Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
สามัญปัญญาชน ฉบับกย.53

สามัญปัญญาชน ฉบับกย.53

Ratings: (0)|Views: 127 |Likes:
โดย กลุ่มประชาคมจุฬาฯเพื่อประชาชน (CCP)
โดย กลุ่มประชาคมจุฬาฯเพื่อประชาชน (CCP)

More info:

Published by: nursery kindergarten on Sep 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2012

pdf

text

original

 
หนังสือพิมพ์สามัญปญญาชนรายปกษ์ฉบับที ่2 ประจำาเดือนกันยายน พ.ศ.2553
 
1
สมัยกอนจะมีขาวรถตู  จับเด็กเปนกระแส ที ่สรางความหวาดหวั ่นใหกับผู  ปกครองและเด็กชาย หญิงกันถวนหนา เวลาเดินไปไหนตองคอยมองว จะมีรถตู  ติดฟลมสีดำาอยู แถวนั  ้นหรือเปลา กลายเป ความหวาดระแวงกลัวรถตู   ไปเสียอยางนั  ้น เมื ่อเวลา ผานไปขาวรถตู  ฟลมดำาเริ ่มตกกระแส แตการจับเด็  ไม ไดหายไปดวย สมัยนี  ้เขามาในมาดใหมเปนชาย ชุดดำา ใสสูทดูดีเดินตามนายกตอยๆทุกที ่คอยจั เด็กที ่ถือปายกระดาษแข็ นับตั  ้งแตเหตุจับกุมนักเรียนนักศึกษาเชียงรายที ่ออกมาชูปายตอตาน การใชพรก. มาจน เหตุการณ ใกลตัวในวันที ่18 สิงหาคม ที ่นิสิตจุฬาฯ เจาบาน เตรียมแผนปายแสดงเพื ่อความคิดเห็นต นายกที ่จะมาปาฐกถา แตก็ถูกเจาหนาที ่รักษาความ ปลอดภัย และอาจารยผู  จัดงานยึดปาย จนเกิดวิวา ทะและการยื  ้อแยง ไมรู  วาอาจารยวีระศักดิ ์เครื เทพ จะหวงทานนายกเกินไป หรือหวั ่นเกรงนิสิตหนุ  สาวหนาใสมากกวากันแนหรือไมเชนนั  ้นก็คงจะฟ ปาฐกถาของทานายกเรื ่องการกระจายอำานาจจนซาบซึ  ้งไปหนอย จึงไดรับเอาอำานาจที ่กระจายมา จากนายกมาเบงใชกับนิสิตอีกทีหนึ ่ พอเกิดเรื ่องขึ  ้นมา รั ฐบาลก็ทำาทีจะมา จัดงานอภิปรายรับฟงความเห็นของนิสิซึ ่งมันไม  ไดผลอะไรหรอก เพราะความรู  สึกมันเสียไปแลถ จะจัดเวทีแบบนี  ้ทำาไมไมทำาตั  ้งแตกรณีเชียงราย ถ รั ฐบาลจริงใจ และพรอมรับความคิดเห็นที ่แตกตาง ก็ชวยปฏิบัติตอคนกลุ มตางๆอยางเทาเทียมดวย เรา เห็นดวยกับคำาวาแตกตางแต ไมแตกแยก แตหากคำ วา “ไมแตกแยก” ที ่วา หมายถึงการกดคนที ่เห็นตาง จากตัวให ไมมีปากมีเสียง เอาอำานาจเขากลบเกลื ่อน ปญหา เราคิดวาปลอยใหแตกแยกยังจะดีเสียกว เราเชื ่อวาการจะกระจายอำานาจ หรือการปฏิรู ปรองดองอะไรก็แลวแตถาจะทำาตองทำาอยางจริงใจ และให โอกาสทุกฝายอยางเทาเทียม เราเบื ่อคำาแกตัวของรั ฐบาลเต็มทีเรา อยากเห็นคนในประเทศนี  ้สามารถแตกตางไดอยางเทาเทียม
สามานย์ปญญาชน
สามัญญาชน
ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ.2553
สลิ ่ม (N.)(Pol.) เปนคำาที ่มีตนกำาเนิดมา จากการชุมนุมของคนเสื  ้อหลากสีเชนสีเหลือง สีชมพู  ฯลฯ จึงแลดูคลายสลิ ่มใชเรียกกลุ มคนหรือปจเจกชน ที ่อางตัววาเปนกลางทางการเมือง มีความคิดหลาก หลาย มองสถานการณอยางเที ่ยงธรรม และไมตก เปนเครื ่องมือของคนกลุ มใดหรือสี ใดทั  ้งนั  ้น แตแทที ่ จริงแลวชาวสลิ ่มจะมีจุดรวมอยู อยางหนึ ่งคือ ไมเห็ ดวยกับการชุมนุมทางการเมืองของคนเสื  ้อแดง และ  โดยมากมักจะเปนคนเสื  ้อเหลือง เนื ่องจากหมอตุลย ผู  นำากลุ มเสื  ้  อหลากสีก็เปนหนึ ่งในแกนนำาพันธมิตร ที ่บุกยึดสนามบินสุวรรณภูมินั ่นเอง นอกจากนี  ้ยังใช เปนคำาวิเศษณบรรยายกิจกรรม หรือลักษณะของคน สัตวสิ ่งของ ที ่มีความเปนชนชั  ้นกลางหรือไฮโซได ดวยประโยคตัวอยาง
“รองเทาเธอนีสลิมจั เลยนะ!” “วันนี ้ขอทำาตัวสลิมซักวัน ไปเดินพารากอ นกันนะ” หรือ“อีนีหนาสลิมจริงๆ” 
เปนต
Trendy Terms
ซึนเดเระล่
4 กันยายน 2553 เวลา 9.00 – 12.30 น.เชิญฟงเสวนาหัวขอ “พลังนักศึกษา(ไม ได) หายไป  ไหน ทำาไม อยางไร หรือไม?” ณ. หองประชุมชั  ้3 มูลนิธิ111 ไทยรักไทย ไมเสียคาใชจายตลอดงาน จัดโดย คณะนักวิชาการเพื ่อประชาธิปไตยและสันติ วิธี(คปส.) และชมรมผู  นำาประชาธิปไตย ซึ ่งมีวิทยากร ดังนี  ้- ดร.จาตุรงคฉายแสง อดีดรองนายกรั ฐมนตรี - คุณสมบัติบุญงามอนงค(บก.ลายจุด) - นักศึกษาจาก จุฬาฯ, ม.รามคำาแหง, ม.เชียงราย - ดร.วรพล พรหมมิกบุตร ผู  ดำาเนินรายการ อังคาร 7 กันยายน 2553 เวลา 16.30 –19.00 น. เชิญรวมกลุ มศึกษา “สังคมวิทยาวาดวยคน เสื  ้อแดง” ณ หองกระจก ตึก 2 ชั  ้น 2 คณะรั ฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัจัดโดยกลุ มประชาคม จุฬาฯเพื ่อประชาชน 18 กันยายน 2553 เวลา 9.00 - 16.00น. เชิญฟงเสวนา และรวมสัมมนาถอดบทเรียน 19 กันยายน 49 ถึง 19 พฤษภาคม 53 ณ มหาวิทยาลั ธรรมศาสตรทาพระจันทรจัดโดยเครือขายนั กิจกรรมเพื ่อประชาธิปไตย (ค.ก.ป.) อัดแนนดวยวง เสวนาเต็มอิ ่ม 4 ชวง กับวิทยากรคับคั ่งเชนกั
PR Event
ประชาสัมพันธ์กิจกรรรมและงานเสวนา
บทบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
กลุ มประชาคมจุฬาฯเพื ่อประชาชน
Chula Community for the People (CCP)
ชองทางการติดตอ ตอบข้อสงสัย หรือสมัครสมาชิกกลุ 
Facebook : กลุ มประชาคมจุฬาฯเพื ่อประชาชน
chulacommunity@gmail.com
 
2
ชาตินิยมและพระวิหาร
บทความพิเศษ 
นิธิเอียวศรีวงศ์
ดังที ่จูเลียสซีซารกลาววา “จงระวังผู  นำ ที ่ตีกลองรบเพื ่อปลุกสำานึกรักชาติของพลเมือง...เพราะสำานึกนี  ้ทำาใหเลือดปะทุหาวหาญไดเทากับทำาใหสติปญญาแคบลง เมื ่อเสียงกลองรบระงมถึ จุดสุดยอด เลือดจะเดือดพลานดวยความเกลียดชั ดวงปญญาก็ปดสนิท คราวนี  ้ก็ ไมจำาเปนที ่ผู  นำาตอง ริบเอาสิทธิของพลเมืองไป หากพลเมืองเองซึ ่งเต็  ไปดวยความหวาดกลัวและสำานึกรักชาติจะยกสิทธิ ทั  ้งหมดของตนใหแกผู  นำาดวยความยินดี คนไทยคงนึกถึง จอมพล ป. พิบูลสงคราม และ จอมพลสฤษฎิ ์ธนะรัชตแต ไม ใชมีแคนี  ้ยังมีอี มากทั  ้งที ่มีตำาแหนงทางการเมืองและไมมี   ใชแตชาตินิยมจะมอบสาวกใหจำานวนมากเทานั  ้ยังมักไมคอยมี ใครกลาขัดขวางเสี ดวย เพราะเกรงวาจะถูกมองวาไมรักชาติอันเป บาปอยางหนักของรั ฐประชาชาติชาตินิยมจึงเป บรรไดเลื ่อนสำาหรับผู  แสวงหาอำานาจทางการเมืองเสมอ แตชาตินิยมนั  ้น นอกจากทำาใหสติปญญาแคบ ลงแลยังทำาใหทางเลือกเชิงนโยบายแคบลงดวย หรือเพราะสติปญญาแคบลง จึงทำาใหทางเลือกเชิ นโยบายแคบลงตามไปดวยก็ตาม จึงมักนำา “ชาติ  ไปสู จุดอับจนที ่หาทางออกไมเจออยู เสมอ พื  ้นที ่4.6 ตร.กม. ที ่เปนกรณีพิพาทกั กัมพูชาเวลานี  ้ก็มีทางเลือกเชิงนโยบายไดหลายอยาง แตการปลุกกระแสชาตินิยมของนักการเมือง เวลานี  ้กำาลังทำาใหเหลือทางเลือกนอยลงนอกจาก สงคราม เพื ่อปกปองลูกหลานของผืนมาตุภูมิของเรา กำาลังมีคนยุยงใหเราเขนฆาลูกหลานของมาตุภูมิคน อื ่คำาพิพากษาศาลโลกกรณีปราสาทพระวิหารยืนยันแตวาตัวปราสาทตั  ้งอยู บนแผนดินกัมพูชา จึงไมชัดเจนนักวาพื  ้นที ่4.6 ตร.กม. ซึ ่งไม  ไดเปนที ่ตั  ้งของตัวปราสาท เปนของกัมพูชาหรือไม  ค.ร.ม. ไทยลงมติ ใหพื  ้นที ่นี  ้อยู  ในเสนเขตแดนของ  ไทย สหรั ฐทำาแผนที ่ทางอากาศให ไทย จึงรวมพื  ้นที ่ สวนนี  ้ ไว ในประเทศไทย ทั  ้งหมดนี  ้กัมพูชาไม ได รับรอง ไมวาจะเปนมติค.ร.ม. ไทยหรือแผนที ่ทาง อากาศที ่สหรั ฐทำาขึ  ้
เมื ่อนักการเมืองจนแตม ไมรู  จะประคองตัวใหอยู บนเวทีแหงอำานาจตอไปไดอยางไร เขามักจะปลุกกระแสชาตินิยม เพราะภายใตรั ฐประชาชาติ“ชาติ”กลายเปนรูปเคารพที ่เรียก รองการกราบไหวอยางงมงายแทนการใชสติปญญา
ขออางของไทยเหนือดินแดนสวนนี  ้มีเหตุผลหรือไมก็นับวามีเหมือนกัน เพราะอยางนอย ก็ ไมขัดกับคำาพิพากษาของศาลโลกที ่ ไทยยอมรัใน ทางตรงกันขาม ขออางของกัมพูชามีเหตุผลหรือไม  ก็นับวามีเหมือนกัน เพราะหากกัมพูชาเปนเจาของ ปราสาทพระวิหาร ตัวโบราณสถานซึ ่งรวมบันไดทาง ขึ  ้นของเดิม ก็ควรมี“บริเวณ” พอสมควร วิธีดำาเนินการของรัฐบาลไทยที ่ผานมาหลายยุคสมัย โดยเฉพาะหลังจากที ่กัมพูชาอางสิทธิ เหนือพื  ้นที ่สวนนี  ้เปนตนมาก็คื 1.ระวังมิใหบานปลายกลายเปนปญหาที ่ประเทศอื ่นๆ จะเขามาเกี ่ยวของ ดวย ไมวาจะเปนสหประชาชาติ, อาเซียน, หรื ศาลโลก ฉะนั  ้น ความตึงเครียดในความสัมพันธ กับกัมพูชา ถึงขนาดเปนสงคราม หรืออาจจะ เปนสงคราม จึงไมชวยให ไทยสามารถรักษา ปญหานี  ้ไวเปนขอพิพาทระหวางสองประเทศได2.ไทยเชื ่อวาการเจรจาระหวางสองฝาย จะชวยแกปญหานี  ้ ได ในระยะยาว การที ่คณะ กรรมการปกปนเขตแดนรวมของสองฝายยอมรับวาพื  ้นที ่สวนนี  ้เปนปญหาซึ ่งยังตกลงกันไม ไดก็เทากั วทั  ้งสองฝายตางยอมรับวาอีกฝายมีสิทธิเหนื พื  ้นที ่สวนนี  ้อยางนอยก็มีสิทธิที ่จะเขาใจวาพื  ้นที ่สวน นี  ้เปนของตน แตกตางโดยสิ  ้นเชิงกับที ่รั ฐบาลกัมพูชา ตอบโตปฏิกิริยาของไทยที ่คัดคานการ ขึ  ้นทะเบียน ปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลก โดยประกาศวาไมมี พื  ้นที ่ทับซอนตรงสวนนี  ้เทากับวกัมพูชาไมยอมรั วาไทยมีความชอบธรรมที ่จะนำาเอาพื  ้นที ่สวนนี  ้เขาสู  การ เจรจาการเปลี ่ยนนโยบายของกัมพูชาตอพื  ้นที ่สวนนี  ้เกิดขึ  ้นจากการจัดการการขึ  ้นทะเบียน ปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกของไทยเอง และตามทัศนะของผม ไมเปนผลดีตอไทยอยางไรเลย (และที ่จริก็ ไมเปนผลดีตอกัมพูชาดวย) เพราะ ทำาใหทางเลือกเชิงนโยบายตอพื  ้นที ่อันเปนกรณีพิพาทไมคอยเหลืออะไร มากไปกวา การใชกำาลังเข ขมขู หรือประหัตประหารกัอันจะกอใหเกิดความ เสียหายอยางใหญหลวงทั  ้งแกไทยและกัมพูชาขอตกลงเดิมที ่วพื  ้นที ่สวนนี  ้เปนพื  ้นที ่  “ทับซอน” ใหขอไดเปรียบแก ไทยมากกวา อยาง นอยก็ยังมีทางเลือกอื ่นๆ เหลืออีกมาก (รวมทั  ้งทาง เลือกโงที ่จะทำาสงครามก็ยังอยู ) แตนาเศรที ่ นักการเมืองบางกลุ มของไทยเอง กลับใชกรณีพื  ้นที ่ ทับซอนสวนนี  ้ ไปหาคะแนนนิยม ดวยการปลุกสำานึ ชาตินิยมอยางบาคลั ่ง หนทางของนักการเมือง ชาตินิยม คือการลุยเลือด (ของคนอื ่น) ไมลุยใน ปจจุบัก็ลุยในอนาคต อยางผู  ติดตามขบวนและ ชาวบานภูมิซรอลไดสูญเสียไปแลว แมกระทั ่งระราน เขาถึงกับจะเปลี ่ยนชื ่อบานภูมิซรอล เพราะรังเกียจที ่ เปนภาษาเขมรชาตินิยมในทัศนะของ ยอรช ออรเวิจึ เปนแคความกระหายอำานาจที ่ถูกทำาใหแกรงขึ  ้นดวย การหลอกตัวเองเทานั  ้ ความรักบานเกิดเมืองนอน ดูเหมือนเป ธรรมชาติของมนุษยเพราะนอกจากมีญาติมิตรอยู   ในบานเกิดเมืองนอนแลยังมีความคุ  นเคยและ สิ ่งที ่เราถูกสอนใหเชื ่อวาเปนสิ ่งดีๆ อยู  ในนั  ้นอี มาก แตความรักบานเกิดเมืองนอนไม ใชชาตินิยม อันเปนสำานึกที ่ถูกสรางขึ  ้นบนสิ ่งสมมติทั  ้งหลาย ผู  ที ่ยกขบวนไปประกาศเจตนารมณบนผามออีแดง เปนนักชาตินิยม ในขณะที ่ชาวบาน ภูมิซรอลเปนคนรักบานเกิดเมืองนอนธรรมดาๆนายพลเดอโกลลกลาววา ความรักบาน เกิดเมืองนอนคือความรักตอประชาชนของเรามากอน ชาตินิยมคือความเกลียดตอประชาชนของเรา มากอน

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->