-ca Za-hidCr-n-ki},-zdr-a-vstva-Sa-fet-Ome-r-o-vi}, obr-a-zo-va-nja-i-na-u-ke-Me-li-ha-Ali}, po-ljo-pr-i-vr-e-de-Da-mir-Lju-bi},-ba{ kao-i-ve}-spo-me-nu-ti-pr-i-ma-o-ci-„po mo}i“-He}o,-Ku-ni},-He-r-ceg-i-Mu- hi-din-Ali}.-Ina~e,-mje-se~na-Vi-do-vi}eva-ne- to-pla}a-izno-si-do-2.597,20-KM,He}ina-do-2.953,43,-Mu-hi-di-na Ali}a-do-2.793,74-KM,-[e}-ka-n-o-v- i}eva-do-2.839,59,-Je-le~evi}eva-do2.759,61,-Mu{i}eva-do-2.829,18,Cr-nki}eva-do-2.937,85,-Ome-r-o- vi}eva-do-2.857,77,-Me-li-he-Ali}-do2.965,71,-Ra-di-vo-je-vi}eva-do-2.9- 64,85,-Lju-bi}eva-do-2.746,19,-Ku-ni}eva-do-2.891,15,-a-He-r-ce-go-va-do 2.697,06-KM.
Obho|a{ jo{ na listi
Svi-~lanovi-Vla-de-uz-pla}e-i-na-kna-de-u-ju-nu-su-do-bi-li-i-po-400 KM-re-gr-e-sa. „Dne-vni-avaz“-otkr-io-je-iz-po-u- zda-ne-do-ku-me-nta-ci-je-i-jo{-je-dan ska-nda-lo-zan-po-da-tak.-Na-i-me,-sko- ro-za-bo-r-a-vlje-ni-Sa-lko-Obho|a{,-ko- ji-je-11.-se-pte-mbra-pro{le-go-di-ne po-dnio-osta-vku-na-mje-sto-mi-ni-stra pr-o-sto-r-nog-ure|enja,-sve-pr-o-te-klo vr-i-je-me-pr-i-ma-osno-vnu-pla}u-u Vla-di-FBiH-po-2.651,95-KM-mje-se~no.-
 M. KUKAN 
EKSKLUZIVNO
Otkr ivamo kolike su pla}e i naknade u Vladi FBiH
He}i-iz-bud`eta-da-ta„pomo}“-od-8.303-KM!
Nije pozna to za koju su vr stu pomo}i ispla}ivani iznosi, ali osim rekodera He}e, dobili su je jo{ i Kuni}, Heceg, Radivojevi} i Ali}
Neto pla}aTopliRegres OdvojeniNaknada obrok`ivotza smje{taj
Mustafa Mujezinovi}
20.643686,78400/
Vjekoslav Bevanda
20.236,45856,47400 2.790,933.500
Gavrilo Grahovac
20.137,27807,71400/
Muhidin Ali}
19.218,45776,604002.4363.500
Feliks Vidovi}
17.946,89984,734002.649,03 3.500
Vahid He}o
20.506,81927,434002.879,633.500
Nail [e}kanovi}
19.619,95879,874002.790,933.500
Perica Jele~evi}
19.091,51799,034002.702,233.500
Edin Mu{i}
19.636,02903,624002.879,633.500
Zahid Crnki}
20.316,34919,424002.684,533.500
Safet Omerovi}
20.039,26935,614002.790,933.500
Meliha Ali}
20.414,22662,13 4002.471,153.500
Desnica Radivojevi}
20.512,934244002.702,23 3.500
Damir Ljubi}
19.071,60 935,534002.879,633.500
Velimir Kuni}
20.008,01719,804002.714,203.500
Nevenko Herceg
18.636,01710,834002.794,933.500
* Navede ni izno si su u ma r  ka ma
Pr-i-ma-nja-za-se-dam-mje-se-ci-2010.
 Radi vo jevi} 3.150,22 KM po mo}i  Ali}3.184,56 KM po mo}i  Ku ni}8.134,90 KM po mo}i  He}o8.303 KM po mo}i  He r ceg3.150,22 KM po mo}i 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
rferra liked this
Elvir Duranović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->