Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
3Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zoran Lj. Nikolic Masonski Simboli u Beogradu

Zoran Lj. Nikolic Masonski Simboli u Beogradu

Ratings: (0)|Views: 487|Likes:
Published by cobi63

More info:

Published by: cobi63 on Sep 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

12/26/2012

pdf

text

original

 
ZORAN LNIKOLC MAONSSMBOLU BOGRADU
\=-g
C
&
5
O
N
e
 
KRATAKISTORIIATISIMBOLISLOBODNOGZIDARSTVA
(13J
 
vine.Orudakojimasu raspolagalitada5njizidaribilasu znatnoskromnijaod dana5njih,pajeovakavnadinnjihovogorganizovanjabiopotpunoogitan.Tajmiljebiojeidealankli5eza nastanakslobodnihzidara.pod-DZejmsAndersonbiojesve5tenikSkotskecrkveu katedrali_S1.fak9va.-pravonjemujebio dodeljenzadatak,posleformiranjaVelikeoLe,da napraviednuvrstuustava,ererazioj masonerijeztakozvaneoperativneu spekulativnuodiglednozahtevaoodredenupreciznost.Uz Andersonaena kodifikovanjuovihpravilaradioi DLordi.Pejn,alii odborod r4lanova,kojijebio zadtLenzaedakturui pro-veruovihpravila,tesu seNaielakonainopojavilary4.godine,bitasu sastavljenadtri delaIstorijemasonerije,DuZnostiipropisa.da bududobri i iskrenijudi,ilidasnog po5tenogznaiaja...Timejeslobodno zidarstvopostalosredi5teudruZivanjasredstvopomirlji-vogi vernogprijateljstvameclujudima,kojibi, inade,ostali zauvekrazjedinjeni."Takodeeneobidnovai,anonajdeo Konstitucijeu kojemjeredo tome dase u masonskeoZenemoguunositinikakveprivatneuvrederazmirice,a posebnopolitiikai religioznaneslaganja,u-duiida su masoniprotivsvakepolitike,jer,,onoStodosadanikadanijedoprinelodobrobitiloZenikadaneie".I, posebnoevaLnoo dajepremaAndersonovojkonstitucijimason,,miroljubivipodanikgraclanskelasti,gdegodZivi i radi,inikadase neieme5atizaverepobuneprotivblagostanjaaroda".Konstitucijasavetujeslobodnimzidarimada sedobrovoljnoprila-godesvakoj zakonitojvlasti ida revnosnoradena napretkusvojezemlje.Dakle,masonisu, pos'tromosnovnomkodeksu,prvenstvenopatriote.IIINeophodnojeda se naglasio kakoeprvobitnicilj masonerijebioda oslobodijudskiduhbilo kakveiranije imentalneorture, zakojijeusrednjemveku, premastavumasona,uglavnomblla za-duZenaatolidkacrkva.Nekismatrajudajeto bio iosnormirazlognastankaedaslo-bodnih zidara-dasesuprotstaveatolidkojcrkvii njenojnedodirlji-vojmoii.Iupravosu tamo5njio5tri religioznisukobibili razlogna-stankamasonerijeEngleskoj.Masonskiobredi,li,,radovi",kako ihzovuslobodnizidari,od-vijajuse u loZi.|oiiz vremenaradnogmasonstvaoLaeoznaiavalaposebnurostorijugdesusesastajalilesari,zidariidrugezanatlijeiz.esnafa,usu imalisvojeobrede,utilive5tinugradenja,natajrradinednimdelomostavilimilje kojisu preuzelimasoni.Dabismoobjasnilielemen-tarnestavovekojesuuoblidiliPejni Anderson,moZdaenaj-boljeuzeti citat zdela DuZnosii.UpoglavljuO Bogui religijina-roditose naglaSavaakoje,,ma-sonduZanda sepovinujemoral-nimzakonima",aako valianoshvatimasonskumetnost,nika-da neiepostatiateista...'Thko-de, kodAndersonaenagla5enoovo:,,Premdaeudrevna vre-mena masonimau svakojzemljibilo naloZenodaprihvatereligijute zemljeili naroda,kakvagodona bila,sadase smatra prikla-dnijimda se masoniobaveZusamo naonu religijukoju pri-hvatajusvi judi,tojesteda bududobri i iskrenijudi,dasnipo-Steni,bez obzirakakvomseveroispove5iuubeclenjimadlikovali,ada njihovaidnami5ljenjabudu prepu5tenanjimasamima,atoznati
Velikiarhitekta
(r+)
(rs)
l

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->