Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Trich Doan Made in Vietnam

Trich Doan Made in Vietnam

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by saulucsix

More info:

Published by: saulucsix on Sep 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2010

pdf

text

original

 
Cu
i cùng Hà N
i c
ũ
ng
đ
ế 
n
đ
ượ
c n
ă
m hai nghìn.
Đ
êm m
ồ 
ng m
t tháng m
t m
tph
n
tr
N
i tên là Tr
ầ 
n Minh Ph
ượ
ng lên gi
ườ
ng ng
t
chín gi
t
i, s
mh
ơ
n thói quen
đ
úng m
t ti
ế 
ng,
đ
ể 
chu
 ẩ 
n b
cho bu
ổ 
i
đ
i làm l
ầ 
n
đ
ầ 
u tiên trong
đ
ivào sáng hôm sau,
đ
ể 
tr
thành m
t cán b
công nhân viên nhà n
ướ
c. K
 ĩ 
s
ư
canhnông Nguy
n Thanh Bình, ch
ồ 
ng c
a Ph
ượ
ng không th
ể 
xem vô tuy
ế 
n trong lúc v
ng
 
đ
ã ng
ồ 
i
đ
ánh xi c
n
ă
m
đ
ôi gi
ầ 
y màu
đ
en c
b
n m
ươ
i ba.
Đ
êm hôm
y, giám
đ
c Nguy
n
Đ
c L
ươ
ng hoà gi
i v
i v
b
ng cách quay l
i phòng riêng c
a hai v
ch
ồ 
ng sau ba
đ
êm ng
trên
đ
i v
ă
ng phòng làm vi
c. C
ũ
ng
đ
êm hôm
y nhi
ề 
ung
ườ
i Vi
t Nam nh
l
i bài tr
l
i ph
ng v
n các nhà báo M
c
a c
th
t
ướ
ngPh
m V
ă
n
Đ
ồ 
ng hai m
ươ
i n
ă
m tr
ướ
c v
ề 
t
ươ
ng lai c
a ch
ngh
 ĩ 
a xã h
i có kh
ng
đ
nh câu tr
l
i s
n
ă
m hai nghìn. Hai m
ươ
i n
ă
m
đ
ã qua, Hà N
i không còn làthành ph
c
a th
ế 
h
nh
ng ng
ườ
i nói ti
ế 
ng Pháp còn nhanh h
ơ
n ti
ế 
ng Vi
t. Haim
ươ
i n
ă
m
đ
ã qua, Hà N
i c
ũ
ng không b
ng
nhi
ề 
u khi b
ướ
c vào n
ă
m cu
i c
athiên niên k 
. B
i vì th
c ra n
ă
m hai nghìn c
a Hà N
i
đ
ã b
t
đ
ầ 
u t
hai m
ươ
i n
ă
mtr
ướ
c, t
m
t n
c
ườ
i chi
ế 
n th
ng
đ
i di
n cho ba tri
u n
c
ườ
i c
a th
 
đ
ô, cho sáum
ươ
i tri
u ng
ườ
i dân Vi
t. N
ă
m hai nghìn Hà N
i
đ
ế 
m
đ
ượ
c hai m
ươ
i nghìnkho
ng không gian khép kín, kho
ng nào c
ũ
ng nép d
ướ
i g
m c
ầ 
u thang, c
ũ
ng gi
ithi
u gi
i pháp t
i
ư
u bi
ế 
n nhà kho thành v
ă
n phòng. Hai m
ươ
i nghìn g
m c
ầ 
uthang là hai m
ươ
i nghìn chuy
n c
ơ
m b
a c
a thành ph
n
ơ
i dân c
ư
r
t
ư
gi
n d
 ,coi trang trí n
i th
t
đ
i
ề 
u xa x
. Gi
a khu ph
c
ổ 
hay vùng m
i m
r
ng,
đ
âu
đ
âu c
ũ
ng b
t g
p nh
ng di
n tích m
ườ
i mét vuông sáng bán ph
 , ngày cho thuê b
ă
ng hình, t
i cà phê gi
i khát. Hà N
i n
ă
m hai nghìn c
a n
ă
m tri
u sinh m
ngsùng s
c s
ng v
t qua m
t bên nh
ng gì không thu
c nhu c
ầ 
u
ă
n, u
ng, ng
 , ngh
sau hai m
ươ
i n
ă
m ph
n
đ
u cho n
ă
m tri
u con ng
ườ
i m
i xã h
i ch
ngh
 ĩ 
a. B
i v
ym
ườ
i mét vuông phòng làm vi
c c
a Tâm S
B
n Gái tr
c thu
c tòa so
n báo Ph
N
 
đ
ế 
n n
ă
m hai nghìn càng th
y không c
ầ 
n d
u
đ
i g
c gác nhà kho c
a mình.
Đ
ổ 
im
i trên nguyên t
c tôn tr
ng hoàn toàn cái
đ
ã có. Chi
ế 
c c
a s
ổ 
xanh duy nh
tnh
n nh
n nh
ơ
ch
ă
ng m
ng, hai cánh c
a ch
còn l
i m
t ô kính, m
y t
gi
y báodán trên khung g
c
ũ
ng
đ
ã ng
màu xanh, m
i khi g
p gió h
n h
v
y
đ
ám v
atúm n
ă
m t
m ba trên tr
ầ 
n nhà r
ồ 
i c
b
n quay ra cùng l
p b
i trong phòng làm
đ
hai m
ươ
i vòng khiêu v
ũ
. Trên t
ườ
ng, n
ă
m ch
c cô gái trong áo may ô
đ
 , qu
ầ 
n
đ
ùi
đ
ng
n h
ơ
n qu
ầ 
n
đ
ùi
đ
àn ông,
đ
i gu
c
đ
 , n
n
ă
m m
ươ
i n
c
ườ
i, t
o nên m
t cu
cthi hoa h
u
đ
ượ
c t
ổ 
ch
c ki
ể 
u Hà N
i. Ng
ườ
i ng
ồ 
i, k 
 
đ
ng, ng
ườ
i nghiêng ph
i,
nghiêng trái,
đ
ng tác duy nh
t
đ
ượ
c t
p luy
n tr
ướ
c là h
ế 
ch mông, góc b
n m
ươ
il
ă
m
đ
làm chu
 ẩ 
n.
Đ
ng nam nhi nào trông th
y c
nh này mà ch
ng th
t lên vàiti
ế 
ng th
dài.
Đ
i v
ề 
 
đ
âu h
i em, m
i trò thi c
 
đ
ề 
u phù du, sao không nhìn g
ươ
ngcác hoa h
u
đ
i tr
ướ
c. Các
ng c
viên phái n
ph
t l
. C
n
ă
m ch
c cô ch
ng ai b
oai c
cong ng
ườ
i mãi, chúm chím mãi ch
ng h
ướ
ng v
ề 
ai mà h
ướ
ng v
ề 
 
đ
ng bàngh
ế 
 , th
ư
t
 , sách báo ba ngày m
t l
ầ 
n
đ
ượ
c x
ế 
p l
i trong m
t tr
t t
h
ế 
t s
c m
t l
chs
. Tâm S
B
n Gái ch
c ph
i r
t
ý
t
m
i có th
ể 
tâm s
 
đ
ượ
c trong m
t không giannh
ư
v
y. B
n gi
chi
ề 
u, c
ă
n phòng tanh bành nh
ư
sau phiên ch
. B
n gi
chi
ề 
u,
 
chi
ế 
c bóng
đ
èn sáu m
ươ
i oát t
 
đ
ng b
t sáng r
ồ 
i khép nép
đ
ng trong m
t gócthành th
ánh sáng ch
rón rén
đ
ế 
n hai ph
ầ 
n ba c
ă
n phòng là d
ng l
i gi
ng y h
tl
ầ 
n nguy
t th
c lâu nh
t trong l
ch s
N
i. Ph
ầ 
n không
đ
ượ
c chi
ế 
u sáng âmth
ầ 
m gi
u
đ
i nh
ng thành qu
c
a n
ề 
n kinh t
ế 
ế 
ho
ch s
 
đ
ượ
c nhà n
ướ
c t
ổ 
ng
ế 
ttháng n
ă
m n
ă
m hai nghìn: b
máy vi tính, chi
ế 
c qu
t
đ
i
n, cái siêu
đ
un n
ướ
c cùngphích và b
 
m chén u
ng chè. C
th
ế 
t
bao lâu không rõ, Tâm S
B
n Gái, ng
ườ
i
đ
ồ 
v
t, chen chúc trong phòng làm vi
c c
u nhà kho chi
ề 
u cao ch
cao h
ơ
n ng
ườ
iN
i b
y x
ă
ng-ti-mét. Chi
ế 
c c
a s
ổ 
 
đ
ể 
thông th
ng hai m
ươ
i t
ư
gi
m
t ngàyc
ũ
ng không
đ
kh
n
ă
ng t
m r
a l
ũ
không khí lúc nào c
ũ
ng n
ng mùi gi
y m
cnh
ư
ng không bi
ế 
t ch
y
đ
i
đ
âu, trong phòng thì ng
t ng
t còn bên ngoài là hai quán bia h
ơ
i hàng ngày cho vào lò thiêu hoàn v
ũ
vài ch
c xác
đ
ng v
t t
thú r
ng
đ
ế 
ngia súc không con nào rõ th
i
đ
i
ể 
m qua
đ
i.
Đ
ầ 
u n
ă
m m
t nghìn chín tr
ă
m támm
ươ
i có m
t ph
n
tên là Tr
ầ 
n Th
Lan
đ
ế 
n tòa so
n xin vi
c. Sau m
ườ
i chín n
ă
mng
ồ 
i l
i trong phòng Tâm S
B
n Gái cô
đ
ã tr
thành ng
ườ
i
đ
àn bà kín
đ
áo nh
t tòaso
n, quy
ế 
n r
ũ
nh
t làng báo, l
ng l
y nh
ư
trên sân kh
u. M
t hôm cô
đ
ế 
n phòngt
ổ 
ch
c t
nguy
n xin thôi vi
c
đ
ể 
vào Sài Gòn. Ngày làm vi
c cu
i cùng cô
đ
ế 
n tòaso
n, gi
u mình trong chi
ế 
c áo m
ă
ng tô mùa
đ
ông màu cà phê. Vào
đ
ế 
n c
ă
n phòngquen thu
c cô m
i trút b
áo khoác
đ
ể 
l
chi
ế 
c may ô
đ
 , chi
ế 
c qu
ầ 
n
đ
ùi
đ
đ
ôigu
c cao gót
đ
 , gi
ng h
t nh
ư
n
ă
m m
ươ
i cô gái
đ
ang d
thi hoa h
u trên t
ườ
ng.C
ngày hôm
y cô không
đ
i ra kh
i phòng c
ũ
ng không ai vào phòng cô, mà nóichung
đ
ã t
lâu không ai vào phòng cô c
. Ngày cu
i cùng cô
đ
ã ng
ồ 
i l
i tâm s
 
đ
tám ti
ế 
ng v
i Tâm S
B
n Gái không m
t v
ă
n ph
m, không m
t l
ầ 
n t
 ẩ 
y xóa, r
ồ 
i ra
đ
i không m
t l
i t
bi
t. Không m
t ai nghe nói v
ề 
n
a. Tâm S
B
n Gái ph
i
đ
óng c
a chín tháng tr
i. Cho
đ
ế 
n m
t ngày cu
i n
ă
m m
t nghìn chín tr
ă
m chínm
ươ
i chín có m
t ph
n
tr
 
đ
ế 
n tòa so
n xin vi
c. Cô chính là Ph
ượ
ng, ba m
ươ
i haitu
ổ 
i
đ
ã có gia
đ
 ình
đ
ã có m
t con. Cô ngh
 ĩ 
tâm s
v
i b
n gái còn h
ơ
n ng
ồ 
i tâm s
m
t mình nên r
t vui v
nh
n vi
c, l
i còn cho r
ng cô may m
n. Ngày th
hai n
ă
mhai nghìn cô b
t
đ
ầ 
u
đ
ế 
n làm vi
c trong c
ă
n phòng
 ẩ 
m
ướ
t, c
sàn nhà, c
b
n b
ct
ườ
ng méo mó, c
n
ă
m m
ươ
i cô gái, n
ă
m m
ươ
i n
c
ườ
i
đ
ề 
u s
ũ
ng n
ướ
c. Cô
đ
ànhph
i ch
n m
t chi
ế 
c gh
ế 
 
đ
 ẩ 
u nguyên v
n
đ
ể 
cho c
hai chân lên, còn c
ổ 
đ
ầ 
u covào cái kh
ă
n quàng c
ổ 
to xù. Cô
đ
ể 
c
a m
cho h
ơ
i n
ướ
c bay b
t ra ngoài, ai
đ
i quac
ũ
ng vô tình nhìn vào t
n bên trong, nhìn vào t
n cu
c thi hoa h
u
đ
ã t
lâu n
ổ 
iti
ế 
ng trong tòa so
n. Ba ngày sau khuôn m
t và c
ơ
th
ể 
cô chia các
đ
ồ 
ng nghi
pthành ba nhóm
ý
ki
ế 
n khác nhau. Nhóm th
nh
t b
o cô t
ầ 
m th
ườ
ng vô v
. Nhómth
hai cho là cô c
c kì h
p d
n vì cô luôn d
u mình d
ướ
i m
t vài th
đ
ó, ví d
nh
ư
h
ơ
i n
ướ
c, ví d
nh
ư
chi
ế 
c kh
ă
n len to quá c
 , chi
ế 
c áo choàng quá dài. Nhómth
ba g
ồ 
m nh
ng ng
ườ
i thích ph
n
t
ươ
i tr
thì không
ư
a cô, l
i còn ví cô v
i congà trúng m
ư
a. Sáng s
m ngày th
ba tr
ưở
ng phòng biên t
p g
i
đ
i
n gi
c Tâm S
B
n Gái g
p rút bài v
cho báo T
ế 
t. Ph
ượ
ng tr
l
i t
ế 
t n
ă
m nay hay t
ế 
t n
ă
m sau. C
m
t núi th
ư
cao h
ơ
n
đ
ầ 
u cô cái n
dính vào cái kia vì
 ẩ 
m, cái nào c
ũ
ng dài haitrang. T
ổ 
ng biên t
p thu
c v
ề 
nhóm
ý
ki
ế 
n th
hai nên
đ
ề 
ngh
đ
i
ă
n tr
ư
a cùng
 
quán c
ơ
m b
i Tr
ầ 
n H
ư
ng
Đ
o, nh
ư
ng nói thêm ch
 
đ
ượ
c
ă
n trong n
ă
m phút thôi.Không khí ch
y sô chung c
a toàn xã h
i
đ
ã b
 ẩ 
y tung c
nh
ng k 
ù lì nh
t. Nh
ngai còn
đ
hai chân
đ
ề 
u th
y nên s
d
ng chúng m
t cách tri
t
đ
ể 
nh
ư
th
ể 
bao nhiêumay m
n tài l
c n
m c
 
cung di. N
ă
m phút
ă
n tr
ư
a cùng t
ổ 
ng biên t
p
đ
 
đ
ể 
Ph
ượ
ng hi
ể 
u là các
đ
ồ 
ng nghi
p c
a cô c
ũ
ng lao
đ
i các c
ơ
s
 , nào ai n
câu n
chuyên môn. N
ă
m phút
ă
n tr
ư
a cùng t
ổ 
ng biên t
p c
ũ
ng g
i
ý
cho cô m
i ngh
ề 
m
t phép màu nhi
m riêng, ví d
nh
ư
cô có th
ể 
v
a tâm s
b
n gái, v
a là nhà báo
đ
a n
ă
ng. Báo chí th
i nay nh
ư
c
ơ
m bình dân, m
i nhà báo là m
t
đ
ầ 
u b
ế 
p trái ngh
ề 
 , bí quy
ế 
t gi
khách duy nh
t là giá r
và nêm nh
t ai
ă
n c
ũ
ng
đ
ượ
c, n
ế 
u c
ầ 
n m
n th
ể 
xin thêm chén n
ướ
c m
m. M
i bài báo là m
t món n
u s
n
đ
ã có công th
c kh
itính toán canh ch
ng, hôm tr
ướ
c còn th
a hôm sau có th
ể 
cho vào
đ
un l
i, còn b
cn
ổ 
i h
ơ
i t
c là còn
ă
n
đ
ượ
c. Ph
ươ
ng châm chung là càng ti
ế 
t ki
m, càng
đ
m
tcông, càng l
i. C
hai
đ
ề 
u
đ
ã chinh ph
c khách
ă
n c
ũ
ng nh
ư
khách
đ
c n
ă
m hainghìn r
t xu
ề 
xòa, coi c
ơ
m b
i
đ
ể 
 
ă
n cho qua b
a còn báo chí là
đ
ể 
gi
ế 
t th
i gi
.Ph
ượ
ng
đ
oán t
ổ 
ng biên t
p còn mu
n so sánh báo chí v
i bia bình dân và cà phê bình dân nh
ư
ng n
ă
m phút
đ
ã trôi qua,
đĩ 
a
đ
u kho th
t tr
ướ
c m
t ch
còn l
i ba láthành nên Ph
ượ
ng và ông
đ
ành chia tay, ông ch
c h
n
đ
i c
ơ
s
còn Ph
ượ
ng v
ề 
v
iphòng làm vi
c ch
bi
ế 
t mùa n
ồ 
m là mùa duy nh
t trong n
ă
m. M
t tu
ầ 
n sau ng
mn
ă
m chi
ế 
c phong bì còn l
i trên bàn Ph
ượ
ng t
nh
đ
ã
đ
c m
t nghìn chín tr
ă
mchín m
ươ
i l
ă
m b
c còn n
ă
m hai nghìn thì ch
m
i b
t
đ
ầ 
u. Nh
ng b
c th
ư
t
ồ 
n
đ
ngt
chín tháng nay
đ
ã
đ
ượ
c
đ
c
đ
êm
đ
c ngày, trên bàn
ă
n, trên gi
ườ
ng ng
.Nh
ng b
c th
ư
 
đ
ượ
c
đ
c m
i b
c m
t l
ầ 
n n
i ti
ế 
p nhau không k 
p hi
ể 
u nh
ngd
u ch
m, d
u ph
 ẩ 
y, không k 
p ngh
xu
ng dòng. Nh
ng b
c th
ư
cô không tài nàonh
n
ổ 
i. Th
c ra cô bi
ế 
t r
ng chúng không
đ
ượ
c vi
ế 
t cho cô mà cho ng
ườ
i
đ
àn bà
đ
p nh
t tòa so
n
đ
ã ng
ồ 
i
bàn làm vi
c c
a cô chín tháng tr
ướ
c nên t
m
t tu
ầ 
nnay cô có c
m giác
đ
ượ
c tr
ti
ề 
n
đ
ể 
xâm ph
m vào nh
ng bí m
t c
a ng
ườ
i khác vàcàng thèm mu
n
đ
ượ
c
đ
c chúng. Cô còn d
 
đ
nh s
 
đ
c
đ
i
đ
c l
i m
i b
c ba l
ầ 
n,s
 
đ
c thêm ngoài gi
 , ít nh
t c
ũ
ng h
ế 
t
đ
ượ
c n
ă
m hai nghìn này. Ngày nào c
ũ
ng cón
ă
m b
c th
ư
m
i
đ
ế 
n
đ
u trên bàn cô, ngày nào cô c
ũ
ng
đ
nh
ế 
ho
ch ch
tâm s
không quá sáu l
ầ 
n. H
ế 
t tu
ầ 
n l
th
hai cô s
 
đ
c
đ
ượ
c n
ă
m b
c còn l
i c
a chíntháng tr
ướ
c, hai n
ă
m sau cô s
tr
l
i
đ
ượ
c t
t c
các b
n gái. Ph
ượ
ng c
ũ
ng d
 
đ
nhs
ra m
t h
p tuy
ể 
n hai nghìn th
ư
b
n
đ
c, c
hai nghìn
đ
ề 
u không thu
c v
ề 
cô.Ng
ườ
i vi
ế 
t
đ
ề 
u là ph
n
 , nh
ư
ng cô ngh
 ĩ 
không ph
i t
t c
 
đ
ề 
u
đ
ượ
c vi
ế 
t b
ngnh
ng bàn tay ph
n
. H
p tuy
ể 
n này có th
ể 
 
đ
ánh d
u b
ướ
c
đ
ầ 
u s
nghi
p c
a
đ
ã
đ
ượ
c chu
 ẩ 
n b
b
ng n
ă
m n
ă
m
đ
i h
c T
ổ 
ng h
p V
ă
n. M
t l
ầ 
n tr
ướ
c khi ng
 , cô
đ
em tâm s
b
n gái ra tâm s
l
i v
i ch
ồ 
ng, m
t
s
ư
canh nông h
ơ
n cô b
n tu
ổ 
i.Anh bi
ế 
t không, nh
ng câu chuy
n có th
c m
t tr
ă
m ph
ầ 
n tr
ă
m, các cô gái k 
ể 
 ĩ 
 
đ
ế 
nt
ng chi ti
ế 
t. T
lâu em
đ
ã chán ng
y nh
ng chuy
n tình ái t
nh
t không có th
tng
ổ 
n ngang trên các báo bây gi
. Em s
biên t
p l
i thành m
t h
p tuy
ể 
n nhan
đ
ề 
Ng
ườ
i
đ
àn bà xa l
và hai nghìn b
c th
ư
. Ph
ượ
ng c
ũ
ng thú th
t v
i ch
ồ 
ng m
i m
t tu
ầ 
n
đ
c th
ư
 , cô
đ
ã c
m th
y càng ngày càng thân thi
ế 
t v
i ng
ườ
i ph
n
 
đ
ồ 
ng

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->